Historický ústav SAV
 
Oddelenie dejín vied a techniky English version

Vedecky spracúva problematiku vybraných tematických oblastí dejín vied a techniky na Slovensku od najstarších čias do súčasnosti so snahou o jej zaradenie do celoeurópskych súvislostí. Pozornosť sústreďuje na hodnotenie významných osobností vedy a techniky. Výsledky vedeckého výskumu prezentuje formou monografií, kolektívnych prác a vedeckých štúdií.

Vedúci oddelenia:

PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc.
Venuje sa: dejiny hospodárstva a techniky na Slovensku a v strednej Európe v 20. storočí
E-mail: ludovit.hallon@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 24

Pracovníci:

PhDr. Anna Falisová, CSc.
Venuje sa: dejinám medicíny a zdravotníctva na Slovensku v prvej polovici 20. storočia, s dôrazom na verejné zdravotníctvo, zdravotno-sociálnu problematiku, zdravotné pomery obyvateľstva, reformy zdravotnej starostlivosti.
E-mail: anna.falisová@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 24

Mgr. Adam Hudek, PhD. Adam Hudek, PhD.
Venuje sa: slovenská a česká historiografia po roku 1945, intelektuálne dejiny socialistického Československa, dejiny vedeckých inštitúcií na Slovensku a premeny vednej politiky po roku 1945
E-mail: adam.hudek@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 24

RNDr. Miroslav Tibor Morovics, CSc. RNDr. Miroslav Tibor Morovics, CSc.
Venuje sa: dejiny vedy a techniky na Slovensku (najmä dejiny matematicko-fyzikálnych vied do roku 1918; osobnosti, inštitúcie, výsledky v európskych súvislostiach)
E-mail: miroslav.morovics@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 24

PhDr. Miroslav Sabol, PhD.

PhDr. Miroslav Sabol, PhD.

Venuje sa: hospodárske a sociálne dejiny v 19. a 20. storočí na Slovensku a v Československu
E-mail: miroslav.sabol@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 24

Michal Ďurčo, PhD.

Michal Ďurčo, PhD.

Téma: Vývoj cestnej siete ako predpoklad sociálno-ekonomického rozvoja regiónov Slovenska v rokoch 1918 – 1938
E-mail: michal.durco@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 24

PhDr. Jaroslava Roguľová, PhD. PhDr. Jaroslava Roguľová, PhD.
Venuje sa: novšie slovenské dejiny
E-mail: jaroslava.rogulova@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22

Doktorandi:

PhDr. Patrik Beňuš

Téma: Peážna doprava na slovensko-maďarskej hranici po Viedenskej arbitráži
E-mail: patrik.benus@savba.sk
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 24

Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia