Historický ústav SAV
 
PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. English version
PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: 52925753 kl. 12, Fax: 52961645
E-mail: slavomir.michalek@savba.sk

Pracovná pozícia:
Vedúci vedecký pracovník, Riaditeľ

Výskumné zameranie/Research topic:

Vo vedeckom výskume sa venuje americkej zahraničnej politike v období studenej vojny, československo-americkým politickým, hospodárskym a kultúrnym vzťahom v druhej polovici 20. storočia, osobnostiam z radov Slovákov pôsobiacich v československej diplomacii (Štefan Osuský, Vladimír Hurban, Ivan Krno, Juraj Slávik, Ján Papánek, Vladimír Palic), vzniku a histórii OSN, druhému a tretiemu československému a slovenskému demokratickému exilu a slovenským evanjelickým krajanom v USA.

Vzdelanie a kvalifikačný postup/Education:

1980, Gymnázium Myjava
1984, Filozofická fakulta UK Bratislava, odbor história
1985, Filozofická fakulta UK Bratislava, PhDr.
1994, Historický ústav SAV Bratislava, CSc.
2009, Historický ústav SAV Bratislava, DrSc.

Ceny a štipendiá/Awards and Scholarships:

Ceny:

1999, 2003, Cena Egon Erwin Kischa
2009, 2015, 2018, Cena literárneho fondu za vedeckú literatúru
2016, Cena SAV za popularizáciu vedy
2019, Cena SAV za vedeckú literatúru
2021, Čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra

Štipendiá a študijné pobyty:

1992, Oxford University, Christ Curch College, Veľká Británia
1993, Woodrow Wilson Center, Washington DC, USA
1995 NYPL, Columbia University, New York, USA
1996, 1999, George Washington University, Washington DC, USA
1997, Hoover Institution Archives, Stanford University, USA
2002, University of Toronto, Kanada
2006, NCSML, Cedar Rapids, Iowa, USA
2007 – 2020, National Archives and Records, USA

Členstvo vo vedeckých orgánoch a inštitúciách / redakčných radách/Member of Boards

Členstvo v komisiách

Slovenská komisia pre vedecké hodnosti, Komisia pre udeľovanie štátnych vyznamenaní Prezidentom SR, Správna rada ÚPN, Predsedníctvo APVV

Členstvo v redakčných radách

Historický časopis, Vojenská história, História Nová revue

Členstvo vo vedeckých radách

Filozofická fakulta UK, Bratislava, Vojenský historický ústav, Bratislava, Slovenské národné múzeum, Bratislava

Pedagogická činnosť/Pedagogical Activity:

1997 – 1999, Právnická fakulta UK, Bratislava

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

MICHÁLEK, Slavomír - ŠTEFANSKÝ, Michal. Age of Fear : The Cold War and Its Influence on Czechoslovakia 1945-1968. Reviewers: Zuzana Poláčková, Juraj Marušiak. Stuttgart : ibidem Verlag, 2019. 400 s. ISBN 978-3-8382-1285-2

MICHÁLEK, Slavomír. Milan Rastislav Štefánik and Those Who Followed Him. Recenzenti: Zuzana Polačková, Ján Danek. Berlin : Peter Lang ; Bratislava : VEDA, Publishing House, 2019. 309 s. Spectrum Slovakia Series, Vol. 23. ISBN 978-3-631-80316-5. ISSN 2195-1845 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

MICHÁLEK, Slavomír. Mit der Dakota in die Freiheit : Fluchten aus der kommunistischen Tschechoslowakei per Flugzeug und Zug, 1948–1953. Rezensenten: Ladislav Kudrna, Zuzana Poláčková. Stuttgart : ibidem-Verlag, 2021. 224 pp. ISBN 978-3-8382-1498-6 (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

MICHÁLEK, Slavomír. Československé menové zlato 1938 – 1982 [Czechoslovak Monetary Gold 1938 – 1982]. Recenzenti: Juraj Marušiak, Marián Manák. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2021. 470 s. ISBN 978-80-224-1884-3 (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách

MICHÁLEK, Slavomír - WEISS, Peter. Aussenpolitische Zusammenhänge der Teilung der Tschechoslowakei in den Jahren 1989-1992 [The Foreign Policy Context of the Break-Up of Czechoslovakia from 1989 to 1992]. In Die Slowakei und die europäische Integration. - Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Warszawa ; Wien : Peter Lang : VEDA, Publishing House, 2019, s. 135-181. ISBN 978-80-224-1722-8. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

MICHÁLEK, Slavomír - WEISS, Peter. Zahraničněpolitické souvislosti dělení Československa v lezech 1989-1992 a vztahy Prahy a Bratislavy s Washingtonem [The Foreign Policy Context of the Break-Up of Czechoslovakia from 1989 to 1992 and the Relation of Prague and Bratislava with Washington]. In Slovensko - evropský příběh. - Praha : Academia, 2018, s. 112-149. ISBN 978-80-200-2882-2. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)
MICHÁLEK, Slavomír. The Invasion and the Platonic Sympathy of the White House. In Alexander Dubček : The Symbol of Spring. - Berlin ; Bratislava : Peter Lang : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2019, s. 278-303. ISBN 978-3-631-73135-2. ISSN 2195-1845. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

MICHÁLEK, Slavomír. Prípad Huňáčkovej Dakoty [The case of Hunacek´s Dakota]. In Dejinné premeny 20. storočia : historik Pavol Petruf 70-ročný. - Bratislava : Historický ústav SAV : Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave : VEDA, 2016, s. 207-224. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958)

MICHÁLEK, Slavomír - WEISS, Peter. The Foreign Policy Context of the Break-Up of Czechoslovakia from 1989 to 1992 and the Relations of Prague and Bratislava with Washington. In Slovakia : A European Story. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2016, s. 117-158. ISBN 978-80-224-1522-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

MICHÁLEK, Slavomír. Limity bipolárneho sveta v polovici 50. rokov 20. storočia [Limits of the Bipolar Worldin the Mid- 1950s]. In Revolúcia v susedstve : maďarská revolúcia v roku 1956 a Slovensko. - Šamorín ; Bratislava ; Budapest : Fórum inštitút pre výskum menšín : Historický ústav SAV : Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2017, s. 17-33. ISBN 978-80-89249-97-8. (Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore)

MICHÁLEK, Slavomír. Invázia 1968 a platonické sympatie Západu voči Československi pod krídlami Washingtonu [The 1968 invasion and the platonic sympathy of the West towards Czechoslovakia under the wings of Washington]. In Dubček. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018, s. 239-260. ISBN 978-80-224-1651-1. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

MICHÁLEK, Slavomír. Kompenzácia a zablokované zlato: prípad súdnej žaloby Franka Vaceka z roku 1975 (alebo Milan Hodža vs. Henry A. Kissinger ?) [Compensation and Blocked Gold - The Lawsuit of Frank Vacek in 1975, or, Milan Hodža vs. Henry A. Kissinger ?]. In Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov. Jubileum Ivana Kamenca. - Bratislava : Historický ústav SAV vo Vede, vydavateľstve SAV, 2018, s. 363-382. ISBN 978-80-224-1653-5. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

MICHÁLEK, Slavomír. Štefan Osuský : Signatár Trianonu a zmluvy o československej armáde vo Francúzsku [Štefan Osuský. Signing of the Treaty of Trianon and the Agreement of the Czechoslovak Army in France]. In Muži diplomacie : Slováci na významných postoch československej zahraničnej služby. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2018, s. 108-147. ISBN 978-80-97-2016-54. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

MICHÁLEK, Slavomír. Vladimír Martin Palic : chlapec z Kochanoviec po boku Krna, Osuského a Hurbana [Vladimír Martin Palic. A Boy from Kochanovce Alongside Krno, Osuský and Hurban]. In Muži diplomacie : Slováci na významných postoch československej zahraničnej služby. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2018, s. 244-289. ISBN 978-80-97-2016-54. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

MICHÁLEK, Slavomír. Vladimír Svetozár Hurban : Podpis pod deklaráciou Spojených národov [Vladimír Svetozár Hurban. Signing of the Declaration of the United Nations]. In Muži diplomacie : Slováci na významných postoch československej zahraničnej služby. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2018, s. 290-351. ISBN 978-80-97-2016-54. (Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958)

MICHÁLEK, Slavomír. Juraj Slávik : V službách demokracie a československej slobody [Juraj Slavik. In the Service of Democracy and Czechoslovak Freedom]. In Muži diplomacie : Slováci na významných postoch československej zahraničnej služby. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2018, s. 352-389. ISBN 978-80-97-2016-54. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

MICHÁLEK, Slavomír. Ivan Krno : právny poradca generálneho tajomníka OSN [Ivan Krno. Legal Adviser of the UN Secretary-General]. In Muži diplomacie : Slováci na významných postoch československej zahraničnej služby. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2018, s. 390-427. ISBN 978-80-97-2016-54. (Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958)

MICHÁLEK, Slavomír. Ján Papánek : protest v Bezpečnostnej rade OSN a AFCR [Ján Papánek. Protest In the UN Security Council and AFCR]. In Muži diplomacie : Slováci na významných postoch československej zahraničnej služby. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2018, s. 428-471. ISBN 978-80-97-2016-54. (VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny)

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

MICHÁLEK, Slavomír. Tripartitná komisia a československé menové zlato [The tripartite Commission and the Czechoslovak gold reserves]. In Historický časopis, 2016, roč. 64, č. 2, s. 299-331. (2015: 0.131 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS). ISSN 0018-2575. Vyšlo aj v anglickej jazykovej mutácii:MICHÁLEK, Slavomír. The Tripartite Commission and the Czechoslovak monetary Gold. In Historický časopis 2017, 65, 5, pp. 895-929 (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

MICHÁLEK, Slavomír. Americký kongres a československé menové zlato 1980-1981 [The American Congress and Czechoslovak Monetary Gold 1980-1981]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 4, s. 701-724. (2017: 0.254 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2018.66.4.6 (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

MICHÁLEK, Slavomír. The American Congress and Czechoslovak Monetary Gold, 1980-1981. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 5, s. 879-904. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.5.5

MICHÁLEK, Slavomír. Štátny department USA: kompenzácia verzus Československé menové zlato v rokoch 1948 - 1961 [The US State Department: Compensation versus Czechoslovak Monetary Gold, 1948-1961]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 2, s. 293-316. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.2.5 (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

MICHÁLEK, Slavomír. August 68. The Invasion of Czechoslovakia and the United Nations Reaction. In Arhivele Totalitarismului, 2019, anul 27, nr. 1-2, s. 156-169. ISSN 1221-6917. (VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny)

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

MICHÁLEK, Slavomír. Rokovania o československom menovom zlate medzi Prahou a Washingtonom na prelome 50. a 60.-tych rokov 20. storočia [Negotiations Between Prague and Washington on the Czechoslovak Monetary Gold at the Turn of 1950s and 1960s]. In Školy, osobnosti, polemiky : pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. - Brno : The European Society for History of Law, 2017, s. 338-353. ISBN 978-80-87475-51-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

MICHÁLEK, Slavomír. The US and the West before 1968. In Alexander Dubček : The Symbol of Spring. - Berlin ; Bratislava : Peter Lang : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2019, s. 257-303. ISBN 978-3-631-73135-2. ISSN 2195-1845. (VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

MICHÁLEK, Slavomír. San Francisco 1945-zrod Charty Organizácie Spojených národov [San Francisco 1945 - the Birth of the United Nations Charter]. In Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách : jubileum Valeriána Bystrického. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2016, s. 383-399. ISBN 978-80-224-1503-3. (APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí)

MICHÁLEK, Slavomír. Obrodný proces a Alexander Dubček očami USA a Západu do augusta 1968 [Revival Process and Alexander Dubček in the eyes of the US and the West until Aigust 1968]. In Dubček. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018, s. 221-238. ISBN 978-80-224-1651-1. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

MICHÁLEK, Slavomír. Vyslanectvo ČSR vo Washingtone od rozbitia republiky do uznania exilovej londýnskej vlády (1939-1942) [The Czechoslovak Embassy in Washington from the Breakup of the Republic to the Acknowledgement of the Government-in-Exile in London (1939-1942)]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 187-202. ISBN 978-80-224-1733-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958)
MICHÁLEK, Slavomír. Slováci na konferencii OSN v San Franciscu v roku 1945 [Slovaks at the UN Conference of 1945 in San Francisco]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 303-320. ISBN 978-80-224-1733-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny)

MICHÁLEK, Slavomír. Formovanie bipolárneho sveta na príklade simultánneho odchodu spojeneckých armád z ČSR na konci roka 1945 [Shaping the Bipolar World on the Example of Simultaneous Departure of the Allied Armies from CSR at the End of 1945]. In Slovensko proti fašizmu na strane demokracie : životné jubileum Jozefa Bystrického. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 323-336. ISBN 978-80--89523-66-5. (VEGA 2/0087/20 : Vystúpenia zo svetových vojen)

MICHÁLEK, Slavomír. Limity postoja Washingtonu na inváziu do Československa v lete 1968 [Limits of Washington´s position towards the invasion to Czechoslovakia in the summer 1968]. In Rok 1968 - 50 rokov po.... - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 137-147. ISBN 978-80-224-1784-6. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

MICHÁLEK, Slavomír. Povojnový svet a Československo v ňom [The post-war world and Czechoslovakia in it]. In MIČEV, Stanislav et al. Oslobodenie Slovenska a koniec druhej svetovej vojny. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2020, s. 233-246. ISBN 978-80-89514-94-6. (VEGA 2/0087/20 : Vystúpenia zo svetových vojen)

MICHÁLEK, Slavomír. Slovenský diplomat na javisku svetových dejín : Ivan Krno v Spoločnosti národov a v OSN [Slovak Diplomat on the Stage of World History : Ivan Krno at the League of Nations and the U. N.]. In HANULA, Matej - DUCHOŇOVÁ, Diana. Človek modernej doby. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 78-102. ISBN 978-80-224-1880-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

MICHÁLEK, Slavomír. USA a Československo v rokoch 1948-1968 na príklade kompenzácie a zlata [The USA and Czechoslovakia in 1948-1968 on the example of compensation and gold]. In Politický exil zo Slovenska po februári 1948 v československom a východoeurópskom kontexte Studenej vojny. - Turany : Tlačiareň P+M, s.r.o., 2021, s. 39-64. ISBN 978-80-89694-99-0. (VEGA 2/0087/20 : Vystúpenia zo svetových vojen)

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

MICHÁLEK, Slavomír. Československá zahraničná politika a vznik OSN [Czechoslovak foreign policy and the establishment of the UNO]. In 1945 : konec války a obnova Československa. Jan Kalous, Pavel Zeman (eds.) ; recenzenti: Zdenko Maršálek, Jiří Pernes. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 194-213. ISBN 978-80-88292-08-1. (VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

MICHÁLEK, Slavomír. Dva piliere evanjelickej Brezovej - Ján Lichner (zakladateľ prvej slovenskej meštianky) a Štefan Ciran (pán učiteľ, aj keď neučil) [Two Pillars of the Evangelical School in Brezova - Jan Lichner (Foundeer of the First Slovak Civil School) and Štefan Ciran (Teacher, Although He Did Not Teach)]. In Sláva šľachetným VI : učiteľ je okno do sveta a života. Zostavovateľ: Daniela Kodajová ; recenzenti: Dana Hučková, Elena Mannová. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2020, s. 232-247. ISBN 978-80-972016-78. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

MICHÁLEK, Slavomír. Rivali a partneri studenej éry [Rivals and Partners of the Cold Era]. Recenzenti: Marián Manák, Jan Kalous. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, 2017. 560 s. ISBN 978-80-224-1602-3 (Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

MICHÁLEK, Slavomír. A Winding Path to Independence: The History of Slovakia. In Slovo : A Publication of the National Czech & Slovak Museum &Library, 2020, vol. 21. n. 1, s.9-13. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

MICHÁLEK, Slavomír. Slovakia in (almost) the last 200 Years. In Slovo : A Publication of the National Czech & Slovak Museum &Library, 2020, vol. 21. n. 1, s.14-18. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte)

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

MICHÁLEK, Slavomír. Najdrahší potlesk v dejinách? : Československo na Parížskej mierovej konferencii v roku 1946 [The most expensive applause in history? Czechoslovakia at the Paris Peace Conference in 1946]. In História extra : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. extra, s. 26-33. ISSN 1335-8316.

MICHÁLEK, Slavomír. Americkí prezidenti a ich svetová partia : studená vojna optikou Bieleho domu. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 10, s. 44-51. ISSN 1335-6550.

MICHÁLEK, Slavomír. Hviezdny Ronald Reagan a posledné dejstvo studenej vojny. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 10, s. 65-67. ISSN 1335-6550.

MICHÁLEK, Slavomír. Nový prístup v zahraničnej politike [A New Stance in Foreign Policy]. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 10, s. 61. ISSN 1335-6550.

MICHÁLEK, Slavomír. "Stalin, Gottwald, Široký - nech nám žijú naveky!". In História : revue o dejinách spoločnosti, 2021, roč. 20, č. 2, s. 33-37. ISSN 1335-8316.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

MICHÁLEK, Slavomír. Fluchten in die Freiheit: Drei Dakotas und der Zug der Freiheit". In Flüchtlinge und Asyl im Nachbarland : Die Tschechoslowakei und Deutschland 1933 bis 1989. - Essen : Klartext Verlag, 2018, s. 205-226. ISBN 978-3-8375-1905-1. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

MICHÁLEK, Slavomír. Úteky za slobodou, tri dakoty a vlak slobody. In Uprchlíci a azylanti v zemi sousedů : Československo a Německo v letech 1933 až 1989. - Praha : Masarykův ústav : Archiv AV ČR, 2019, s. 185-203. ISBN 978-80-88304-04-3.

MICHÁLEK, Slavomír. Limits of Washington´s PositionTowards the Invasion of Czechoslovakia in the Summer of 1968. In Operation Danube reconsidered : The intenational Aspects of the Czechoslovak 1968 Crisis. - Stuttgart : ibidem-Verlag, 2021, s. 35-48. ISBN 978-3-8382-1554-9. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

MICHÁLEK, Slavomír. Bridgebuilding a kone Jana Masaryka : Československo medzi Východom a Západom. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 439-449. ISBN 978-80-8159-680-3.

MICHÁLEK, Slavomír. Najdrahší potlesk v dejinách : ako prišlo Československo o 90 miliónov dolárov. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 466-477. ISBN 978-80-8159-680-3.

MICHÁLEK, Slavomír. Chruščovove trieskanie topánkou : najbizarnejšie rokovanie Valného zhromaždenia OSN. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 478-486. ISBN 978-80-8159-680-3.

MICHÁLEK, Slavomír. Happy birthday, Mr. President : neobyčajný život J. F. Kennedyho [Happy birthday, Mr. President : the extraordinary life of J. F. Kennedy]. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 487-499. ISBN 978-80-8159-680-3.

MICHÁLEK, Slavomír. Operácia „Hidden Documents“ [Operation „Hidden Documents“]. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 390-409. ISBN 978-80-8159-892-0.

MICHÁLEK, Slavomír. Prípad Oatis, československý komunistický režim verzus dopisovateľ Associated Press. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 417-434. ISBN 978-80-8159-892-0.

MICHÁLEK, Slavomír. „Enyky, benyky, kliky, bé“ alebo „Príbeh“ Jána Hvastu z rokov 1948 – 1954. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 435-449. ISBN 978-80-8159-892-0.

MICHÁLEK, Slavomír. Najväčší "trapas" pražského komunistického režimu [The Biggest "Faux Pas" of the Prague Communist Regime]. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 460-474. ISBN 978-80-8159-892-0.

MICHÁLEK, Slavomír. „...so little spirit of resistance...“ : 14. a 15. marec 1939 v dokumentoch Štátneho departmentu USA. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 399-410. ISBN 978-80-8159-999-6.

MICHÁLEK, Slavomír. Osemnásty brumaire Klementa Gottwalda. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 443-454. ISBN 978-80-8159-999-6.

MICHÁLEK, Slavomír. „Vlak slobody“ do Selbu. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 455-469. ISBN 978-80-8159-999-6.

MICHÁLEK, Slavomír. Pilot Klementa Gottwalda z Cífera. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 470-483. ISBN 978-80-8159-999-6.

MICHÁLEK, Slavomír. Ike verzus Nikita na príklade zostreleného Lockheedu z 1. mája 1960. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 484-495. ISBN 978-80-8159-999-6.

MICHÁLEK, Slavomír. Trinásť dní z jesene 1962, ktoré (naozaj) otriasli svetom. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 496-509. ISBN 978-80-8159-999-6.

MICHÁLEK, Slavomír. Od whisky po Bezpečnostnú radu OSN alebo reakcia Bieleho domu na August 68. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 510-519. ISBN 978-80-8159-999-6.

MICHÁLEK, Slavomír. Akcia Návrat 82 : finále osudu československého menového zlata. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 520-534. ISBN 978-80-8159-999-6.

MICHÁLEK, Slavomír. „First ladies“ studenej vojny. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 535-550. ISBN 978-80-8159-999-6.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Slovakia : A European Story. Miroslav Londák, Slavomír Michálek, Peter Weiss et al. ; recenzenti: Svetozár Krno, Zdeněk Jirásek, Juraj Sipko. Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2016. 350 s. ISBN 978-80-224-1522-4

Dubček. Editori Miroslav Londák, Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Tomáš Gábriš, Zuzana Poláčková. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2018. 532 s. ISBN 978-80-224-1651-1 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR)

Slovensko - evropský příběh [Slovakia - A European Story]. Kolektívnu monografiu zostavili: Miroslav Londák, Slavomír Michálek, Peter Weiss ; recenzenti: Svetozár Krno, Zdeněk Jirásek. Praha : Academia, 2018. 340 s. ISBN 978-80-200-2882-2 (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

FDie Slowakei und die europäische Integration. Herausgeber: Miroslav Londák, Slavomír Michálek, Peter Weiss ; recenzenten: Svetozár Krno, Zdeněk Jirásek, Juraj Sipko. Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Warszawa ; Wien : Peter Lang : VEDA, Publishing House, 2019. 392 s. ISBN 978-80-224-1722-8. ISSN 2195-1845 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

Alexander Dubček : The Symbol of Spring. Editors: Miroslav Londák, Slavomír Michálek. Berlin : Peter Lang ; Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2019. 556 s. ISBN 978-3-631-73135-2. ISSN 2195-1845 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

Dejinné premeny 20. storočia : historik Pavol Petruf 70-ročný [Historical transitions in 20th Century]. Kolektívnu monografiu zostavili: Slavomír Michálek, Marián Manák ; recenzenti: Zuzana Poláčková, Ľubica Kázmerová. Bratislava : Historický ústav SAV : Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave : VEDA, 2016. 390 s. (Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958)

Muži diplomacie : Slováci na významných postoch československej zahraničnej služby [Men of diplomacy. Slovaks in Major Positions of Czechoslovak Foreign Service]. Zostavovateľ Slavomír Michálek. Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2018. 574 s. Sláva Šľachetným, V. ISBN 978-80-97-2016-54 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. Bratislava : Promedia, 2018. 600 s. ISBN 978-80-8159-680-3

Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru [The Reception and Reflection of Personality in the Modern Age]. Publikáciu zostavil: Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Marián Manák. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. 632 s. ISBN 978-80-224-1733-4 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958)

História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. Bratislava : Premedia, 2020. 557 s. ISBN 978-80-8159-892-0

História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. Bratislava : Premedia, 2021. 572 s. ISBN 978-80-8159-999-6
Revolúcia v susedstve : maďarská revolúcia v roku 1956 a Slovensko [Revolution in the Neighborhood. The Hungarian Revolution of 1956 and Slovakia]. Eds.:Attila Simon, Slavomír Michálek ; recenzenti Barnabás Vajda, Marián Manák. Šamorín ; Bratislava ; Budapest : Fórum inštitút pre výskum menšín : Historický ústav SAV : Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2017. 177 s. ISBN 978-80-89249-97-8 (Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

LONDÁK, Miroslav - MICHÁLEK, Slavomír. Introduction. In Slovakia : A European Story. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2016, s. 9-11. ISBN 978-80-224-1522-4.

LONDÁK, Miroslav - MICHÁLEK, Slavomír. Úvod. In Slovensko - evropský příběh. - Praha : Academia, 2018, s. 11-13. ISBN 978-80-200-2882-2. (Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

MICHÁLEK, Slavomír. Vážený pán profesor Katuščák, milý Dušan. In V službách vedy. - Žilina : Žilinská univerzita, Fakulta humanitných vied, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, 2016, s. 25-26. ISBN 978-80-89832-14-9.

MICHÁLEK, Slavomír - MANÁK, Marián. Predhovor. In Dejinné premeny 20. storočia : historik Pavol Petruf 70-ročný. - Bratislava : Historický ústav SAV : Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave : VEDA, 2016, s. 10. (Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958)

Slovaks through the Century. Editor Slavomír Michálek. Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic ; Institute of History Slovak Academy of Sciences, 2018. nestránkovaná skladačka [12 s.]

MICHÁLEK, Slavomír. Záver : muži diplomacie... [Conclusion. Men of Diplomacy…]. In Muži diplomacie : Slováci na významných postoch československej zahraničnej služby. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2018, s. 517-524. ISBN 978-80-97-2016-54.

MICHÁLEK, Slavomír. To čo uplynulo, sa nikdy nevráti ... : predhovor [What once has passed, never comes back ... Preface]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 11. ISBN 978-80-224-1733-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958)

MICHÁLEK, Slavomír - ŠTEFANSKÝ, Michal. Introduction. In MICHÁLEK, Slavomír - ŠTEFANSKÝ, Michal. Age of Fear : The Cold War and Its Influence on Czechoslovakia 1945-1968. - Stuttgart : ibidem Verlag, 2019, s. 7-11. ISBN 978-3-8382-1285-2.

MICHÁLEK, Slavomír. ...a Stalin, ten sa smial... : úvod. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 11-13. ISBN 978-80-8159-892-0.

MICHÁLEK, Slavomír. Hurá do baní. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 11-12. ISBN 978-80-8159-999-6

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 MICHÁLEK, Slavomír. San Francisco 1945. Vznik organizácie Spojených národov. Recenzenti: Valerián Bystrický, Tomáš Gábriš, Ľubica Kázmerová. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, 2015. 287 s. APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0154/14 Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore. CE SDDE Slovenské dejiny v dejinách Európy. ISBN 978-80-224-1437-1.

AAB02 ŠTEFANSKÝ, Michal - MICHÁLEK, Slavomír. Míľniky studenej vojny a ich vplyv na Československo : (od Trumanovej doktríny po Vietnam). Recenzenti: Valerián Bystrický, Zuzana Poláčková. Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. 325 s. Vega 2/0154/14 Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore. ISBN 9788022414494.

AAB03 MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi. Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014. 737 s. APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. ISBN 978-80-89396-28-3.

AAB04 DANGL, Vojtech - BYSTRICKÝ, Valerián - BARNOVSKÝ, Michal - BARTLOVÁ, Alena - CSÉFALVAY, František - DUDEKOVÁ, Gabriela - HALLON, Ľudovít - JAKEŠOVÁ, Elena - KÁZMEROVÁ, Ľubica - TURČAN, Vladimír - LUKAČKA, Ján - ČIČAJ, Viliam - KOHÚTOVÁ, Mária - MACHO, Peter - MICHÁLEK, Slavomír - MOROVICS, Miroslav Tibor - PEŠEK, Jan - PODRIMAVSKÝ, Milan - ZAVACKÁ, Marína. Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách. I. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. 547 s. Svet vedy, Zv. 33. ISBN 978-80-224-1370-1.

AAB05 MICHÁLEK, Slavomír. Za hranicou sloboda 1948-1953 : (Dakoty "slobody" a vlak do Selbu). 1. vydanie. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2013. 340 s. Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), APVV - 0628- 11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968. ISBN 978-80-224-1289-6.

AAB06 MICHÁLEK, Slavomír - LONDÁK, Miroslav. Gustav Husák : moc politiky - politik moci. 1. vydanie. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. 1067 s. Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy (CESDDE), výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska. ISBN 978-80-224-1312-1.

AAB07 LONDÁK, Miroslav - MICHÁLEK, Slavomír. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja. Bratislava : Veda, 2013. 679 s. Centrum excelentnosti CESDDE Slovenské dejiny v dejinách Európy, Vega 2/0104/13 Slovensko po r. 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii. ISBN 978-80-224-1313-8.

AAB08 KLIMKO, Jozef - MICHÁLEK, Slavomír. Mierové zmluvy v kontexte geopolitiky 20. a 21. storočia. Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Historický ústav SAV, 2013. 342 s. ISBN 978-80-970913-2-3.

AAB09 IVANIČKOVÁ, Edita - ČIERNA-LANTAYOVÁ, Dagmar - MICHÁLEK, Slavomír - PETRUF, Pavol - SEGEŠ, Dušan. Slovenská republika 1939-1945 v medzinárodných súvislostiach. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset print, spol. s.r.o., 2012. 218 s. APVV -0628-11, Vega 2/7179/27 Medzinárodné súvislosti vývoja Slovenskej republiky 1939-1945, Vega 2/0181/10 Slovensko v Európe, Európa na Slovensku: vybrané témy z dejín 20. storočia. ISBN 978-80-970302-7-8.

AAB10 FERENČUHOVÁ, Bohumila - BARTLOVÁ, Alena - KŠIŇAN, Michal - MICHÁLEK, Slavomír - MAŤOVČÍK, Augustín - ROGUĽOVÁ, Jaroslava - LENDEROVÁ, Milena - DEJMEK, Jindřich - MAKARIUSOVÁ, Marie - MARTÍNEK, Jiří - POKORNÁ, Magdaléna - MARÉS, Antoine - BOISSEIRE, Etienne - COEURÉ, Sophie - DAVION, Isabelle - HOREL, Catherine. Biografia a historiografia : slovenský, český a francúzsky pohľad. 1. vydanie. Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2012. 239 s. Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín pri HÚ SAV, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické východiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii, Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968. ISBN 978-80-971247-2-4.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 MICHÁLEK, Slavomír. Sondy do československého vývoja v rokoch 1939-1949, domáci a medzinárodný aspekt. In Společnost a kultura v Českých zemích 1939-1949. - Praha : Národní muzeum, 2013, s. 10-37. ISBN 978-80-7036-391-1. APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968, Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), riešených na HÚ SAV.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 MICHÁLEK, Slavomír. Americké úvery a pôžičky Československu, československý dlh voči USA. Prierezová sonda dodvojstranných hospodárskch vzťahov. In MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014, s. 684-699. ISBN 978-80-89396-28-3. Vega 2/0154/14 Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore , Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy.

ABD02 MICHÁLEK, Slavomír. Vzťahy Prahy a Washingtonu vo sfére obchodu počas normalizácie. In MICHÁLEK, Slavomír et al. Gustav Husák : moc politiky - politik moci. 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013, s. 954-994. ISBN 978-80-224-1312-1. Centrum excelentnosti (CE SDDE) Slovenské dejiny v dejinách Európy, APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968.

ABD03 MICHÁLEK, Slavomír. Vzťahy Prahy, Bratislavy a Washingtonu v rokoch 1991-1993. In LONDÁK, Miroslav et al. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja. - Bratislava : Veda, 2013, s. 263-285. ISBN 978-80-224-1313-8. Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968.

ABD04 MICHÁLEK, Slavomír. Československý diplomat a americký bibliograf Vladimír M. Palic. In SNOPKOVÁ, Blanka et al. Mosty priateľstva. Osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica : Historický ústav SAV, 2013, s. 115-132. ISBN 978-80-89388-52-3. Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968.

ABD05 MICHÁLEK, Slavomír. Parížska mierová konferencia 1946 a Československo (východiská, postoje, výsledky). In KLIMKO, Jozef - MICHÁLEK, Slavomír. Mierové zmluvy v kontexte geopolitiky 20. a 21. storočia. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Historický ústav SAV, 2013, s. 192-203. ISBN 978-80-970913-2-3. Centrum excelentnosti (CEVKOMSD), Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finnčné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968.

ABD06 MICHÁLEK, Slavomír. Osud československého menového zlata : (náčrt problematiky od roku 1939 po vznik "zlatej" tripartitnej komisie). In MIČEV, Stanislav. V perimetri zameriavača : kapitoly z dejín Slovenska v druhej svetovej vojne, venované k 70. narodeninám PaedDr. Jána Stanislav a, Csc.. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012, s. 65-87. ISBN 978-80-89514-06-9. Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968 riešená v HÚ SAV.

ABD07 MICHÁLEK, Slavomír. Niekoľko problémov slovensko-amerických vzťahov počas druhej svetovej vojny. In IVANIČKOVÁ, Edita et al. Slovenská republika 1939-1945 v medzinárodných súvislostiach. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset print, spol. s.r.o., 2012, s. 139-161. ISBN 978-80-970302-7-8. Vega 2/7179/27 Medzinárodné súvislosti vývpja Slovenskej republiky 1939-1945, APVV - 0628-11, Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968, Centrum excelentnosti : Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), riešené v HÚ SAV.

ABD08 MICHÁLEK, Slavomír. Muži diplomacie (Slováci v službách československej zahraničnej politiky): problémy s písaním biografií. In FERENČUHOVÁ, Bohumila et al. Biografia a historiografia : slovenský, český a francúzsky pohľad. 1. vydanie. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2012, s. 41-56. ISBN 978-80-971247-2-4. Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 MICHÁLEK, Slavomír. Osud majetku IBM v Československu v rokoch 1951-1961. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2012, roč. 60, č. 4, s. 701-718. (2012 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Arts and Humanities Search (vol. 28, n. 1, 1980-vol. 58, n. 3, 2010), Current Contents, Web of Science, Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Vega 2/0039/11 Otv orené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968, centrum excelentnosti: Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), riešené v HÚ SAV.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 MICHÁLEK, Slavomír. Finále osudu československého zlata - akcia "Návrat 82". In Dvě století nacionalismu : pocta prof. Janu Rychlíkovi. K vydání připravil Michal Macháček. - Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. 248-271. ISBN 978-80-87782-35-4. Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), riešený v HÚ SAV.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AECA01 MICHÁLEK, Slavomír. Osobný príbeh "agenta - chodca" Živodara Tvarožka. In Cesty za svobodou : kurýři a převaděči v padesátých letech 20. století. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, s. 184-204. ISBN 978-80-87912-19-5. APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 MICHÁLEK, Slavomír. Dakoty "slobody" v rokoch 1948-1953. In V službe demokracie : pamätnica k sedemdesiatke Martina Bútoru. Zostavil László Szigeti. - Bratislava : Kalligram, 2014, s. 133-152. ISBN 978-80-8101-844-2.

AED02 MICHÁLEK, Slavomír. The Key Limits and Boundaries of Czechoslovak Foreign Policy after World War II: It´s Position between the Supperpowers. In Proceedings of the 26th SVU World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences. Editor in Chief: Zdeněk David. - [s.l.] : Faculty of Humanities University of Žilina, 2013, s.107-121. ISBN 978-0-615-80114-8.

AED03 MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v Československu - éra komunizmu (niekoľko poznámok o vývoji 1948-1989). In Bene merito : profesorovi Jozefovi Klimkovi k 70. narodeninám. Zostavovateľ Ladislav Vojáček. - Bratislava : priatelia prof. Jozefa Klimka, DrSc., 2012, s. 173-181. ISBN 978-80970913-0-9.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEE01 MICHÁLEK, Slavomír. Československý zahraničný odboj v USA v roku 1941. In Válečný rok 1941 v československém domácím a zahraničním odboji : sborník k mezinárodní konferenci. Editor Ladislav Kudrna. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s.34-46. ISBN 978-80-87211-60-1. Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968, riešený v Historickom ústave SAV.

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01 MICHÁLEK, Slavomír. Tribute to Diplomat, Friend and Mentor Jiri F. Brotan 1923-2013. Bratislava : Vydavateľstvo Pozsony/Pressburg/Bratislava, 2014. 118 s. ISBN 978-80-85474-60-2.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Diplomacie Československa : díl 2. biografický slovník československých diplomatů (1918-1992). Jindřich Dejmek za spolupráce Jana Němečka a Slavomíra Michálka. Praha : Academia, 2013. 802 s. ISBN 978-80-200-2285-1.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 MICHÁLEK, Slavomír. San Francisco 1945: zrod OSN. In Pravda, 25.4.2015, roč. XXV, pravidelná príloha Víkend, s. 30-31. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <http://zurnal.pravda.sk/tlac/353265/-san-francisco-1945-zrod-osn/>.

GII02 MICHÁLEK, Slavomír. Príhovor riaditeľa Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. In DUCHOŇOVÁ, Diana - RÁBIK, Vladimír. Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015, s. 17-18.

GII03 MICHÁLEK, Slavomír. Predhovor. In MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014, s. 15. ISBN 978-80-89396-28-3.

GII04 MICHÁLEK, Slavomír. Opustila nás Petra Rybářová. In Správy Slovenskej akadémie vied, 2014, roč. 50, č. 7-8, s.19. ISSN 0139-6307.

GII05 KLIMKO, Jozef - MICHÁLEK, Slavomír. Úvod. In KLIMKO, Jozef - MICHÁLEK, Slavomír. Mierové zmluvy v kontexte geopolitiky 20. a 21. storočia. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Historický ústav SAV, 2013, s. 11-17. ISBN 978-80-970913-2-3.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2319&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia