Monografie, Zborníky 2011

Rok 2011

BÉLI, Gábor – DUCHOŇOVÁ, Diana – FUNDÁRKOVÁ, Anna – KAJTÁR, István – PERES, Zsuzsana.

Institutions of legal History with special regard to the legal culture and history.

Pécs : Faculty of Law, University of Pécs- Dr. Gyula Berke, dean of the Faculty : Institute of History of Slovak Academy of Sciences – PhDr. Slavomír Michálek DrSc., Institute Director, 2011. 464 s. ISBN 978-615-5001-38-3.
KOVÁČ, Dušan – MAREK, Michaela – PEŠEK, Jiří – PRAHL, Roman.

Kultura jako nositel a oponent politických záměrů : německo-české a německo-slovenské kulturní styky od poloviny 19. století do současnosti.

Ústí nad Labem : Albis international, 2009. 545 s. Preložené pod názvom: Kultur als Vehikel und als Opponent politischer Absichten : Kulturkontakte zwischen Deutschen, Tschechen und Slowaken von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1980er Jahre / herausgegeben von Michaela Marek, Dušan Kováč, Jiří Pešek und Roman Prahl. – Essen : Klartext, 2010. ISBN 978-3-8375-0480-4. ISBN 978-80-8697160-2.
MANNOVÁ, Elena – AVENARIUS, Alexander – BREZOVÁKOVÁ, Blanka – DAVID, P. Daniel – DVOŘÁKOVÁ, Daniela – HOLEC, Roman – KOWALSKÁ, Eva – LENGYELOVÁ, Tünde – LIPTÁK, Ľubomír – LUKAČKA, Ján – MRVA, Ivan – STEINHÜBEL, Ján.

Scurta istorie a Slovaciei.

Bucurest : Editura Enciclopedica, 2011. 474 s. Vyšlo v 2. prepracovanom a doplnenom vydaní (1. vydanie: Bratislava, Academic Electronic Press, 2003, 368 s.). ISBN 978-973-45-0627-9.
MAREK, Michaela – KOVÁČ, Dušan – PEŠEK, Jiří – PRAHL, Roman.

Kultur als Vehikel und als Opponent politischer Absichten : Kulturkontakte zwischen Deutschen, Tschechen und Slowaken von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1980er Jahre : Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommision : Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte im östlichen Europa.

Essen : Klartext Verlag, 2010. 586 s., Band 17. ISBN 978-3-8375-0480-4.
STEINHÜBEL, Ján.

Kapitoly z najstarších českých dejín 531-1004.

Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Slowakov w Polsce, 2011. S. 192. Centrum excelentnosti Staré Slovensko: dejiny Slovenska od praveku po vrcholný stredovek STASLO. ISBN 978-83-7490-370-7.
ŽATKULIAK, Jozef.

Realizácia a normalizačná revízia česko-slovenskej federácie (september 1968-december 1970) : dokumenty.

Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011. 559 s. ISBN 978-80-7285-140-9.
ARPÁŠ, Róbert.

Autonómia: víťazstvo alebo prehra ? : vyvrcholenie poliického zápasu HSĽS o autonómiu Slovenska.

1. vydanie. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2011. 199 s. Vega č. 2/0052/09 Slovenská spoločnosť a menšiny v rokoch druhej svetovej vojny: problematika spolužitia, migrácia, holokaust. ISBN 978-80-224-1190-5.
BADA, Michal.

Život v Žiline v zrkadle jej mestskej knihy : každodennosť Žilinčanov na základe analýzy zápisov Žilinskej mestskej knihy na prelome stredoveku a raného novoveku.

Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2011. 137 s. ISBN 978-80-224-1182-0.
DUDEKOVÁ, Gabriela – BEŇOVÁ, Katarína – BRTÁŇOVÁ, Erika – FALISOVÁ, Anna – FRANCOVÁ, Zuzana – HOLEC, Roman – HOLLÝ, Karol – HUČKOVÁ, Dana – HUPKO, Daniel – JANURA, Tomáš – KAČÍREK, Ľuboš – KODAJOVÁ, Daniela – KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid – LENGOVÁ, Jana – LENGYELOVÁ, Tünde – MACHAJDÍK, Igor – MACHO, Peter – MANNOVÁ, Elena – MONGU, Blanka – ORIŠKOVÁ, Mária – PODRIMAVSKÝ, Milan – ŠEMŠEJ, Matej – ŠTIBRANÁ, Ingrid – TIŠLIAR, Pavol – VESELSKÁ, Natália – VODOCHODSKÝ, Ivan – VRZGULOVÁ, Monika – ZAVACKÁ, Katarína – ZAVACKÁ, Marína – ZUBERCOVÁ, Magdaléna M.

Na ceste k modernej žene : kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku.

1. vyd. Bratislava : Veda, 2011. 773 s. Svet vedy, 18. Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD), VEGA č. 2/7181/27 Možnosti profesijnej a spoločenskej realizácie žien v moderných dejinách. ISBN 978-80-224-1189-9.
FALISOVÁ, Anna.

Lekári na Slovensku do roku 2000.

Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, 2010. 485 s. Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín pri HÚ SAV. Vega č. 2/0097/10 Spoločenské predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989. ISBN 978-80-224-1166-0.
HALLON, Ľudovít – LONDÁK, Miroslav.

Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska : hospodársko-spoločenské súvislosti vývoja chemických technológií a chemického priemyslu na Slovensku.

Bratislava : Nakladateľstvo STU v bratislave, 2011. 97 s. Vega č.2/0109/10 História chemického priemyslu na Slovensku, Vega č. 2/0097/10 Spoločenské predpoklady a dôsladky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989. ISBN 978-80-227-3543-8.
HALLON, Ľudovít – SABOL, Miroslav – FALISOVÁ, Anna.

Vojnové škody a rekonštrukcia Slovenska 1944-1948 : (hospodárstvo, infraštruktúra, zdravotníctvo).

Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, spol. s.r.o., 2011. 276 s. Vega č. 2/0097/10 Spoločenské predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989 riešeného v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied, APVV 0352-07 Slovensko-nemecké vzťahy 1938-1945 v dokumentoch. ISBN 978-8089396-14-6.
HANULA, Matej.

Za roľníka, pôdu a republiku : slovenskí agrárnici v prvom polčase 1. ČSR.

Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied v Prodama s.r.o., 2011. 176 s. Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), riešeného v Historickom ústave SAV, Vega č. 2/0122/09 Občianska spoločnosť na Slovensku počas 1. ČSR (Vývoj na demokratickej báze a vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického, autoritatívneho a totalitného typu). ISBN 978-80-89396-17-7.
HLAVINKA, Ján.

The Holocaust in Slovakia : The Story of the Jews of Medzilaborce district.

Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2011. 273 s. First updated, English edition. Originally published as Židovská komunita v okrese Medzilaborce v rokoch 1938-1945 by the Ústav pamäti národa, 2007. ISBN 978-80-85501-52-0.
HOLEC, Roman.

Dejiny plné dynamitu : bratislavský chemický koncern Dynamit Nobel na križovatkách novodobých dejín (1873-1960).

1. vydanie. Bratislava : Kalligram, 2011. 172 s. Vega č. 2/0044/11 Slovensko v druhej polovici 19. storočia, Vega č. 2/0181/10 Slovensko v Európe, Európa na Slovensku. Na rozdiel od maďarskej verzie, ktorá vyšla v roku 2009, je text rozšírený o obdobie 1948-1960 a skvalitnený množstvom doplnkov. ISBN 978-80-8101-508-3.
HOLLÝ, Karol.

Ženská emancipácia : diskurz slovenského národného hnutia na prelome 19. a 20. storočia.

Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2011. 178 s. Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy ( CE SDDE), Vega, č. 2/0044/11 Slovensko v druhej polovici 19. storočia, riešených v Historickom ústave SAV. ISBN 978-80-89396-16-0.
HRADSKÁ, Katarína – FABRICIUS, Miroslav.

Jozef Tiso : prejavy a články (1944-1947). [Zv. 3.].

Bratislava : Vydala Spoločnosť Pro História v spolupráci s HÚ SAV, 2010. 249 s. Vega č. 2/0052/9 Slovenská spoločnosť a menšiny v rokoch druhej svetovej vojny: problematika spolužitia, migrácia, holokaust. Centrum excelentnosti výskumu otázok kľúčových moderných slovenských dejín pri Historickom ústave SAV. ISBN 978-80-970060-8-2.
VONDRÁŠEK, Václav – PEŠEK, Jan.

Slovenský poválečný exil a jeho aktivity 1945-1970 : mýty a realita.

Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slvenskej akadémie vied, 2011. 733 s. Vega č. 2/0103/10 Komunistická strana na Slovensku: cesta k moci, monopol moci (1945-1968), APVV -51-017105 Slovensko v 20. storočí, APVV – 51-0309005 Chronológia dejín Slovenska a Slovákov (Dejiny v dátumoch).
IVANIČKOVÁ, Edita – BAUER, Josette – BYSTRICKÝ, Valerián – DUDEKOVÁ, Gabriela – DUBNIČKA, Ján – GONĚC, Vladimír – HADLER, Frank – HALLON, Ľudovít – HOLEC, Roman – HOLLÝ, Karol – HUDEK, Adam – KAMENEC, Ivan – LONDÁK, Miroslav – MIDDELL, Matthias – MICHÁLEK, Slavomír – MIKULIČOVÁ, Ivanka – PEŠEK, Jan – PETRUF, Pavol – PICHLER, Tibor – SUPPAN, Arnold – SZARKA, László – ŠKVARNA, Dušan – ŠOLTÉS, Peter – ŠUTAJ, Štefan – VICENÍK, Jozef – VÖRÖS, Ladislav – ZEMKO, Milan.

Kapitoly z histórie stredoeurópskeho priestoru v 19. a 20. storočí : pocta k 70-ročnému jubileu Dušana Kováča.

Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset print spol. s.r.o., 2011. 466 s. Vega č. 2/0181/10 Slovensko v Európe, Európa na Slovensku: vybrané témy z dejín 20. storočia. ISBN 978-80-970302-4-7.
IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana – KODAJOVÁ, Daniela.

Východná dilema strednej Európy.

1. vydanie. Bratislava : Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy (SDK SVE) : Historický ústav SAV, 2010. 253 s. Vega č. 2/0208/10 Slováci a formovanie moderných národov v strednej, východnej (juhovýchodnej) Európe: Identita, konfesionalita, mýtus. ISBN 978-80-970376-1-1.
IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana – BARNOVSKÝ, Michal – ČERNUŠÁKOVÁ, Barbora – HARBUĽOVÁ, Ľubica – HOLEC, Roman – KODAJOVÁ, Daniela – MATEJKO, Ľubor – PODMAKOVÁ, Dagmar – ZEMKO, Milan.

Mýtus – stereotyp – obraz : Rusko v slovenských dejinách a kultúre.

1. vydanie. Bratislava : Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy : Pro História v spolupráci s Historickým ústavom SAV, 2011. 148 s. Vega č. 2/0208/10 Slováci a formovanie moderných národov v strednej, východnej (juhovýchodnej ) Európe: identita, konfesionalita, mýtus riešeného v Historickom ústave SAV. ISBN 978-80-970376-1-1.
KOVÁČ, Dušan – DUDEKOVÁ, Gabriela – HRONSKÝ, Marián – HOLEC, Roman – PODRIMAVSKÝ, Milan.

Slováci v prvej svetovej vojne 1914-1918 : zmeny na politickej mape Európy a odchod Slovenska z Uhorského kráľovstva do Česko-slovenskej republiky.

Vedecký redaktor zväzku XI b Dušan Kováč. 1. vydanie. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2010. 359 s. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, XI b. ISBN 978-80-8119-027-8.
LEIKERT, Jozef.

Ukradnutá mladosť : utrpenie študentov koncentračnom tábore Sachsenhausen.

1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Luna, 2010. 311 s. ISBN 978-80-969654-3-4.
MACHO, Peter.

Milan Rastislav Štefánik v hlavách a v srdciach : fenomén národného hrdinu v historickej pamäti.

Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2011. 208 s. Vega č. 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie. Vega č. 2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici “ dlhého“ 19. storočia. ISBN 978-80-89396-13-9.
NIŽŇANSKÝ, Eduard – TULKISOVÁ, Jana – BAKA, Igor – ČAPLOVIČ, Miloslav – FABRICIUS, Miroslav – HALLON, Ľudovít – SEGEŠ, Dušan – SCHRIFFL, David – SCHVARC, Michal.

Slovensko-nemecké vzťahy 1938-1941 v dokumentoch I. : od Mníchova k vojne proti ZSSR. 1. vydanie.

Spoločnosť PRO HISTORIA vo vydavateľstve UNIVERSUM : Katedra všeobecných dejín FF UK : Historický ústav SAV : Vojenský historický ústav : Slovenský národný archív : SNM- Múzeum kultúry karpatských Nemcov, 2009. 1171 s. ISBN 978-80-89046-61-4.
PETRUF, Pavol.

Zahraničná politika Slovenskej republiky 1939-1945 : (náčrt problematiky).

Bratislava : Historický ústav SAV, 2011. 328 s. Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy ( CE SDDE), riešený v Historickom ústave SAV, VEGA č. 2/0181/10 Slovensko v Európe, Európa na Slovensku: vybrané témy z dejín 20. storočia. ISBN 978-80-89396-15-3.
ŠUCHOVÁ, Xénia.

Idea Československého štátu na Slovensku 1918-1939 : protagonisti, nositelia, oponenti.

Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2011. 312 s. Edícia Slovenská historiografia. Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD) pri Historickom ústave SAV, Vega č. 2/0122/09 Občianska spoločnosť na Slovensku počas 1. ČSR (Vývoj na demokratickej báze a vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického, autoritatívneho a totalitného typu). ISBN 978-80-89396-12-2.
DANGL, Vojtech – SEGEŠ, Vladimír.

Vojvodcovia : 111 osobností vojenských dejín Slovenska.

Praha : Ottovo Nakladatelství s.r.o. : Vyšlo v spolupráci s Vojenským historickým ústavom v Bratislave, 2012. 472 s. ISBN 978-80-7360-986-3.
HUDÁČEK, Pavol – KOČAMBOVÁ, Anna – ŠUŤÁKOVÁ, Monika – TKÁČ, Stanislav.

Janovce 1261-2011.

Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, [2011]. 119 s.
BADA, Michal – BOCKOVÁ, Anna – KRASNOVSKÝ, Branislav – LUKAČKA, Ján – TONKOVÁ, Mária.

Dejepis : pre I. ročník gymnázií a stredných škôl.

Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo : Mladé letá, 2011. 271 s. ISBN 978-80-10-02006-5.
BEDNÁROVÁ, Marcela – KRASNOVSKÝ, Branislav – ULRICHOVÁ, Barbora.

Dejepis : pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom.

Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2011. 96 s. ISBN 978-80-8115-043-2.
LUKAČKA, Ján – TONKOVÁ, Mária – KAČÍREK, Ľuboš – HANOVÁ, Soňa.

Dejepis : pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom.

Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2011. 103 s. ISBN 978-80-10-02061-4.
Christoph Buchheim, Edita Ivaničková, Kristina Kaiserová, Volker Zimmermann (eds.).

Československo a dva německé státy.

Ústí nad Labem : Vydalo nakladatelství Kristina Kaiserová – albis international, 2011. 267 s. ISBN 978-80-86971-28-5.
Viliam Čičaj – Jan Andrea Bernhard.

Orbis Helveticorum : Das Schweizer Buch und seine mitteleuropäische Welt.

Bratislava : Historický ústav SAV : Slovenská historická spoločnosť pri SAV : Pro Helvetia : Verband der stadtzürcherischen Evangelisch- reformierten Kirchgemeinden, Zürich : Evangelisch-reformierte Landeskirche des Kantons Graubünden, Chur : Emil Brunner Stiftung, Zurich, in Verbindung mit der evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zurich : Stiftung zur Föderung reformierten Schrifttums, Schweiz, 2011. 340 s. Vega č. 2/6202/26. ISBN 978-80-970648-2-2.
Chief editors: Břetislav Dančák, Mateusz Gniazdowski, Judit Hamberger, Adam Hudek.

Two Decades of Visegrad Cooperation : Selected V4 Bibliography.

Bratislava : International Visegrad Fund, 2011. 288 s. ISBN 9788097082802.
250 rokov štátnej kontroly na území Slovenska : publikácia vydaná k výstave.

Zodpovedný redaktor a autor textu Eva Kowalská.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky : Historický ústav SAV : Slovenské národné múzeum – Historické múzeum, Slovenský národný archív. 24 s.
Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Alžbeta Sedliaková

International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia – slovenská časť]. Vol. 75. 2006.… [et al.].

Munchen : K.G. Saur, 2011. 372 s. ISBN 978-3-11-023140-3. ISSN 0074-2015.
Editor Alan V. Murray … ; contributors … Maria Durkova … [et al.].

International Medieval Bibliography 300-1500 : multidisciplinary bibliography of the Middle Ages. Vol. 43, part 2. July-December 2009.

Brepols : International Medieval Institute University of Leeds, 2010. xliiii 495 s. Dostupné na internete: <http://www.leeds.ac.uk/ims/imb/imb_online.html>. ISSN 0020 -7950.
Editor Alan V. Murray … ; contributors … Maria Durkova … [et al.].

International Medieval Bibliography 300-1500 : multidisciplinary bibliography of the Middle Ages. Vol. 44, part 1. January-June 2010.

Brepols : International Medieval Institute University of Leeds, 2011. xlviii 557 s. Dostupné na internete: <http://www.leeds.ac.uk/ims/imb/imb_online.html>. ISSN 0020 -7950.
GRÜNWALD Béla. A Felvidék. Politikai tanulmány. MUDROŇ Mihály. A Felvidék. Felelet Grünwald Béla hasonnevű politikai tanulmányara.

Romsics Ignác és Roman Holec utószavával.

Bratislava : Kalligram, 2011. 298 s. ISBN 978-80-8101-230-3.
LIMES : tudományos szemle.

Szerk. Miroslav Michela – Zahorán Csaba. Tatabánya : A Komarom-Esztergom megyei önkormányzat levéltára. ISSN 0238-9266.

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006