Online publikácie

Dávame vám do pozornosti, na stiahnutie, aktuálne 51 knižných titulov našich pracovníkov. Knihy sú radené v abecednom poradí podľa mena autora. Elektronické knihy sú vo formáte PDF a všetky sú zadarmo!

Alena Bartlová: Túžby, projekty a realita. Slovensko v medzivojnovom období

Peter Bystrický: Sťahovanie národov (454 – 568). Ostrogóti, Gepidi, Longobardi a Slovania

Valerián Bystrický: Od autonómie k vzniku Slovenského štátu

Valerián Bystrický a kol.: Rok 1968 na Slovensku a v Československu. Chronológia udalostí

Dagmar Čierna-Lantayová: Tradícia a dejiny. Vybrané otázky zo slovensko-maďarských a slovensko-ruských vzťahov (1934-1949)

Vojtech Dangl: Pod zástavou cisára a kráľa

Ľudovít Hallon – Miroslav Sabol – Anna Falisová: Vojnové škody a rekonštrukcia Slovenska 1944 – 1948. (Hospodárstvo, infraštruktúra, zdravotníctvo)

Bohumila Ferenčuhová a kol.: Slovensko a svet v 20. storočí. Kapitoly k 70. narodeninám Valeriána Bystrického

Matej Hanula: Za roľníka, pôdu a republiku. Slovenskí agrárnici v prvom polčase 1. ČSR

Miriam Hlavačková: Kapitula pri Dóme sv. Martina – intelektuálne centrum Bratislavy v 15. storočí

Roman Holec – Rastislav Kožiak (eds.): Historiography in Motion. Slovak Contributions to the 21st International Congress of Historical Sciences

Karol Hollý: Ženská emancipácia. Diskurz slovenského národného hnutia na prelome 19. a 20. storočia

Karol Hollý: Andrej Kmeť a slovenské národné hnutie. Sondy do života a kreovanie historickej pamäti do roku 1914

Karol Hollý: Veda a slovenské národné hnutie. Snahy o organizovanie a inštitucionalizovanie vedy v slovenskom národnom hnutí v dokumentoch 1863 – 1898

Katarína Mešková Hradská: Židovská Bratislava

Adam Hudek: Najpolitickejšia veda. Slovenská historiografia v rokoch 1948 – 1968

Adam Hudek et al.: Overcoming the Old Borders. Beyond the Paradigm of Slovak National History

Edita Ivaničková a kol.: Z dejín demokratických a totalitných režimov na Slovensku a v Československu v 20. storočí. Historik Ivan Kamenec 70-ročný

Tatiana Ivantyšynová: Básnik a mesto : Viedenské roky Jána Kollára

Ivan Kamenec: Spoločnosť – politika – historiografia. Pokrivené (?) zrkadlo dejín slovenskej spoločnosti v dvadsiatom storočí

Peter Macho – Daniela Kodajová a kol.: Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov

Dušan Kováč a kol.: Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí

Eva Kowalská: Evanjelické a. v. spoločenstvo v 18. storočí

Natália Krajčovičová: Slovensko na ceste k demokracii

Michal Kšiňan a kol.: Komunisti a povstania. Ritualizácia pripomínania si protifašistických povstaní v strednej Európe 1945 – 1960

Ingrid Kušniráková: Piae Fundationes. Zbožné fundácie a ich význam pre rozvoj uhorskej spoločnosti v ranom novoveku

Tünde Lengyelová: Žena a právo. Právne a spoločenské postavenie žien v minulosti

Tünde Lengyelová: Thurzovci a ich historický význam

Miroslav Londák: Rok 1968 a ekonomická realita Slovenska

Miroslav Londák a kol.: Rok 1968. Eto vaše delo

Elena Londáková a kol.: Rok 1968. Novinári na Slovensku

Martin Štefánik – Ján Lukačka a kol.: Lexikón stredovekých miest na Slovensku

Ján Lukačka – Martin Štefánik: Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie

Ján Lukačka: Chronológia starších slovenských dejín

Peter Macho: Milan Rastislav Štefánik v hlavách a srdciach

Slavomír Michálek: Rok 1968 a Československo. Postoj USA, Západu a OSN

Miroslav Michela: Pod heslom integrity : Slovenská otázka v politike Maďarska 1918 – 1921

Miroslav Michela – László Vörös a kol.: Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva

Miroslav Michela: Trianon labirintusaiban. Történelem, emlékezetpolitika és párhuzamos történetek Szlovákiában és Magyarországon

Miroslav Morovics – Ingrid Hympánová: XIV.zborník z dejín fyziky

Miroslav Morovič – Ingrid Hympánová: XXIII. zborík z dejín fyziky

Pavol Petruf: Československá zahraničná politika 1945 – 1992

Jan Pešek a kol.: Kapitolami najnovších slovenských dejín. K sedemdesiatym narodeninám Michala Barnovského

Jaroslava Roguľová a kol.: Od osmičky k osmičke. Premeny slovenskej spoločnosti v rokoch 1918 – 1938

Jaroslava Roguľová – Maroš Hertel: Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách

Miroslav Sabol: Elektrifikácia v hospodárskom a spoločenskom živote Slovenska 1938 – 1948

Schvarc, Michal Hallon, Ľudovít Mičko, Peter: Pracovali v Tretej ríši

Matej Andráš – Dušan Segeš a kol.: Susedstvo v čase prelomových zmien. Vybrané aspekty československo-poľských vzťahov v rokoch 1943 – 1948

Stanislav Sikora: Rok 1968 a politický vývoj na Slovensku

Peter Šoltés: Tri jazyky, štyri konfesie. Etnická a konfesionálna pluralita na Zemplíne, Spiši a v Šariši

Ján Steinhübel: Kapitoly z najstarších českých dejín 531 – 1004

Xénia Šuchová: Idea československého štátu na Slovensku 1918 – 1939. Protagonisti, nositelia, oponenti

Xénia Šuchová (ed.): Ľudáci a komunisti: Súperi? Spojenci? Protivníci?

Blanka Szeghyová (ed.): The Role of Magic in the Past. Learned and Popular Magic, Popular Beliefs and Diversity of Attitudes

László Vörös: Analytická historiografia versus národné dejiny

Jozef Žatkuliak a kol.: November 89. Medzník vo vývoji slovenskej spoločnosti a jeho medzinárodný kontext

Jozef Žatkuliak (ed.): Realizácia a normalizačná revízia česko-slovenskej federácie (september 1968 – december 1970)

Marína Zavacká: Kto žije za ostnatým drôtom? Oficiálna zahraničnopolitická propaganda na Slovensku, 1956 – 1962: teórie, politické smernice a spoločenská prax

Milan Zemko: Občan, spoločnosť, národ v pohybe slovenských dejín

Vracajte sa na našu stránku pravidelne, lebo knihy budú pribúdať!