Podmienky prijímania študentov

Historický ústav SAV, v. v. i. je externou vzdelávacou inštitúciou, ktorá na základe rámcových zmlúv s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave (FF UK) a Filozofickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (FF UMB) vykonáva tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania (ďalej „doktorandské štúdium“) v internej aj externej forme.

Pre internú aj externú formu doktorandského štúdia platia rovnaké podmienky a kritériá prijatia uchádzačov na štúdium.

Doktorand musí ako súčasť prihlášky na doktorandské štúdium predložiť projekt na tému dizertačnej práce, ktorá bola schválená Vedeckou radou HÚ SAV, v. v. i. Prihláška musí tiež spĺňať všetky ostatné náležitosti podľa platnej vyhlášky dekanov FF UK a FF UMB.

Projekt dizertačnej práce musí byť náležite vypracovaný a musí obsahovať časti: stav výskumu, vedecké ciele (výskumné otázky a hypotézy), metodológia, plán výskumu, pramene a literatúra.

Doktorand musí na dostatočnej úrovni ovládať anglický jazyk, aby bol schopný absolvovať časť výučby v angličtine, čítať v nej odbornú literatúru, referovať a diskutovať (úroveň B2 a vyššia).

Doktorand musí na dostatočnej úrovni ovládať okrem anglického jazyka aj ďalšie jazyky, znalosť ktorých je potrebná k úspešnému zvládnutiu konkrétnej témy dizertačnej práce a pre získavanie širšieho expertného poznania v oblasti, ktorej sa téma týka.

Priebeh prijímacieho konania:

Uchádzač o doktorandské štúdium prezentuje pred prijímacou komisiou svoj projekt dizertačnej práce v slovenskom (alebo podľa dohody inom) a anglickom jazyku.

Uchádzač odpovedá na otázky členov prijímacej komisie v slovenskom (prípadne podľa dohody inom) a anglickom jazyku.