Historický ústav SAV
 
Ing. Miroslav Fabricius, CSc. English version
Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 26
E-mail: miroslav.fabricius@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

hospodárske dejiny 1918 – 1945

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Vysoká škola ekonomická 1974
PhD., CSc. - Ekonomický ústav SAV 1985
Ing. rok 1974

Členstvo v redakčných radách:

História revue

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Slobodomurárstvo v českých krajinách a na Slovensku / Miroslav Fabricius [The Freemasons fraternity in Czech lands and in Slovakia].
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 523-539.

ABD02 Výskum dejín národného hospodárstva a ekonomického myslenia na Slovensku / Miroslav Fabricius [The Research of the History of National Economy and the Economic Thinking in Slovakia].
In 60 rokov výskumu v Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied / vedúci autorského kolektívu Milan Šikula. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2013. - ISBN 978-80-2241317-6. - S. 171-180.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Bratislavská plodinová burza (1922-1952). Peripetie fungovania jednej inštitúcie / Miroslav Fabricius [The Bratislava commodity exchange (1922-1952). The Varied functioning of an institution].
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 215-234.

ADDB02 Formovanie československej ekonomiky (1918-1920) / Miroslav Fabricius [The Formation of the Czechoslovak Economy (1918-1920)]. - Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 627-644.

ADDB03 The Bratislava commodity exchange (1922-1952). The Varied functioning of an institution / Miroslav Fabricius.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Vol. 61, Supplement (2013), s. 107-128.

ADDB04 The Formation of the Czechoslovak Economy (1918-1920) / Miroslav Fabricius. - Vega 2/0144/13 Sociálny kontext ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč.62 (2014), Supplement, s.59-77.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BDF01 Merkantilizmus : podtatranské reminiscencie / Miroslav Fabricius.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč. 14 č. 3-4 (2015 ), s. 59-65.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Editorial / Miroslav Fabricius.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč.14 č. 1-2 (2015 ), s.1.

GII02 Editoriál / Miroslav Fabricius.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč. 14 č. 3-4 (2015), s. 1.

GII03 Príhovor / Miroslav Fabricius.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč.13 č. 1-2 (2013), s.1.

GII04 Rozhovor : s Erikou Mácsayovou, tajomníčkou a projektovou manažérkou vzdelávacích projektov Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj / Miroslav Fabricius.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč. 13 č.1-2 (2013), s. 78-79.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=1507&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 1
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 5
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 41
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 68
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 11
Súčet   126

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 3
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 19
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 84
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 8
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 178
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 11
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 16
Súčet   319

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2021 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia