Historický ústav SAV
 
Karol Hollý, PhD. English version
Mgr. Karol Hollý, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 24
E-mail: karol.holly@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

diskurz slovenského národného hnutia na prelome 19. a 20. storočia (historické a politické myslenie, snahy o vedecké aktivity, ženská emancipácia), dejiny inštitucionalizácie vedy v (Hornom) Uhorsku a na Slovensku pred rokom 1939

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

- Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: história a filozofia (rok ukončenia: 2004)
- Fakulta orientalistiky Varšavskej univerzity - Inštitút východoeurópskych štúdií (Studium Europy Wschodniej UW); špecializácia: stredná Európa a Balkán (rok ukončenia: 2007)
- PhD. - Historický ústav SAV (rok ukončenia: 2008)

Študijné pobyty:

Inštitút histórie Jagelonskej univerzity v Krakove (2002-2003)

Členstvo v redakčných radách:

Forum Historiae (www.forumhistoriae.sk) - člen redakcie

Členstvo v komisiách:

Komisia historikov Slovenska a Rumunska

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Sláva šľachetným III. : znalci vzdialeného Orientu a strážkyne národného ohniska. Slovenskí orientalisti a aktivity spolku Živena / Ján Juráš, Daniela Kodajová a kol. [Glory to the Big-hearted III. Experts in a Distant Orient and Guardians of National Focus]. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2014. - 206 s. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie manipulácie v 19. a 20. storočí, riešená v HÚ SAV. - ISBN 978-80-7140-460-6

AAB02 Slováci po rakúsko-uhorskom vyrovnaní : postupujúca modernizácia habsburskej monarchie. Budovanie centralizovaného Uhorska. Maďarizácia. Oslabovanie lojality Slovákov voči Uhorsku / Vedúci kolektívu Dušan Kováč, autorský kolektív Vojtech Dangl, Gabriela Dudeková, Tomáš Gábriš, Igor Harušťák, Roman Holec, Karol Hollý, Ľuboš Kačírek, Daniela Kodajová ; Vedecký redaktor zväzku XI a Dušan Kováč [Slovaks after the Austro-Hungarian Compromise : Proceeding Modernization of the Habsburg Monarchy. Magyarization. Weakening Loyalty of Slovaks towards Hungarian Kingdom]. - 1. vydanie. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2012. - 399 s. - (Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov ; XI a). - APVV 0119/11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-8119-061-2

AAB03 Veda a slovenské národné hnutie : snahy o organizovanie a inštitucionalizovanie vedy v slovenskom národnom hnutí v dokumentoch 1863-1898 / Karol Hollý [Science and the Slovak National Movement. Efforts to Organize and Institutionalize the Scientific Research in Slovak National Movement in Documents 1863 – 1898]. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. - 130 s. - APVV- 0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-971540-2-8

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 Formovanie národnej ideológie českých slovakofilov (1880-1881) a jej hodnostenie v rámci slovenskej národoveckej society / Karol Hollý [Formation of the National Ideology of the Czech Slovakophiles (1880-1881) and its Evaluation by the Members of the Slovak National Movement]. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), Vega 2/0044/11 Slovensko v druhej polovici 19. storočia, riešené v HÚ SAV.
In České, slovenské a československé dějiny 20. století. VII. / Tomáš Hradecký, Pavel Horák a kol. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta, 2012. - ISBN 978-80-7405-185-2. - S.11-22.

ABC02 Východiská slovakofilskej ideológie K. Kálala na prelome 19. a 20. storočia / Karol Hollý [Starting points of the ideology of Slovakism of K. Kálal at the turn of the 19th and 20th Century]. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE) riešeného v HÚ SAV. APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In České, slovenské a československé dějiny 20. století VIII. / Pavel Horák, Tomáš Hradecký a kol. ; recenzenti: Martin Pekár, Jakub Rákosník, Miroslav Čaplovič, Richard Pavlovič, Jaroslav Pažout, Milan Ducháček, Miroslav Michela, Adam Hudek, Jan Vajskebr, Ondřej Vojtěchovský, Jan Mervart. - OFTIS vydavatelství pro Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2013. - ISBN 978-80-7405-324-5. - S. 285-296.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Elena Maróthy Šoltésová a spolok Živena pred prvou svetovou vojnou s dôrazom na vydavateľskú úlohu Živeny. III.4. / Karol Hollý [Elena Maróthy Šoltésová and the Association Živena in the Period Preceding the World War I with an emphasis placed on the Publishing Function of Živena]. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Sláva šľachetným III. : znalci vzdialeného Orientu a strážkyne národného ohniska. Slovenskí orientalisti a aktivity spolku Živena / Ján Juráš, Daniela Kodajová a kol. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2014. - S. 150-167.

ABD02 K historickej ideológii Antona Štefánka pred prvou svetovou vojnou / Karol Hollý [The historical ideology of Anton Štefánek before World War I]. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy, APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 36-48.

ABD03 Snahy o inštitucionalizáciu slovenskej vedy pred rokom 1939. 1. kapitola / Karol Hollý [Struggles for Institutional Bases of Slovak Science before 1939]. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S. 21-52.

ABD04 The Historical Narration as a Political Programme. Analysis of Images of the Past in the Texts of the Slovak National Movement´s Programmes from 1848 and 1861 / Karol Hollý. - Vega 2/0044/11 Slovakia in the second half of the 19th century.
In Overcoming the old Borders : beyond the Paradigm of Slovak National History / Adam Hudek et al. - Bratislava : Institute of History, Slovak Academy of Sciences in Prodama, 2013. - ISBN 978-80-89396-26-9. - S. 45-58.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Návrh federalizácie habsburskej monarchie v diele Spojené štáty Veľkého Rakúska od Aurela Popoviciho / Karol Hollý [The proposed federalization of the Habsburg monarchy in the work: the united states of greater Austria by Aurel C. Popovici]. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí a Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE) riešených na HÚ SAV.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 3 (2012), s. 501-520.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Hydrobiologická stanica Učené společnosti Šafaříkovej v Šamoríne [elektronický zdroj] / Karol Hollý [Hydrobiological station of Šafařík’s learned society in Šamorín]. - APVV -14-0644 Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. VEGA 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Quaestiones rerum naturalium [elektronický zdroj] : recenzované vedecké periodikum s interdisciplinárnym zameraním. Krajina a životné prostredie Slovenska od začiatku intenzívneho využívania človekom. - ISSN 1339-7907. - Volume 2. Supplement (2015), s. 260-282.

ADFB02 K aktivitám a postojom mladého Andreja Kmeťa (Ostrihom a Senohrad) / Karol Hollý [Activities and attitudes of young Andrej Kmeť (in Esztergom and Senohrad)].
In Acta historica Neosoliensia [seriál] : odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici(do roku 2014). vedecký časopis pre historické vedy (od r. 2015). - ISSN 1336-9148. - Roč.18 Vol. 1-2 (2015), s. 124-160.

ADFB03 K problematike čítania pre ženy z pohľadu slovenského ženského hnutia od poslednej tretiny 19. po začiatok 20. storočia / Karol Hollý [To the issue of reading for women from the perspective of Slovak women's movement from the last third of the 19th to the beginning of the 20th century]. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), Vega 2/0044/11 Slovensko v druhej polovici 19. storočia.
In Studia Bibliographica Posoniensia. - ISSN 1337-0723. - (2013), s. 76-92.

ADFB04 Podmienky na ženskú vzdelanosť v dualistickom Uhorsku a diskurz slovenskej národoveckej society na prelome 19. a 20. storočia / Karol Hollý [Education conditions of women in dualistic Hungary and the Slovak national movement discourse at the end of the 19th and beginning of the 20th century]. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 47 (2013 ), s. 187-205.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Limity spolupráce medzi slovenským a českým ženským hnutím na prelome 19. a 20. storočia / Karol Hollý [Limits of cooperation between the Slovak and the Czech women's movement at the turn of the 19th and the 20th century]. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDE) riešený v Historickom ústave SAV a APVV - 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Ženy a politika : (1890-1938) / Marie Bahenská, Jana Malínská (edd.). - Praha : Masarykův ústav : Archiv AV ČR, v.v.i., 2014. - ISBN 978-80-87782-24-8. - S. 63-82.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AECA01 Z listov Jozefa Gregora Tajovského z obdobia jeho pôsobenia v Nadlaku / Karol Hollý [From the Letters by Jozef Gregor Tajovský from his Times in Nadlak]. - APVV 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Historické aspekty života dolnozemských Slovákov : zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Nadlaku 21. -22. marca 2014 / Editori: Ivan Miroslav Ambruš, Pavel Hlásnik, Bianca Unc. - Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2014. - ISBN 978-973-107-096-4. - S.69-81.

AECA02 Z listov Ľudmiloy Markovičovej, rod. Boorovej z obdobia jej pôsobenia v Nadlaku / Karol Hollý. - APVV 14 0644 Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí.
In V tvorivej symbióze medzi Dolnou zemou a Slovenskom / Editori Ivan Miroslav Ambruš, Pavel Hlásnik Bianca Unc ; Recenzenti Pavel Husárik, Ladislav Lenovský, Boris Michalík. - Nadlac : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2015. - ISBN 978-973-107-105-3. - s. 151-171.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Krajina odkiaľ Murgaš odišiel - (Horné) Uhorsko na konci 19. storočia / Karol Hollý [Country from which Murgas immigrated - (Upper) Hungary at the end of the 19th centrury]. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Jozef Murgaš : reflexie života a diela v medzinárodnom kontexte / editor Soňa Šváčová. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2014. - ISBN 978-80-89388-57-8. - s. 17-33.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Vzťahy Československa a Poľska pri ochrane prírody v medzivojnovom období: k projektu pohraničných národných parkov s dôrazom na Vysoké Tatry / Karol Hollý [Relations of Czechoslovakia and Poland with regards to nature protection during the inter-war period: border-line national parks project with a focus on the High Tatras]. - Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného postredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Zborník Kysuckého múzea v Čadci. 16 / Editor: Miloš Jesenský ; recenzenti: Pavol Rybár, Peter Mičko, Richard R. Senček. - Kysucké múzeum v Čadci, 2014. - ISBN 978-80-89751-04-4. - s. 279-310.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Slovenské politické myslenie 1848-1914 [elektronický zdroj] : (úvodné slovo) / Karol Hollý, Marcel Martinkovič.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč. 7, č. 2(2013), s. 1-4.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Správa z 10. zasadnutia komisie historikov Slovenska a Rumunska / Karol Hollý.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 47 (2013), s. 317-318.

GII02 Vedecké sympózium Rok 1989. Pád komunistických režimov v Rumunsku a na Slovensku. 25. výročie od udalostí a 11. zasadnutie komisie historikov Rumunska a Slovenska / Korol Hollý.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 3 (2015), s. 563-564.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4817&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 9
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 7
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 30
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 49
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 11
6 Recenzie v domácich publikáciách 5
Súčet   111

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 9
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 9
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 41
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 3
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 60
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 1
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 11
6 Recenzie v domácich publikáciách 5
Súčet   139

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2021 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia