Historický ústav SAV
 
Interní doktorandi HÚ SAV English version

Mgr. Miroslav Nemec
Téma
DP: Vývoj stoličného súdnistva na Liptove v 18. storočí.
Školiteľka: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.

Mgr. Silvester Trnovec
Téma DP: Špecifické črty francúzskej koloniálnej politiky v subsaharskej Afrike: otázky kultúrnej asimilácie a implementácie rasistických teórií do politickej praxe vo Francúzskej západnej Afrike na príklade Senegalu v rokoch 1900-1945.
Školiteľ: doc. PhDr. Viera Vilhanová, DrSc.

Mgr. Denisa Uhliarová
Téma DP: Medzi tradíciou a modernitou: Kmene Bhílov severného Gudžarátu v transformačnom procese modernizácie.
Školiteľ: PhDr. Anna Rácová, CSc.

Mgr. Alžbeta Szomolaiová
Téma DP: Egypt počas prvého decénia vlády Husního Mubáraka, 1981-1991.
Školiteľ: prof., PhDr. Karol R. Sorby, DrSc.

Mgr. Michal Ďurčo
Téma
DP: Vývoj cestnej siete ako predpoklad sociálno-ekonomického rozvoja regiónov Slovenska v rokoch 1918 – 1938.
Školiteľ: PhDr. Ľudovít Hallon, CSc.

Mgr. Juraj Kalina
Téma
DP: Aktivity západných spravodajských služieb na Slovensku v prvej polovici 50. rokov.
Školiteľ: PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.

Mgr. Filip Pavčík
Téma
DP: Kultúrny vývoj na Slovensku v 50. rokoch 20. storočia.
Školiteľka: PhDr. Elena Londáková, CSc.

Mgr. Martin Posch
Téma
DP: Slováci v západnom odboji počas 2. svetovej vojny – parašutisti vysadení na území Protektorátu Čechy a Morava a Slovenského štátu.
Školiteľ: PhDr. Michal Schvarc, PhD.

Mgr. Martina Benčuríková
Téma DP: Protiteroristické opatrenia počas vlády Helmuta Schmidta
Školiteľka: PhDr. Edita Ivaničková, CSc.

Mgr. Marek Druga
Téma DP: Benediktínske kláštory, donátori a zakladateľské práva v stredovekom Uhorsku (11. – 13. storočie)
Školiteľka: PhDr. Miriam Hlavačková, PhD.

Mgr. Radka Palenčárová
Téma DP: Kriminalita a kriminalizácia žien v období raného novoveku
Školiteľka: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.

Mgr. Matej Harvát
Téma DP: Veľkomoravský vývoj od kmeňa k štátu
Školiteľ: PhDr. Ján Steinhübel, CSc.

Mgr. Milan Georgievski
Téma DP: Mestské elity v 16. storočí na príklade Banskej Bystrice
Školiteľ: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.

Mgr. Oliver Zajac
Téma DP: Konfrontácia Habsburskej monarchie s fenoménom poľského alebo srbského exilu v 1. polovici 19. storočia
Školiteľ: PhDr. Eva Kowalská, DrSc.

Mgr. Barbora Jakobyová
Téma DP: Postavenie sociálne odkázaných skupín na Slovensku v medzivojnovom období
Školiteľ: PhDr. Jaroslava Roguľová, PhD.

Mgr. Barbora Buzássyová
Téma DP: Univerzity na Slovensku v 20. storočí v (stredo)európskom kontexte
Školiteľ: PhDr. Adam Hudek, PhD.


Doktorandské štúdium - Bližšie informácie ohľadom postgraduálneho štúdia


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2020 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia