Historický ústav SAV
 
Periodiká HÚ SAV English version

Časopisy periodicky vydávané Historickým ústavom SAV


HISTORICKÝ ČASOPIS

Vychádza od: 1953
Periodicita: 5x ročne
Jazyk: slovenčina, čeština, angličtina, nemčina, francúzština; abstrakt – angličtina, resumé – nemčina, obsah – slovenčina, angličtina, nemčina
ISSN: 0018-2575
Vydáva: Historický ústav SAV
Tlač: VEDA, vydavateľstvo SAV
Webová stránka: http://www.historickycasopis.sk
Hlavný redaktor: Dušan Kováč
Adresa redakcie: Historický ústav SAV
Historický časopis - redakcia
P. O. BOX 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava
Tel.: +421 908 098 937
E-mail:
histcaso@gmail.sk
Distribuuje: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., oddelenie inej formy predaja
P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava 3
Tel.: 02/49 893 564, 02/49 893 565, 02/49 893 566, 0800/188 826
E-mail:
predplatne@abompkapa.sk
Web: http://www.ipredplatne.sk/katalog-produktov/noviny-a-casopisy/historicky-casopis
Citované v: Arts & Humanities Citation Index, Current Contents, Historical Abstracts
Tematické zameranie: Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín, ale usiluje sa prispieť k náprave deformácií slovenského historického bádania. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské, alebo svetové dejiny.

>> Prehľad štúdií publikovaných od roku 1990


FORUM HISTORIAE
Časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy

Vychádza od: 2007
Periodicita: 2x ročne
Dostupnosť: Voľný online prístup – http://www.forumhistoriae.sk
Jazyk: vychádza v slovenčine a češtine, každá štúdia má abstrakt v angličtine; rozhranie stránky časopisu a portálu je dostupné v angličtine
ISSN: 1337-6861
Vydáva: Historický ústav SAV
Webová stránka: http://www.forumhistoriae.sk
Hlavný redaktor: László Vörös
Adresa redakcie: Forum Historiae
Historický ústav SAV
P. O. Box 198,
Klemensova 19
814 99 Bratislava
E-mail:
forumhistoriae@gmail.com
Tematické zameranie: Forum Historiae: časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy prináša monotematické čísla a v rámci nich vedecké štúdie, materiály, recenzie, a pravidelne aj odbornú diskusiu na aktuálne otázky týkajúce sa histórie ako vedy a jej úlohy pri vytváraní pamäti spoločnosti. Hoci Forum Historiae je v prvom rade historickým časopisom, cielene sa snaží o interdisciplinaritu –spoluautormi jednotlivých čísiel Forum Historiae sú okrem historikov aj sociológovia, sociálni a kultúrni antropológovia, filozofi, teoretici umenia, historici a teoretici architektúry a bádatelia z rôznych ďalších disciplín spoločenských a humanitných vied.

HISTORICKÉ ŠTÚDIE
Historická ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied

Vychádza od: 1959
Periodicita: 1 x ročne
Jazyk: vychádza v slovenčine, v prípade zahraničných autorov v niektorom svetovom jazyku
ISBN: rôzne, podľa tematiky čísla
Vydáva: Historický ústav SAV
Vydavateľ: Veda - Vydavateľstvo SAV
Webová stránka: http://www.historickestudie.sk
Hlavný redaktor: Daniela Kodajová, Ingrid Kušniráková
Adresa redakcie: Historické štúdie
Historický ústav SAV
P. O. Box 198
Klemensova 19
814 99 Bratislava
E-mail: histkusn@savba.sk
Distribuuje: Veda – Vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9
845 02 Bratislava
Tel.: 00421-2-20 920 203
E-mail: vedasav@gmail.com
Tematické zameranie: Historické štúdie – vedecká ročenka zameraná na dejiny územia Slovenska od najstarších čias do súčasnosti. Monotematicky zostavené čísla dopĺňa blok štúdií doktorandov Historického ústavu SAV.

>> Prehľad štúdií publikovaných od roku 1990


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Slovenská akadémia vied


HÚ SAV, v.v.i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2018 | Historický ústav SAV, v.v.i., Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia