Historický ústav SAV
 
APVV / CE projekty English version

Projekty APVV

Názov: Dejiny historiografie a myslenia o dejinách na Slovensku / History of historiography and thinking about history in Slovakia
Zodpovedný riešiteľ: Dušan Kováč
Trvanie projektu: 1.7.2023 / 30.6.2027
Evidenčné číslo projektu: APVV-22-0205
Anotácia: Riešiteľský kolektív sa zameria na najviac zanedbanú oblasť v odbore historických vied na Slovensku: na dejiny historiografie a dejiny historického myslenia. Cieľom výskumu je analyzovať vybrané kapitoly (osobnosti) historiografie na Slovensku, objasniť v minulosti používané metódy a porovnať ich so svetovou historiografiou (predovšetkým s historiografiou stredoeurópskou). V centre pozornosti budú hlavne obdobia a témy, ktoré v minulosti a v súčasnosti vyvolávali a vyvolávajú najväčšie diskusie. Riešitelia sa však zamerajú aj na doteraz málo známe osobnosti a diela s cieľom otvoriť diskusiu o doteraz neznámych, či tabuizovaných témach. Dôraz sa bude klásť hlavne na myslenie o dejinách a na metodológiu. Výsledkom bude mozaika prípadových štúdií, ktorá bude základom pre následné spracovanie komplexných dejín historiografie na Slovensku v komparácii so svetovou historiografiou. Najdôležitejším výstupom budú tri monografie: 1) historiografia stredovekých a ranonovovekých dejín; 2) historiografia modernej doby; 3) historiografia najnovších dejín. Plánujeme tiež jedno monotematické číslo Historického časopisu a seminár, na ktorom by sa prediskutovali otvorené otázky s blízkymi vedeckými odbormi (etnológia, sociológia, politológia, umenoveda, jazykoveda). Pre poskytnutie komplexnejšieho obrazu o historiografii a historickom myslení na Slovensku bude potrebné zapojiť do projektu okrem riešiteľov aj externých odborníkov z ďalších univerzít a iných vedeckých inštitúcií. Výstupy z projektu poskytnú odbornej verejnosti dôležitú bázu pre ich výskumnú prácu a budú ich môcť využívať učitelia a študenti na katedrách a ústavoch histórie na univerzitách. Paralelne s publikovaním vedeckých štúdií budú riešitelia o svojich výsledkoch informovať aj verejnosť vo forme populárno-vedeckých výstupov v rôznych médiách.

Názov: Na hrade a v podhradí / At the castle and underneath
Osoba zodpovedná za riešenie projektu na HÚ SAV, v. v. i.: Diana Duchoňová
Trvanie projektu: 1.7.2023 / 30.6.2027
Evidenčné číslo projektu: APVV-22-0319
Anotácia: Projekt “Na hrade a v podhradí” predstavuje pokus historikov a historikov umenia konštruovať vo vzájomnom interdisciplinárnom dialógu súdobú divácku percepciu určitého výtvarného diela, resp. širšieho environmentu, vytvoreného v rámci priestoru cisárskej dvorskej rezidencie na Bratislavskom hrade medzi rokmi 1536 – 1780. Ambíciou členov riešiteľského tímu z radov historikov bude interpretácia Bratislavského hradu ako mentálneho, komunikačného a mediačného priestoru medzi dvorským milieu a ranonovovekým prostredím Bratislavy pomocou kreovania jedinečnej skúsenosti konkrétneho indivídua, t. j. uhorských kráľovských úradníkov, predstaviteľov uhorského šľachtického stavu a cirkevnej správy Uhorska, bratislavských mešťanov, ba dokonca cudzincov, ktorí mali vďaka výkonu funkcie alebo svojmu spoločenskému postaveniu prístup do priestorov Bratislavského hradu. Cieľom grantu je na strane historikov umenia nájsť a aplikovať metodologické nástroje, najmä koncept aktuálnych vizuálnych štúdií, na to, aby sme dokázali formulovať recepciu týchto exkluzívnych diel v domácom priestore, výskum kultúrnej a vizuálnej skúsenosti spoločenských elít je totiž v súčasnosti zvlášť aktuálny a do budúcnosti veľmi sľubný. Oproti tomu má na strane historikov moderný archontologický, prosopografický a genealogický výskum mimoriadne veľký potenciál najmä pri skúmaní úradníkov a úradníckych rodov angažovaných v rámci ranonovovekého Uhorského kráľovstva. Nosnými úlohami riešiteľského kolektívu tak bude snaha o identifikáciu štruktúrovanej a viacvýznamovej vizuálnej správy, ktorú mali určité výtvarné diela, resp. širší environment, súdobému divákovi pretlmočiť i deskripcia interakcie medzi fyzickým priestorom a jeho výtvarnou zložkou na jednej strane a nehmotným či efemérnym kultúrnym milieu zaznamenaným textovými alebo vizuálnymi prameňmi na strane druhej.

Názov: Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska (The glamour and fall of nobility. Strategies of noble representation in the History of Slovakia)
Zodpovedný riešiteľ: Diana Duchoňová
Trvanie projektu: 1.7.2022 / 30.6.2026
Evidenčné číslo projektu: APVV-21-0371
Anotácia: Šľachta je jednou z mála entít dlhodobých štruktúr (Longue durée) európskych dejín od stredoveku po súčasnosť. Tvorila elitu takmer vo všetkých ohľadoch: politicky, ekonomicky, v otázkach kultúry, správania a zvykoch. Reprezentáciu chápeme ako jav komunikácie, prostredníctvom ktorej sa snažíme rekonštruovať jednanie v historickom ponímaní, ako identifikačný prvok konania, ktoré pomáha pri priamej a nepriamej rekonštrukcii javov. Cieľom projektu je pochopenie sociálneho, ekonomického, kultúrneho a symbolického kapitálu prostredníctvom reprezentácie šľachty v našich podmienkach v dlhej chronologickej perspektíve, od stredoveku až po 20. storočie. Reflektuje sa tak na periódu statuovania sa šľachty ako spoločenského a politického stavu, až po jej ukončenie ako osobitnej štruktúry spoločnosti (stratou titulov, ekonomického, sociálneho kapitálu, emigráciou v konfrontácii s totalitnými režimami). Ciele projektu môžeme rozdeliť do týchto nasledovných kategórií, ktoré sa dajú zaradiť do určitých chronologických celkov: formovanie šľachty v stredoveku a prejavy jej reprezentácie, stavovská spoločnosť a zmeny v reprezentácii po roku 1526, reprezentácia na pozadí dlhého 19. storočia a stratégie reprezentácie šľachty v 20. storočí. Okrem chronologicky vymedzených tém budú nastolené aj prierezové náhľady do problematiky. Medzi ne patrí napr. heraldická reprezentácia šľachty, ktorá stavia na funkčných princípoch (identifikácia šľachtica prostredníctvom jedinečného erbového znamenia) a symbolickej reprezentácie (zmena postavenia v hierarchii zachytená prostredníctvom zmien heraldických znamení, umiestnenie erbov na umeleckých predmetoch, dištinkčných symboloch, architektúre). Reálnosť splnenia vytýčených cieľov garantuje skúsený výskumný tím, ktorý má za sebou množstvo úspešne riešených vedeckých projektov a výsledkov.

Názov: Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993 (Political socialization in the territory of Slovakia during the years 1848 - 1993)
Zodpovedný riešiteľ: Peter Šoltés
Trvanie projektu: 1.7.2021 / 30.6.2025
Evidenčné číslo projektu: APVV-20-0526
Anotácia: Masová politizácia je kľúčovým konceptom pre výskum dlhodobého politického, sociálneho a kultúrneho vývoja moderných spoločností. Akcelerácia politizácie prebiehajúca od polovice 19. storočia je považovaná za jeden zo základných konštitutívnych fenoménov formovania moderných štátov v Európe. Projekt si kladie za úlohu preskúmať procesy politizácie a politickej socializácie široký vrstiev obyvateľstva na území Slovenska v období od začiatku 40. rokov 19. storočia do polovice 90. rokov 20. storočia. Otázka politickej participácie más sa tomto výskume neobmedzuje len na vznik a udržanie liberálno-demokratických režimov. Tento fenomén je potrebné skúmať i v kontexte fašistických a komunistických ideológií, ktoré samé seba prezentovali ako masové politické hnutia reprezentujúce široké, no umlčané a ovládané skupiny obyvateľstva. Hľadanie kontinuity v diskontinuite medzi érou pred a po roku 1989 umožňuje skúmať kombináciu slovenskej populistickej mobiliz ácie a masovej politizácie, ktorá viedla k nastoleniu prvej „neliberálnej demokracie“ v strednej Európe. Štúdium politickej socializácie je neodmysliteľne spojené s volebnou korupciou. Jednou zo základných hypotéz projektu je, že korupcia významne ovplyvnila politickú mobilizáciu a politizáciu širokých vrstiev spoločnosti. Cieľom projektu je prekonať existujúcu chronologickú fragmentáciu súčasného výskumu. Ponúka tak nové pespektívy analýzy dynamiky politizačných a depolitizačných procesov v kontexte radikálnych geopolitických diskontinuít vo východnej a strednej Európe.

Názov: Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska (Crossing the frontiers. The Phenomenon of Mobility in the History of Slovakia)
Zodpovedný riešiteľ: Dušan Segeš
Trvanie projektu: 1.8.2021 / 30.6.2025
Evidenčné číslo projektu: APVV-20-0333
Anotácia: Rôzne formy mobility obyvateľstva predstavujú zásadný formatívny fenomén v dejinách a v súčasnej Európe. Mobilita v rôznych podobách rozhodujúcim spôsobom vplývala na slovenský historický, demografický, intelektuálny, sociálny, ekonomický aj kultúrny vývoj. Napriek tomu sú doteraz v slovenskom prostredí tieto procesy preskúmané nedostatočne. Problém spoločenskej a priestorovej mobility v dnešnej dobe predstavuje v celej Európe veľmi aktuálnu súčasť verejnej debaty. V princípe sa bude sledovať vertikálna mobilita, čiže vzostup jednotlivca či skupiny obyvateľstva smerom nahor po spoločenskom a ekonomickom rebríčku na základe získania majetkových alebo spoločenských výhod, či výsad. Opačnou dynamikou spoločenského vzostupu je pokles v ekonomickej sfére či spoločenskom postavení s prihliadnutím aj na vonkajšie zásahy celospoločenského charakteru (napr. vojnové udalosti, zmena politických režimov a pod.). Druhým výrazným prvkom výskumu je horizontálna (laterárna) mobilita, ktorej súčasťou sú spoločenské presuny v rámci oblastí (či mikropriestoroch – štvrte a pod.), pod ktorými rozumieme sťahovanie sa za prácou, pohyby inteligencie do centier a pod. S tým súvisí aj fyzická (zemepisná) mobilita (alebo inak migrácia) nielen v rámci hraníc príslušnej krajiny, ale aj do zahraničia. Dôležitým aspektom tu bude sledovanie mobility v migrácii, teda aké prínosy (či nevýhody) priniesol konkrétnym spoločenským skupinám (či jednotlivcom) presun v rámci krajín. Treba však zdôrazniť, že spoločnosť nebude skúmaná len v zmysle veľkých skupín a veľkých kategórií. Cieľom bude prihliadať práve na osudy jednotlivcov. Zámerom je medziodborový a viacvrstvový výskum pohybu obyvateľstva na Slovensku v minulosti. Okrem parciálnych výstupov vo forme vedeckých štúdií, vedeckých monografií, worshopov, konferencie či výstavy bude hlavným výstupom kolektívna monografia reflektujúca fenomén mobility v dejinách Slovenska v interdisciplinárnom meradle.

Názov: Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku (Ars moriendi. Phenomenon of Death in the Medieval Kingdom of Hungary)
Zodpovedný riešiteľ: Miriam Hlavačková
Trvanie projektu: 1.7.2020 / 30.6.2024
Evidenčné číslo projektu: APVV-19-0131
Anotácia: Na rozdiel od súčasnosti, keď je smrť vytesňovaná na individuálnej i spoločenskej úrovni, v stredoveku bola všadeprítomnou a prirodzenou súčasťou kultúry našich predkov. Z tohto hľadiska je definovaná aj hlavná výskumná otázka: akým spôsobom sa ľudia v stredoveku vyrovnávali s touto existenciálnou otázkou a nakoľko sa líšilo ich vnímanie smrti od vnímania súčasníkov? Zámerom riešiteľského kolektívu je na základe rozsiahleho a náročného archívneho výskumu (z jazykového i interpretačného hľadiska), pripraviť reprezentatívnu publikáciu, ktorá sprostredkuje rôzne aspekty pohľadu na podoby umierania a smrti v stredoveku, ako aj reflektuje rozdiely/zhody medzi ich vnímaním v Uhorsku a na Západe. Takáto publikácia v slovenskej historiografii úplne absentuje. Publikácii bude predchádzať medzinárodná konferencia za účasti odborníkov z iných vedných disciplín (antropológ, teológ, lekár, archeológ, umenovedec, hudobný historik a i.), s cieľom interdisciplinárneho poňatia danej problematiky. V súlade so súčasnými trendmi riešiteľský kolektív vypublikuje výsledky svojho bádania aj v monotematicky ladenom čísle elektronického vedeckého periodika Forum Historiae, venovanom tematike Ars moriendi. Tieto štúdie budú presahovať uhorský kontext a nadviažu na európsky medievistický výskum. Ambíciou kolektívu je prezentovať poznatky získané v priebehu riešenia tohto projektu nielen odbornej, ale i laickej verejnosti (prostredníctvom popularizačných článkov, mediálnych výstupov a výstavy v SNG), s úmyslom vyvolať diskusiu o jednej z najdôležitejších tém ľudskej kultúry.

Názov: Chronológia dejín knižníc na Slovensku od počiatkov do roku 2020 (Chronologia historiarum bibliothecarum ab initio usque ad annum 2020)
Zodpovedný riešiteľ: Eva Kowalská
Trvanie projektu: 1.7.2020 / 30.6.2024
Evidenčné číslo projektu: APVV-19-0524
Anotácia: Projekt je interdisciplinárny a uskutoční sa v odboroch Knižničná a informačná veda (sociálne aspekty) a Historické vedy a archeológia. Výstupy projektu budú zamerané na inovatívne sprístupnenie poznatkov o dejinách knižníc, ktoré tvoria fundamentálnu súčasť kultúrneho dedičstva odzrkadľujúc kultúrnu, spoločenskú a výchovnovzdelávaciu úrovne Slovenska a Slovákov a poskytujúc nevyvrátiteľné dôkazy o vklade Slovenska do európskeho kultúrneho dedičstva. Projekt je zameraný na primárnu heuristiku a základný výskum v oblasti získavania informácií a pertinentných pramenných dokumentov, ktoré podajú d kaz o intelektuálnej úrovni obyvateľstva žijúceho na území dnešného Slovenska od obdobia stredoveku, ktorej dokladmi je zbierkotvorná činnosť ústiaca do vzniku knižných zbierok, neskoršie knižníc. V súčasnosti neevidujeme informácie, ktoré by podávali prehľad o zakladaní, rozvoji i zániku knižníc rôzneho typu, vlastníkov i zamerania. Výskumnou témou projektu je získanie primárnych a pramenných dát, ktoré vytvoria a budú prezentovať chronologický retrospektívny pohľad na dejiny knižníc v prostredí digitálneho informačného priestoru. Výskumným problémom je materiálová dokumentácia konkrétnych prejavov zbierkotvornej činnosti a základných momentov inštitucionalizácie knižníc. Špecifickým výskumným problémom projektu je vizualizácia získaných dát prostredníctvom nových technológií a ich propagácia v kontexte popularizácie vedy. Všeobecný rámcový cieľ projektu vychádza z poznania, že súčasná úroveň informačných a komunikačných technológií poskytuje prostriedky na rekonštrukciu siete knižníc s interaktívnym prístupom pre širokú verejnosť.

Ukončené projekty

Názov: Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku (A journey to a modern society. Three centuries of the early modern period)
Zodpovedný riešiteľ: Viliam Čičaj
Trvanie projektu: 1.8.2018 / 31.7.2022
Evidenčné číslo projektu: APVV-17-0398
Anotácia: Súčasnosti európska a svetová historiografia vychádza pri skúmaní vzniku modernej spoločnosti z postulátu, že je ide v podstate proces sebarealizácie jednotlivca. V tomto ponímaní je práve zlomové obdobie novoveku, označované aj ako predmoderná spoločnosť (Vormoderne). V tomto čase sa formujú, vytvárajú prvky, bez ktorých by existencia a vznik modernej občianskej spoločnosti neboli možné. Historiografia novoveku objavila jednotlivca – indivíduum, ktorý prechádza práve v období novoveku zložitým procesom individualizácie, ktorého najdôležitejším aspektom a výsledkom je nezávislosť a sloboda jednotlivca. Súčasťou vývoja predmodernej spoločnosti sú aj procesy individualizácie, sociálnej disciplinizácie, premeny komunikačnej praxe, vytváranie nových priestorov, zmeny v každodennosti, konfesionalizácie a podobne. Na druhej strane sa vývinovým procesom v novoveku, okrem historiografie samotnej, veľmi intenzívne venujú aj ďalšie vedné disciplíny (sociológia, kulturológia, antropológia, sociálna psychológia a podobne), čoho následkom je aj využívanie mnohých netradičných a originálnych výskumných teoretických a metodologických postupov. Cieľom projektu je v súlade s modernými trendmi vhodne doplniť a zakomponovať dejiny Slovenska do širších celoeurópskych súvislostí.

Názov: Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte (od konca 19. storočia do roku 1945) (From the Monarchy to the Republic. The Transition Process of the Society in Slovakia in the European Context (from the End of the 19th Century till 1945))
Zodpovedný riešiteľ: Dušan Kováč
Trvanie projektu: 1.8.2018 / 31.7.2022
Evidenčné číslo projektu: APVV-17-0399
Anotácia: Dejiny Slovenska ako aj celého priestoru strednej Európy v 20. storočí boli poznačené častými zmenami politických režimov. Nové politické elity, ktoré sa po nich dostali k moci, sa vždy voči predchádzajúcemu obdobiu ostro vymedzovali. Táto skutočnosť sa odrazila aj na prístupe slovenskej historiografie k spracovaniu obdobia prvej polovice 20. storočia. Tradičná slovenská historická spisba sa spravidla zameriavala predovšetkým na diskontinuitné javy vývoja slovenskej spoločnosti v spomínanom období. Záujem o kontinuitné prvky sa z tohto dôvodu celkom logicky potláčal. Cieľom projektu bude zachytiť dlhodobé procesy vývoja slovenskej spoločnosti od konca 19. storočia do roku 1945. Koncepcia projektu je postavená na modernom spracovaní vývoja spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do polovice 20. storočia s prihliadnutím na kontinuity a diskontinuity mnohých vývojových javov a trendov presahujúcich tradičné politické medzníky rokov 1918 a 1939. Takýto prístup sa doteraz v slovenskej historiografii príliš neuplatňoval. Dejiny Slovenska sa spravidla skúmali chronologicky rozčlenené podľa spomínaných medzníkov. Pri takejto metodike sa zo zreteľa strácali dlhodobejšie trendy spoločenského vývoja, najmä procesy súvisiace s modernizáciou, vývojom hospodárstva, sociálnych javov, občianskej spoločnosti, politickej kultúry, alebo dlhodobejšie vývojové smery v kultúre, vede a vzdelávaní. Úlohou riešiteľského kolektívu bude túto medzeru zaplniť a priniesť komplexnejší pohľad na premeny spoločnosti na Slovensku v sledovanom období.

Názov: Indivíduum a spoločnosť – ich vzájomná reflexia v historickom procese
Trvanie projektu:
1.7.2016 / 30. 06. 2020
Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0349
Zodpovedný riešiteľ: Slavomír Michálek
Anotácia: Cieľom projektu je inovatívne spracovanie problematiky indivídua a to prostredníctvom originálneho metodologického uchopenia, ktoré je v slovenskej historiografii pomenej využívané. Téma indivídua v dejinách sa v posledných desaťročiach takmer výlučne orientuje len na klasickú biografiu jednotlivca. Absentuje alebo iba v obmedzenej miere prebieha výskum rituálov, reflexie a sebareflexie indivídua, konfliktov, politickej kultúry, či rekonštrukcia životných súvislostí, sociokultúrnych zmien a transformačných procesov. Obsahovou náplňou projektu je reflexia jedinca a jeho identity v spoločnosti, formovanie stereotypov, vlastný (cudzí) pohľad na svoje okolie a každodenné jednanie, sociálne prostredie a vytváranie siete spoločenských vzťahov. Doteraz na Slovensku nebola vydaná publikácia, ktorá by z interdisciplinárneho hľadiska skúmala postavenie jedinca v spoločnosti, napríklad za účasti príbuzných vedných odborov (sociológie, filozofie, etnológie, politológie, pomocných vied historických, vojenskej histórie, ale aj historickej antropológie či dejín architektúry). Cieľom projektu je teda doplniť doteraz existujúci primárny výskum (politických, hospodárskych a sociálnych dejín) a ponúknuť nový pohľad na dejiny očami ich jednotlivých aktérov - ľudí v chronologickom období 16.-20. storočia. Ambíciou projektu je nová konceptualizácia dejín Slovenska a nadviazanie na práce a výskumné tímy okolitých krajín v súlade so súčasnými trendmi európskej historiografie.

Názov: Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí
Trvanie projektu:
1.7.2015 / 30.6.2019
Evidenčné číslo projektu: APVV-14-0644
Zodpovedný riešiteľ: Valerián Bystrický / Peter Šoltés
Anotácia: Elity patria v súčasnosti medzi dôležité témy spoločenskovedného a historického výskumu, pričom ide typologicky o takú tému, pri ktorej použitím sociologických metód, historickej štatistiky a metódy komparatívneho historického výskumu sa dá dopracovať k závažným výsledkom, ku ktorým tradičnými postupmi nie je možné dospieť. Ambíciou predloženého projektu a z hľadiska ďalšieho bádania jeho aktuálnym a dôležitým cieľom je prispieť relevantnými poznatkami a dátami k hlbšiemu porozumeniu fenoménu moci nielen v kontexte dejín strednej Európy, ale vďaka možnosti komparácie aj v širšom európskom či globálnom rozmere. V centre bádateľského záujmu bude skúmanie správania sa elít – tak „starých“ (etablovaných) elít ako aj „nových“ (potenciálnych) elít (kontraelít) – pri geopolitických a režimových zmenách. Výsledky výskumu zároveň napomôžu aj novej konceptualizácii dejín Slovenska ako súčasti európskeho priestoru.

Názov: Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť
Trvanie projektu: 1.10.2013 / 30.9.2017
Evidenčné číslo projektu: APVV-0051-12
Zodpovedný riešiteľ: Daniela Dvořáková
Anotácia: Cieľom projektu je podať komplexný pohľad na fenomén hradu, na jeho funkciu v stredovekej spoločnosti, na jeho vnímanie stredovekými ľuďmi ako aj na všetky aspekty života na hrade. Druhú časť bude tvoriť súpis hradov na Slovensku v štruktúrovanej podobe: stručné dejiny hradu (zmeny majiteľov), zoznam zachovaných písomných prameňov, príslušenstvo hradu. Vzhľadom na to, že na Slovensku sa nachádzalo takmer 100 hradov, ide o fenomén skutočne významný, ktorého výskum prispeje nielen k poznaniu každodenného života na našich hradoch, ale súčasne umožní porovnať vývojové trendy a kultúrne niveau v strednej a západnej Európe.

Názov: Slovensko v 19. storočí
Trvanie projektu: 1.7.2012 / 31.12.2015
Evidenčné číslo projektu: APVV 0119-11
Zodpovedný riešiteľ: Dušan Kováč
Anotácia: „Dlhé“ 19. storočie – od jozefínskych reforiem do konca deväťdesiatych rokov 19. storočia – je z hľadiska nasledujúceho vývoja v Európe a teda aj na Slovensku v mnohých oblastiach kľúčové. V tomto období sa tvorili predpoklady národnej, občianskej a sociálnej emancipácie. Slovenská historiografia sa systematicky a intenzívne začala tomuto obdobie venovať v 50. a 60. rokoch 20. storočia, čoho výsledkom bolo viacero syntetických prác a predovšetkým dve akademické syntézy. Tieto spracovania sú však vzhľadom na dobu vzniku v súčasnosti už neaktuálne. V posledných desaťročiach nastal tiež bádateľský útlm výskumu daného obdobia. Predložený projekt je teda zameraný na intenzívny výskum slovenských dejín 19. storočia s cieľom spracovať a publikovať kvalitatívne novú akademickú syntézu dejín Slovenska v 19. storočí. Tieto odbornou spoločnosťou dlho očakávané vedecké výstupy nebudú koncentrované iba na slovenskú národnú emancipáciu, ale zohľadnia tiež hospodárske, sociálne, kultúrne a intelektuálne determinanty vývoja na území dnešného Slovenska.

Názov: Štátne hranica a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte
Trvanie projektu: 1.7.2012 / 31.12.2015
Evidenčné číslo projektu: APVV–0628–11
Zodpovedný riešiteľ: Slavomír Michálek
Anotácia: Z historickej perspektívy predstavujú štát a národ časovo ohraničené fenomény, ktoré sa formovali v čase a priestore. Cieľom projektovému výskumu je komplexná analýza fenoménu štátnych hraníc, čo chceme skúmať vo viacerých rovinách. Od politických a diplomatických rozmerov utvárania hraníc, až po úroveň reprezentácií hranice a mikrohistórie. T.j. hranice v našom ponímaní nepredstavujú len geopolitický problém, ale aj spoločenský a kultúrny fenomén ktorý vplýva na verejný priestor. Projekt hľadá odpoveď na to, akým spôsobom vznik štátnych hraníc a ich zmeny vplývajú na identity a identifikácie obyvateľstva (čo sa samozrejme netýka len pohraničia, ale aj štátu ako celku). Základné otázky znejú: Ako vznikali a čo vlastne predstavujú štátne hranice v modernej spoločnosti? Ako dochádzalo k vytyčovaniu hraníc? Popri zmluvne definovaných hraničných čiarach vzniká aj nejaký zvláštny druh sociálneho prostredia? Do akej miery tieto procesy napomáhajú vzniku kultúrnych špecifík? Ako vznikali a aké boli predstavy o národnom teritóriu v slovenskej spoločnosti? Do akej miery je štátna moc určujúcim faktorom v teritoriálnych otázkach a aké iné faktory vplývajúce na život ľudí je možné identifikovať v tomto prostredí? Akým spôsobom boli otázky hraníc (najmä hraničné spory) využívané ako prostriedok politickej mobilizácie?

Centrá excelentnosti SAV

Názov: Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov
Trvanie projektu: 1.10.2013 / 30.9.2017
Zodpovedný riešiteľ: Ján Lukačka
Anotácia: Zámerom projektu je vypracovanie viacerých reprezentatívnych vedeckých publikácií (kolektívnych monografií), ktoré predstavia hrady na Slovensku ako komplexný fenomén z pohľadu historicko-antropologického, kultúrno-spoločenského, vojenského a hospodárskeho počas celej ich existencie. Projekt má ambície rozšíriť doterajšie predovšetkým kastelologické, architektonické a archeologické hľadisko výskumu o ďalšie dôležité aspekty. Sledovať sa budú funkcie hradu od jeho vzniku v období stredoveku až po súčasnosť, rôzne aspekty života na hrade, vplyv hradu na svoje okolie z hľadiska antropologického, geografického, sídelného, environmentálneho, ekologického a najmä kultúrno-historického, na vnímanie hradu ľuďmi priamo či nepriamo zainteresovaných na jeho jednotlivých funkciách.

Názov: Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska
Trvanie projektu: 4.8.2011 / 31.12.2014
Zodpovedný riešiteľ: Dušan Kováč
Anotácia: Cieľom navrhovaného projektu je v prvom rade posunúť doterajší výskum slovenských národných dejín výrazne smerom ku komparatívnosti v rámci európskeho priestoru, k čomu sa v posledných rokoch vytvorili podmienky v európskej historiografii. Výskum a na jeho základe pripravené publikácie majú členom bádateľského kolektívu CE SDDE otvoriť cestu k účasti v mnohostranných medzinárodných projektoch zameraných na komparatívny celoeurópsky výskum v oblasti dejín. Všetky tieto aktivity majú v konečnom dôsledku prispieť k vnímaniu slovenských dejín v interpretačných rámcoch, ktoré sa presadili v súčasnej Európe, pričom sa tieto interpretačné rámce budú prezentovať aj slovenskej verejnosti. Je to cesta k tomu, aby sa diskusie v slovenskej historiografii dostali z ideologickej a politickej roviny na rovinu odbornú.


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia