Oznamy

Február 2023

Milé kolegyne, milí kolegovia,

Pozývame Vás na celoústavné zhromaždenie pracovníkov Historického ústavu SAV, v. v. i., ktoré sa uskutoční dňa

9. februára (štvrtok) 2023 o 10.00 hod.

  v zasadacej miestnosti Technicko-hospodárskej správy Ústavov spoločenských vied v podkroví ( V. poschodie).

  Účasť bezpodmienečne nutná!

  Program podujatia:

  1. Informácia o výsledkoch akreditácie (P. Šoltés)
  2. Informácia o záveroch z konferencie o periodickom hodnotení VER 2022 (D. Duchoňová)
  3. Informácia o rokovaní VR HÚ SAV (predseda VR P. Šoltés)
  4. Správa o činnosti Historického ústavu SAV, v.v.i. za rok 2022 (S. Michálek)
  5. Voľba zamestnaneckej rady (M. Hanula)
  6. Diskusia

  Kandidátmi na členov trojčlennej Zamestnaneckej rady Historického ústavu SAV, v. v. i. sú:

  Mgr. Juraj Benko, PhD.
  Mgr. Žofia Lysá, PhD.
  Mgr. Peter Szalay, PhD.
  Ing. Monika Zvalová

  Členmi Zamestnaneckej rady Historického ústavu SAV, v. v. i. sa stávajú traja kandidáti, ktorí získajú najväčší počet hlasov.

  Zoznam oprávnených voličov – formát – XLSX

  Volebné obdobie zamestnaneckej rady a zamestnaneckého dôverníka je štvorročné.

  Zjednodušene vyjadrené – právo voliť majú všetci zamestnanci zamestnávateľa, ak u zamestnávateľa pracujú najmenej tri mesiace (bez ohľadu na výšku pracovného úväzku).

  Matej Hanula, PhD.
  podpredseda Správnej rady Historického ústavu SAV, v. v. i.


  Január – Jún 2023

  Pozývame Vás na pravidelné prednášky seminára „Aperitív“.

  Program na obdobie január – jún 2023 nájdete TU.

  Tešíme sa na Vás!


  Október 2022

  Milé kolegyne, milí kolegovia, vážená akademická obec Historického ústavu SAV, v. v. i.,

  v súvislosti s výberovým konaním na obsadenie pozície riaditeľa/riaditeľky Historického ústavu SAV, v. v. i. sa uskutočnia voľby zástupcu zamestnancov do komisie na výber riaditeľa/riaditeľky spomínanej inštitúcie.

  Kandidátmi do komisie sú nasledovní vedeckí pracovníci Historického ústavu SAV, v. v .i.:

  Mgr. Žofia Lysá, PhD.
  Mgr. Linda Osyková, PhD.
  Mgr. Peter Szalay, PhD.

  Kandidát s najvyšším počtom hlasov bude zvolený za zástupcu zamestnancov do komisie na výber riaditeľa/riaditeľky Historického ústavu SAV, v.v.i.

  Voľba zástupcu zamestnancov sa uskutoční na celoústavnom zhromaždení dňa 13. októbra 2022 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti ÚSV SAV, v podkroví na V. poschodí.

  Zjednodušene vyjadrené, právo voliť majú:

  • zamestnanci ústavu s VŠ vzdelaním najmenej druhého stupňa a aspoň 50 %-ným úväzkom, ktorí vykonávajú výskum alebo zabezpečujú infraštruktúru výskumu
  • interní doktorandi po dizertačnej skúške.

  Prosíme Vás, aby ste využili svoje právo a volieb sa v čo najväčšom počte zúčastnili.

  Matej Hanula, PhD.
  podpredseda správnej rady Historického ústavu SAV, v. v .i.

  Materiál vo formáte – DOCX

  Zoznam oprávnených voličov pre voľbu zástupcu zamestnancov do komisie na výber riaditeľa/riaditeľky Historického ústavu SAV, v. v .i. dňa 13.10. 2022.

  Materiál vo formáte – XLSX


  September 2022

  Predseda Slovenskej akadémie vied

  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky:

  Historický ústav SAV, v. v. i., sídlo: Klemensova 19, 814 99 Bratislava

  Pre viac informácii stiahnuť materiál vo formáte – PDF a DOC


  September – December 2022

  Pozývame Vás na pravidelné prednášky seminára „Aperitív“.

  Program na obdobie september – december 2022 nájdete TU.

  Tešíme sa na Vás!


  Apríl 2022

  Voľby členov vedeckej rady

  Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

  pozývame Vás na voľbu členov Vedeckej rady Historického ústavu SAV, v. v. i. na obdobie 2022 – 2027, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 5. mája 2022 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti USV, V. posch. Klemensova 19.

  Pred voľbou sa bude konať prezentácia kandidátov a diskusia.

  O funkciu člena vedeckej rady sa uchádzajú:

  Externí kandidáti:

  PhDr. František Chudják, PhD. – materiál vo formáte – PDF
  PhDr. Rastislav Kožiak, PhD. – materiál vo formáte – PDF
  doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. – materiál vo formáte – PDF
  prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. – materiál vo formáte – PDF

  Interní kandidáti:

  PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc. – materiál vo formáte – PDF
  PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. – materiál vo formáte – PDF
  Mgr. Tomáš Janura, PhD. – materiál vo formáte – PDF
  Mgr. Ingrid Kušniráková, PhD. – materiál vo formáte – PDF
  prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková – materiál vo formáte – PDF
  PhDr. Michal Schvarc, PhD. – materiál vo formáte – PDF
  doc. Peter Šoltés, PhD. – materiál vo formáte – PDF
  Mgr. Marína Zavacká, M.A., PhD. – materiál vo formáte – PDF

  Volí sa 6 interných a 3 externí členovia

  Zoznam oprávnených voličov k voľbe vedeckej rady Historického ústavu SAV, v.v.i. dňa 5. mája 2022 – materiál vo formáte – XLSX

  Matej Hanula, PhD.
  podpredseda Správnej rady Historického ústavu SAV, v. v. i.


  Marec 2022

  Oznámenie o konaní voľby členov vedeckej rady vedeckej výskumnej inštitúcie

  Správna rada Historického ústavu SAV, v. v. i. v Bratislave oznamuje konanie volieb členov vedeckej rady verejnej výskumnej inštitúcie (ďalej len „v. v. i.“) na funkčné obdobie 2022 – 2027.

  Názov a sídlo organizácie: Historický ústav SAV, v. v. i. Klemensova 19, P.O. Box 198, 814 99 Bratislava (ďalej len „organizácia“).

  Špecifikácia funkcie: na funkciu člena vedeckej rady môže kandidovať len ten, kto:

  a) je bezúhonný a má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  b) má vysokoškolské vzdelanie najmenej tretieho stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej tretieho stupňa, v študijnom odbore zodpovedajúcom predmetu činnosti organizácie alebo v príbuznom odbore a zároveň získal vedecký kvalifikačný stupeň IIa; pri externých členoch vedeckej rady sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie najmenej tretieho stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej tretieho stupňa,
  c) v prípade kandidatúry za interného člena vedeckej rady má s organizáciou uzavretý pracovný pomer v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času.

  Počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou: 9 (6 interní a 3 externí členovia)
  Kandidátov do vedeckej rady môžu navrhovať všetci oprávnení voliči organizácie.
  Podmienkou predloženia návrhu navrhovateľom je súhlas navrhovaného.

  Zoznam predkladaných dokladov v zmysle volebného a nominačného poriadku na funkciu člena vedeckej rady HÚ SAV, v. v. i.

  • písomná predstava o pôsobení vo vedeckej rade organizácie

  Lehota na predloženie kandidatúry: do 22.04.2022 do 12:00 h, v prípade zasielania poštou zásielka musí byť do tejto lehoty doručená na sekretariát organizácie.

  Spôsob predloženia dokladov: všetky dokumenty doručiť osobne alebo poštou na sekretariát organizácie, ktorý je na Historickom ústave SAV, v. v. i. Klemensova 19, 3. poschodie (na obálku prosíme uviesť „Správna rada HÚ SAV v.v.i.“), alebo elektronicky na email: Matej.Hanula@savba.sk.

  Miesto a čas konania voľby: Voľba členov vedeckej rady sa uskutoční v zasadacej miestnosti ÚSV SAV, Klemensova 19, V. posch. dňa 05. 05. 2022 o 10.00 h. Pred voľbou bude prebiehať prezentácia kandidátov do vedeckej rady a diskusia. V prípade zhoršenia pandemickej situácie sa voľba uskutoční videokonferenčne.

  Kandidát do vedeckej rady má povinnosť zúčastniť sa pohovoru.

  V Bratislave dňa 24. 03. 2022

  PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
  predseda správnej rady organizácie


  Január 2022

  Voľby členov správnej rady

  Kandidáti do Správnej rady HÚ SAV a ich program:

  Mgr. Peter Bystrický, PhD. – materiál vo formáte – PDF
  Mgr. Diana Duchoňová, PhD. – materiál vo formáte – PDF
  Mgr. Matej Hanula, PhD. – materiál vo formáte – PDF
  Mgr. Dušan Segeš, PhD. – materiál vo formáte – PDF

  Voľby sa uskutočnia prezentáciou „programu“ kandidátov, diskusiou a následným tajným hlasovaním.

  Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu pripravujeme prezentačnú časť a diskusiu na platforme Zoom, následné hlasovanie tiež elektronickým spôsobom.

  Voľby sa budú realizovať podľa nasledovného harmonogramu:

  25. 1. 2022; 10.00 – 11.00 (podľa potreby do 12.00) : prezentácie uchádzačov, diskusia

   Od 25. 1. 2022; 11.00 do 27. 1. 2022; 11.00 : tajné hlasovanie oprávnených voličov

   27. 1. 2022 cca o 11.30 zverejnenie výsledkov volieb SpR HÚ SAV, v. v. i. (mailom).

    Prosíme Vás, aby ste si rezervovali čas na účasť na prezentácii a následných voľbách a využili svoje právo voliť.

    Vaše prípadné otázky posielajte mailom na adresy: Ludovit.Hallon@savba.sk a Miroslav.Morovics@savba.sk

    Vopred ďakujeme za Vašu účasť a srdečne Vás pozdravujeme

    PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc., predseda VR HÚ SAV, v.v.i.
    RNDr. Miroslav Morovics, CSc., tajomník VR HÚ SAV, v.v.i.

    Zoznam oprávnených voličov k voľbe správnej rady Historického ústavu SAV, v.v.i. dňa 25.01.2021 – materiál vo formáte – XLSX


    November 2018

    Prezenčná listina členov akademickej obce oprávnených k voľbe riaditeľa Historického ústavu SAV na celoústavnom zasadnutí v Bratislave 27.11.2018

    Materiál vo formáte – PDF a DOC


    Október 2018

    Predseda Slovenskej akadémie vied

    vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky:

    Historický ústav SAV, sídlo: Klemensova 19, 814 99 Bratislava

    Pre viac informácii stiahnuť materiál vo formáte – PDF