Historický ústav SAV
 
Jana Magdaléna Micháleková, PhD. English version
Mgr. Jana Magdaléna Micháleková

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail: jana-magdalena.michalekova@savba.sk
WWW: https://sav-sk.academia.edu/JanaMagdalénaMicháleková

Pracovná pozícia:
interný doktorand

Vedecké zameranie:

- politické a sociálne dejiny Uhorska v 19. storočí
- mestské elity v období dualizmu

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

2014 – 2019: Mgr. – Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor História
2019 – : PhD. – Historický ústav SAV, odbor Slovenské dejiny

Študijné pobyty:

Národný štipendijný program: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky. Dvojmesačný výskumný pobyt, 2022.

Štipendiá na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva Maďarskej republiky v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže: mesačné kurzy maďarského jazyka na ELTE v Budapešti (2019), Segedínskej univerzite (2020), Debrecínskej univerzite (2021).

Štipendium Ernsta Macha v rámci Akcie Rakúsko – Slovensko: Rakúska akadémia vied. Trojmesačný výskumný pobyt, 2020.

Ocenenia:

2020: Študentská osobnosť Slovenska v akad. roku 2019/2020 v kategórii Filozofia, politológia, sociológia, história. Ocenenie v rámci celoslovenskej súťaže študentov vysokoškolského štúdia organizovanej neziskovou organizáciou Junior Chamber International – Slovakia. Podujatie sa konalo pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Odborným garantom súťaže je Slovenská rektorská konferencia a Slovenská akadémia vied.

2017: 1. miesto vo fakultnom kole Študentskej vedeckej a odbornej konferencie (ŠVOK) v sekcii História na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

MÁJEKOVÁ, Jana-Magdaléna. Prešporskí pekári a ich špeciality [Pressburg bakers and their specialities]. Recenzenti: Roman Holec, Elena Mannová. Bratislava : Marenčin PT, 2020. 192 s. Bratislava-Pressburg. ISBN 978-80-569-0544-9 (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

MÁJEKOVÁ, Jana-Magdaléna. Prví virilisti a poslanci Prešporka: municipiálny výbor po reforme samosprávy v roku 1870 [The First Virilists and the Elected Members of Pressburg Municipal Council after the Administration Reform of 1870]. In DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela et al. V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021, s. 411-431. ISBN 978-80-224-1897-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia)

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

MÁJEKOVÁ, Jana-Magdaléna. Lanfranconi – the Scientist Who Changed the Shape of the Danube. In Science without Borders: Alexander von Humboldt’s Concepts in Today’s World : Proceedings of the Humboldt-Kolleg Varna, September 18 – 21, 2019. Edited by: Lora Taseva, Radka Argirova, Dilyana Boteva, Maria Luisa Grilli and Tăchiță Vlad-Bubulac. - Sofia : Faber Publishing House, 2020, s. 45-51. ISBN 978-619-00-1217-7.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

MÁJEKOVÁ, Jana-Magdaléna. Vo víre tanca alebo ako sa sen stáva skutočnosťou : cesta Rudolfa Labana z Prešporka na Vrch pravda. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 194-205. ISBN 978-80-8159-999-6.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

MÁJEKOVÁ, Jana-Magdaléna. LOVRA, Éva. Városok az Osztrák–Magyar Monarchiában. Városszövet- és várostipológia 1867 – 1918. Budapest: TERC, 2019, 240 s. várostipológia 1867 – 1918. Budapest: TERC, 2019, 240 s. ISBN 9786155445651. In Opus cyclopea : Historia Nova. 17. - Bratislava : Vydavateľstvo STIMUL, 2020, s. 142-146. ISBN 978-80-8127-301-8. Recenzia na: Városok az Osztrák–Magyar Monarchiában / Éva Lovra. - Budapest : TERC, 2019. - ISBN 9786155445651.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

MÁJEKOVÁ, Jana-Magdaléna. Medzinárodná vedecká konferencia Politická korupcia na území Slovenska a v strednej Európe v 19. a 20. storočí. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 1, s. 184-186. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=11935&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia