Historický ústav SAV
 
Martin Neumann, PhD. English version
Martin Neumann, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail: martin.neumann@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

Vo vedeckom výskume sa venuje archeológii krajiny, identifikácii a dokumentácii antropogénnych reliktov (cesty, fortifikácie, zmeny využívania krajiny atď.) a ich konfrontácii s písomnými prameňmi (s dôrazom na obdobie novoveku), dejinám archeologického bádania na Slovensku v minulosti a archeológii konfliktov.

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

2009 – Športové gymnázium, Trnava
2014 – Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor archeológia (Mgr.)
2016 – Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor história (Mgr.)
2018 – Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor archeológia (PhD.)

Štipendiá:

2017 – Deutsches Archäologisches Institut, Römisch-germanische Kommission, Frankfurt, Nemecko
2018 – Deutsches Archäologisches Institut, Römisch-germanische Kommission, Frankfurt, Nemecko
2019 – Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Viedeň, Rakúsko

Členstvo v redakčných radách:

Informátor – revue slovenských archeológov

Pedagogická činnosť:

2019-2021, Filozofická fakulta UK v Bratislave

Publikačná činnosť

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

MURÍN, Igor – NEUMANN, Martin – BREDY, Conor – BÁTORA, Jozef – ČAPO, Matej – DROZD, Dominik. Application of magnetometry, georadar (GPR) and geoelectrical methods in archaeo-geophysical investigation of a Napoleonic battlefield with fortification at Pressburg (Bratislava, Slovakia). In Journal of Applied Geophysics, vol. 196, 2022. ISSN 0926-9851.

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

NEUMANN, Martin. Krajinné relikty po vinohradníckej činnosti v severnej časti Pezinských Karpát. In Archaeologia historica, roč. 47, č. 1, 2022, s. 263-288. ISSN 0231-5823.

NEUMANN, Martin. Štátny archeologický ústav v Turčianskom Sv. Martine v rokoch 1939-1953. In Archaeologia historica, roč. 45, č. 2, 2020, s. 609-620. ISSN 0231-5823.

NEUMANN, Martin. Doklady o rybničnom hospodárstve na Červenokamenskom panstve. In Archaeologia historica 44, č. 1, 2019, s. 421-441. ISSN 2453-8612.

NEUMANN, Martin. Vývoj rybnikárstva na Slovensku a pokus o rekonštrukciu rybničnej sústavy na červenokamenskom panstve v novoveku. In Historická geografie 42/2, 2016, s. 181-207. ISSN 0231-5823.

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

NEUMANN, Martin. Doklady bojovej činnosti z obdobia 2. svetovej vojny v priestore medzi Trnavou a Trstínom (juhozápadné Slovensko). Možnosti aplikácie metódy KOCOA. In Musaica archaeologica, roč. 6, č. 1-2, 2021, s. 197-215. ISSN 2453-8612.

NEUMANN, Martin. Božské dvojičky a ich reflexia v predstavách spoločnosti doby bronzovej. In Slovenská archeológia – Supplementum 1. KOZUBOVÁ, Anita – MAKAROVÁ, Erika – NEUMANN, Martin (eds.). Ultra velum temporis. Venované Jozefovi Bátorovi k 70. narodeninám. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2020, s. 441-448. ISSN 1335-0102.

NEUMANN, Martin. Štátny archeologický ústav a jeho aktivity v roku 1940 vo svetle archívneho výskumu. In Musaica archaeologica, roč. 5, č. 1, 2020, s. 93-110. ISSN 2453-8612.

NEUMANN, Martin. Rok 1939 v slovenskej archeológii. In Musaica archaeologica, roč. 4, č. 2, 2019, s. 7-26. ISSN 2453-8612.

NEUMANN, Martin. Dejiny Katedry archeológie FiF UK v Bratislave. In Musaica archaeologica, roč. 4, č. 2, 2019, s. 223-229. ISSN 2453-8612.

BAČA, Martin – NEUMANN, Martin – VÁVRA, Martin. Je moje vysvetlenie lepšie než tvoje (I)? Hlavné formy logických úsudkov v archeológii s dôrazom na dedukciu a induktívne metódy usudzovania. In Musaica archaeologica, roč. 2, č. 1, 2017, s. 49-60. ISSN 2453-8612.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

NEUMANN, Martin. Standortwahl des Kalvarienberges im Vorfeld der Burg Červený Kameň (SW Slowakei). In Archaeologia Austriaca, č. 104, 2020, s. 303-319. ISSN 0003-8008.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

NEUMANN, Martin. Kláštorné záhrady v stredoveku. In BAČA, Martin (ed.): Pod stromom života. Zborník k 70. narodeninám Michala Slivku. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2022, s. 239-250. ISBN 978-80-223-5388-5.

NEUMANN, Martin. Vypovedacia schopnosť stredovekých kalendárií na príklade Spišského misála. In Štúdie (ne)dávnych čias. Historia nova 8. Bratislava: Stimul, 2014, s. 8-32. ISBN 978-80-8127-118-2.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

NEUMANN, Martin. Andrej Kmeť a jeho mamutie problémy. Príbeh výnimočného nálezu z Beše. In KALÁBKOVÁ, Pavlína – KOSTRHUN, Petr – HLAVA, Miloš (eds.). Innocenc Ladislav Červinka a jeho doba. Sborník příspěvků z konference Dějiny archeologie v českých zemích a na Slovensku, Olomouc, 13.–15. září 2022. Olomouc: Univerzity Palackého v Olomouci, 2023, s. 459-480. ISBN 978-80-244-6323-0.

DROZD, Dominik – NEUMANN, Martin – BÁTORA, Jozef. What the lion is keeping quiet about: The battle of Veľké Vozokany (1652) from the perspective of the KOCOA analysis. In DRNOVSKÝ, Pavel – HEJHAL, Petr – RYTÍŘ, Ladislav (eds.). Archaeology of Conflicts II. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2023, s. 95-107. ISBN 978-80-7465-596-8.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

NEUMANN, Martin. Sídlisková dynamika v strednom Podunajsku alebo čo nám dokážu povedať otvorené sídliská. In MITÁŠ, Vladimír – OŽĎÁNI, Ondrej (eds.): Doba popolnicových polí a doba halštatská. Zborník príspevkov z 15. medzinárodnej konferencie, Smolenice 15.-19. októbra 2018. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2020, s. 133-146. ISBN 978-80-8196-036-9.

NEUMANN, Martin. Vojtech Budinský-Krička a činnosť Štátneho archeologického ústavu v rokoch 1939-1948. In: NEUMANN, Martin – MELLNEROVÁ, Jana (eds.): Dejiny archeológie. Archeológia v Československu v rokoch 1918-1948. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 175-193. ISBN 978-80-223-4940-6.

NEUMANN, Martin. Pohľad na prelom staršej a strednej doby bronzovej v strednom Podunajsku. KOVÁR, Branislav – RUTTKAY, Matej (eds.). Kolaps očami archeológie. Nitra: AÚ SAV, 2019, s. 103-114. ISBN 978-80-8196-027-7.

NEUMANN, Martin. Od pyžama k maskám: Študentské udalosti počas letného semestra roku 1956. In SLOBODNÍK, Martin – GLOSSOVÁ, Marta (eds.). 95 rokov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava 2017, s. 367-385. ISBN 978-80-223-4390-9.

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

DROZD, Dominik – NEUMANN, Martin – BÁTORA, Jozef. Contribution of archaeological prospection to the research of an Early modern battlefield near Veľké Vozokany. In KLEINOVÁ, Kateřina (ed.). 26th EAA virtual annual meeting. Abstract book. Praha: European Association of Archaeologists, 2020, s. 483. ISBN 978-80-907270-7-6.

NEUMANN, Martin. Osudy Štátneho archeologického ústavu na Slovensku v rokoch 1939-1953. Abstrakt. Archaeologia historica 51. 100 let české a slovenské archeologie středověku. Zborník abstraktů z mezinárodní konference Křivoklát 23.-26.9.2019. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2019, s. 10-11. ISBN 978-80-7581-015-1.

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

NEUMANN, Martin. Archeologické predikčné modelovanie na príklade protitureckých vartoviek na strednom Slovensku. In BARTA, Peter – MELLNEROVÁ ŠUTEKOVÁ, Jana (eds.). Najvýznamnejšie výskumy Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 2018-2019. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 19. ISBN 978-80-223-4913-0.

NEUMANN, Martin. Aplikácia Makro-Mikro-Makro modelu v archeologickom kontexte na príklade červenokamenskej kalvárie. In BARTA, Peter – MELLNEROVÁ ŠUTEKOVÁ, Jana (eds.). Najvýznamnejšie výskumy Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 2018-2019. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 17-18. ISBN 978-80-223-4913-0.

BÁTORA, Jozef – NEUMANN, Martin – PÁLINKÁS, Tibor. Preliminary report on the excavation of the fortified settlement of Hatvan culture. Abstract. In The Early Bronze Age in Central Europe. Modra-Harmónia 21.10.2019 – 24.10.2019. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 25. ISBN 978-80-223-4806-5

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

GRÓFOVÁ, Mária – HERNANDO, Margaréta – KOPÁČ, Peter – NEUMANN, Martin – PONČÁK, Kamil – POVINEC, Pavel P. (eds.). Prvá dáma vzdelávania. 100 rokov Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského – Múzeum mesta Bratislavy, 2019. ISBN 978-80-223-4739-6.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

NEUMANN, Martin. Sčítanie ľudu v roku 1930 v Suchej nad Parnou. In Historika, roč. 12, č. 1, 2023, s. 41-44. ISSN 1338-998X.

NEUMANN, Martin. Poľné opevnenia z 2. svetovej vojny v Horných Orešanoch a v Smolenickej Novej Vsi. In Historika, roč. 10, č. 1, 2020, s. 37-41. ISSN 1338-998X.

NEUMANN, Martin. Osudy kaštieľa v Suchej nad Parnou po roku 1945. In Historika, roč. 11, č. 1, 2022, s. 29-32. ISSN 1338-998X.

BARTA, Peter – DROZD, Dominik – NEUMANN, Martin – URMINSKÝ, Jozef. Archeologický výskum v areáli zámku v Hlohovci. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017, 2023, s. 14-16. ISBN 978-80-8196-063-5.

BÁTORA, Jozef – NEUMANN, Martin – PÁLINKÁS, Tibor. Výskum opevneného sídliska badenskej a hatvanskej kultúry v Šahách v roku 2017. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017, 2023, s. 18-20. ISBN 978-80-8196-063-5.

BÁTORA, Jozef – NEUMANN, Martin – PÁLINKÁS, Tibor. Výskum opevneného sídliska badenskej a hatvanskej kultúry v Šahách v roku 2016. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016, 2022, s. 15-16. ISBN 978-80-8196-058-1.

BÁTORA, Jozef – NEUMANN, Martin – PÁLINKÁS, Tibor. Výskum opevneného sídliska badenskej a hatvanskej kultúry v Šahách v roku 2015. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2015, 2020, s. 15-17. ISBN 978-80-8196-045-1.

BÁTORA, Jozef – NEUMANN, Martin – PÁLINKÁS, Tibor. Výskum opevneného sídliska badenskej a hatvanskej kultúry v Šahách. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2015. Nitra, Archeologický ústav SAV, 2020, s. 15-17. ISBN 978-80-8196-045-1.

NEUMANN, Martin. Priebeh epidémie cholery na Červenokamenskom panstve v roku 1831. In Historika – malokarpatský historický občasník, roč. 9, č. 1, 2020, s. 29-33. ISSN 1338-998X.

NEUMANN, Martin. Zaniknuté cesty v okolí hradu Červený Kameň. In Historika – malokarpatský historický občasník, roč. 8, č. 1, 2019, s. 33-36. ISSN 1338-998X.

NEUMANN, Martin. Z histórie Katedry archeológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. In GRÓFOVÁ, Mária et al. (eds.). Prvá dáma vzdelávania. 100 rokov Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského – Múzeum mesta Bratislavy, 2019, s. 109-115. ISBN 978-80-223-4739-6.

NEUMANN, Martin. Študijná zbierka Katedry archeológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. In GRÓFOVÁ, Mária et al. (eds.). Prvá dáma vzdelávania. 100 rokov Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského – Múzeum mesta Bratislavy, 2019, s. 105-108. ISBN 978-80-223-4739-6.

NEUMANN, Martin. Vývoj záhrad a parkov v regióne Malých Karpát. In Historika, roč. 7, č. 1, 2018, s. 39-43. ISSN 1338-998X.

NEUMANN, Martin – FELCAN, Michal – LITVIAKOVÁ, Zuzana. Chýbajúce generácie v akademickom prostredí na príklade archeológie alebo získam PhD. a čo potom? In LUKÁČOVÁ, Jana (ed.). Doktorandské štúdium – súčasný stav a perspektívy II. Nekonferenčný zborník recenzovaných príspevkov. Prešov 2017, s. 61-73. ISBN 978-80-555-1836-7.

NEUMANN, Martin. Židovský cintorín v Suchej nad Parnou. In Historika, roč. 6, č. 1, 2017, s. 24-26. ISSN 1338-998X.

NEUMANN, Martin. Rybnikárstvo na červenokamenskom panstve počas 16.-19. storočia. In Historika, roč. 5, č. 1, 2016, s. 17-21. ISSN 1338-998X.

NEUMANN, Martin. Namiesto záveru. In HOMZA, Martin – MESIARKIN, Adam (eds.). Symboly a mýty národov v stredoveku a včasnom novoveku 2. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2015, s. 151-153. ISBN 9788022340434.

NEUMANN, Martin. Kostol sv. Jakuba staršieho v Trnave. Príspevok k prítomnosti Valónov na území mesta v stredoveku. In Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 17, 2014, s. 15-20. ISBN 978-80-89175-65-9.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

NEUMANN, Martin. Cílek, Václav – Majer, Martin – Falteisek, Lukáš a kol.: Podzemní památky středních Čech (recenzia). In Musaica archaeologica, roč. 4, č. 2, 2019, s. 220-222. ISSN 2453-8612.

NEUMANN, Martin. Remišová Věšínová, Kamila: Gender a pravěká společnost. Karolinum. Praha 2017. 250 strán. ISBN 978-80-246-3177-6 (recenzia). Musaica Archaeologica 2/2, 2017, s. 63-65. ISSN 2453-8612.

NEUMANN, Martin. Reiter, Samantha – Norgaard, Heine Wrobel – Kölcze, Zsófia – Rassman, Constanze (eds.): Rooted in movement. Aspects of mobility in Bronze Age Europa (recenzia). In Musaica archaeologica, roč. 1, č. 2, 2016, s. 180-181. ISSN 2453-8612.

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

NEUMANN, Martin – MELLNEROVÁ, Jana (eds.). Dejiny archeológie. Archeológia v Československu v rokoch 1918-1948. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-223-4940-6.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

NEUMANN, Martin – POLÁKOVÁ, Zuzana. Štvrtý ročník študentskej súťaže. In Informátor – Revue slovenských archeológov, roč. 33, č. 1-2, 2022, s. 79-80. ISBN 978-80-974149-1-7.

NEUMANN, Martin. Tretí ročník súťaže pre študentov stredných škôl. In Informátor – Revue slovenských archeológov, roč. 33, č. 1-2, 2022, s. 78-79. ISBN 978-80-974149-1-7.

NEUMANN, Martin. Prof. Václav Furmánek jubilantom. In Informátor – Revue slovenských archeológov, roč. 33, č. 1-2, 2022, s. 66. ISBN 978-80-974149-1-7.

NEUMANN, Martin. Exkurzia do Budapešti. In Informátor – Revue slovenských archeológov, roč. 33, č. 1-2, 2022, s. 59-61. ISBN 978-80-974149-1-7.

NEUMANN, Martin. Konferencia Dějiny archeologie v Československu v Olomouci. In Informátor – Revue slovenských archeológov, roč. 33, č. 1-2, 2022, s. 42-43. ISBN 978-80-974149-1-7.

NEUMANN, Martin. 53. ročník konferencie Archaeologia historica v Kukse. In Informátor – Revue slovenských archeológov, roč. 33, č. 1-2, 2022, s. 34-36. ISBN 978-80-974149-1-7.

NEUMANN, Martin. Workshop Historická krajina na strednom Pomoraví v Mikulčiciach-Trapíkove. In Informátor – Revue slovenských archeológov, roč. 33, č. 1-2, 2022, s. 33-34. ISBN 978-80-974149-1-7.

NEUMANN, Martin – MELLNEROVÁ ŠUTEKOVÁ, Jana. Vo vojne zomrel mladý ukrajinský archeológ Andrij M. Filipčuk. In Informátor – Revue slovenských archeológov, roč. 33, č. 1-2, 2022, s. 21-22. ISBN 978-80-974149-1-7. ISBN 978-80-974149-0-0.

NEUMANN, Martin: Druhý ročník konferencie Archeológia konfliktov v Hradci Králové. In Informátor SAS pri SAV – Revue slovenských archeológov 32, 1-2, 2021, s. 14-15. ISBN 978-80-974149-0-0.

NEUMANN, Martin: Opustila nás prof. Tatiana Štefanovičová (10.3.1934 – 3.1.2021). In Informátor SAS pri SAV – Revue slovenských archeológov 32, 1-2, 2021, s. 71-72. ISBN 978-80-974149-0-0.

NEUMANN, Martin – NEZVALOVÁ, Lucia – POLÁKOVÁ, Zuzana. Tretí ročník súťaže pre študentov stredných škôl. In Informátor SAS pri SAV – Revue slovenských archeológov 32, 1-2, 2021, s. 47-48. ISBN 978-80-974149-0-0.

NEUMANN, Martin. Druhý ročník súťaže pre študentov stredných škôl. In Informátor SAS pri SAV – Revue slovenských archeológov 32, 1-2, 2021, s. 46-47. ISBN 978-80-974149-0-0.

NEUMANN, Martin. Opatrenia počas koronakrízy na Katedre archeológie III. In Musaica archaeologica, roč. 6, č. 1-2, 2021, s. 256-257. ISBN 978-80-974149-0-0.

NEUMANN, Martin. 100. výročie narodenia prof. Bohuslava Novotného (3. 10. 1921 – 31.10.1996). In Musaica archaeologica, roč. 6, č. 1-2, 2021, s. 243-253. ISBN 978-80-974149-0-0.

NEUMANN, Martin. Životný príbeh prof. Tatiany Štefanovičovej (10. 3. 1934 – 3. 1. 2021). In Archaeologia historica, roč. 46, č. 1, 2021, s. 305-308.

NEUMANN, Martin. Pred 65 rokmi u nás vypukla malá študentská revolúcia. In Naša univerzita, roč. 67, č. 5, 2020/2021, s. 7-9. ISSN 1338-4163.

DROZD, Dominik – NEUMANN, Martin – PIŠÚTH, Tomáš. Výskumy v Rybníku, Santovke, Šahách a Vrábľoch v reflexii ich účastníkov. In Slovenská archeológia – Supplementum 1. KOZUBOVÁ, Anita – MAKAROVÁ, Erika – NEUMANN, Martin (eds.). Ultra velum temporis. Venované Jozefovi Bátorovi k 70. narodeninám. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2020, s. 31-36. ISSN 1335-0102.

KOZUBOVÁ, Anita – NEUMANN, Martin. Jubilant prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc. In Slovenská archeológia – Supplementum 1. KOZUBOVÁ, Anita – MAKAROVÁ, Erika – NEUMANN, Martin (eds.). Ultra velum temporis. Venované Jozefovi Bátorovi k 70. narodeninám. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2020, s. 13-17. ISSN 1335-0102.

NEUMANN, Martin – NEZVALOVÁ, Lucia – POLÁKOVÁ, Zuzana. Druhý ročník súťaže pre študentov stredných škôl. In Informátor SAS, roč. 31, č. 1-2, 2020, s. 46-47.

NEUMANN, Martin. Opatrenia počas koronakrízy na Katedre archeológie II. In Musaica archaeologica, roč. 5, č. 2, 2020, s. 162-163. ISSN 2453-8612.

NEUMANN, Martin. Prvý ročník súťaže pre študentov stredných škôl. In Informátor SAS, roč. 31, č. 1-2, 2020, s. 44-46.

NEUMANN, Martin. Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. (17.2.1935 – 3.11.2020). In Informátor SAS, roč. 31, č. 1-2, 2020, s. 67-68.

NEUMANN, Martin. Opatrenia počas koronakrízy na Katedre archeológie. In Musaica archaeologica, roč. 5, č. 1, 2020, s. 144-145. ISSN 2453-8612.

NEUMANN, Martin. Prof. Jozef Bátora jubilantom. In Informátor SAS, roč. 31, č. 1-2, 2020, s. 58.

NEUMANN, Martin. Staršia doba bronzová v Čechách, na Morave a na Slovensku 2019. In Musaica archaeologica, roč. 4, č. 2, 2019, s. 231-232. ISSN 2453-8612.

NEUMANN, Martin. Prednáška dr. Evy Grossmann. In Informátor SAS, roč. 30, č. 1-2, 2019, s. 38-39.

NEUMANN, Martin. Konferencia Dejiny archeológie – Archeológia v Československu v rokoch 1918-1948. In Informátor SAS, roč. 30, č. 1-2, 2019, s. 38-39.

NEUMANN, Martin. Katedra archeológie a magnetometer MAGNETO® MXPD. In Musaica archaeologica, roč. 4, č. 2, 2019, s. 235. ISSN 2453-8612.

NEUMANN, Martin. Exkurzia „Po stopách Rimanov“. In Musaica archaeologica, roč. 4, č. 2, 2019, s. 232-233. ISSN 2453-8612.

NEUMANN, Martin. Konferencia Archaeologia historica 2019. In Musaica archaeologica, roč. 4, č. 2, 2019, s. 229-230. ISSN 2453-8612.

NEUMANN, Martin. 100 rokov prvej dámy vzdelávania. In Musaica archaeologica, roč. 4, č. 1, 2019, s. 193. ISSN 2453-8612.

NEUMANN, Martin. Archeológovia spomínali na minulosť. In Naša univerzita, roč. 65, č. 5 (január), 2019, s. 24. ISSN 1338-4163.

NEUMANN, Martin. K životnému jubileu doc. PhDr. Michala Slivku, CSc. In Informátor SAS, roč. 29, č. 1-2, 2018, s. 66-67.

NEUMANN, Martin. V Smoleniciach o období popolnicových polí a dobe halštatskej. In Naša univerzita, roč. 65, č. 3 (november), 2018, s. 16. ISSN 1338-4163.

NEUMANN, Martin. Konferencia Dejiny archeológie – Archeológia v Československu v rokoch 1918 - 1948. In Musaica archaeologica, roč. 3, č. 2, 2018, s. 120-121. ISSN 2453-8612.

NEUMANN, Martin. XV. ročník konferencie Doba popolnicových polí a doba halštatská v Smoleniciach. In Musaica archaeologica, roč. 3, č. 2, 2018, s. 119-120. ISSN 2453-8612.

NEUMANN, Martin. Symbolika trnavského mestského znaku. In Novinky z radnice, roč. 28, 2017, č. 6, s. 21-24. ISSN 1339-8989.

NEUMANN, Martin. Pamätná tabuľa z roku 1882 na Hviezdoslavovej. In Novinky z radnice, roč. 28, 2017, č. 2, s. 18-19. ISSN 1339-8989.

NEUMANN, Martin. Cholera v Suchej nad Parnou v roku 1831. In Novinky z radnice, roč. 20, 2017, č. 7-8, s. 6-9. ISSN 1339-8989.

NEUMANN, Martin. Konferencia 3rd Central European Theoretical Archaeology Group Meeting (správa). In Informátor SAS, roč. 27, 2016, č. 2, s. 28-29.

NEUMANN, Martin. Rybníky v okolí Budmeríc v novoveku. In Budmerické zvesti, roč. 5, 2016, č. 2, s. 19. ISSN 2453-7578.

NEUMANN, Martin. Trnavská zmluva z 13. februára 1327. In Novinky z radnice, roč. 27, 2016, č. 3, s. 12-13. ISSN 1339-8989.

NEUMANN, Martin. Príbeh záhadného zmiznutia sochy trstínskej Panny Márie v Hájičku. In Novinky z radnice, roč. 27, 2016, č. 2, s. 24-25. ISSN 1339-8989.

BÁTORA, Jozef – NEUMANN, Martin. Výskum pravekých opevnených sídlisk v Šahách. Bratislava: Katedra archeológie FiF UK v Bratislave, 2016, s. 1-2.

NEUMANN, Martin. Damiánky či klarisky? Príspevok k dejinám ženského kláštora v Trnave. In Novinky z radnice, roč. 26, 2015, č. 7, s. 22-24. ISSN 1339-8989.

NEUMANN, Martin. Cholera v Suchej nad Parnou v roku 1831. In Novinky z radnice, roč. 25, 2014, č. 10, s. 15-16. ISSN 1339-8989.

NEUMANN, Martin. Boli svätí Cyril a Metod v Ružovej doline? In Novinky z radnice, roč. 24, 2013, č. 6, s. 18-20. ISSN 1339-8989.

NEUMANN, Martin. Trnava bola dôležitou pútnickou križovatkou. In Novinky z radnice, roč. 24, 2013, č. 8, s. 16-18. ISSN 1339-8989.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=13752&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia