Historický ústav SAV
 
Karol Hollý, PhD. English version
Mgr. Karol Hollý, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 24
E-mail: karol.holly@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

diskurz slovenského národného hnutia na prelome 19. a 20. storočia (historické a politické myslenie, snahy o vedecké aktivity, ženská emancipácia), dejiny inštitucionalizácie vedy v (Hornom) Uhorsku a na Slovensku pred rokom 1939

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

- Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: história a filozofia (rok ukončenia: 2004)
- Fakulta orientalistiky Varšavskej univerzity - Inštitút východoeurópskych štúdií (Studium Europy Wschodniej UW); špecializácia: stredná Európa a Balkán (rok ukončenia: 2007)
- PhD. - Historický ústav SAV (rok ukončenia: 2008)

Študijné pobyty:

Inštitút histórie Jagelonskej univerzity v Krakove (2002-2003)

Členstvo v redakčných radách:

Forum Historiae (www.forumhistoriae.sk) - člen redakcie

Členstvo v komisiách:

Komisia historikov Slovenska a Rumunska

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

HOLLÝ, Karol. Čechoslovakistická argumentácia na prelome 19. a 20. storočia [Czechoslovakist Arguments at the Turn of the 20th Century]. In Čecho/slovakismus. - Praha : vyd. NLN : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2019, s. 71-95. ISBN 978-80-7422-679-3. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

HOLLÝ, Karol. Josef Ladislav Píč ako slovakista: spolupráca so Slovenskými pohľadmi a historická ideológia slovenského národného hnutia [Josef Ladislav Píč as a Slovakist: his Cooperation with Magazine Slovenské pohľady and the Historical Ideology of the Slovak National Movement]. In Václav Chaloupecký a generace roku 1914 : otázníky české a slovenské historiografie v éře první republiky. - Liberec ; Praha ; Turnov : Technická univerzita v Liberci : Ústav dějin Univerzity Karlovy : Archiv Univerzity Karlovy : Pekařova společnost Českého ráje, 2018, s. 83-116. ISBN 978-80-7494-434-5. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

HOLLÝ, Karol - JUHÁSZ, Gábor. Svrčinovec v "dlhom" 19. storočí II. História obce v rokoch 1850-1914 [Svrčinovec in the "Long" 19th Century II. History of the Village in the Years 1850-1914]. In Svrčinovec : monografia obce. - [Svrčinovec] ; [Čadca] : Kysucké múzeum v Čadci : obec Svrčinovec, 2018, s. 158-188. ISBN 978-80-89751-19-8. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939)

HOLLÝ, Karol. V súradniciach nacionalizmu a "konzervatívneho feminizmu" 1869-1914 [In the Coordinates of Nationalism and "Conservative Feminism" 1869-1914]. In Živena : 150 rokov Spolku slovenských žien. - Bratislava : Vydavateľstvo Slovart, 2019, s. 61-98. ISBN 978-80-556-4149-2. (Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939)

HOLLÝ, Karol. Vajanského koncepcia národných dejín [Vajanský´s Conception of National History]. In Svetozár Hurban Vajanský. Na rozhraní umenia a ideológie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 71-91. ISBN 978-80-224-1697-9. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

HOLLÝ, Karol. Ivan Hálek: Alkoholizmus ako spoločenský problém [Ivan Hálek: Alcoholism as a social problem]. In Acta regionalia : interdisciplinárne vedecké periodikum, 2017, roč. 2, č. 1-2, s. 241-266. ISSN 2453-9252.

HOLLÝ, Karol. K prírodovedným aktivitám Andreja Kmeťa v osemdesiatych rokoch 19. storočia: listy Andreja Kmeťa Rudolfovi Pokornému (1881-1885) = Andrej Kmeťś Activities in Natural Science in the Eighteen-eighties: Letters from Andrej Kmeť to Rudolf Pokorný (188-1885). In Quaestiones rerum naturalium : recenzované vedecké periodikum s interdisciplinárnym zameraním, 2016, vol. 3, suppl., p. 67-80. ISSN 1339-7907. Názov z hl. obrazovky (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

HOLLÝ, Karol. Vznik observatória na Skalnatom Plese optikou dobovej tlače [Establishment of the observatory at Skalnaté Pleso as seen by the contemporary press]. In Acta regionalia : interdisciplinárne vedecké periodikum, 2019, roč. IV/XX, vol. 1-2, s. 315-335. ISSN 2453-9252. (Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

HOLLÝ, Karol. Zaplatiť či nechať zoštátniť? Spor o nadlacké evanjelické školy v zrkadle publicisticky z roku 1913 [To pay or put under state control? Dispute over Nădlac evangelical schools in the mirror of journalism in 1913]. In Acta historica Neosoliensia, 2017, t. 20, vol. 2, s. 34-66. ISSN 1336-9148. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

HALLON, Ľudovít - HOLLÝ, Karol. Slovensko-nemecké programy intenzifikácie poľnohospodárstva [Slovak-German projects focused on agricultural intensification]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 176-187. ISBN 978-80-224-1779-2.

HOLLÝ, Karol. Knižnice v činnosti a myslení Andreja Kmeťa [Bibliotheken in Tätigkeit und Denken von Andrej Kmeť. Andrej Kmeťs’ Activities and Thoughts on the Subject of Libraries]. In Kniha 2016 : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2016, s. 284-309. ISBN 978-80-8149-072-9. ISSN 1336-5436. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

HOLLÝ, Karol. Terézia Vansová : Dennica ako podnikateľský projekt Františka Votrubu [Terézia Vansová: Dennica as a business project of František Votruba]. In (ne)obyčajné príbehy novinárov. - Ružomberok : Society for Human Studies, 2020, s. 124-147. ISBN 978-80-972913-7-2. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

HOLLÝ, Karol. Učená spoločnosť Šafaříková v nacionalistickom a politickom diskurze medzivojnového Slovenska [Šafařík´s Learned Society in Nationalist and Political Discourse during the interwar Period (Based on the Czechoslovak State Budget)]. In 95 rokov Filozofickej fakulty UK : pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce. - Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 2017, s. 104-135. ISBN 978-80-223-4390-9. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

HOLLÝ, Karol. Vnímanie ženskej emancipácie v prostredí tzv. martinského centra Slovenskej národnej strany na prelome 19. a 20. storočia [Perception of Women´s emancipation in the so-called Martin centre of the Slovak National Party at the turn 19th and 20th centuries]. In Česko-slovenská historická ročenka 2014-2015. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Česko-slovenská/Slovensko-česká komisia historikov vo VEDE, vydavateľstve SAV, 2016, s. 359-386. ISBN 978-80-224-1552-1. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

HOLLÝ, Karol. K dejinám evanjelického školstva v Nadlaku na začiatku 20. storočia [On the History of Protestant Education in Nadlak at the Beginning of the 20th Century]. In Úloha cirkvi v živote dolnozemských Slovákov : zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Nadlaku 16. - 17. marca 2018. Editori: Ivan Miroslav Ambruš, Pavel Hlásnik, Bianca Unc ; recenzenti: Marta Dobrotková, Rastislav Kožiak. - Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2018, s. 105-115. ISBN 978-973-107-134-3. Vyšlo aj HOLLÝ, Karol. K dejinám evanjelického školstva v Nadlaku na začiatku 20. storočia. In Dolnozemský Slovák. Časopis Slovákov v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku. Roč. 23 (38.), č.3-4 (2018), s. 34-42 (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

HOLLÝ, Karol. K dôsledkom geopolitických zmien po roku 1918 pre nadlackých Slovákov optikou slovenskej tlače z obdobia 1919 – 1931. In Dolnozemskí Slováci a rok 1918 : zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Nadlaku 21. - 24. marca 2019. Editori Miroslav Abruš, Pavel Hlásnik, Bianca Unc ; recenzenti Ladislav Lenovský, Michal Šmigeľ, Marek Syrný. - Nadlak : Vydavateľstvo - Editura Ivan Krasko, 2020, s. 54-77. ISSN 978-973-107-148-0. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

HOLLÝ, Karol. Problém kvinkvenálok a evanjelické ľudové školstvo v Nadlaku [The Issue of quinquenals and evangelical people's school system in Nadlak]. In Vplyv reformácie na Nadlak a Dolnú zem : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie a osláv 500. výročia reformácie, ktoré sa konali v Nadlaku 5. - 6. mája 2017. Editor: Juraj Dušan Vanko ; recenzenti: Ján Botík, Alžbeta Uhrinová Hornoková, Martin Bocánová. - Nadlak ; Arad : Evanjelický luteránsky slovenský cirkevný zbor v Nadlaku : Editura Gutenberg Univers Arad, 2018, s. 321-336. ISBN 978-606-675-193-3. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

HOLLÝ, Karol. Rok 1918 a Slováci v Nadlaku optikou Dolnozemského Slováka a Národných novín = Anul 1918 și slovacii de la Nădlac prin ochii publicațiilor Dolnozemský Slovák și Národnie Noviny [1918 and Slovaks in Nadlak Reflected in the Periodicals Národnie noviny and Dolnozemský Slovák]. In Rok 1918 - rok nádeje : zborník príspevkov z 13. zasadnutia Komisie historikov Slovenska a Rumunska. Editori: Eva Mârza, Karol Hollý, Radu Mârza ; recenzenti: Ionuţ Costea, Martin Turóci. - Alba Iulia ; Cluj-Napoca : Editura Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia : Editura Mega, 2020, s. 71-91. ISBN 978-606-95038-1-2. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

HOLLÝ, Karol. Slovenské ochotnícke divadlo v Nadlaku na začiatku 20. storočia (do roku 1918) [Slovak Amateur Theatricals in Nadlak at the Beginning of the 20th century (until 1918)]. In Divadelné múzy na Dolnej zemi : zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Nadlaku 18. - 19. marca 2016. Editori: Ivan Miroslav Ambruš, Pavel Hlásnik, Bianca Unc ; recenzenti Katarína Slobodová - Nováková, Janko Gubáni. - Nadlac : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2016, s. 97-119. ISBN 978-973-107-119-0.

HOLLÝ, Karol. Zabíjačky na Dolnej zemi v reflexii dobovej publicistiky, s dôrazom na polemiku o zabíjačkách v Srieme z roku 1902 [Contemporary Press on Pig Slaughters in the Lower Land, with an Emphasis on the 1902 Controversy about Pig Slaughters in Sriem]. In Národopisné aspekty v kultúre dolnozemských Slovákov : zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Nadlaku 16. 19. marca 2017. Editori:Ivan Miroslav Ambruš, Pavel Hlásnik, Bianca Unc ; recenzenti: Martina Bocánová, Janko Gubani. - Nadlac : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2017, s. 126-141. ISBN 978-973-107-125-1. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

HOLLÝ, Karol. Ku koncepciám "národného zberateľstva" v slovenskom národnom hnutí na prelome 19. a 20. storočia v uhorskom (nenárodoveckom_ kontexte [Then notions of "national collecting" in the Slovak national movement at the turn of the 19th and 20th centuries in a pan-Hungarian context]. In Monumentorum tutela : ochrana pamiatok. 30. Zostavil: Tomáš Kowalski ; recenzenti: Andreas Lehne, Zdeněk Vácha. - Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2020, s. 295-313. ISBN 978-80-89175-89-5. ISSN 1336-4820. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

HOLLÝ, Karol. Priebeh a ideologické dôsledky mocenského prevratu na gymnáziu v Banskej Štiavnici v roku 1919. K politickej funkcii učiteľov na gymnáziu v medzivojnovom období [Teachers and Political Changes from 1918/1919-1938/1939. The Case of a Grammar School in Banska Štiavnica]. In Sláva šľachetným VI : učiteľ je okno do sveta a života. Zostavovateľ: Daniela Kodajová ; recenzenti: Dana Hučková, Elena Mannová. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2020, s. 291-321. ISBN 978-80-972016-78. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

HOLLÝ, Karol. Zo vzájomnej korešpondencie Pavla Križku a Karla Kálala [On the Correspondence between Pavel Križko and Karel Kálal]. In MUSEION. Zostavovateľ Daniel Haas Kianička ; recenzenti: Pavol Maliniak, Marián Soják, László Vörös (text Karola Hollého), Miroslav Kmeť (text Karola Hollého). - Národná banka Slovenska : Múzeum mincí a medailí Kremnica, 2016, 2016, roč. 1, s. 129-148. ISBN 978-80-8043-219-5. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách

HOLLÝ, Karol. The Slovak women's movement. In Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. - Amsterdam : Amsterdam University Press, 2018, p. 1360-1361. ISBN 978-94-6298-109-6. Dostupné na internete: <http://ernie.uva.nl/viewer.p/21/56/object/122-276620>

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

HOLLÝ, Karol. Genéza Dennice : postoj martinských autorít k prvému slovenskému ženskému časopisu [Genesis of Dennica : the attitude of Martin authorities to the first Slovak women's magazine]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2020, roč. 19, č. 2, s. 11-20. ISSN 1335-8316. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/historia.2020.19.2.2

HOLLÝ, Karol - HRONČEK, Pavel. Krajina, príroda a životné prostredie v minulosti (Úvod) [Land, nature and Environment in the Past ( An Introduction)]. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2017, roč., 11 č. 1, s. 1-7. ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/documents/10180/2389128/01-karol-holly-pavel-hroncek-krajina-priroda-a-zivotne-prostredie-v-minulosti-uvod.pdf>

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

HOLLÝ, Karol - HUDEK, Adam. K reakciám Slovenskej historickej spoločnosti na politické zmeny v roku 1989 (od vytvorenia Akčného výboru po mimoriadne valné zhromaždenie 30.1. 1990 [About the reactions of the "Slovak historical society" to the political changes of the Year 1989 (From the Creation of the Creation of the Action Committee to the extraordinary Assembly of 30 January 1990)]. In Rok 1989. Pád komunistických režimov v Rumunsku a na Slovensku 25. výročie od udalostí : 11. stretnutie zmiešanej komisie historikov Rumunska a Slovenska (Arad, 6-9. Október 2014). - Arad : Editura Universitatii "Vasile Goldis" din Arad, 2016, s. 63-102. ISBN 978-973-664-807-6.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

HOLLÝ, Karol. Alkoholizmus na Kysuciach v medzivojnovom období [Alcoholism in Kysuce in the Interwar Period]. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 325-343. ISBN 978-80-8159-892-0.

HOLLÝ, Karol. K výpovednej hodnote súkromnej korešpondencie ako historického prameňa. In 17. Šoltésovej Martin : 30. september 2016, Martin. - Bratislava : Ústredie Živeny, spolok slovenských žien, 2016, s. 35-43. ISBN 978-80-972560-0-5. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

HOLLÝ, Karol. O nič tak nestojím, ako o kotlovinu a varenú hlavu : zábavná polemika o zabíjačkách na Dolnej zemi zo začiatku 20. storočia. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 355-365. ISBN 978-80-8159-680-3.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Rok 1918 - rok nádeje : zborník príspevkov z 13. zasadnutia Komisie historikov Slovenska a Rumunska : Alba Iulia, 15. - 18. október 2018 = Anul 1918 - anul speranţei : lucrările celei de-a XIII-a reuniuni a Comisiei de Istorie Româno-Slovace : Alba Iulia, 15-18 octombrie 2018. Editori: Eva Mârza, Karol Hollý, Radu Mârza ; recenzenti: Ionuţ Costea, Martin Turóci. Alba Iulia : Editura Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia ; Cluj-Napoca : Editura Mega, 2020. 421 s. ISBN 978-606-95038-1-2 (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

HOLLÝ, Karol. "S vareškou odjakživa nesympatizuje a sekerou sa rada zapodievala". Lučenec : Vydalo mesto Lučenec : Živena, spolok slovenských žien, 2017. 36 s. ISBN 978-80-972835-0-6 (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

HOLLÝ, Karol - MÂRZA, Eva - MÂRZA, Radu. Úvod = Introducere [Introduction]. In Rok 1918 - rok nádeje : zborník príspevkov z 13. zasadnutia Komisie historikov Slovenska a Rumunska. - Alba Iulia ; Cluj-Napoca : Editura Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia : Editura Mega, 2020, s. 7-10. ISBN 978-606-95038-1-2. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Sláva šľachetným III. : znalci vzdialeného Orientu a strážkyne národného ohniska. Slovenskí orientalisti a aktivity spolku Živena / Ján Juráš, Daniela Kodajová a kol. [Glory to the Big-hearted III. Experts in a Distant Orient and Guardians of National Focus]. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2014. - 206 s. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie manipulácie v 19. a 20. storočí, riešená v HÚ SAV. - ISBN 978-80-7140-460-6

Slováci po rakúsko-uhorskom vyrovnaní : postupujúca modernizácia habsburskej monarchie. Budovanie centralizovaného Uhorska. Maďarizácia. Oslabovanie lojality Slovákov voči Uhorsku / Vedúci kolektívu Dušan Kováč, autorský kolektív Vojtech Dangl, Gabriela Dudeková, Tomáš Gábriš, Igor Harušťák, Roman Holec, Karol Hollý, Ľuboš Kačírek, Daniela Kodajová ; Vedecký redaktor zväzku XI a Dušan Kováč [Slovaks after the Austro-Hungarian Compromise : Proceeding Modernization of the Habsburg Monarchy. Magyarization. Weakening Loyalty of Slovaks towards Hungarian Kingdom]. - 1. vydanie. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2012. - 399 s. - (Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov ; XI a). - APVV 0119/11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-8119-061-2

Veda a slovenské národné hnutie : snahy o organizovanie a inštitucionalizovanie vedy v slovenskom národnom hnutí v dokumentoch 1863-1898 / Karol Hollý [Science and the Slovak National Movement. Efforts to Organize and Institutionalize the Scientific Research in Slovak National Movement in Documents 1863 – 1898]. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. - 130 s. - APVV- 0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-971540-2-8

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Formovanie národnej ideológie českých slovakofilov (1880-1881) a jej hodnostenie v rámci slovenskej národoveckej society / Karol Hollý [Formation of the National Ideology of the Czech Slovakophiles (1880-1881) and its Evaluation by the Members of the Slovak National Movement]. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), Vega 2/0044/11 Slovensko v druhej polovici 19. storočia, riešené v HÚ SAV.
In České, slovenské a československé dějiny 20. století. VII. / Tomáš Hradecký, Pavel Horák a kol. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta, 2012. - ISBN 978-80-7405-185-2. - S.11-22.

Východiská slovakofilskej ideológie K. Kálala na prelome 19. a 20. storočia / Karol Hollý [Starting points of the ideology of Slovakism of K. Kálal at the turn of the 19th and 20th Century]. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE) riešeného v HÚ SAV. APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In České, slovenské a československé dějiny 20. století VIII. / Pavel Horák, Tomáš Hradecký a kol. ; recenzenti: Martin Pekár, Jakub Rákosník, Miroslav Čaplovič, Richard Pavlovič, Jaroslav Pažout, Milan Ducháček, Miroslav Michela, Adam Hudek, Jan Vajskebr, Ondřej Vojtěchovský, Jan Mervart. - OFTIS vydavatelství pro Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2013. - ISBN 978-80-7405-324-5. - S. 285-296.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Elena Maróthy Šoltésová a spolok Živena pred prvou svetovou vojnou s dôrazom na vydavateľskú úlohu Živeny. III.4. / Karol Hollý [Elena Maróthy Šoltésová and the Association Živena in the Period Preceding the World War I with an emphasis placed on the Publishing Function of Živena]. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Sláva šľachetným III. : znalci vzdialeného Orientu a strážkyne národného ohniska. Slovenskí orientalisti a aktivity spolku Živena / Ján Juráš, Daniela Kodajová a kol. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2014. - S. 150-167.

K historickej ideológii Antona Štefánka pred prvou svetovou vojnou / Karol Hollý [The historical ideology of Anton Štefánek before World War I]. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy, APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 36-48.

Snahy o inštitucionalizáciu slovenskej vedy pred rokom 1939. 1. kapitola / Karol Hollý [Struggles for Institutional Bases of Slovak Science before 1939]. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S. 21-52.

The Historical Narration as a Political Programme. Analysis of Images of the Past in the Texts of the Slovak National Movement´s Programmes from 1848 and 1861 / Karol Hollý. - Vega 2/0044/11 Slovakia in the second half of the 19th century.
In Overcoming the old Borders : beyond the Paradigm of Slovak National History / Adam Hudek et al. - Bratislava : Institute of History, Slovak Academy of Sciences in Prodama, 2013. - ISBN 978-80-89396-26-9. - S. 45-58.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

Návrh federalizácie habsburskej monarchie v diele Spojené štáty Veľkého Rakúska od Aurela Popoviciho / Karol Hollý [The proposed federalization of the Habsburg monarchy in the work: the united states of greater Austria by Aurel C. Popovici]. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí a Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE) riešených na HÚ SAV.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 3 (2012), s. 501-520.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

Hydrobiologická stanica Učené společnosti Šafaříkovej v Šamoríne [elektronický zdroj] / Karol Hollý [Hydrobiological station of Šafařík’s learned society in Šamorín]. - APVV -14-0644 Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. VEGA 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Quaestiones rerum naturalium [elektronický zdroj] : recenzované vedecké periodikum s interdisciplinárnym zameraním. Krajina a životné prostredie Slovenska od začiatku intenzívneho využívania človekom. - ISSN 1339-7907. - Volume 2. Supplement (2015), s. 260-282.

K aktivitám a postojom mladého Andreja Kmeťa (Ostrihom a Senohrad) / Karol Hollý [Activities and attitudes of young Andrej Kmeť (in Esztergom and Senohrad)].
In Acta historica Neosoliensia [seriál] : odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici(do roku 2014). vedecký časopis pre historické vedy (od r. 2015). - ISSN 1336-9148. - Roč.18 Vol. 1-2 (2015), s. 124-160.

K problematike čítania pre ženy z pohľadu slovenského ženského hnutia od poslednej tretiny 19. po začiatok 20. storočia / Karol Hollý [To the issue of reading for women from the perspective of Slovak women's movement from the last third of the 19th to the beginning of the 20th century]. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), Vega 2/0044/11 Slovensko v druhej polovici 19. storočia.
In Studia Bibliographica Posoniensia. - ISSN 1337-0723. - (2013), s. 76-92.

Podmienky na ženskú vzdelanosť v dualistickom Uhorsku a diskurz slovenskej národoveckej society na prelome 19. a 20. storočia / Karol Hollý [Education conditions of women in dualistic Hungary and the Slovak national movement discourse at the end of the 19th and beginning of the 20th century]. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 47 (2013 ), s. 187-205.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Limity spolupráce medzi slovenským a českým ženským hnutím na prelome 19. a 20. storočia / Karol Hollý [Limits of cooperation between the Slovak and the Czech women's movement at the turn of the 19th and the 20th century]. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDE) riešený v Historickom ústave SAV a APVV - 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Ženy a politika : (1890-1938) / Marie Bahenská, Jana Malínská (edd.). - Praha : Masarykův ústav : Archiv AV ČR, v.v.i., 2014. - ISBN 978-80-87782-24-8. - S. 63-82.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

Z listov Jozefa Gregora Tajovského z obdobia jeho pôsobenia v Nadlaku / Karol Hollý [From the Letters by Jozef Gregor Tajovský from his Times in Nadlak]. - APVV 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Historické aspekty života dolnozemských Slovákov : zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Nadlaku 21. -22. marca 2014 / Editori: Ivan Miroslav Ambruš, Pavel Hlásnik, Bianca Unc. - Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2014. - ISBN 978-973-107-096-4. - S.69-81.

Z listov Ľudmiloy Markovičovej, rod. Boorovej z obdobia jej pôsobenia v Nadlaku / Karol Hollý. - APVV 14 0644 Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí.
In V tvorivej symbióze medzi Dolnou zemou a Slovenskom / Editori Ivan Miroslav Ambruš, Pavel Hlásnik Bianca Unc ; Recenzenti Pavel Husárik, Ladislav Lenovský, Boris Michalík. - Nadlac : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2015. - ISBN 978-973-107-105-3. - s. 151-171.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Krajina odkiaľ Murgaš odišiel - (Horné) Uhorsko na konci 19. storočia / Karol Hollý [Country from which Murgas immigrated - (Upper) Hungary at the end of the 19th centrury]. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Jozef Murgaš : reflexie života a diela v medzinárodnom kontexte / editor Soňa Šváčová. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2014. - ISBN 978-80-89388-57-8. - s. 17-33.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

Vzťahy Československa a Poľska pri ochrane prírody v medzivojnovom období: k projektu pohraničných národných parkov s dôrazom na Vysoké Tatry / Karol Hollý [Relations of Czechoslovakia and Poland with regards to nature protection during the inter-war period: border-line national parks project with a focus on the High Tatras]. - Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného postredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Zborník Kysuckého múzea v Čadci. 16 / Editor: Miloš Jesenský ; recenzenti: Pavol Rybár, Peter Mičko, Richard R. Senček. - Kysucké múzeum v Čadci, 2014. - ISBN 978-80-89751-04-4. - s. 279-310.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

Slovenské politické myslenie 1848-1914 [elektronický zdroj] : (úvodné slovo) / Karol Hollý, Marcel Martinkovič.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč. 7, č. 2(2013), s. 1-4.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Správa z 10. zasadnutia komisie historikov Slovenska a Rumunska / Karol Hollý.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 47 (2013), s. 317-318.

Vedecké sympózium Rok 1989. Pád komunistických režimov v Rumunsku a na Slovensku. 25. výročie od udalostí a 11. zasadnutie komisie historikov Rumunska a Slovenska / Korol Hollý.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 3 (2015), s. 563-564.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4817&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2022 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia