Kurzy doktorandského štúdia

Na pôde HÚ SAV organizuje Eva Kowalská, Marína Zavacká a Ladislav Vörös spolu s ďalšími spolupracovníkmi kurz doktorandského štúdia „Slovenské dejiny“/„Všeobecné dejiny“ pre interných a externých doktorandov SAV, Filozofickej fakulty UK a Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici.

Doktorandské školenie na HÚ SAV pozostáva z kombinácie viacerých foriem vzdelávania. Jeho základnými zložkami sú:

  1. samoštúdium vedené školiteľom (pravidelné konzultácie študenta zo školiteľom na týždennej báze a s ďalšími vedeckými pracovníkmi HÚ SAV);
  2. séria povinných predmetov „PhD seminár I, II., III., IV.“, študentské konferencie a voliteľné predmety, resp. workshopy;
  3. akademická formácia v prostredí ústavu, účasť na vedeckých podujatiach;
  4. aktívna podpora zo strany pracoviska pri účasti na zahraničných doktorandských stážach a dlhodobých výmenných pobytoch.

Významnou súčasťou školenia a prípravy na akademickú prax sú spoločné semestrálne kumulované semináre v rámci predmetu „PhD seminár I.-IV.“ pozostávajúce z prednášok, seminárov a interaktívnych workshopov, organizovaných v spolupráci s History Updated – kurikulárnym centrom pri HÚ SAV. Súčasťou toho intenzívneho školenia sú aj čítanky s povinnou a odporúčanou literatúrou.

Tieto semináre, zastrešované garantmi odborov slovenské dejiny a všeobecné dejiny (PhDr. Eva Kowalská, DrSc., PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.), majú svoje ústredné témy (každý deň seminára je venovaný osobitej téme), o ktorých prednášajú historici a bádatelia z príbuzných spoločenskovedných odborov. V priebehu dvoch rokov, t.j. štyroch semestrov, sa doktorandi oboznámia s ôsmimi základnými prierezovými témami historického výskumu, pričom dôraz sa kladie na interdisciplinárne presahy. Pre školský rok 2015/16 sú ako ústredné témy jednotlivých konferenčných dní stanovené nasledujúce témy:

  1. Diskurz a diskurzívna analýza.

A) Hlavné koncepty diskurzu v spoločenských vedách – všeobecný prehľad: Foucaultova koncepcia diskurzu/foucaultovská diskurzívna analýza, Critical Discourse Analyses (Norman Fairclough, Ruth Wodak, Theo van Leeuwen, atď.), Essexská škola (Ernesto Laclau, Chantal Mouffe) a ďalšie.

B) Diskurzívna analýza v historickom výskume – metodika používaná predstaviteľmi projektu Geschichtliche Grundbegriffe (Reinhart Koselleck), Cambridgeská škola dejín politického myslenia (John G. A. Pocock, Quentin Skinner) – možnosti používania metód diskurzívnych analýz v historickom výskume.

  1. Sociálne stereotypy

A) profesionálni historici ako reprodukátori a šíritelia sociálnych stereotypov – „vedeckí legitimizátori“ stereotypných konštruktov/naivných soc. teórií – (dôraz na etno-stereotypy, so zahrnutím sociálnych kategorických/skupinových/triednych, genderových stereotypov a pod.); kritická sebareflexia historika: metodologické opatrenia na identifikáciu a kontrolu stereotypných konštrukcií a prekoncepcií

B) metodické postupy pri kritickom historickom štúdiu sociálnych stereotypov a fungovania sociálnej stereotypizácie v minulosti a súčasnosti (zvlášť dôraz na špecifiká rôznych historických období).

  1. Nacionalizmus a historiografia (problematika tradičných žánrov národných dejepisectiev – biografia a pod. – v súvislosti s fenoménom nacionalizmu v 19 – 20. stor. až do súčasnosti)

A) dejiny modernej historiografie, historici ako „vedeckí proponenti“ (či „garanti“) nacionalizmu;

B) metodické postupy pri kritickom štúdiu nacionalizmu ako historického fenoménu, a metodické možnosti eliminácie vplyvov nacionalistických ideologických konštrukcií na historika v súčasnosti.

  1. Národ, Národnosť, Etnikum, Etnicita, Identita – veľké koncepty modernej doby, ich použitie a reprodukcia v profesionálnych dejepisectvách – predstavenie základných spoločenskovedných teórií, kritika esencializmu a zvecňovania (dôraz na metodické implikácie); „veľká dekonštrukcia pojmov“ v spoločenských vedách a historiografii – príklady dekonštruktivistickej historiografie.

Ako doplnková téma je zaradený tréning v akademickej argumentácii vedený Slovenskou debatnou asociáciou.

Tretí deň seminárov v zimnom aj letnom semestri je vyhradený prezentáciám projektov a prác doktorandov (v zimnom semestri: 1. ročník – prezentácie projektov a ich obhajoba; v letnom semestri: 2. ročník – predstavenie postupu vo výskume, prezentácia kapitoly dizertačnej práce a obhajoba výsledkov).

Okrem povinných doktorandských predmetov HÚ SAV taktiež poskytuje dva povinne voliteľné kurzy. Prvý je špecificky venovaný výskumu nacionalizmov (prenášajúci: Mgr. L. Vörös, PhD.), druhý je cielený na didaktiku vysokoškolskej výučby (prednášajúca: Mgr. M. Zavacká, PhD.). Prvý je špecificky venovaný výskumu nacionalizmov, druhý je cielený na didaktiku vysokoškolskej výučby. Všetky sú riadne zaradené do študijného programu FFUK a podľa kapacitných možností sú otvorené ostatným študentom.

Prvoradým cieľom kumulovaných seminárov pre doktorandov nie je saturovať študenta informáciami ohľadne konkrétnej výskumnej témy (túto funkciu plnia pravidelné konzultácie so školiteľom). Cieľom je vyškoliť analytického historika, schopného interdisciplinárnej práce, schopného a kompetentného v práci so sociálnymi teóriami, schopného kriticky a kompetentne diskutovať aj mimo chronologického výseku a i mimo vlastného odboru; schopného vedome reflektovať svoju vlastnú bádateľskú činnosť, uvedomujúceho si sociálne a iné determinanty odborného písania dejín.