Historický ústav SAV
 
Partnerské pracoviská HÚ SAV English version

Spolupráca s univerzitami / VŠ (fakultami)

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): účasť na výuke
Začiatok spolupráce: 2000
Zameranie: bakalárske a magisterské štúdium

Filozofická fakulta UK
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): účasť na výuke a výskume; HÚ SAV je od 2005 externou vzdelávacou inštitúciou v rámci 3. stupňa (PhD) v odboroch slovenské dejiny a všeobecné dejiny
Začiatok spolupráce: 1990
Zameranie: doktorandské, magisterské, bakalárske štúdium, vedecké projekty

Pedagogická fakulta UK
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): účasť na výskume
Začiatok spolupráce: 1990
Zameranie: projekty

Právnická fakulta UK
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): účasť na výskume
Začiatok spolupráce: 2011
Zameranie: spolupráca vo vedecko-výskumnej, informačnej a organizačnej oblasti

Filozofická fakulta UCM
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): účasť na výuke a výskume
Začiatok spolupráce: 2000
Zameranie: bakalárske a magisterské štúdium, projekty

Filozofická fakulta UKF
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): účasť na výuke a výskume
Začiatok spolupráce: 1998
Zameranie: bakalárske, magisterské, doktorandské štúdium, projekty

Fakulta humanitných vied UMB
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): HÚ SAV je od 2011 externou vzdelávacou inštitúciou v rámci 3. stupňa (PhD) v odbore slovenské dejiny
Začiatok spolupráce: 2011
Zameranie: veda, výskum, vedecká výchova

Filozofická fakulta TVU
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): účasť na výuke a výskume
Začiatok spolupráce: 2000
Zameranie: bakalárske a magisterské štúdium, projekty

Filozofická fakulta KU
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): účasť na výuke
Začiatok spolupráce: 2006
Zameranie: bakalárske, magisterské štúdium

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): účasť na výuke
Začiatok spolupráce: 2011
Zameranie: bakalárske, magisterské štúdium

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Česká republika
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): účasť na výuke a výskume
Začiatok spolupráce: 1990
Zameranie: doktorandské, magisterské, bakalárske štúdium, projekty

Université de Bordeaux 3, Francúzsko
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): účasť na vedeckej výchove
Začiatok spolupráce: 2009
Zameranie: doktorandské štúdium

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Francúzsko
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): výskum a výuka
Začiatok spolupráce: 2007
Zameranie: dejiny

Universität Leipzig, Nemecko
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): výskum, výuka
Začiatok spolupráce: 2011
Zameranie: dejiny

INALCO Paris, Francúzsko
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): výskum, výuka
Začiatok spolupráce: 2013
Zameranie: dejiny

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba (Maďarsko)
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): účasť na výuke
Začiatok spolupráce: 2014
Zameranie: magisterské, doktorandské štúdium


Spolupráca s štátnymi a neziskovými inštitúciami

 • v oblasti národnostnej politiky
 • v problematike ľudských práv a slobôd
 • otázky vedy a výskumu
 • problematika vzdelávania, zachovania pamiatok a dokumentácie holocaustu

Aktivity pracovníkov HÚ SAV sa realizujú:

 • v poradných orgánoch vlády SR
 • v poradných orgánoch Národnej rady SR
 • vypracovávaním expertíz pre MZV SR, MV SR, kanceláriu prezidenta
 • v radách štátnych programov - APVV

Bilaterálne komisie

HÚ SAV odborne, organizačne a čiastočne aj finančne zabezpečuje činnosť dvojstranných komisií historikov, ktoré majú celoslovenskú pôsobnosť:

 • Slovensko-česká komisia historikov
 • Slovensko-maďarská komisia historikov
 • Slovensko-poľská komisia historikov
 • Slovensko-nemecká a česko-nemecká komisia historikov
 • Slovensko-rumunská komisia historikov
 • Slovensko-ruská komisia historikov
 • Slovensko-ukrajinská komisia historikov
 • Fórum britských, českých a slovenských historikov

Ústav zabezpečuje činnosť odborných a profesijných organizácií slovenských historikov

 • Slovenská historická spoločnosť pri SAV
 • Spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV
 • Slovenský národný komitét historikov
 • Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy

Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia