Dozorná rada

Predseda dozornej rady

Ing. Marek Radvanský, PhD., Predsedníctvo SAV

Členovia dozornej rady

prof. PaedDr. Ján Danek, CSc., Pedagogická fakulta UK
JUDr. Juraj Varga, PhD., Úrad SAV
prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD., Právnická fakulta UK (02/2022-02/2024)