Historický ústav SAV
 
PhDr. Eva Frimmová, DrSc. English version
PhDr. Eva Frimmová, CSc.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail: eva.frimmova@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

knižná kultúra 15. a 16. storočia na Slovensku, kultúrne dejiny obdobia renesancie a humanizmu, humanisti vo vzťahu k Slovensku - ich činnosť a dielo, historiografia v novoveku.

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická Fakulta Univerzity Komenského Bratislava; aprobácia: Latinský a francúzsky jazyk a literatúra - 1974
CSc. – FFUK Bratislava; odbor: Teória literatúry a dejiny staršej slovenskej literatúry - 1993
PhDr. – FFUK Bratislava; odbor: Teória a dejiny latinskej a starogréckej literatúry - 1979

Pedagogická činnosť

Katedra knihovedy FFUK Bratislava, prednášky z inkunábulistiky, 1991 - 1996

Študijné pobyty:

Bibliothèque Nationale, Arsenale, Bibliothèque st. Geneviève, Centre Pompidou, Bibliothèque Mazarin, Paris, Francúzsko -  1992, 2 mesiace
Vatikánsky tajný archív a Apoštolská vatikánska knižnica, Vatikán - 1993, 1 mesiac
Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, Nemecko – 1994, 3 mesiace

Ocenenia:

Univerzitná knižnica v Bratislave - pamätná medaila pri príležitosti 70. výročia založenia UK v Bratislave - október 1999
Literárny fond SR - Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy udelila za rok 1996 prémiu za dielo: KOTVAN, Imrich - FRIMMOVÁ Eva. Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahraničných inštitúciách. Martin : Matica slovenská, 1996. 224 s.

Členstvo v redakčných radách:

členka redakčnej rady vedeckého časopisu Slovenského historického ústavu v Ríme Slovak Studies. Roma : Rubentino, od 17. júna 2014
členka redakčnej rady zborníka „Knihy a dějiny“ (Praha : Knihovna AV ČR)

Členstvo v komisiách:

od 2010 - členka Slovenskej jednoty klasických filológov
od 2001 - členka Česko-slovensko-francúzskej komisie historikov
od 2000 - predsedkyňa Sekcie pre dejiny knižnej kultúry Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV a členka Predsedníctva SHS pri SAV
1997 - 2003 - členka filiálky Rumunskej akadémie vied New York
1997 - 1999 - členka Komisie pre zahraničné vzťahy Spolku slovenských knihovníkov (SSK)
1992 - 1997 - členka Konzorcia výskumu Európskej databázy starých tlačí do 1830
od 1983 - predsedkyňa Komisie pre historické knižné fondy SSK, do 1999 - členka Prezídia SSK
1983 - 2001 - spolupráca s inštitúciou pre výskum inkunábulí Gesamtkatalog der Wiegendrucke v Preussischer Kulturbesitz Berlín,
1983 - 1995 - členka komisie pre dokončenie Knihopisu Národní knihovny ČR Praha

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA01 Riccardus Bartholinus: Odeporicon = Richard Bartolini: Odeporicon / Edidit- Preložila : Eva Frimmová. - Bratislava ; Trnava : Historický ústav SAV : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2014. - 290 s. - Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku. - ISBN 978-83-7490-780-4

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí / Mária Kohútová, Eva Frimmová a kol. [Ideological Elements of the National Narrative in the Long Nineteenth Century]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2014. - 299 s. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-89396-29-0

AAB02 Politické a spoločenské pomery na Slovensku v 1. polovici 17. storočia / Mária Kohútová a kol. [Political and Social Situation in Slovakia in the 1st Half of the 17th Century]. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV, 2012. - 242 s. - Vega MŠ SR a SAV : 1/0658/11 Pramene k novovekým slovenským dejinám, 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy, 2/0062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku, 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku. - ISBN 978-80-8082-546-1

AAB03 Rok 1515 v premenách času : (na pozadí Bartoliniho diela Odeporicon) / Eva Frimmová ; recenzenti: Jozef Baďurík, Viliam Čičaj, Mária Kohútová [The Year 1515 in Time’s Changes (in the light of Richard Bartolini’s Odeporicon)]. - Bratislava : Post Scriptum : Historický ústav SAV, 2015. - 285 s. - VEGA 2/20062/15 Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie. - ISBN 978-80-89567-54-6

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 Pramene z obdobia humanizmu a renesancie, ich vydávanie a preklad / Eva Frimmová [Edition of sources to the modern history, problems, opportunities]. - Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku.
In Metodologické limity historického prameňa / Mária Kohútová, Zuzana Lopatková a kol. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave : Towarzystwo Slowakow w Polsce, 2014. - ISBN 978-83-7490-795-8. - S.16-32.

ABC02 Un médiateur culturel au XVII siecle: peter Fradelius (1580-1621), vice-recteur de l´Université de Prague / Eva Frimmová. - Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku.
In La France et l´Europe centrale : Médiateurs et médiations / publié sous la direction d´Antoine Marés. - Paris : Institut d´études Slaves, 2015. - ISBN 978-2-7204-0538-9. - S. 23-40.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Právo a poriadok na Istropolitane v Bratislave / Eva Frimmová [Law and Order on Istropolitana University in Bratislava].
In Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti : "...z prjsnostu a wssu ostrostu zakazzugeme" / Viliam Čičaj a kolektív. - Bratislava : Historický ústav SAV : Vydavateľ Igor Iliť-Rádio Print, 2013. - ISBN 978-80-970648-4-6. - S. 149-165.

ABD02 Prejav Hieronyma Balba na Wormskom sneme 3. apríla 1521 / Eva Frimmová [Discours de Hieronymus Balbus à la Diète d'Empire de Worms du 3 avril 1521]. - Vega 2/20062/15 Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie.
In Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej / Diana Duchoňová, Vladimír Rábik a kol. ; recenzenti: Ján Lukačka, Ivan Mrva. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015. - S. 111-128.

ABD03 Staroslovanské tradície v diele humanistických autorov / Eva Frimmová [Ancient Slavic Tradition in the Works of Humanist Authors].
In Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí / Mária Kohútová, Eva Frimmová a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2014. - ISBN 978-80-89396-29-0. - S. 31-41.

ABD04 Zvieratá v humanistickej tvorbe. 1.4. / Eva Frimmová ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Animals in the Humanist Works]. - Vega 2/20062/15 Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie.
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 74-92.

ABD05 Žánrová rozmanitosť humanistickej tvorby na Slovensku / Eva Frimmová [The Genre Diversity of the Humanism Creation in the Slovakia]. - Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku.
In Politické a spoločenské pomery na Slovensku v 1. polovici 17. storočia / Mária Kohútová a kol. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-8082-546-1. - S. 76-98.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Eliáš Berger (1562-1644), cisársky historiograf a poeta laureatus / Eva Frimmová [Eliáš Berger (1562 – 1644), imperial historian and poet laureate]. - Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s.393-413.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 Fradeliova oslavná báseň na francúzskeho kráľa Ľudovíta XIII. / Eva Frimmová [Le poème panégyrique du roi Louis XIII composé par Fradelius]. - Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku.
In Opera Romanica 14 [seriál] : sborník k 65. narozeninám paní profesorky Jitky Radimské. - 14 (2013), s. 40-54.

ADEB02 Humanistické tlače Eliáša Bergera / Eva Frimmová [Humanistische Drucke von Eliáš Berger]. - Vega č. 2/0048/09 Intelektuálne elity na prelome stredoveku a raného novoveku riešený na Historickom ústave SAV.
In Knihy a dějiny [seriál]. - ISSN 1210-8510. - Zvláštne číslo venované PhDr. Anežke Baďurovej (2012), s.141-168.

ADEB03 Ján Zápoľský očami súčasníkov i nasledovníkov / Eva Frimmová [Ján Zápolský through the eyes of contemporaires and successors]. - Vega 2/20062/15 Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie.
In HOP Historie - Otázky - Problémy [seriál] : kříž versus půlměsíc. Literární a umělecká tvorba jako prostor střetů mezi křesťanstvím a islámem. - ISSN 1804-1132. - Roč. 6, č. 2( 2014), s. 116-124.

ADEB04 Le portrait de Iohannes Zápoľský dans les documents historiques / Eva Frimmová. - Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku.
In Transilvania [seriál]. - ISSN 0255 0539. - anul XLII (CXLVI), 5-6 (2014), s. 16-27.

ADEB05 L´activité de l´imprimeur Andreas entre 1477 et 1480 a Presbourg / Eva Frimmová. - Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku.
In Magyar Könyvszemle [seriál] : könyv és sajtótörténeti folyóirat. - ISSN 0025-0171. - 129: 4 (2013), s. 424-447.

ADEB06 Počiatky kníhtlače na Slovensku / Eva Frimmová [Die Anfänge des Buchdrucks in der Slowakei]. - Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku. Ved. riešiteľ: Eva Frimmová.
In Sborník Národního muzea v Praze [seriál]. - ISSN 0036-5335. - Řada C - Literární historie, roč.57 (2012), č. 1-2,s. 108-112.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Formy vzdelaneckej komunikácie v 16. storočí a začiatkom 17. storočia / Eva Frimmová [Forms of Educated Communication in the 16th Century and at the Beginning of 17th Century]. - Vega 2/20062/15 Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 49 (2015), s. 45-59.

ADFB02 Humanistická korešpondencia / Eva Frimmová [Humanist correspondence]. - Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku. Ved. riešiteľ: Eva Frimmová. Vega 2/20099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku. Ved. riešiteľ Viliam Čičaj.
In Slovenská literatúra [seriál] : revue pre literárnu vedu : časopis Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. - ISSN 0037-6973. - Roč. 59, č. 2 (2012), s. 139-165.

ADFB03 Textová analýza renesančného cestopisu / Eva Frimmová [Textual Analysis of a Renaissance Travel Diary]. - Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku.
In Literárnohistorické kolokvium : stredovek : humanizmus a renesancia. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2013. - ISBN 978-80-88746-24-9. - S. 137-162.

ADFB04 Vzťahy Petra Fradelia k Francúzsku a ich odraz v literatúre / Eva Frimmová [Peter Fradelius in Beziehungen zu Frankreich und deren Abbild in der Literatur]. - Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku.
In Opera Romanica 13 : európske cesty románskych kníh v 16. -18. storočí / Editorka Klára Komorová. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2012. - ISBN 978-80-81490-01-9. - S. 35-54.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Fradeliova Musa pulla z roku 1618 / Eva Frimmová [Die Musa pulla von Peter Fradelius aus dem Jahre 1618]. - Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku.
In Libri magistri muti sunt : pocta Jaroslavě Kašparové / K vydání připravili Alena Císařová Smítková, Andrea Jelínková a Milada Svobodová. - Praha : Vydala Knihovna AV ČR, 2013. - ISBN 978-80-86675-24-4. - S. 359-382.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AECA01 Peter Révai a jeho historické dielo o uhorskej kráľovskej korune / Eva Frimmová [Peter Révai et son oeuvre historique sur la couronne royale de la Hongrie ancienne]. - Vega 2/20062/15 Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie.
In Knihy v proměnách času : k výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven / Editorka: Jitka Radimská ; recenzentky: Marta Vaculínová, Lenka Veselá. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Ústav romanistiky, 2015. - ISBN 9788073945428. - S. 283-296.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Reflexie o biblických textoch z obdobia renesancie a humanizmu / Eva Frimmová [Réflexions sur les textes bibliques de la période de la Renaissance et de l’Humanisme]. - Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku.
In In verbo autem tuo : jubilejník k 70. narodeninám slovenského biblistu Jána Ďuricu SJ / Prichystal Jozef M. Rydlo. - Bratislava : Libri Historiae, 2013. - ISBN 978-80-89348-08-4. - S. 151-172.

AED02 Slovensko v stredoeurópskom kontexte začiatkom novoveku / Eva Frimmová [Slovakia in the central European context of the early modern times]. - Vega 2/200/62/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku, riešená v HÚ SAV.
In 16. storočie v zrkadle knižnej kultúry : zborník príspevkov = 16 th century in the reflection of literary culture / Zostavili: Mária Bôbová, Blanka Snopková. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2012. - ISBN 978-80-89388-48-6. - S. 13-31.

AED03 Vedecké a politické aktivity Jána Jessenia v čase jeho pražského pobytu / Eva Frimmová [Scientific and political activities of Ján Jessenius during his stay in Prague]. - Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku.
In Ján Jessenius : Slováci na panovníckych dvoroch : zborník prác z interdisciplinárnej konferencie, ktorá sa konala 13. -14. septembra 2011 v Martine / Ed. Agáta Klimeková, Eva Augustínová. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2012. - ISBN 978-80-89301-93-5. - S. 42-58.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Occasione XIV lustrorum peractorum Mariae nobis semper colendae laudatio / Eva Frimmová.
In Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej / Diana Duchoňová, Vladimír Rábik a kol. ; recenzenti: Ján Lukačka, Ivan Mrva. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015. - S. 19-29.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD01 Profil J. I. Bajzu, jednej z najvýraznejších osobností slovenského osvietenstva / Eva Frimmová [Profile of Jozef Ignác Bajza, one of the most important figure of the period of Enlightement in Slovakia].
In Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte / editorka Katarína Žeňucová. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Obec Dolné Dubové, 2013. - ISBN 978-80-894-8914-5. - S. 11-30.

BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách
BDB01 Balbus, Hieronymus / Eva Frimmová.
In Stručný katolícky teologický slovník / Editor Ján Ďurica SJ. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - ISBN 978-80-7141-955-6. - stĺpec 87-88.

BDB02 Bula Industriae tuae / Eva Frimmová.
In Stručný katolícky teologický slovník / Editor Ján Ďurica SJ ; recenzenti: Ladislav Csontos, Józef Kulisz, Pavol Vilhan, Peter Baláž. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - ISBN 978-80-7141-955-6. - stĺpec 150-151.

BDB03 Cividalský evanjeliár / Eva Frimmová.
In Stručný katolícky teologický slovník / Editor Ján Ďurica SJ ; recenzenti: Ladislav Csontos, Józef Kulisz, Pavol Vilhan, Peter Baláž. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - ISBN 978-80-7141-955-6. - stĺpec 174-175.

BDB04 Henkej Ján / Eva Frimmová.
In Stručný katolícky teologický slovník / Editor Ján Ďurica SJ ; recenzenti: Ladislav Csontos, Józef Kulisz, Pavol Vilhan, Peter Baláž. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - ISBN 978-80-7141-955-6. - stĺpec 327.

BDB05 Inkunábula / Eva Frimmová.
In Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia. 7. zväzok, In - Kalg. - Bratislava : Veda, 2013. - ISBN 978-80-970350-1-3. - S. 98.

BDB06 Inkunábula / Eva Frimmová.
In Stručný katolícky teologický slovník / Editor Ján Ďurica SJ ; recenzenti: Ladislav Csontos, Józef Kulisz, Pavol Vilhan, Peter Baláž. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - ISBN 978-80-7141-955-6. - stĺpec 381.

BDB07 Inkunábulistika / Eva Frimmová.
In Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia. 7. zväzok, In - Kalg. - Bratislava : Veda, 2013. - ISBN 978-80-970350-1-3. - S. 98.

BDB08 Inkunábulistika / Eva Frimmová.
In Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia. 7. zväzok, In - Kalg. - Bratislava : Veda, 2013. - ISBN 978-80-970350-1-3. - S. 98.

BDB09 Inkunábulistika / Eva Frimmová.
In Stručný katolícky teologický slovník / Editor Ján Ďurica SJ ; recenzenti: Ladislav Csontos, Józef Kulisz, Pavol Vilhan, Peter Baláž. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - ISBN 978-80-7141-955-6. - stĺpec 381-382.

BDB10 Istropolitana a dominikáni / Eva Frimmová.
In Stručný katolícky teologický slovník / Editor Ján Ďurica SJ ; recenzenti: Ladislav Csontos, Józef Kulisz, Pavol Vilhan, Peter Baláž. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - ISBN 978-80-7141-955-6. - stĺpec 392-393.

BDB11 Kódexy stredoveké / Eva Frimmová.
In Stručný katolícky teologický slovník / Editor Ján Ďurica SJ ; recenzenti: Ladislav Csontos, Józef Kulisz, Pavol Vilhan, Peter Baláž. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - ISBN 978-80-7141-955-6. - stĺpec 461-462.

BDB12 Mošovský Zachariáš Rohožník / Eva Frimmová.
In Stručný katolícky teologický slovník / Editor Ján Ďurica SJ ; recenzenti: Ladislav Csontos, Józef Kulisz, Pavol Vilhan, Peter Baláž. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - ISBN 978-80-7141-955-6. - stĺpec 612.

BDB13 Odpustková listina / Eva Frimmová.
In Stručný katolícky teologický slovník / Editor Ján Ďurica SJ ; recenzenti: Ladislav Csontos, Józef Kulisz, Pavol Vilhan, Peter Baláž. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - ISBN 978-80-7141-955-6. - stĺpec 667.

BDB14 Radetiov humanistický krúžok v Bratislave / Eva Frimmová.
In Stručný katolícky teologický slovník / Editor Ján Ďurica SJ ; recenzenti: Ladislav Csontos, Józef Kulisz, Pavol Vilhan, Peter Baláž. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - ISBN 978-80-7141-955-6. - stĺpec 790.

BDB15 Schomberg/Peltel zo Schönbergu, Juraj / Eva Frimmová.
In Stručný katolícky teologický slovník / Editor Ján Ďurica SJ ; recenzenti: Ladislav Csontos, Józef Kulisz, Pavol Vilhan, Peter Baláž. - Trnava : Dobrá kniha, 2015. - ISBN 978-80-7141-955-6. - stĺpec 838.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Kráľovské zásnuby v Bratislave / Eva Frimmová.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 25, č. 4, (2014), s. 60-65.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Klára meszárosová, Emblémové knihy Univerzitnej knižnice v Bratislave. Bratislava, Univerzitná knižnica v Bratislave 2011. 303 s.
In Knihy a dějiny [seriál]. - ISSN 1210-8510. - Roč. 20 (2013), s.93-94.
Recenzia na: Emblémové knihy Univerzitnej knižnice v Bratislave / Klára Mészárosová. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2011

EDI02 Matej Bel, Martin Turóci (ed.), Imrich Nagy (ed.): Trenčianska stolica. Čadca: Kysucké múzeum, 2013.
In Slovak Studies [seriál] : Rivista dell´Istituto storico Slovacco di Roma. - 1-2 (2015), s. 198-202.
Recenzia na: Trenčianska stolica / Matej Bel. - Čadca : Kysucké múzeum, 2013

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Dejiny knižnej kultúry Nitry a okolia / Eva Frimmová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 582-584.

GII02 Kříž versus půlměsíc. Literární a umělecká tvorba jako prostor střetů mezi křesťanstvím a islámem / Eva Frimmová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 586-588.

GII03 Medzinárodná konferencia Európske cesty románských kníh v 16. - 18. storočí / Eva Frimmová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 360-362.

GII04 Seminár Odraz českých a slovenských vzťahov v staršej knižnej tvorbe v Bratislave / Eva Frimmová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 363-364.

GII05 Vedecká konferencia 16. storočie v zrkadle knižnej kultúry / Eva Frimmová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 3 (2013), s.589-590.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=1511&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 1
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 3
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 18
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 79
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 1
6 Recenzie v domácich publikáciách 7
Súčet   109

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 2
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 9
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 107
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 5
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 291
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 6
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 4
6 Recenzie v domácich publikáciách 22
Súčet   446

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2021 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia