Historický ústav SAV
 
Linda Osyková, PhD. English version
Mgr. Linda Osyková, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22
E-mail: linda.osykova@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatná vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

Politické, sociálne a kultúrne dejiny Slovenska v medzivojnovom Československu, volebné kampane politických strán, politická socializácia občanov, osobnosti v politike, symbolická a výtvarná stránka politiky, urbanistická politika štátu, budovanie sociálnej infraštruktúry (výstavba bytov, škôl a zdravotníckych zariadení) na Slovensku v období rokov 1918 – 1945.

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

1999 - magisterské štúdium, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, odbor história – slovenský jazyk a literatúra
2009 - interné doktorandské štúdium, Historický ústav SAV, vedný odbor: slovenské dejiny

Členstvo v redakčných radách:

2006 - 2012 redaktorka časopisu História

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Linda Osyková, Matej Hanula a kol. ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec [Ideology across Borders. Transfers of Thoughts in Europe and in Slovakia during the 1st Half of the 20th Century]. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - 195 s. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0119/14 Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938 Vega 2/0122/13 Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Aktivity centrálnych ministerstiev v kultúrnej a školskej politike čs. štátu a kompetencie Referátu Ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave, osobnosti). - ISBN 9788022414616

AAB02 Občianska spoločnosť a politická kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938 / Bohumila Ferenčuhová, Jaroslava Roguľová a kol. Alena Bartlová, Martin Brtko, Valerián Bystrický, Bohumila Ferenčuhová, Matej Hanula, Vlasta Jaksicsová, Natália Krajčovičová, Linda Osyková, Jaroslava Roguľová, Milan Zemko [Civil Society and Political Culture. Chapters from the History of Slovakia 1918 - 1938]. - 1. vyd. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 214 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných dejín Slovenska pri Historickom ústave SAV, Vega 2/0122/09 Občianska spoločnosť na Slovensku počas 1. ČSR (Vývoj na demokratickej báze a vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického, autoritatívneho a totalitného typu), Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické východiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii. - ISBN 978-80-971189-0-7

AAB03 Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945) / Ľubica Kázmerová a kol. Autori: Anna Falisová, Matej Hanula, Vlasta Jaksicsová, Ľubica Kázmerová, Martina Orosová, Linda Osyková, Milan Zemko. Preklad do anglického jazyka Matej Hanula [Transformation of Education and School System in Slovakia during 1918 - 1945]. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama spo.s.r.o., 2012. - 142 s. - Vega 2/0054/10 Inštitucionalizácia vzdelávacieho systému na Slovensku v rokoch 1918-1945 (Štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy), Vega 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia, Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), riešené na HÚ SAV. - ISBN 978-80-970302-5-4

AAB04 Volebné kampane politických strán na Slovensku počas 1. ČSR / Linda Osyková [Election Campaigns of Political Parties in Slovakia during the 1st Czechoslovak Republic]. - 1. vyd. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 274 s. - Vega 2/0122/09 Občianska spoločnosť na Slovensku počas 1. ČSR (Vývoj na demokratickej báze a vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického, autoritatívneho a totalitného typu). - ISBN 978-80-224-1228-5

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Antisemizmus v predvolebnej propagande (SĽS) HSĽS v 20. rokoch 20. storočia / Linda Osyková [Anti-Jewish Agitation and the People's Party before the Parliamentary Election in Slovakia in the 1920's].
In Antisemitizmus a propaganda / Eduard Nižňanský, Michala Lônčíková a kol. - Bratislava : Filozofická fakulta UK Katedra všeobecných dejín : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií : Poľský inštitut Bratislava, 2014. - ISBN 978-80-8127-119-9. - S. 11-22.

ABD02 Hranice koaličného partnerstva agrárnikov a sociálnych demokratov : k sociálnym programom agrárnej a sociálno-demokratickej strany v medzivojnovom období / Linda Osyková [Limits of the Coalition Partnership between Agrarians and Social Democrats. To Social Programs of Agrarian and Social Democratic Party during the Interwar Period]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti na Slovensku a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia (1918-1939).
In Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Linda Osyková, matej Hanula a kol. ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414616. - S. 87-103.

ABD03 Jubilejné oslavy 28. a 30. októbra 1928 na Slovensku / Linda Osyková [Anniversary celebrations in Slovakia on the 28th and 30th of October, 1928]. - Vega 2/0054/10 Inštitucionalizácia vzdelanosti a vzdelávania na Slovensku v rokoch 1918-1945 (štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy).
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 183-198.

ABD04 Postavenie žien na Slovensku v rokoch 1939-1941 / Linda Osyková [The Status of Women in Slovakia in 1939-1941]. - Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické prístupy, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii.
In Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-89396-32-0. - S. 183-193.

ABD05 Premeny volebnej kampane na Slovensku v medzivojnovom období / Linda Osyková [Changes of Electoral Compaign in Slovakia during the Inter-war Period]. - Vega 2/0122/09 Občianska spoločnosť na Slovensku počas I. ČSR (vývoj na demokratickej báze, vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického aj autoritatívneho typu), Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém.
In Občianska spoločnosť a politická kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938 / Bohumila Ferenčuhová, Jaroslava Roguľová a kol. - 1.vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-971189-0-7. - S. 135-152.

ABD06 Vzdelávanie a politika v programoch ľudovej, sociálnodemokratickej a agrárnej strany : (programy a realita) / Linda Osyková [Education and Politics reflected by the Programms of People´s Party, Social Democratic Party and Agrarian Party (Programs and Reality)].
In Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945) / Ľubica Kázmerová a kol., preklad do anglického jazyka Matej Hanula. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama spo.s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-970302-5-4. - S.71-86.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 K sociálnym programom sociálno-demokratickej a komunistickej strany na Slovensku počas 1. Československej republiky / Linda Osyková [To the Social Programs of the Social-Democratic and Communistic Party in Slovakia during the Existence of the 1st Czechoslovak Republic]. - Vega 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia (1918-1939).
In Zborník Slovenského národného múzea [seriál]. História. - Roč. CIV, č. 50 (2013), s. 115-128.

ADFB02 Legislatívne riešenia bytovej krízy počas 1. ČSR a realizácia zákonov v praxi na príklade Bratislavy [elektronický zdroj] / Linda Osyková [The Legislative Solutions to the Housing Crisis During the First Czechoslovak Republic and the Implementation of Laws into Practice; Case Study of Bratislava]. - VEGA 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia (1918-1939).
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč.9, č. 2 (2015), s. 152-165.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Agrárna strana v trnavskom okrese v medzivojnovom období / Linda Osyková [Agrarian Party in Trnava Region between Wars].
In Regionální zvláštnosti politiky agrární strany v období první Československé republiky / Editoři Josef Harna, Blanka Rašticová. - Uherské Hradiště : Slovácke muzeum, 2012. - ISBN 978-80-87671-01-6. - S. 135-146.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Protižidovská agitácia v druhej polovici 30. rokov 20. storočia na Slovensku / Linda Osyková [Anti-Jewish Agitation in the second half of the 30s of the 20th Century in Slovakia]. - Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické prístupy, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii.
In Riešenie židovskej otázky v spojeneckých krajinách nacistického Nemecka / Viera Kováčová a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. - ISBN 978-80-89514-12-0. - S.30-45.

AED02 Výtvarná podoba volieb na Slovensku v medzivojnovom období / Linda Osyková [Representation of Elections in Visual Art in Slovakia during the Inter-war Period].
In K dejinám dizajnu na Slovensku / Editori: Adriena Pekárová, Zdeno Kolesár. - Bratislava : Slovenské centrum dizajnu, 2013. - ISBN 978-80-970173-6-1. - S. 138-155.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / editori: Linda Osyková, Matej Hanula ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec [Ideology across Borders. Transfers of Thoughts in Europe and in Slovakia during the 1st Half of the 20th Century]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 195 s. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. VEGA 2/0119/14 Formovanie zahraničnopolitického myslenia politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938. VEGA 2/0122/13 Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. - ISBN 978-80-224-1461-6

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Arpáš, Róbert. Autonómia: Víťazstvo alebo prehra ? Vyvrcholenie politického zápasu HSĹS o autónomiu Slovenska. bratislava: veda, vydavateľstvo SAV, 2011, 200 s. ISBN 9788022411905 / Linda Osyková.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 711-712.

GII02 K nedožitému jubileu Milana Zemka / Linda Osyková.
In Správy Slovenskej akadémie vied [seriál]. - ISSN 0139-6307. - Roč. 50, č. 7-8, (2014), s. 14-15.

GII03 Medzinárodná vedecká konferencia Ako historici píšu biografie / Linda Osyková.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 1 (2012), s.177-179.

GII04 Medzinárodná vedecká konferencia Medzi politickým a sociálnym radikalizmom 1918-1939 / Linda Osyková.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 4 (2015), s. 710-714.

GII05 medzinárodná vedecká konferencia Každodennosť 19. a 20. storočia / Linda Osyková.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 3 (2015), s. 564-566.

GII06 Slovo na úvod / Linda Osyková, Matej Hanula [Foreword].
In Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Linda Osyková, matej Hanula a kol. ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414616. - S. 7-11.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=6079&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 3
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 9
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 1
6 Recenzie v domácich publikáciách 1
Súčet   17

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 3
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 1
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 10
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 1
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 1
6 Recenzie v domácich publikáciách 4
Súčet   20

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2021 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia