Historický ústav SAV
 
Periodiká HÚ SAV English version

Časopisy periodicky vydávané Historickým ústavom SAV


HISTORICKÝ ČASOPIS

Vychádza od: 1953
Periodicita: 4x ročne
Jazyk: vychádza v slovenčine s nemeckým resumé, synopsis a obsah v jazyku anglickom a nemeckom
ISSN: 0018-2575
Vydáva: Historický ústav SAV
Vydavateľ: SAP - Slovak Academic Press Ltd.
Webová stránka: http://www.historickycasopis.sk
Hlavný redaktor: Dušan Kováč
Adresa redakcie: Historický ústav SAV
Historický časopis - redakcia
Klemensova 19, 813 64 Bratislava 1
Tel.: 00421-2-5292 6321, kl. 271
Fax: 00421-2-5296 1645
e-mail: histcaso@savba.sk
Distribuuje: SAP - Slovak Academic Press Ltd.,
P.O.Box 57
Námestie Slobody 6,
810 05 Bratislava 1
Tel.: 00421-2-5542 1729
00421-2-5556 4862

SLOVART, G.T.G. Ltd.,
P.O.Box 152
Krupinská 4,
852 99 Bratislava

Citované v: Arts & Humanities Citation Index, Current Contents, Historical Abstracts
Tematické zameranie: Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín, ale usiluje sa prispieť k náprave deformácií slovenského historického bádania. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo svetové dejiny.

>> Prehľad štúdií publikovaných od roku 1990


FORUM HISTORIAE
Časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy

Vychádza od: 2007
Periodicita: 2x ročne
Dostupnosť: Voľný online prístup – http://www.forumhistoriae.sk
Jazyk: vychádza v slovenčine a češtine, každá štúdia má abstrakt v angličtine; rozhranie stránky časopisu a portálu je dostupné v angličtine
ISSN: 1337-6861
Vydáva: Historický ústav SAV
Webová stránka: http://www.forumhistoriae.sk
Hlavný redaktor: László Vörös
Adresa redakcie: Forum Historiae
Historický ústav SAV
P. O. Box 198,
Klemensova 19
814 99 Bratislava
E-mail: forumhistoriae@gmail.com
Tematické zameranie: Forum Historiae: časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy prináša monotematické čísla a v rámci nich vedecké štúdie, materiály, recenzie, a pravidelne aj odbornú diskusiu na aktuálne otázky týkajúce sa histórie ako vedy a jej úlohy pri vytváraní pamäti spoločnosti. Hoci Forum Historiae je v prvom rade historickým časopisom, cielene sa snaží o interdisciplinaritu –spoluautormi jednotlivých čísiel Forum Historiae sú okrem historikov aj sociológovia, sociálni a kultúrni antropológovia, filozofi, teoretici umenia, historici a teoretici architektúry a bádatelia z rôznych ďalších disciplín spoločenských a humanitných vied.

HISTORICKÉ ŠTÚDIE
Historická ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied

Vychádza od: 1959
Periodicita: 1 x ročne
Jazyk: vychádza v slovenčine, v prípade zahraničných autorov v niektorom svetovom jazyku
ISBN: rôzne, podľa tematiky čísla
Vydáva: Historický ústav SAV
Vydavateľ: Veda - Vydavateľstvo SAV
Webová stránka: http://www.historickestudie.sk
Hlavný redaktor: Daniela Kodajová, Ingrid Kušniráková
Adresa redakcie: Historické štúdie
Historický ústav SAV
P. O. Box 198
Klemensova 19
814 99 Bratislava
E-mail: histkusn@savba.sk
Distribuuje: Veda – Vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9
845 02 Bratislava
Tel.: 00421-2-20 920 203
E-mail: vedasav@gmail.com
Tematické zameranie: Historické štúdie – vedecká ročenka zameraná na dejiny územia Slovenska od najstarších čias do súčasnosti. Monotematicky zostavené čísla dopĺňa blok štúdií doktorandov Historického ústavu SAV.

>> Prehľad štúdií publikovaných od roku 1990


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Slovenská akadémia vied


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2017 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia