Vnútorné predpisy

 • Štatút / PDF
 • Pravidlá tvorby rozpočtu / PDF
 • Organizačný poriadok / PDF
 • Pracovný poriadok / PDF
 • Súhlas odborovej organizácie s ustanoveniami pracovného poriadku / PDF
 • Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena Správnej rady / PDF
 • Rokovací poriadok Správnej rady / PDF
 • Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena Vedeckej rady / PDF
 • Štatút VR a Volebný a nominačný poriadok do Snemu SAV / PDF
 • Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov / PDF
 • Štatút Emeritného vedeckého pracovníka HÚ SAV, v. v. i. / PDF
 • Predpis pre zvýšenie inštitucionálnej odolnosti organizácie / PDF