Právny status a činnosť ústavu

Historický ústav SAV, v. v. i. je právnickou osobou spôsobilou samostatne nadobúdať práva a zaväzovať sa. Práva a povinnosti Slovenskej akadémie vied ako správcu rozpočtovej kapitoly vo vzťahu k Historickému ústavu SAV, v. v. i. upravuje zákon č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Sídlo: Klemensova 19, 814 99 Bratislava

IČO: 166 944

Štatutárnym orgánom Historického ústavu SAV, v. v. i. je riaditeľ.

Historický ústav SAV, v. v. i. vykonáva základný výskum v týchto hlavných oblastiach:

  • slovenské dejiny od najstarších čias po súčasnosť;
  • vybrané problémy všeobecných dejín;
  • dejiny vied a techniky na Slovensku;
  • výskum architektúry a urbanizmu v 20. a 21. storočí na Slovensku.