Ukončené obstarávania

Rok 2018

Nasledujúca výzva bola ukončená 23. februára 2018 o 14:00 hod..

Historický ústav SAV ako verejný obstarávateľ vyhlasuje v zmysle § 117 Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska na základe Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 19. 02. 2018 výzvu na zákazku na poskytnutie služieb s názvom „Prekladateľské služby spojené s vydaním Historického časopisu č. 5/2018.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
zákazka podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmet zákazky

„Prekladateľské služby odborných a vedeckých textov z oblasti histórie.“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Historický ústav Slovenskej akadémie vied
Sídlo: P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
IČO: 166 944
Štatutárny zástupca: PhDr. Slavomír Michálek, DrSc., riaditeľ
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.history.sav.sk/verejne_obstaravanie.htm
Právna forma: štátna rozpočtová organizácia
Kontaktná osoba:
Mgr. Maroš Hertel, PhD.
Tel.: +421 (2) 5292 5753
E-mail: Maros.Hertel@savba.sk

Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet obstarávania z vlastných zdrojov.

2. Názov predmetu zákazky

Prekladateľské služby odborných a vedeckých textov z oblasti histórie

3. Druh zákazky

Služby
Slovník spoločného obstarávania (CPV):
79530000-8 Prekladateľské služby

4. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je preklad a následná korektúra odborne náročného textu zo slovenského do anglického a nemeckého jazyka a z anglického a nemeckého jazyka do slovenského jazyka

5. Požadované množstvo

Monografie a vedecké štúdie v celkovom rozsahu 2100 normostrán

6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v prepočte na jednu normostranu:

16 EUR

Cenu predmetu zákazky uchádzač uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. Ak záujemca nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť informácie o predpokladanej navrhovanej cene.

V poskytnutej informácii o predpokladanej cene zákazky sa uvedie cena predmetu zákazky v zložení:
– cena predmetu zákazky bez DPH
– DPH
– cena predmetu zákazky vrátane DPH

7. Kritérium na hodnotenie ponúk:

Najnižšia cena s DPH
Splnenie podmienok uvedených v bode 11

8. Miesto dodania predmetu zákazky:

Historický ústav Slovenskej akadémie vied, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava

9. Lehota na dodanie predmetu zákazky:

marec 2018 – monografia 500 normostrán
apríl 2018 – monografia 450 normostrán
júl – august 2018 – monografia 450 normostrán
apríl – december – vedecké a odborné texty 700 normostrán

10. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:

a) dňa 23. februára 2018 do 14. hod.
b) Záujemca doručí cenovú ponuku elektronickou poštou na adresu: Maros.Hertel@savba.sk

11. Podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ požaduje na splnenie podmienok účasti, aby uchádzač k cenovej ponuke spĺňal a zdokladoval nasledujúce nevyhnutné požiadavky:
– native speaker ako korektor
– absolvent univerzity v odbore angličtina/história alebo úradný prekladateľ
– zoznam doteraz uverejnených prekladov z oblasti predmetu „história“ s menom objednávateľa a termínom dodania;
– doklad o oprávnení poskytovať službu
– minimálne dve zákazky s podobným rozsahom a zameraním za posledné 3 roky pre štátnu vzdelávaciu alebo vedeckú inštitúciu v rozsahu minimálne 600 rukopisných strán

12. Predmet zákazky uvedený v tejto výzve sa bude realizovať na základe objednávok a následnej fakturácie za dodané služby.

Presné parametre a termíny sú uvedené v bodoch 9 tejto Výzvy. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že jednotlivé faktúry za dodané služby uhradí do 14 dní.

V Bratislave 19. februára 2018

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
riaditeľ


Rok 2017

Nasledujúca výzva bola ukončená 17. mája 2017 o 17:00 hod..

Historický ústav SAV ako verejný obstarávateľ vyhlasuje v zmysle § 117 Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska na základe Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 10. 05. 2017 výzvu na zákazku na poskytnutie služieb s názvom „Prekladateľské služby spojené s vydaním Historického časopisu č. 5/2017.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Zákazka s nízkou hodnotou – prieskum trhu

Zadávanie zákazky podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytnutie služieb s názvom

„Prekladateľské služby spojené s vydaním Historického časopisu č. 5/2017.“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Historický ústav Slovenskej akadémie vied
Sídlo: P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
IČO: 166 944
Štatutárny zástupca: PhDr. Slavomír Michálek, DrSc., riaditeľ
Právna forma: štátna rozpočtová organizácia
Kontaktná osoba: Mgr. Maroš Hertel, PhD.
tel.: +421 (2) 5292 5753
e-mail: Maros.Hertel@savba.sk

2. Názov predmetu zákazky:

„Prekladateľské služby spojené s vydaním Historického časopisu č. 5/2017“

3. Slovník spoločného obstarávania (CPV):

79530000-8 Prekladateľské služby

4. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je preklad a následná korektúra odborne náročného textu zo slovenského do anglického jazyka pre vedecký karentovaný časopis

5. Požadované množstvo:

Štúdie

Hudáček, Pavol:Silva Bereg. Kráľovský les v stredovekom Uhorsku 40 s.
Kušniráková, Ingrid:Sociálna a zdravotnícka starostlivosť v Uhorsku v prvej polovici 19. storočia 31 s.
Michálek, Slavomír: Tripartitná komisia a československé menové zlato 35 s.
Šuch, Juraj: Konštruktivistické chápanie histórie a jej etická dimenzia 11 s.
Vörös, László: Sociálna funkcia historického poznania a vedecké písanie dejín v 21. storočí 13 s.

Recenzie

Miriam Hlavačková: Od symbolu k slovu / Podoby stredovekej komunikácie (Marek Druga) 9 s.
Diana Duchoňová, Tünde Lengyelová: Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku (Michal Bada) 5 s.
Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol.: Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí (László Vörös) 6 s.
Miroslav Londák, Slavomír Michálek, Peter Weiss et al.: Slovakia: A European Story (Jakub Drábik) 4 s. (korektúra textu)

6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v prepočte na jednu stranu:

14 eur s DPH.

Cenu predmetu zákazky uchádzač uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. Ak záujemca nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť informácie o predpokladanej navrhovanej cene.

V poskytnutej informácii o predpokladanej cene zákazky sa uvedie cena predmetu zákazky s DPH.

7. Kritérium na hodnotenie ponúk:

Najnižšia cena a splnenie podmienok účasti (odstavec 11)

8. Miesto dodania predmetu zákazky:

Historický ústav Slovenskej akadémie vied, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava

9. Lehota na dodanie predmetu zákazky:

Hudáček, Pavol:Silva Bereg. Kráľovský les v stredovekom Uhorsku (máj 2017)
Kušniráková, Ingrid:Sociálna a zdravotnícka starostlivosť v Uhorsku v prvej polovici 19. storočia (jún 2017)
Michálek, Slavomír: Tripartitná komisia a československé menové zlato (jún 2017)
Šuch, Juraj:Konštruktivistické chápanie histórie a jej etická dimenzia (júl 2017)
Vörös, László: Sociálna funkcia historického poznania a vedecké písanie dejín v 21. storočí (júl 2017)

Recenzie (august 2017)

Miriam Hlavačková: Od symbolu k slovu / Podoby stredovekej komunikácie (Marek Druga)
Diana Duchoňová, Tünde Lengyelová: Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku (Michal Bada)
Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol.: Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí (László Vörös)
Miroslav Londák, Slavomír Michálek, Peter Weiss et al.: Slovakia: A European Story (Jakub Drábik)

10. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:

a) dňa 17. mája 2017 do 17.00 hod.
b) Záujemca doručí cenovú ponuku elektronickou poštou na adresu: Maros.Hertel@savba.sk

11. Podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ požaduje na splnenie podmienok účasti aby uchádzač k cenovej ponuke spĺňal a zdokladoval nasledujúce nevyhnutné požiadavky:

– native speaker;
– absolvent univerzity – história, resp. archeológia;
– zoznam doteraz uverejnených prekladov z oblasti predmetu – história;
– doklad o oprávnení poskytovať službu

12. Predmet zákazky uvedený v tejto výzve sa bude realizovať na základe 4 objednávok a následnej fakturácie za dodané služby.

Presné parametre a termíny sú uvedené v bodoch 9 tejto Výzvy. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že jednotlivé faktúry za dodané služby uhradí do 14 dní.

V Bratislave 09.05. 2017

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
riaditeľ


Rok 2016

Nasledujúca výzva bola ukončená 20. júla 2016 o 17:00 hod..

Historický ústav SAV ako verejný obstarávateľ vyhlasuje podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 18. 7. 2016 výzvu na zákazku na poskytnutie služieb s názvom „Prekladateľské služby spojené s vydaním Historického časopisu č. 5/2016“.

VÝZVA
na preloženie ponuky

Zadávanie zákazky podľa § 9, ods. 9, zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služieb s názvom

„Prekladateľské služby spojené s vydaním Historického časopisu č. 5/2016.“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Historický ústav Slovenskej akadémie vied
Sídlo: P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
IČO: 166 944
Štatutárny zástupca: PhDr. Slavomír Michálek, DrSc., riaditeľ
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): doplniť po zriadení
Právna forma: štátna rozpočtová organizácia
Zatriedenie obstarávacieho subjektu: Verejný obstarávateľ § 6, ods. 1, písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Kontaktná osoba:
Maroš Hertel, PhD.
tel.: +421 (2) 5292 5753
e-mail: Maros.Hertel@savba.sk

2. Názov predmetu zákazky:

„Prekladateľské služby spojené s vydaním Historického časopisu č. 5/2016“

3. Slovník spoločného obstarávania (CPV):

79530000-8 Prekladateľské služby

4. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je preklad a následná korektúra odborne náročného textu zo slovenského do anglického jazyka pre vedecký karentovaný časopis

5. Požadované množstvo:

Štúdie

Kollárová, Ivona:Sloboda tlače v uhorskom neskoroosvietenskom diskurze. 27 s.
Macho, Peter:„Na kriedlach slovanského citu zaletel roku 1915 do Srbska na pomoc Srbom“. Symbolická inštrumentalizácia M. R. Štefánika a slovanská vzájomnosť na pozadí dobových medzištátnych vzťahov. 36 s.
Kováč, Dušan: How the world come to war? 42 s. (korektúra textu)
Benko, Juraj:Maďarská komunistická emigrácia a jej pôsobenie v rokoch 1919 – 1921. 26 s.
Štefanský, Michal: Gustáv Husák – prvý tajomník ÚV KSČ (1969 – 1970). 19 s.

Recenzie

Bohumila Ferenčuhová , Milan Zemko a kol.: Slovensko v 20. storočí, 3. zv. V medzivojnovom Československu 1918 – 1939. Hradská Katarína, Kamenec Ivan a kol.: Slovensko v 20. storočí, 4. zv. Slovenská republika 1939 – 1945 (Igor Baka). 10 s.
Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov (Leon Sokolovský). 5 s.
Daniela Dvořáková a kol.: Človek a svet zvierat v stredoveku; Peter Bystrický: Pes v mytológii, náboženstve a folklóre (Ján Steinhübel). 9 s.
Miriam Hlavačková: Juraj zo Schönbergu (Ján Lukačka). 6 s.

6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v prepočte na jednu stranu:

14 EUR

Cenu predmetu zákazky uchádzač uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. Ak záujemca nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť informácie o predpokladanej navrhovanej cene.

V poskytnutej informácii o predpokladanej cene zákazky sa uvedie cena predmetu zákazky v zložení:
– cena predmetu zákazky bez DPH
– DPH
– cena predmetu zákazky vrátane DPH

7. Kritérium na hodnotenie ponúk:

Najnižšia cena

8. Miesto dodania predmetu zákazky:

Historický ústav Slovenskej akadémie vied, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava

9. Lehota na dodanie predmetu zákazky:

Kollárová, Ivona:Sloboda tlače v uhorskom neskoroosvietenskom diskurze. (august 2016)
Macho, Peter:„Na kriedlach slovanského citu zaletel roku 1915 do Srbska na pomoc Srbom“. Symbolická inštrumentalizácia M. R. Štefánika a slovanská vzájomnosť na pozadí dobových medzištátnych vzťahov. (august 2016)
Kováč, Dušan: How the world come to war? (september 2016)
Benko, Juraj:Maďarská komunistická emigrácia a jej pôsobenie v rokoch 1919 – 1921. (október 2016)
Štefanský, Michal: Gustáv Husák – prvý tajomník ÚV KSČ (1969 – 1970). (november 2016)

Recenzie (november 2016)

Bohumila Ferenčuhová , Milan Zemko a kol.: Slovensko v 20. storočí, 3. zv. V medzivojnovom Československu 1918 – 1939; Katarína Hradská , Ivan Kamenec a kol.: Slovensko v 20. storočí, 4. zv. Slovenská republika 1939 – 1945 (Igor Baka)
Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov (Leon Sokolovský)
Daniela Dvořáková a kol.: Človek a svet zvierat v stredoveku; Peter Bystrický: Pes v mytológii, náboženstve a folklóre (Ján Steinhübel)
Miriam Hlavačková: Juraj zo Schönbergu (Ján Lukačka)

10. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:

a) dňa 22. júla 2016 do 15.00 hod.
b) Záujemca doručí cenovú ponuku elektronickou poštou na adresu: Maros.Hertel@savba.sk

11. Podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ požaduje na splnenie podmienok účasti aby uchádzač k cenovej ponuke spĺňal a zdokladoval nasledujúce nevyhnutné požiadavky:
– native speaker;
– absolvent univerzity – história, resp. archeológia;
– zoznam doteraz uverejnených prekladov z oblasti predmetu – história;
– doklad o oprávnení poskytovať službu

12. Predmet zákazky uvedený v tejto výzve sa bude realizovať na základe 4 objednávok a následnej fakturácie za dodané služby.

Presné parametre a termíny sú uvedené v bodoch 9 tejto Výzvy. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že jednotlivé faktúry za dodané služby uhradí do 14 dní.

V Bratislave 18. 7. 2016

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
riaditeľ


Rok 2015

Nasledujúca výzva bola ukončená 19. júna 2015 o 17:00 hod..

Historický ústav SAV ako verejný obstarávateľ vyhlasuje podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 17. júna 2015 výzvu na zákazku na poskytnutie služieb s názvom „Prekladateľské služby odborných a vedeckých textov z oblasti histórie.“

VÝZVA
na preloženie ponuky

Zadávanie zákazky podľa § 9, ods. 9, zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služieb s názvom

„Prekladateľské služby odborných a vedeckých textov z oblasti histórie.“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Historický ústav Slovenskej akadémie vied
Sídlo: P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
IČO: 166 944
Štatutárny zástupca: PhDr. Slavomír Michálek, DrSc., riaditeľ
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.history.sav.sk/index.php?id=verejne-obstaravanie
Právna forma: štátna rozpočtová organizácia
Zatriedenie obstarávacieho subjektu: Verejný obstarávateľ § 6, ods. 1, písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Kontaktná osoba:
Mgr. Maroš Hertel, PhD.
Tel.: +421 (2) 5292 5753
E-mail: Maros.Hertel@savba.sk

2. Názov predmetu zákazky:

Prekladateľské služby odborných a vedeckých textov z oblasti histórie

3. Slovník spoločného obstarávania (CPV):

79530000-8 Prekladateľské služby

4. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je preklad a následná korektúra odborne náročného textu zo slovenského do anglického a nemeckého jazyka a z anglického a nemeckého jazyka do slovenského jazyka

5. Požadované množstvo:

Vedecké štúdie v celkovom rozsahu 250 normostrán

6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v prepočte na jednu normostranu:

15 EUR

Cenu predmetu zákazky uchádzač uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. Ak záujemca nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť informácie o predpokladanej navrhovanej cene.

V poskytnutej informácii o predpokladanej cene zákazky sa uvedie cena predmetu zákazky v zložení:
– cena predmetu zákazky bez DPH
– DPH
– cena predmetu zákazky vrátane DPH

7. Kritérium na hodnotenie ponúk:

Najnižšia cena

8. Miesto dodania predmetu zákazky:

Historický ústav Slovenskej akadémie vied, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava

9. Lehota na dodanie predmetu zákazky:

júl 2015 – 80 normostrán
september 2015 – 80 normostrán
november 2015 – 90 normostrán

10. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:

a) dňa 19. júna 2015 do 17. hod.
b) Záujemca doručí cenovú ponuku elektronickou poštou na adresu: Maros.Hertel@savba.sk

11. Podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ požaduje na splnenie podmienok účasti, aby uchádzač k cenovej ponuke spĺňal a zdokladoval nasledujúce nevyhnutné požiadavky:
– native speaker ako korektor
– absolvent univerzity v odbore angličtina/história alebo úradný prekladateľ
– zoznam doteraz uverejnených prekladov z oblasti predmetu – história;
– doklad o oprávnení poskytovať službu
– minimálne dve zákazky s podobným rozsahom a zameraním za posledné 3 roky pre štátnu vzdelávaciu alebo vedeckú inštitúciu v rozsahu minimálne 600 rukopisných strán

12. Predmet zákazky uvedený v tejto výzve sa bude realizovať na základe objednávok a následnej fakturácie za dodané služby.

Presné parametre a termíny sú uvedené v bodoch 9 tejto Výzvy. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že jednotlivé faktúry za dodané služby uhradí do 14 dní.

V Bratislave 16. júna 2015

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
riaditeľ


Nasledujúca výzva bola ukončená 5. júna 2015 o 16:00 hod..

Historický ústav SAV ako verejný obstarávateľ vyhlasuje podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 1. 6. 2015 výzvu na zákazku na poskytnutie služieb s názvom „Prekladateľské služby spojené s vydaním Historického časopisu č. 5/2015.“

VÝZVA
na preloženie ponuky

Zadávanie zákazky podľa § 9, ods. 9, zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služieb s názvom

„Prekladateľské služby spojené s vydaním Historického časopisu č. 5/2015.“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Historický ústav Slovenskej akadémie vied
Sídlo: P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
IČO: 166 944
Štatutárny zástupca: PhDr. Slavomír Michálek, DrSc., riaditeľ
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.history.sav.sk/index.php?id=verejne-obstaravanie
Právna forma: štátna rozpočtová organizácia
Zatriedenie obstarávacieho subjektu: Verejný obstarávateľ § 6, ods. 1, písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Kontaktná osoba:
Mgr. Maroš Hertel, PhD.
Tel.: +421 (2) 5292 5753
E-mail: Maros.Hertel@savba.sk

2. Názov predmetu zákazky:

„Prekladateľské služby spojené s vydaním Historického časopisu č. 5/2015“

3. Slovník spoločného obstarávania (CPV):

79530000-8 Prekladateľské služby

4. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je preklad a následná korektúra odborne náročného textu zo slovenského do anglického jazyka pre vedecký karentovaný časopis

5. Požadované množstvo:

Štúdie

H a l l o n, Ľudovít – S c h v a r c, Michal: Predstavy, realita a medzinárodný kontext sociálneho štátu v Slovenskej republike 1939 – 1945 74 s.

D u d e k o v á, Gabriela: Systém sociálnej starostlivosti v Bratislave v 19. storočí a jeho modernizácia na prelome 19. a 20. storočia 55 s.

F e r e n č u h o v á, Bohumila: Remilitarizácia Rýnskej zóny 7. marca 1936. Otázka hraníc a medzinárodnej bezpečnosti (aj) v strednej Európe 39 s.

Recenzie

Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I – II (Ivona Kollárová, Elena Londáková) 5 s.

Eva Kowalská: Na ďalekých cestách, v cudzích krajinách (Viliam Čičaj) 4 s.

Valerián Bystrický: Zahraničnopolitické súvislosti vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939 (Pavol Petruf) 9 s.

Eduard Nižňanský (ed.): Slovensko-nemecké vzťahy 1938 – 1945 v dokumentoch I., II. (Valerián Bystrický) 5 s.

Dušan Kováč: Dejiny SAV (Miroslav T. Morovics) 5 s.

6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v prepočte na jednu normostranu:

15 EUR

Cenu predmetu zákazky uchádzač uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. Ak záujemca nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť informácie o predpokladanej navrhovanej cene.

V poskytnutej informácii o predpokladanej cene zákazky sa uvedie cena predmetu zákazky v zložení:
– cena predmetu zákazky bez DPH
– DPH
– cena predmetu zákazky vrátane DPH

7. Kritérium na hodnotenie ponúk:

Najnižšia cena

8. Miesto dodania predmetu zákazky:

Historický ústav Slovenskej akadémie vied, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava

9. Lehota na dodanie predmetu zákazky:

H a l l o n, Ľudovít – S c h v a r c, Michal: Predstavy, realita a medzinárodný kontext sociálneho štátu v Slovenskej republike 1939 – 1945 (jún 2015)

D u d e k o v á, Gabriela: Systém sociálnej starostlivosti v Bratislave v 19. storočí a jeho modernizácia na prelome 19. a 20. storočia (júl 2015)

F e r e n č u h o v á, Bohumila: Remilitarizácia Rýnskej zóny 7. marca 1936. Otázka hraníc a medzinárodnej bezpečnosti (aj) v strednej Európe (august 2015)

Recenzie (október 2015)

Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I – II (Ivona Kollárová, Elena Londáková)

Eva Kowalská: Na ďalekých cestách, v cudzích krajinách (Viliam Čičaj)

Valerián Bystrický: Zahraničnopolitické súvislosti vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939 (Pavol Petruf)

Eduard Nižňanský (ed.): Slovensko-nemecké vzťahy 1938 – 1945 v dokumentoch I., II. (Valerián Bystrický)

Dušan Kováč: Dejiny SAV (Miroslav T. Morovics)

10. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:

a) dňa 5. júna 2015 do 16.00 hod.
b) Záujemca doručí cenovú ponuku elektronickou poštou na adresu: Maros.Hertel@savba.sk

11. Podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ požaduje na splnenie podmienok účasti aby uchádzač k cenovej ponuke spĺňal a zdokladoval nasledujúce nevyhnutné požiadavky:
– native speaker;
– absolvent univerzity – história, resp. archeológia;
– zoznam doteraz uverejnených prekladov z oblasti predmetu – história;
– doklad o oprávnení poskytovať službu

12. Predmet zákazky uvedený v tejto výzve sa bude realizovať na základe 4 objednávok a následnej fakturácie za dodané služby.

Presné parametre a termíny sú uvedené v bodoch 9 tejto Výzvy. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že jednotlivé faktúry za dodané služby uhradí do 14 dní.

V Bratislave 1. 6. 2015

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
riaditeľ