Historický ústav SAV
 
PhDr. Michal Bada, PhD. Slovenská verzia
PhDr. Michal Bada, PhD.

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 220
E-mail:
michal.bada@savba.sk
WWW:

Position:
junior researcher

Fields of scholarly interest:

- Urban history, History of Bratislava in the Early Modern Period
- Early Modern Capitals and Metropoles, Coronations and Festivities
- Everyday Life at the end of the Late Middle Ages and in the Early Modern Period

Education:

Mgr., Filozofická fakulta Univerzity Komenského, kombinácia: história – etnológia; 2001
PhDr., Filozofická fakulta Univerzity Komenského, odbor história; 2005
PhD., Historický ústav SAV; 2007
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva; 2004-2006

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Sekcia pre dejiny miest Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV – chairman
Slovenská historická spoločnosť pri SAV – member

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu / Michal Bada, Alena Bartlová a kol. ; recenzenti: Miloš Marek, Jozef Žatkuliak [The Wandering Through the History Under the Walls of Orava-Castle]. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. - 231 s. - Vega 2/124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy, Centrum excelentnosti SAV: Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov , riešený v HÚ SAV. - ISBN 9788022414500

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 Niekoľko poznámok k edovaniu prameňov z obdobia raného novoveku / Michal Bada [Einige Glossen zur Editierung der Frühneuzeitlichen Quellen]. - Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy.
In Metodologické limity historického prameňa / Mária Kohútová, Zuzana Lopatková a kol. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave : Towarzystwo Slowakow w Polsce, 2014. - ISBN 978-83-7490-795-8. - S. 33-47.

ABC02 Vývoj urbanizácie a ľudnatosti Bratislavy v ranom novoveku / Michal Bada [Entwicklung der Urbanisierung und Bevölkerungsdichte der Stadt Bratislava (Pressburg) in der Frühen Neuzeit]. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Metodologické limity historického prameňa / Mária Kohútová, Zuzana Lopatková a kol. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave : Towarzystwo Slowakow w Polsce, 2014. - ISBN 978-83-7490-795-8. - S. 73-80.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Disciplinizácia spoločnosti v ranonovovekom prostredí Bratislavy / Michal Bada [Disciplination of the Society in the Environment of Early Modern Bratislava]. - Vega 2/0046/09 Formy a obsah spoločenskej a sociálnej disciplinizácie v historickom procese.
In Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti : "...z prjsnostu a wssu ostrostu zakazzugeme" / Viliam Čičaj a kolektív. - Bratislava : Historický ústav SAV : Vydavateľ Igor Iliť-RádioPrint, 2013. - ISBN 978-80-970648-4-6. - S. 25-40.

ABD02 Korunovácia kráľa Mateja II. v Bratislave v roku 1608 v kontexte dobových mocensko-politických a socio-kultúrnych vzťahov / Michal Bada [Coronation of the King Matthew II. in Bratislava in 1608 in the Context of the Contemporary Power-political and Socio-cultural Relations]. - Vega 2/0133/10 Šľachtický dvor - mocensko-politická, správna a kultúrna entita v ranom novoveku.
In Politické a spoločenské pomery na Slovensku v 1. polovici 17. storočia / Mária Kohútová a kol. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-8082-546-1. - S. 33-50.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Niektoré formy a podoby komunikácie v ranonovovekej Bratislave s ohľadom na jej funkciu hlavného mesta / Michal Bada [Bratislava as the Early Modern Capital and her Modes of Communication]. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 49 (2015 ), s. 111-122.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Niekoľko poznámok ku starostlivosti o zvieratá na pôde ranonovovekej Bratislavy / Michal Bada [A Few Notes to the Care of the Animals in The Area of Early Modern Bratislava]. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Zdraví a nemoc v dějinách člověka a zvířat / Radek Slabotinský, Pavla Stöhrová (eds.). - Brno : Vydalo Technické muzeum v Brně, 2014. - ISBN 978-80-87896-09-9. - S. 7-14.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Epidémie v ranonovovekej Bratislave a politický život mesta / Michal Bada [Epidemics in Early Modern Bratislava and political life of the city]. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Fragmenty z dejín medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny : zborník vedeckých prác / Zostavovatelia: Ivana Vojteková, Vojtech Ozorovský, Eva Dobiášová, Renáta Knezović. - Bratislava : Kancelária WHO na Slovensku, 2012. - ISBN 978-80-970574-1-1. - S. 18-20.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Orava na počiatku novoveku / Michal Bada [Orava in the Beginning of the Early Modern Period]. - Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy.
In Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu / Michal Bada, Alena Bartlová a kol. ; recenzenti Miloš Marek, Jozef Žatkuliak. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. - ISBN 9788022414500. - S. 20-27.

AEDA02 Slon na bratislavskom hrade v roku 1552. 6.3. / Michal Bada ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [An Elephant on the Bratislava Castle in the Year 1552]. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku, riešený v HÚ SAV, CE SAV: Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov.
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 380-389.

AEDA03 Úloha kléru počas ranonovovekých korunovácií v Bratislave / Michal Bada [Die Rolle des Klerus bei den frühneuzeitigen Krönungen in Bratislava/Pressburg].
In Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej / Diana Duchoňová, Vladimír Rábik a kol. ; recenzenti: Ján Lukačka, Ivan Mrva. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015. - S. 129-136.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu / editori: Michal Bada, Alena Bartlová ; recenzenti: Miloš Marek, Jozef Žatkuliak [The Wandering Through the History Under the Walls of Orava-Castle]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 231 s. - VEGA 2/124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy. Centrum excelentnosti SAV Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. - ISBN 978-80-224-1450-0

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Holá, Milada. Holdovací cesty českých panovníků do Vratislavi v pozdním středověku a raném novověku (1437-1617). Praha: Casablanca, 2012, 255 s. ISBN 9788087292181 / Michal Bada.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s.569-570.

GII02 Konferencia Konflikt v meste - mesto v konflikte / Michal Bada.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 1 (2015), s. 186-188.

GII03 Laclavíková, Miriam - Švecová, Adriana. Pramene práva na území Slovenska II.: 1790-1918. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012, 673 s. ISBN 9788080825065 / Michal Bada.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 4 (2014), s. 728-729.

GII04 Laclavíková, Miriam- Švecová, Adriana. Pramene práva na území Slovenska I.: Od najstarších čias do roku 1790. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2007, 415 s. ISBN 9788097778907.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 577-579.

GII05 Papsonová, Mária. Sasko-magdeburské právo na Slovensku. Krajinské právo v Žilinskej knihe. Žilina: Eurokodex, 2014, 301 s. ISBN 9788081550362 / Michal Bada.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 1 (2015), s. 174-175.

GII06 Správa z workshopu Archívne pramene ako zdroj poznania ľudnatosti našich miest a sídel v minulosti / Michal Bada.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 1 (2014), s. 177-178.

GII07 Úvod / Michal Bada, Alena Bartlová [Introduction].
In Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu / Michal Bada, Alena Bartlová a kol. ; recenzenti Miloš Marek, Jozef Žatkuliak. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. - ISBN 9788022414500. - S. 9-10.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - http://www.portaro.eu/husav/authorities/90011

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 2
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 8
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 10
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 1
6 Recenzie v domácich publikáciách 6
Súčet   27

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 2
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 10
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 2
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 15
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 2
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 1
6 Recenzie v domácich publikáciách 6
Súčet   38

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2019 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia