Monografie, Zborníky 2007

Rok 2007

DANGL, V.

Bitky a bojiská v našich dejinách.Od vzniku stálej armády do prvej svetovej vojny.

Bratislava : Perfekt 2007. 246 s., 2.
ISBN 978-80-8046-374-8.
KAMENEC, Ivan.

On the Trail of Tragedy : the Holocaust in Slovakia.

Bratislava: H&H, 2007. 350 s. ISBN 978-80-88700-68-5.
DVOŘÁKOVÁ, D.

Kôň a človek v stredoveku : k spolužitiu človeka a koňa v Uhorskom kráľovstve.

Budmerice, Rak, 2007. 291 s. ISBN 978-80-85501-38-4.
KAMENEC, Ivan.

Slovenský štát v obrazoch.

Praha: Ottovo nakladatelství, 2007. 246 s., ISBN 978-80-7360-700-5
HOLEC, Roman – HALLON, Ľudovít.

Tatra banka v zrkadle dejín.

Bratislava: vyd. AEPress, 2007. 325 s. ISBN 978-80-88880-77-6.
CSÉFALVAY, F. – KÁZMEROVÁ, Ľ.

Slovenská republika 1939-1945. Chronológia najdôležitejších udalostí.

Bratislava: HÚ SAV, 2007. 182 s.
KAMENICKÝ, M. – KODAJOVÁ, D. – TONKOVÁ, M..

Dejepis. Svetové dejiny pre 2. roč. gymnázií. 2. oprav. vyd.

Bratislava: SPN 2007. 199 s. ISBN 978-80-10-01310-4.
KOVÁČ, Dušan.

Dejiny Slovenska. 2. doplnené a rozšírené vydanie.

Praha: vyd. NLN, 2007. 423 s. ISBN 978-80-7106-899-0.
KRAJČOVIČOVÁ, Natália.

Emil Stodola : džentlmen slovenskej politiky. 1. vyd.

Bratislava: Kalligram, 2007. 232 s. ISBN 978-80-7149-960-2.
Zost. Edita Ivaničková.

Kronika 20. storočia. 2. vydanie.

Bratislava: Fortuna Libri a denník SME, 2007. Súbor 11 kníh.
ISBN 978-80-89144-80-8.
Ed. Leikert, J.

(D)otváranie kultúrnych hodnôt Petra Libu.

Nitra: Kulturologická spoločnosť a UKF, 2006, 215 s., ISBN 978-80-969481-4-7.
LEIKERT, Jozef – VOJČEK, Alexander.

55 najkrajších miest a mestečiek Slovenska.

Bratislava: Príroda, 2007. 150 s., 1. vyd. ISBN 978-80-07-01521-0.
LEIKERT, Jozef – VOJČEK, Alexander.

55 najkrajších miest a mestečiek Slovenska. Anglická mutácia.

Bratislava: Príroda, 2007. 150 s., 1. vyd. ISBN 978-80-07-01521-0.
LEIKERT, Jozef – VOJČEK, Alexander.

55 najkrajších miest a mestečiek Slovenska. Nemecká mutácia.

Bratislava: Príroda, 2007. 150 s., 1. vyd.  ISBN 978-80-07-01521-0.
LONDÁK, Miroslav.

Rok 1968 a ekonomická realita na Slovensku.

Bratislava: Prodama 2007. 183 s. ISBN 978-80-969782-1-2.
Ed. Hahn Henning Hans – E. Mannová.

Nationale Wahrnehmungen und ihre Stereotypisierung : Beiträge zur Historischen Stereotypenforschung.

Frankfurt am Main : Peter Lang, 2007. 540 s. ISBN 3-631-50445-4., ISSN 1436-7017.
Ed. M. T. Morovics a I. Hympánová.

XXIV. zborník dejín fyziky : MESDEF 2006 : 13. medzinárodný seminár dejín fyziky, Košice 21.-23.9.2006.

Bratislava: Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV et al. 2007. 187 s.
Ed. Christoph Cornelißen, Roman Holec, Jiří Pešek (eds.).

Diktatura – válka – vyhnání : kultury vzpomínaní v českém, slovenském a německém prostředí od roku 1945.

Ústí nad Labem: Albis international, 2007. 460 s., ISBN 978-80-86971-33-9.
PETRUF, P.

Československá zahraničná politika 1945-92 (vybrané udalosti a fakty v dátumoch).

Bratislava: Prodama 2007. 541 s. ISBN 978-80969782-0-5
Ed. M. Šmigeľ – X. Šuchová et al.

Radikálny socializmus a komunizmus na Slovensku (1918-89) spoločnosť medzi demokraciou a totalitou.

B. Bystrica: UMB et al. 2007. 249 s.
Ed. Peter Šoltés.

V tieni červenej hviezdy : prenikanie sovietizácie do slovenskej (československej) armády v rokoch 1944-1948 : zborník z konferencie Bratislava, 27. 10. 2006.

Bratislava: Slovenský katolícky akademický spolok Istropolitan, 2007. 155 s., ISBN 978-80-969704-2-1.
Editori Miroslav Fabricius – Katarína Hradská.

TISO, J. Prejavy a články. zv. 2. (1938-1944).

Bratislava: HÚ SAV, AEPress, 2007. 696 s., ISBN 80-88880-46-7.
Herausgegeben von Detlef Brandes, Dušan Kováč und Jiří Pešek.

Wendepunkte in den Beziehungen zwischen Deutschen, Tschechen und Slowaken 1848-1989: für die Deutsch-Tschechische und Deutsch-Slowakische Historikerkommission.

Essen, 2007. 336 s. ISBN 3-89861-572-3.

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006