Historický ústav SAV
 
PhDr. Valerián Bystrický, DrSc. English version
PhDr. Valerián Bystrický, DrSc. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 119
E-mail: valerian.bystricky@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
vedúci vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

Výskum všeobecných a slovenských dejín v prvej polovici 20. storočia so zameraním na medzinárodné súvislosti vzniku a zániku Československej republiky a Slovenskej republiky v rokoch 1939-1945. Ďalšou oblasťou výskumu sú dejiny Bulharska a politické resp. diplomatické vzťahy krajín juhovýchodnej Európy.

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1959
CSc. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1967
PhDr. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1968
DrSc. 1985
1992-1998 člen Predsedníctva SAV
1998-2006 riaditeľ HÚ SAV

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách. I. / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kolektív [Present Times. History in Dates, Dates in History]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. - 547 s. - (Svet vedy ; Zv. 33). - ISBN 978-80-224-1370-1

AAB02 Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách. II. / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kolektív [Present Times. History in Dates, Dates in History]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. - 832 s. - (Svet vedy ; Zv. 34). - ISBN 978-80-224-1373-2

AAB03 Juraj Slávik. Moja pamäť - živá kniha : moje poslanie vo Varšave II. 1938-1939 / Editori: Jan Němeček a Valerián Bystrický v spolupráci s Janom Kuklíkom ; Recenzenti: Milan Katuninec, Igor Baka [Juraj Slávik. My Memory – Living Book : My Mission in Warsaw II. 1938-1939]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2014. - 512 s. - ISBN 978-80-224-1417-3

AAB04 Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív [Key Questions of Modern Slovak History]. - 1. vyd. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 395 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD) pri Historickom ústave SAV. - ISBN 978-80-224-1223-0

AAB05 Občianska spoločnosť a politická kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938 / Bohumila Ferenčuhová, Jaroslava Roguľová a kol. Alena Bartlová, Martin Brtko, Valerián Bystrický, Bohumila Ferenčuhová, Matej Hanula, Vlasta Jaksicsová, Natália Krajčovičová, Linda Osyková, Jaroslava Roguľová, Milan Zemko [Civil Society and Political Culture. Chapters from the History of Slovakia 1918 - 1938]. - 1. vyd. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 214 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných dejín Slovenska pri Historickom ústave SAV, Vega 2/0122/09 Občianska spoločnosť na Slovensku počas 1. ČSR (Vývoj na demokratickej báze a vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického, autoritatívneho a totalitného typu), Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické východiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii. - ISBN 978-80-971189-0-7

AAB06 Slovensko a slovenská otázka v poľských a maďarských diplomatických dokumentoch v rokoch 1938-1939 / Editori: Dušan Segeš (ved. kolektívu), Maroš Hertel, Valerián Bystrický [Slovakia and the Slovak Question in Polish and Hungarian Diplomatic Documents from 1938 and 1939]. - Bratislava : Spoločnosť pro Historia, 2012. - 576 s. - Centrum excelentnosti SAV (CE SDDE), Vega 2/0024/09 Slovensko a slovenská otázka v období 1938-1939 v poľských a maďarských diplomatických dokumentoch pri HÚ SAV, APVV- 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoerópskom kontexte. - ISBN 978-80-971247-1-7

AAB07 Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová [Slovakia in the 20th Century. Volume 3. In the Inter-war Czechoslovakia 1918-1939]. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 544 s. : il. - APVV 51-017105 Slovensko v 20. storočí, Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín, Vega 26205/6, 2/0122/9, 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia. - ISBN 978-80-224-1199-8

AAB08 Storočie procesov : súdy, politika a spoločnosť v moderných dejinách Slovenska / Valerián Bystrický, Jaroslava Roguľová a kol. [The Century of Trials : Tribunals, Politics and Society in the Modern History of Slovakia]. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - 272 s. : il. - (Edícia Svet Vedy ; č. 28). - ISBN 978-80-224-1258-2

AAB09 Zahraničnopolitické súvislosti vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939 / Valerián Bystrický [Slovak foreign Policy Context Establishment States on 14.3.1939]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2014. - 462 s. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, CE SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska. - ISBN 978-80-224-1364-0

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Cesta Jozefa Tisa do Berlína 13.-14. marca 1939 / Valerián Bystrický [Journey of Jozef Tiso to Berlin on March 13 - 14, 1939].
In V perimetri zameriavača : kapitoly z dejín Slovenska v druhej svetovej vojne, venované k 70. narodeninám PaedDr. Jána Stanislav a, Csc. / Stanislav Mičev a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. - ISBN 978-80-89514-06-9. - S.34-64.

ABD02 Idea samostatnosti na autonómnom Slovensku / Valerián Bystrický [Der Gedanke der Unabhängigkeit in der autonomen Slowakei].
In Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-89396-32-0. - S. 15-36.

ABD03 K niektorým politicko-spoločenským otázkam vývoja Slovenska v rokoch 1935-1938 / Valerián Bystrický [To Some Political and Societal Aspects of the Development in Slovakia in the Years 1935-1938]. - Vega 2/0122/09 Občianska spoločnosť na Slovensku počas I. ČSR (Vývoj na demokratickej báze a vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického, autoritatívneho a totalitného typu), Centrum excelentnosti SAV Dejiny Slovenska v dejinách Európy.
In Občianska spoločnosť a politická kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938 / Bohumila Ferenčuhová, Jaroslava Roguľová a kol. - 1.vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-971189-0-7. - S.45-60.

ABD04 Kontinuita a diskontinuita v dejinách: Slovenská republika 1939 a Slovenská republika 1993 / Valerián Bystrický, Tomáš Gábriš [Continuity and discontinuity in history: the Slovak Republic 1939 and the Slovak Republic 1993].
In 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja / Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Veda, 2013. - ISBN 978-80-224-1313-8. - S. 28-61.

ABD05 Politický vývin v čase rastúceho ohrozenia republiky. 12. kapitola / Valerián Bystrický [Political Development in the Times of Increased Endangerment of the Republic].
In Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1199-8.

ABD06 Pragmatický a romantický vyzvedač : špionážna aféra za slovenského štátu / Valerián Bystrický, Matej Medvecký [A Spy who was a Pragmatist and Romantic].
In Storočie procesov : súdy, politika a spoločnosť v moderných dejinách Slovenska / Valerián Bystrický, Jaroslava Roguľová a kol. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1258-2. - S. 117-129.

ABD07 Reakcia slovenských politických strán na Mníchovskú dohodu / Valerián Bystrický [The Reaction of Slovak Political Parties to the Munich Agreement].
In Mierové zmluvy v kontexte geopolitiky 20. a 21. storočia / Jozef Klimko, Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-970913-2-3. - S. 158-190.

ABD08 Slovenská autonómia za druhej republiky a vznik Slovenského štátu. 13. kapitola / Valerián Bystrický [Slovak Autonomy during the 2nd Republic and the Formation of the Slovak State].
In Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1199-8.

ABD09 Vznik Slovenského štátu. 1. kapitola / Valerián Bystrický [Formation of the Slovak State].
In Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok, Slovenská republika 1939-1945 / Vedúci autorského kolektívu Katarína Hradská, Ivan Kamenec ; Recenzenti: Milan Katuninec, Peter Švorc, Ľubica Kázmerová. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1351-0. - S. 17-33.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 Mníchov v denníkoch a spomienkach slovenských politikov / Valerián Bystrický [Munich in the journals and memoirs of Slovak politicians].
In Mnichov ve vzpomínkách pamětníků [seriál]. - ISSN 1803-9243. - Supplementum 2 (2012), s.143-156.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 "München" und die Entstehung des Slowakischen Staates / Valerián Bystrický, Michal Schvarc.
In Das Münchener Abkommen von 1938 in europäischer Perspektive / Herausgegeben von Jürgen Zarusky und Martin Zückert. - München : Oldenbourg Verlag München, 2013. - ISBN 978-3-486-70417-4. - S. 383-409.

BCB Učebnice pre základné a stredné školy (do roku 2014 aj vysokoškolné učebnice)
BCB01 Kapitoly z dejín Slovenskej republiky 1939-1945 / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - 99 s. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-89396-33-7

BDEB Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDEB01 Bibliografia publikovaných spomienok slovenských verejných činiteľov na roky 1918-1939 / Valerián Bystrický, Ľudmila Šimková.
In Mnichov ve vzpomínkách pamětníků [seriál]. - ISSN 1803-9243. - Supplementum 2 (2012), s. 157-179.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Sorby, Karol R. Arabský východ (1918-1945). Bratislava: Slovak Academic Press, 2013, 468 s. ISBN 978-80-89607-15-0.
In Vojenská história [seriál] : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo. - ISSN 1335-3314. - Roč. 18, č. 3 (2014), s. 164-166.
Recenzia na: Arabský východ (1918-1945) / Karol R. Sorby. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2013

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / editori: Valerián Bystrický, Dušan Kováč [Key Questions of modern Slovak History]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2012. - 395 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD). - ISBN 978-80-224-1223-0

FAI02 Storočie procesov : súdy, politika a spoločnosť v modernej spoločnosti / Editori: Valerián Bystrický, Jaroslava Roguľová [The Century of Trials: Tribunals, Politics and Society in the Modern History of Slovakia]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2013. - 272 s. - ISBN 978-80-224-1258-2

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Úvod / Valerián Bystrický, Jaroslava Roguľová [Introduction].
In Storočie procesov : súdy, politika a spoločnosť v moderných dejinách Slovenska / Valerián Bystrický, Jaroslava Roguľová a kol. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1258-2. - S. 9-12.

GII02 Úvod / Valerián Bystrický [Introduction].
In Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok, Slovenská republika 1939-1945 / Vedúci autorského kolektívu Katarína Hradská, Ivan Kamenec ; Recenzenti: Milan Katuninec, Peter Švorc, Ľubica Kázmerová. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1351-0. - S. 13-16.

GII03 Za PhDr. Ladislavom Deákom, DrSc. / Valerián Bystrický.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 1 (2012), s. 182-183.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - http://www.portaro.eu/husav/authorities/2385

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 3
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 18
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 61
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 113
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 4
6 Recenzie v domácich publikáciách 8
Súčet   207

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 11
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 39
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 251
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 17
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 389
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 8
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 6
6 Recenzie v domácich publikáciách 16
Súčet   737

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2019 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia