Historický ústav SAV
 
Centrá excelentnosti Historického ústavu SAV English version

Program Centier excelentnosti SAV

(Aktualizácia v súlade s Uzn. č. 454. z 20. zasadnutia Predsedníctva SAV 9. 12. 2010)

1. Cieľ

Cieľom vytvárania Centier excelentnosti SAV (ďalej len CE SAV) je podporiť špičkový výskum na pracoviskách SAV v spolupráci so špičkovými pracoviskami univerzít a výskumných laboratórií z ďalších organizácií výskumu a vývoja v rámci SR.

2. Definícia

CE SAV je výskumná jednotka, ktorá robí koncentrovaný excelentný výskum v niektorej vednej oblasti alebo prierezovo vo viacerých vedných oblastiach. Pod koncentrovaným výskumom sa myslí ucelený vedeckovýskumný projekt, ktorý združuje tematicky, cieľmi a výstupmi. CE SAV sa vyznačuje vysokou odbornou kvalifikáciou, inovatívnym prístupom a kreatívnosťou. CE SAV môže existovať na báze aspoň jedného pracoviska SAV a súčasne jedného univerzitného pracoviska. Vzhľadom na diferencovanosť vedných oblastí a rôznorodosť podmienok výskumu je potrebné zachovať čo najväčšiu flexibilitu pri vytváraní CE SAV. Dôležitou súčasťou experimentálneho zamerania sú kvalitne vybavené laboratóriá a prostriedky na terénne výskumy. CE SAV môžu vzniknúť na virtuálnej báze, dôležitý je princíp koncentrácie na jeden vedeckovýskumný projekt. Počet výskumných pracovníkov v CE SAV je flexibilný, spravidla v rozmedzí 10-40.

CE SAV sa schvaľuje maximálne na obdobie 4 rokov.


Centrum excelentnosti Slovenskej akadémie vied (CE SAV) zriadené Predsedníctvom SAV v r. 2013, Uznesením č. 110.C, s dobou riešenia excelentného projektu od 3.10.2013 do 2.10.2017

Názov Akronym Vedúci CE SAV Základné pracovisko CE SAV
Centrum Excelentnosti
Hrady na Slovensku
HnS Prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc. Historický ústav SAV


Centrá excelentnosti Slovenskej akadémie vied (CE SAV) zriadené Predsedníctvom SAV v r. 2011, Uznesením č. 648.C, s dobou riešenia excelentného projektu od 4.8.2011do 3.8.2015

Názov Akronym Vedúci CE SAV Základné pracovisko CE SAV
Centrum Excelentnosti
Slovenské dejiny v dejinách Európy
SDDE PhDr. Dušan Kováč, DrSc. Historický ústav SAV


Centrá excelentnosti Slovenskej akadémie vied (CE SAV) zriadené Predsedníctvom SAV v r. 2006 a 2007, Uznesením č. 588 a 615, s dobou riešenia excelentného projektu od 1.1.2007 do 31.12.2010

Názov Akronym Vedúci CE SAV Základné pracovisko CE SAV
Centrum Excelentnosti
Výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín
CEVKOMSD PhDr. Valerián Bystrický, DrSc. Historický ústav SAV

Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia