Profil obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďuje Historický ústav SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava na webovom sídle svoj Profil verejného obstarávateľa, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
Názov: Historický ústav Slovenskej akadémie vied
IČO: 166 944
Štatutárny zástupca: PhDr. Slavomír Michálek, DrSc., riaditeľ
Zatriedenie obstarávacieho subjektu: Verejný obstarávateľ § 6, ods. 1, písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
Právna forma: štátna rozpočtová organizácia

Kontaktné osoby:
PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
Mgr. Maroš Hertel, PhD.
Tel.: +421 (2) 5292 5753
E-mail: Maros.Hertel@savba.sk
Poverená osoba pre VO: Mgr. Maroš Hertel, PhD.
Tel.: +421 (2) 5292 5753, kl. 113
E-mail: Maros.Hertel@savba.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): https://history.sav.sk/dokumenty/verejne-obstaravanie/profil-obstaravatela/

Zverejňovanie rozpočtu, verejných obstarávaní, zákazok s nízkou hodnotou a poskytovaní informácií: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=ins-org-ins&institute_no=18&action=contracts

Obstarávateľ bude zverejňovať nasledovné informácie o verejnom obstarávaní:

  • profil verejného obstarávateľa
  • aktuálne výzvy
  • ukončené verejné obstarávania
  • súhrnné správy