Výskumné zameranie

Výskumné zameranie

Aktuálne výskumné aktivity Historického ústavu sa odvíjajú od prebiehajúcich projektov a výskumných priorít definovaných v prechádzajúcom strategickom pláne schválenom Vedeckou radou HÚ v roku 2017. Nové prioritné výskumné témy ústavu boli definované tak, aby boli kompatibilné s novým rámcovým programom Horizont Európa pre výskum a inováciu 2021 – 2027, najmä jej klastrom Kultúra, kreativita a inkluzívna spoločnosť. Reflektujú však i špecifické potreby slovenskej historiografie, deficitne spracované problémy a spoločenské procesy. Historický ústav ako najväčšia výskumná inštitúcia v oblasti histórie a príbuzných historických vied má v slovenskom akademickom prostredí osobité postavenie, z ktorého vyplývajú i určité odborné a spoločenské očakávania, ako je napr. príprava moderných syntéz slovenských dejín, spracovanie bibliografie slovenskej historiografie a pod. V oblasti architektonického výskumu plní ústav úlohu národného centra výskumu a dokumentácie moderného architektonického dedičstva a urbánnej histórie na Slovensku. V oblasti kultúrnej diplomacie je HÚ strategickým partnerom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí a podieľa sa na propagácii slovenských dejín v zahraničí.

Medzinárodná výskumná spolupráca

Strategickým cieľom ústavu je prehlbovanie vedeckej spolupráce s domácimi a zahraničnými inštitúciami najmä formou spoločných projektov. Bude sa naďalej zapájať do projektovej schémy Impulz, ktorú zriadilo Predsedníctvo SAV s cieľom lepšej úspešnosti pri získavaní európskych grantov. Pracovníci ústavu sa v predchádzajúcom období stali členmi konzorcií ašpirujúcich o projekty so štrukturálnych fondov EÚ.

Pri výskumnej priorite Moderné a postmoderné mesto a Dejiny sociálneho štátu a povojnový modernizmus bude ústav spolupracovať s Ústavom pre soudobé dějiny AV ČR, s Fakultou architektúry ČVUT, DOCOMOMO International, Fakultou architektúry a dizajnu STU, Pamiatkovým úradom SR, ako aj s neziskovými organizáciami.

Výskum procesu obnovy spoločnosti a krajiny po vojnových konfliktoch v prvej polovici 20. storočia budú pracovníci ústavu skúmať v spolupráci s Ústavom hospodárskych a sociálnych dejín Karlovej univerzity, s katedrou histórie MU v Brne, s historickými pracoviskami ďalších českých univerzít, ako aj akademických inštitúcií z Maďarska (ELTE), Rakúska (CEU Viedeň, Department of Medieval Studies), Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck), Slovinska (The Institute of Contemporary History, Slovinská akadémia vied, Študijné centrum pre národné zmierenie, Slovinská Akadémia vied) a Poľska (Inštitút histórie Tadeusza Manteuffela Poľskej akadémie vied). HÚ bude tiež pokračovať v spolupráci s VHÚ a katedrami histórie univerzít na Slovensku.

HÚ bude rozvíjať spoluprácu s pracoviskami zameranými environmentálne dejiny, historickú geografiu v zahraničí, s Ústavom pro soudobé dějiny AV ČR a s Ústavom hospodářskych dějin Ostravskej univerzity, s Collegium Carollinum v Mníchove a prirodzene i s ústavmi v rámci SAV, na filozofických a prírodovedných fakultách univerzít, na vysokých technických školách a v rezortných múzeách doma i v zahraničí.

HÚ si zachová svoj záväzok podporovať účasť svojich výskumných pracovníkov v nadnárodných akademických sieťach, ako je napr. National Movements & Intermediary Structures in Europe (NISE), Európska sieť holokaustu (EHRI), pracovná skupina pre postsocialistické a porovnávacie výskumy a výskumy v oblasti holokaustu. Memory Studies of the Memory Studies Association (PoSoCoMeS) alebo Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa.