Národné projekty

Zvoľte rok pre výpis projektov

Aktuálne

Dejiny historiografie a myslenia o dejinách na Slovensku
History of historiography and thinking of History in Slovakia
Doba trvania:1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
Evidenčné číslo:APVV–22–0205
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:PhDr. Kováč Dušan, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV:Benko Juraj, PhD., Bystrický Peter, PhD., Dudeková Kováčová Gabriela, PhD., Hanula Matej, PhD., Hudáček Pavol, PhD., PhDr. Jaksicsová Vlasta, PhD., Mgr. Luzhanytsia Anastasiia, Micháleková Jana Magdaléna, PhD., Michela Miroslav, PhD., Zavarský Svorad, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV:Danková Sabina (PhD študent), Kožiak Rastislav, Kurhajcová Alica, Nagy Imrich, Škvarna Dušan, Šuch Juraj
Na hrade a v podhradí
At the castle and underneath
Doba trvania:1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
Evidenčné číslo:APVV-22-0319
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Duchoňová Diana, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Janura Tomáš, PhD.
Fenomén priestoru v ranonovovekom mestskom prostredí Symbolika – reprezentácia – vzťahy – fúzie
The phenomenon of space in the early modern urban environment. Symbolism - representation - relationships - fusions
Doba trvania:1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo:
Program:Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ:PhDr. Bada Michal, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:PhDr. Čičaj Viliam, CSc., Duchoňová Diana, PhD., PhDr. Chylák Ivan, Mgr. Szeghyová Blanka, PhD.
History updated. Centrum kurikulárnej podpory vysokoškolskej výučby v odboroch história a dejepis
History updated. Centre of curricular support of the university teaching of history
Doba trvania:1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo:
Program:Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ:Zavacká Marína, M.A., PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Benko Juraj, PhD., Buzássyová Barbora, PhD., Mgr. Pauková Veronika, Šústová Drelová Agáta, MLitt., PhD., Mgr. Trnovec Silvester, PhD., Vörös Ladislav, PhD.
Politická mobilizácia, politizácia a politická ľahostajnosť slovenského obyvateľstva, 1848 - 1938
Political mobilisation, politicisation and political indifference of the Slovak population, 1848 - 1938
Doba trvania:1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo:2/0020/23
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Vörös Ladislav, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Benko Juraj, PhD., Hanula Matej, PhD., Krajčír Lukáš, PhD., Macho Peter, PhD., Doc. Šoltés Peter, PhD.
Právna norma verzus súdna prax. Historickoprávne, diskurzívne a sociálne aspekty súdnictva, zločinu a trestu v období stredoveku a raného novoveku
Legal norm versus case law. Historical, legal, discursive and social aspects of the judiciary, crime and punishment in the Middle Ages and early modern period
Doba trvania:1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo:2/0017/23
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Szeghyová Blanka, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:PhDr. Bada Michal, PhD., PhDr. Čičaj Viliam, CSc., Fundárková Anna, M.A., PhD., Herucová Angelika, PhD., PhDr. Kowalská Eva, DrSc., PhDr. Lengyelová Tünde, CSc., Szalma Štefan, PhD., PhDr. Štefánik Martin, PhD.
Transfer ideí a cezhraničné migrácie v rozdelenom svete: aktéri a štruktúry. Spoločnosť v Československu v období štátneho socializmu
The transfer of ideas and cross-border migration in a divided world: actors and structures. Society in Czechoslovakia in the period of State Socialism
Doba trvania:1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo:2/0014/23
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Segeš Dušan, M.A., PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Buzássyová Barbora, PhD., Mgr. Čížová Júlia, Hudek Petra, PhD., PhDr. Jaksicsová Vlasta, PhD., PhDr. Michálek Slavomír, DrSc., Šústová Drelová Agáta, MLitt., PhD., Zavacká Marína, M.A., PhD.
Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska
The glamour and fall of nobility. Strategies of noble representation in the History of Slovakia
Doba trvania:1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
Evidenčné číslo:APVV-21-0371
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Duchoňová Diana, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:PhDr. Bada Michal, PhD., PhDr. Čičaj Viliam, CSc., PhDr. Dvořáková Daniela, DrSc., Fundárková Anna, M.A., PhD., Gaučík Štefan, PhD., PhDr. Hallon Ľudovít, DrSc., Hanula Matej, PhD., PhDr. Hlavačková Miriam, PhD., prof. PhDr. Holec Roman, DrSc., Homoľa Tomáš, PhD., Janura Tomáš, PhD., PhDr. Kodajová Daniela, PhD., Doc. Kollárová Ivona, PhD., Mgr. Koncz Erik, PhDr. Kowalská Eva, DrSc., Kušniráková Ingrid, PhD., PhDr. Lengyelová Tünde, CSc., Lysá Žofia, PhD., Szalma Štefan, PhD., Zajac Oliver, PhD., Zavarský Svorad, PhD.
Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine
-
Doba trvania:1. 9. 2022 – 30. 6. 2026
Evidenčné číslo:09I03-03-V01
Program:Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Luzhanytsia Anastasiia
Anjouovské obdobie v Uhorskom kráľovstve
-
Doba trvania:1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo:
Program:Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ:PhDr. Štefánik Martin, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:PhDr. Dvořáková Daniela, DrSc., PhDr. Hlavačková Miriam, PhD., Hudáček Pavol, PhD.
Divadlo ako priestor a nástroj spoločenskej zmeny
The Theatre as the Venue and Tool of Social Change
Doba trvania:1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo:2/0024/22
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Laslavíková Jana, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Janura Tomáš, PhD., Doc. Kollárová Ivona, PhD., Mgr. Luková Jana, Zajac Oliver, PhD.
Politické, spoločenské a ekonomické aspekty repatriácií obyvateľstva v stredoeurópskom priestore v 40. rokoch 20. storočia
Political, Social and Economic Aspects of Repatriations in Central Europe in the 1940s
Doba trvania:1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo:2/0052/22
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:PhDr. Fiamová Martina, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Kšiňan Michal, PhD., Mgr. Segeš Dušan, M.A., PhD., PhDr. Schvarc Michal, PhD., Mgr. Valent Jaroslav
Anotácia:Projekt sa zameriava na málo známe repatriačné, reemigračné a relokačné akcie realizované štruktúrami štátnej moci v 40. rokoch 20. storočia. Hlavný dôraz kladie na oblasť Slovenskej republiky a Československa, pozornosť však venuje aj porovnaniu s podobnými procesmi v stredoeurópskom priestore. Projekt sa sústreďuje predovšetkým na repatriáciu Slovákov z Francúzska, Belgicka a obsadeného Poľska a tzv. asociálov nemeckej národnosti zo Slovenska do Nemecka v období druhej svetovej vojny, problematiku Displaced Persons vpovojnovom období, utečencov z ČSR po februári 1948 a porovnaniu s podobnými udalosťami v Poľsku. Hlavnou úlohou projektu je rozbor personálnej a inštitucionálnej stránky sledovaných procesov, analýza ich motívov, priebehu a dopadov v hospodárskej, politickej, spoločenskej a kultúrnej oblasti.
Pozitíva a negatíva. Turecký svet v priestore strednej Európy v období raného novoveku
Positives and negatives. The Turkish world in the area of Central Europe in the early modern period
Doba trvania:1. 1. 2023 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo:
Program:Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ:PhDr. Čičaj Viliam, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV:PhDr. Bada Michal, PhD., Duchoňová Diana, PhD., PhDr. Chylák Ivan, Mgr. Koncz Erik, Mgr. Šály Ondrej
Slovenská historiografia medzi pozitivizmom, marxizmom a postmodernou. Kapitoly k vývoju slovenskej historiografie v 19. a 20. storočí
Slovak historiography among positivism, Marxism and postmodernism. Chapters on the development of Slovak historiography in the 19th and the 20th centuries
Doba trvania:1. 1. 2023 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo:
Program:Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ:PhDr. Kováč Dušan, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV:Benko Juraj, PhD., Dudeková Kováčová Gabriela, PhD., Gaučík Štefan, PhD., Hanula Matej, PhD.
Stredoveká spoločnosť v Uhorsku (štruktúra, koexistencia a konfrontácia sociálnych skupín do konca 13. storočia)
Medieval society in the Kingdom of Hungary (structure, coexistence and confrontation of social groups until the end of the 13th century)
Doba trvania:1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo:2/0028/22
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Hudáček Pavol, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Druga Marek, PhD., Lysá Žofia, PhD., Steinhübel Ján, DrSc., doc. Zupka Dušan, PhD.
Zahraničnopolitické determinanty vývoja slovenskej spoločnosti v 60. a70. rokoch 20. storočia. Formulovanie zahraničnopolitických priorít a záujmov ČSSR a limity ich presadzovania na medzinárodnopolitickej scéne
Foreign policy determinants of the development of Slovak society in the 1960s and 1970s. Formulation of foreign policy priorities and interests of the Czechoslovak Socialist Republic and limits of their enforcement on the international political scene)
Doba trvania:1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo:
Program:Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ:PhDr. Poláčková Zuzana, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV:PhDr. Londák Miroslav, DrSc., PhDr. Londáková Elena, CSc., Mgr. Segeš Dušan, M.A., PhD.
POLSOC - Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993
Political socialization in the territory of Slovakia during the years 1848 - 1993
Doba trvania:1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
Evidenčné číslo:APVV-20-0526
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Doc. Šoltés Peter, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Benko Juraj, PhD., Mgr. Čížová Júlia, Demmel József, PhD., Dudeková Kováčová Gabriela, PhD., Gaučík Štefan, PhD., PhDr. Haberlandová Katarína, PhD., Hanula Matej, PhD., Hertel Maroš, PhD., prof. PhDr. Holec Roman, DrSc., Hudek Adam, PhD., Hudek Petra, PhD., PhDr. Kováč Dušan, DrSc., Ing. arch. Krišteková Laura, PhD., Laslavíková Jana, PhD., Mgr. Luková Jana, Macho Peter, PhD., PhDr. Mannová Elena, CSc., Michela Miroslav, PhD., Mgr. Mlyneková Barbora, prof. Dr. Ing. arch. Moravčíková Henrieta, Osyková Linda, PhD., Mgr. Smetanová Gabriela, Szalay Peter, PhD., Šústová Drelová Agáta, MLitt., PhD., Vörös Ladislav, PhD., Zavacká Marína, M.A., PhD.
Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska
Crossing the frontiers. The Phenomenon of Mobility in the History of Slovakia
Doba trvania:1. 8. 2021 – 30. 6. 2025
Evidenčné číslo:APVV-20-0333
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Segeš Dušan, M.A., PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:PhDr. Čičaj Viliam, CSc., Drábik Jakub, PhD., Duchoňová Diana, PhD., Ďurčo Michal, PhD., PhDr. Fiamová Martina, PhD., PhDr. Haberlandová Katarína, PhD., PhDr. Hallon Ľudovít, DrSc., Hanula Matej, PhD., Homoľa Tomáš, PhD., Hudek Adam, PhD., Janura Tomáš, PhD., PhDr. Kodajová Daniela, PhD., Krajčír Lukáš, PhD., Ing. arch. Krišteková Laura, PhD., PhDr. Lengyelová Tünde, CSc., prof. Dr. Ing. arch. Moravčíková Henrieta, PhDr. Poláčková Zuzana, CSc., Posch Martin, PhD., PhDr. Sabol Miroslav, PhD., Mgr. Segeš Dušan, M.A., PhD., PhDr. Schvarc Michal, PhD., Szalay Peter, PhD., Mgr. Šály Ondrej, Šústová Drelová Agáta, MLitt., PhD., doc. Zupka Dušan, PhD.
Cestovný ruch na Slovensku v rokoch 1939 až 1945 (Oddych v tieni vojny)
Tourism in Slovakia between 1939 and 1945. (Rest in the shadow of war)
Doba trvania:1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo:2/0065/22
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:PhDr. Sabol Miroslav, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Ďurčo Michal, PhD., PhDr. Hallon Ľudovít, DrSc., PhDr. Roguľová Jaroslava, PhD.
Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku od vzniku ČSR do roku 1968
The main development trends of healthcare in Slovakia from the establishment of the Czechoslovak Republic to 1968
Doba trvania:1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo:2/0122/21
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:PhDr. Falisová Anna, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV:RNDr. Morovics Miroslav Tibor, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV:Doc. PhDr. Eva Morovicsová, PhD., MPH, Doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc., Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.,
Inovácie v architektúre 20. storočia
-
Doba trvania:1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo:1/0286/21
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Szalay Peter, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Ing. arch. Bočková Monika, PhDr. Haberlandová Katarína, PhD., Ing. arch. Krišteková Laura, PhD., Szalay Peter, PhD.
Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike : Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia
From Charity to the State Social Policy: Ideas, Models and Practice in the period of State Interventionism in Slovakia during the 19th and the first half of 20th Centuries
Doba trvania:1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo:2/0114/21
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Dudeková Kováčová Gabriela, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Benko Juraj, PhD., PhDr. Falisová Anna, CSc., PhDr. Haberlandová Katarína, PhD., prof. PhDr. Holec Roman, DrSc., PhDr. Kováč Dušan, DrSc., Ing. arch. Krišteková Laura, PhD., Laslavíková Jana, PhD., PhDr. Mannová Elena, CSc., Micháleková Jana Magdaléna, PhD., prof. Dr. Ing. arch. Moravčíková Henrieta, Osyková Linda, PhD., Szalay Peter, PhD.
Pomníky a oslavy ako médiá identifikačných procesov na území dnešného Slovenska v 19. a 20. storočí.
Monuments and celebrations as a medium of identification processes on the territory of today\'s Slovakia in the 19th and 20th centuries
Doba trvania:1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo:
Program:Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ:Macho Peter, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:PhDr. Kodajová Daniela, PhD., PhDr. Mannová Elena, CSc.
Slovensko v 60. rokoch 20. storočia a v období normalizácie. Domáci vývoj a jeho zahranično-politické súvislosti
Slovania in 1960s and during the era of normalisation. Domestic development and their foreign policy context
Doba trvania:1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo:2/0087/21
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:PhDr. Londák Miroslav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV:PhDr. Jaksicsová Vlasta, PhD., PhDr. Londáková Elena, CSc., PhDr. Poláčková Zuzana, CSc., Mgr. Segeš Dušan, M.A., PhD., Sokolová Milena, PhD.
Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén
Studies on the regimen of a medieval man. Alcoholic beverages as a cultural-historical phenomenon
Doba trvania:1. 1. 2020 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo:2/0089/20
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:PhDr. Dvořáková Daniela, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV:Bystrický Peter, PhD., Duchoňová Diana, PhD., Herucová Angelika, PhD., PhDr. Hlavačková Miriam, PhD., Homoľa Tomáš, PhD., Lysá Žofia, PhD., PhDr. Štefánik Martin, PhD.
Typografické médium a cenzúra ako subsystém sociálnej kontroly II. – premeny komunikačného priestoru v období 1800 – 1825
Typographic medium and censorship as a subsystem of social control II. – transformations of the communication space in the period 1800-1825
Doba trvania:1. 2. 2022 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo:
Program:Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ:Doc. Kollárová Ivona, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:PhDr. Kowalská Eva, DrSc., Kušniráková Ingrid, PhD., Doc. Šoltés Peter, PhD.
Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)
The role of bourgeoisie in the modernization processes in transition from the estates to civil society (Hungary Kingdom and Slovakia 1780 – 1918)
Doba trvania:1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo:2/0069/21
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:Gaučík Štefan, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Demmel József, PhD., PhDr. Kodajová Daniela, PhD., Kušniráková Ingrid, PhD., Laslavíková Jana, PhD., Macho Peter, PhD., Doc. Šoltés Peter, PhD.
Vplyv jednotlivca a komunity na podobu mesta na Slovensku v rokoch 1918 – 1945. Politická angažovanosť obyvateľov miest a sociálne prospešné možnosti života v meste
The influence of the individual and the community on the appearance of the city in Slovakia in the years 1918 - 1945. Political involvement of city residents and socially beneficial opportunities in the city
Doba trvania:1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo:
Program:Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ:Osyková Linda, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:PhDr. Arpáš Róbert, PhD., Benko Juraj, PhD., Hanula Matej, PhD.
Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstva v rokoch 1918-1945, osobnosti
Influence of Political Parties on School System and Further Education, thier Activities and Strategies towars Education of Population from 1918 till 1945, Personalities
Doba trvania:1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo:2/0089/21
Program:VEGA
Zodpovedný riešiteľ:PhDr. Kázmerová Ľubica, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV:PhDr. Arpáš Róbert, PhD., Hanula Matej, PhD., PhDr. Mešková Hradská Katarína, PhD., Mgr. Mlyneková Barbora, Posch Martin, PhD.

Ukončené

Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku
Ars moriendi. Phenomenon of Death in the Medieval Kingdom of Hungary
Doba trvania:1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
Evidenčné číslo:APVV-19-0131
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:PhDr. Hlavačková Miriam, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Bystrický Peter, PhD., Druga Marek, PhD., PhDr. Dvořáková Daniela, DrSc., Herucová Angelika, PhD., Homoľa Tomáš, PhD., Hudáček Pavol, PhD., Prof. PhDr. Lukačka Ján, CSc., Lysá Žofia, PhD., Mgr. Szeghyová Blanka, PhD., PhDr. Štefánik Martin, PhD., doc. Zupka Dušan, PhD.
CHRONUM - Chronológia dejín knižníc na Slovensku od počiatkov do roku 2020
Chronologia historiarum bibliothecarum ab initio usque ad annum 2020
Doba trvania:1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
Evidenčné číslo:APVV-19-0524
Program:APVV
Zodpovedný riešiteľ:PhDr. Kowalská Eva, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV:PhDr. Čičaj Viliam, CSc., Mgr. Sliacky Michal
Spoluriešitelia mimo SAV:Žilinská univerzita v Žiline - Fakulta humanitných vied: Chalupeková, Vladimír Filip, Marián Grupač, Jarmila Majerová, Rastislav Metruk, Jaroslav Nemeš, Slávka Pitoňáková
Politický aktivizmus, politické povedomie a politizácia obyvateľstva v 19. storočí a prvej polovici 20. storočia
Political activism, political consciousness and politicisation of the rural population in the 19th and the first half of the 20th centuries
Doba trvania:1. 6. 2021 – 31. 5. 2024
Evidenčné číslo:
Program:Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ:Vörös Ladislav, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV:Demmel József, PhD., Gaučík Štefan, PhD., Laslavíková Jana, PhD., Doc. Šoltés Peter, PhD.