Historický ústav SAV
 
PhDr. Michal Bada, PhD. English version
PhDr. Michal Bada, PhD.

Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail:
michal.bada@savba.sk
WWW:

Pracovná pozícia:
samostatný vedecký pracovník

Vedecké zameranie:

- urbánne dejiny, dejiny Bratislavy v ranom novoveku
- problematika ranonovovekých hlavných miest, korunovácií a festivít
- každodennosť na konci stredoveku a v ranom novoveku

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Mgr., Filozofická fakulta Univerzity Komenského, kombinácia: história – etnológia; 2001
PhDr., Filozofická fakulta Univerzity Komenského, odbor história; 2005
PhD., Historický ústav SAV; 2007
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva; 2004-2006

Členstvo v komisiách a odborných radách:

Slovenská historická spoločnosť pri SAV člen od 2004
Sekcia pre dejiny miest Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV – predseda
Názvoslovná komisia Úradu geodézie, kartografie a katastra SR – člen od 2021
Rada študijného programu pre študijný program Slovenské dejiny (3 stupeň); Filozofická fakulta UK v Bratislave – člen od 2021

Publikačná činnosť

Roky 2016 - 2021

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

BADA, Michal. Premeny ceremoniálnych aktivít a života v ranonovovekej Bratislave v súvislosti s jej funkciou hlavného mesta Uhorska [The Changes in the Ceremonial Activities and Life in Bratislava of the Early Modern Period related to its Status of the Capital City of the Hungarian Kingdom]. In Korunovácie a pohreby : mocenské rituály a ceremónie v ranom novoveku. - Budapest ; Békéscsaba : Historický ústav Filozofického centra Maďarskej akadémie vied : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2016, s. 47-68. ISBN 978-615-5615-35-1.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

BADA, Michal. Bratislava očami cestopisu Johanna Bernoulliho [Bratislava in the View of Johann Bernoulli´s Travel Book]. In Kvalita života v minulosti našich miest. - Bratislava : Igor Iliť - Rádio Print, 2016, s. 179-188. ISBN 978-80-89867-01-1. (Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

BADA, Michal. Dôsledky zániku bratislavskej kráľovskej kúrie pre vývoj mesta v ranom novoveku [Die Folgen des Unterganges der Pressburger Kurie für die Stadtentwicklung in Früher Neuzeit]. In Prelomové obdobie dejín : (politika, spoločnosť, kultúra v roku 1515). - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Igor Iliť - RádioPrint, 2017, s. 101-113. ISBN 978-80-89867-02-8. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie)

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

FÁBRYOVÁ, Viera - VASIĽOVÁ, Angelika - BADA, Michal - KOLLÁROVÁ, Andrea - LALUHOVÁ STRIEŽENCOVÁ, Zuzana - MACICHOVÁ, Michaela - GBÚROVÁ, Katarína - FÁBRY, Martin - FÁBRY, Branislav. Haemoglobinopathy in Slovakia. In Journal of Hematology & Transfusion, 2020, vol. 7, issue 1, p. 1-5. ISSN 2333-6684.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

BADA, Michal. Historický kontext a obsahové súvislosti niektorých detailov veduty Bratislavy vo florentskom Palazzo Vecchio [The Historic Context of Some Details of the Veduta of Bratislava at the Palazzo Vecchio in Florence]. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 2016, roč. 49, č. 1, s. 42-49. (2016 - Avery Index to Architectural Periodicals, Bibliography of the History of Art, EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory). ISSN 0044-9008. (Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

BADA, Michal. Panovník [A Monarch]. In DUCHOŇOVÁ, Diana et al. Človek raného novoveku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 18-55. ISBN 978-80-224-1887-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vnútroústavný projekt HÚ SAV : Podoby a formy transformácie novovekých miest)

BADA, Michal. Príchod reformácie do Bratislavy v kontexte ideových zmien ranonovovekej spoločnosti [Die Ankunft der Reformation in Bratislava im Kontext ihrer ideologischen Veränderungen der früh-modernen Gesellschaft]. In Reformácia a jej dôsledky na Slovensku. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave : Historický ústav SAV v Bratislave : Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Sekcia pre cirkevné dejiny, Sekcia pre dejiny knižnej kultúry, 2018, s. 43-54. ISBN 978-83-8111-083-9. (Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

BADA, Michal. Zaujímavé detaily na málo známej vedute Bratislavy zo 16. storočia [Interesting Details from a Little-Known Panorama of Bratislava from the 16th Century]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 29-34. ISBN 978-80-224-1708-2.

MELO, Marián - PIŠÚT, Peter - MELOVÁ, Katarína - VÍGĽAŠ, Peter - DAMBORSKÁ, Ingrid - BADA, Michal. Dôsledky extrémnych prejavov počasia v zime 1783/1784 na mestá strednej Európy po erupcii vulkánu Lakagígar [The Impacts of Extreme Weather Events During the Winter 1783/1784 on the towns of Central Europe after the Lakagígar Eruption]. In Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest. - Bratislava : Vydavateľstvo Igor-Iliť - RádioPrint, 2019, s. 137-182. ISBN 978-80-89867-05-9. (Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

BADA, Michal. MVDr. Kirill Terentievič Gorianov (1892-1976) a jeho životné osudy [The Life and Fate of MVDr. Kirill Terentievič Gorianov (1892-1976)]. In Medicína, farmácia a veterinárna medicína v období vzniku Československej republiky : 12. medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. Editori: Matej Gogola, Adam Meskiarkin, Ivana Vojteková ; recenzenti: Kirill Ševčenko, Viera Štvrtinová. - Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava Lekárska fakulta : Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, 2018, s. 137-141. ISBN 978-80-8127-218-9. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BADA, Michal. Slovenské dejiny : 1526-1780 [Slovak History : 1526-1780]. II. Recenzenti: Zuzana Lopatková, Jaroslav Nemeš. 1. vydanie. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2017. 385 s. ISBN 978-80-8119-103-9

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

BADA, Michal. Niekoľko zamyslení nad premenami Bratislavy v ranom novoveku. In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 217-224. ISBN 978-80-89523-63-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

BADA, Michal. O slonoch, ženách a daroch : príbeh o "prechádzke" prvého bratislavského slona v roku 1552. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 82-91. ISBN 978-80-8159-999-6.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

BADA, Michal. Duchoňová, Diana - Lengyelová Tünde. Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku. Radosti slávnosti, strasti každodennosti. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 1, s. 162-165. (2017: 0.254 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku / Diana Duchoňová, Tünde Lengyelová. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016. - ISBN 978-80-224-153-85.

BADA, Michal - KŠIŇAN, Michal. Slovak Studies. Rivista dell´Instituto Storico Slovaco di Roma. Roma: Rubbetino, 2015, VOl. I., nr. 1-2, 210 pp. ISBN 978-84-984-55-18, Vol. II., nr. 1-2, 234 pp. ISBN 978-88 498-494-24. ISSN 2421-6240. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 2, s. 360-366. (2018: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Slovak Studies. - ISBN 978-84-984-55-18.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest [Catastrophes, Disasters and Miseries in the History of our Cities]. Zostavovatelia: Michal Bada, Diana Duchoňová ; recenzenti: Ján Lukačka, Tünde Lengyelová. Bratislava : Vydavateľstvo Igor-Iliť - RádioPrint, 2019. 555 s. ISBN 978-80-89867-05-9 (Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

Kvalita života v minulosti našich miest [The Quality of Life in the Past of our Cities]. Viliam Čičaj, Michal Bada (Eds.) ; recenzenti: Diana Duchoňová, Miroslav Kamenický. Bratislava : Igor Iliť - Rádio Print, 2016. 255 s. ISBN 978-80-89867-01-1 (Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

BADA, Michal. Predslov [Introduction]. In Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest. - Bratislava : Vydavateľstvo Igor-Iliť - RádioPrint, 2019, s. 11-13. ISBN 978-80-89867-05-9. (Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

Roky 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu / Michal Bada, Alena Bartlová a kol. ; recenzenti: Miloš Marek, Jozef Žatkuliak [The Wandering Through the History Under the Walls of Orava-Castle]. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. - 231 s. - Vega 2/124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy, Centrum excelentnosti SAV: Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov , riešený v HÚ SAV. - ISBN 9788022414500

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Niekoľko poznámok k edovaniu prameňov z obdobia raného novoveku / Michal Bada [Einige Glossen zur Editierung der Frühneuzeitlichen Quellen]. - Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy.
In Metodologické limity historického prameňa / Mária Kohútová, Zuzana Lopatková a kol. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave : Towarzystwo Slowakow w Polsce, 2014. - ISBN 978-83-7490-795-8. - S. 33-47.

Vývoj urbanizácie a ľudnatosti Bratislavy v ranom novoveku / Michal Bada [Entwicklung der Urbanisierung und Bevölkerungsdichte der Stadt Bratislava (Pressburg) in der Frühen Neuzeit]. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Metodologické limity historického prameňa / Mária Kohútová, Zuzana Lopatková a kol. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave : Towarzystwo Slowakow w Polsce, 2014. - ISBN 978-83-7490-795-8. - S. 73-80.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Disciplinizácia spoločnosti v ranonovovekom prostredí Bratislavy / Michal Bada [Disciplination of the Society in the Environment of Early Modern Bratislava]. - Vega 2/0046/09 Formy a obsah spoločenskej a sociálnej disciplinizácie v historickom procese.
In Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti : "...z prjsnostu a wssu ostrostu zakazzugeme" / Viliam Čičaj a kolektív. - Bratislava : Historický ústav SAV : Vydavateľ Igor Iliť-RádioPrint, 2013. - ISBN 978-80-970648-4-6. - S. 25-40.

Korunovácia kráľa Mateja II. v Bratislave v roku 1608 v kontexte dobových mocensko-politických a socio-kultúrnych vzťahov / Michal Bada [Coronation of the King Matthew II. in Bratislava in 1608 in the Context of the Contemporary Power-political and Socio-cultural Relations]. - Vega 2/0133/10 Šľachtický dvor - mocensko-politická, správna a kultúrna entita v ranom novoveku.
In Politické a spoločenské pomery na Slovensku v 1. polovici 17. storočia / Mária Kohútová a kol. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-8082-546-1. - S. 33-50.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

Niektoré formy a podoby komunikácie v ranonovovekej Bratislave s ohľadom na jej funkciu hlavného mesta / Michal Bada [Bratislava as the Early Modern Capital and her Modes of Communication]. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 49 (2015 ), s. 111-122.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Niekoľko poznámok ku starostlivosti o zvieratá na pôde ranonovovekej Bratislavy / Michal Bada [A Few Notes to the Care of the Animals in The Area of Early Modern Bratislava]. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Zdraví a nemoc v dějinách člověka a zvířat / Radek Slabotinský, Pavla Stöhrová (eds.). - Brno : Vydalo Technické muzeum v Brně, 2014. - ISBN 978-80-87896-09-9. - S. 7-14.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

Epidémie v ranonovovekej Bratislave a politický život mesta / Michal Bada [Epidemics in Early Modern Bratislava and political life of the city]. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Fragmenty z dejín medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny : zborník vedeckých prác / Zostavovatelia: Ivana Vojteková, Vojtech Ozorovský, Eva Dobiášová, Renáta Knezović. - Bratislava : Kancelária WHO na Slovensku, 2012. - ISBN 978-80-970574-1-1. - S. 18-20.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

Orava na počiatku novoveku / Michal Bada [Orava in the Beginning of the Early Modern Period]. - Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy.
In Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu / Michal Bada, Alena Bartlová a kol. ; recenzenti Miloš Marek, Jozef Žatkuliak. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. - ISBN 9788022414500. - S. 20-27.

Slon na bratislavskom hrade v roku 1552. 6.3. / Michal Bada ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [An Elephant on the Bratislava Castle in the Year 1552]. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku, riešený v HÚ SAV, CE SAV: Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov.
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 380-389.

Úloha kléru počas ranonovovekých korunovácií v Bratislave / Michal Bada [Die Rolle des Klerus bei den frühneuzeitigen Krönungen in Bratislava/Pressburg].
In Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej / Diana Duchoňová, Vladimír Rábik a kol. ; recenzenti: Ján Lukačka, Ivan Mrva. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015. - S. 129-136.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu / editori: Michal Bada, Alena Bartlová ; recenzenti: Miloš Marek, Jozef Žatkuliak [The Wandering Through the History Under the Walls of Orava-Castle]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 231 s. - VEGA 2/124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy. Centrum excelentnosti SAV Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. - ISBN 978-80-224-1450-0

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Holá, Milada. Holdovací cesty českých panovníků do Vratislavi v pozdním středověku a raném novověku (1437-1617). Praha: Casablanca, 2012, 255 s. ISBN 9788087292181 / Michal Bada.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s.569-570.

Konferencia Konflikt v meste - mesto v konflikte / Michal Bada.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 1 (2015), s. 186-188.

Laclavíková, Miriam - Švecová, Adriana. Pramene práva na území Slovenska II.: 1790-1918. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012, 673 s. ISBN 9788080825065 / Michal Bada.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 4 (2014), s. 728-729.

Laclavíková, Miriam- Švecová, Adriana. Pramene práva na území Slovenska I.: Od najstarších čias do roku 1790. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2007, 415 s. ISBN 9788097778907.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 577-579.

Papsonová, Mária. Sasko-magdeburské právo na Slovensku. Krajinské právo v Žilinskej knihe. Žilina: Eurokodex, 2014, 301 s. ISBN 9788081550362 / Michal Bada.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 1 (2015), s. 174-175.

Správa z workshopu Archívne pramene ako zdroj poznania ľudnatosti našich miest a sídel v minulosti / Michal Bada.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 1 (2014), s. 177-178.

Úvod / Michal Bada, Alena Bartlová [Introduction].
In Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu / Michal Bada, Alena Bartlová a kol. ; recenzenti Miloš Marek, Jozef Žatkuliak. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. - ISBN 9788022414500. - S. 9-10.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4075&action=publications


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia