Vedecká rada

Doc. Peter Šoltés, PhD. – Predseda

Doc. PhDr. Vincent Múcska, PhD. – Podpredseda

Ingrid Kušniráková, PhD. – Tajomníčka

Interní členovia:

PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc.
Ingrid Kušniráková, PhD.
Prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
PhDr. Michal Schvarc, PhD.
Doc. Peter Šoltés, PhD.
Marína Zavacká, PhD.

Externí členovia:

Rastislav Kožiak, PhD.
Doc. PhDr. Vincent Múcska, PhD.
František Chudják, PhD.

Zápisnice vedeckej rady HÚ SAV, v. v. i.