Historický ústav SAV
 
Adam Hudek, PhD. Slovenská verzia
Mgr. Adam Hudek, PhD.

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 102
E-mail: adam.hudek@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/AdamHudek

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

- Slovak and Czech historiography in the second half of the 20th century
- Intellectual history of the socialist Czechoslovakia
- History of scientific institutions in Slovakia and the politics of science after 1945

Education:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, odbor história - politológia Mgr. 2003
Historický ústav Slovenskej akadémie vied, odbor slovenské dejiny PhD. 2007

Scholarships and Fellowships:

Imre Kertész Kolleg, Jena October 2014 – September 2015

Ústav českých dějin - Univerzita Karlova, Praha September 2011 – February 2012
Visegrad fund

University of Vienn September 2004 – Juyl 2005
Herder scholarship

Member of editorial boards:

Czech Journal of Contemporary History
Kor/ridor

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Cyril a Metod : v historickom vedomí a pamäti 19. a 20. storočia na Slovensku / Dušan Škvarna, Adam Hudek [Cyril and Methodius in the historical conscience and memory in Slovakia during 19th and 20th century]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset Print s.r.o., 2013. - 161 s. - APVV- 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-970302-8-5

AAB02 Overcoming the old Borders : beyond the Paradigm of Slovak National History / Adam Hudek et al. Authors: Juraj Benko, Matej Hanula, Karol Hollý, Adam Hudek, Miroslav Michela, Petra Rybářová, Miroslav Sabol Michal Schvarc, Dušan Segeš, Peter Šoltés, Lászlo Vörös, Marína Zavacká. - Bratislava : Institute of History, Slovak Academy of Sciences in Prodama, 2013. - 214 s. - APVV-0628-11 State borders and identities in modern Slovak history in Central European context, Centre of Excellence of Slovak Academy of Sciences SDDE. - ISBN 978-80-89396-26-9

AAB03 Sláva šľachetným II : evanjelická cirkev a.v. a politika v 20. storočí / Ján Juráš, Jaroslava Roguľová a kol. Preklad do angličtiny Matej Hanula [Glory to the Big-hearted II Evangelical Church a. c. and politics during the 20th century]. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2012. - 159 s. - ISBN 978-80-7140-393-7

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Gustav Husák v historiografii - pohľady marxistickej a exilovej historiografie / Adam Hudek [Gustáv Husák in Historiography – the Marxist and Exile Perspectives]. - Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
In Gustav Husák : moc politiky - politik moci / Slavomír Michálek, Miroslav Londák a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1312-1. - S. 85-103.

ABD02 Najvýznamnejšie výsledky vedeckého bádania v SAV v jednotlivých oblastiach vied / Kapitolu spracovali a redakčne upravili Adam Hudek a Dušan Kováč [The most Significant Outcomes of SAS Scientific Research in Individual Scientific Disciplines].
In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S. 243-284.

ABD03 Národná otázka v myslení prvej generácie slovenských komunistických intelektuálov / Adam Hudek [National Question in the Thoughts of the 1st Generation of Slovak Communist Intellectuals]. - APVV- 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Linda Osyková, matej Hanula a kol. ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414616. - S. 51-68.

ABD04 Obdobie "konsolidácie" a "normalizácie" (1969-1989). 7. kapitola / Adam Hudek, Ľudmila Nemeskürthyová [The Period of "Consolidation" and "Normalization" (1969-1989)].
In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S.169-196.

ABD05 Obraz rozpadu česko-slovenskej federácie v anglojazyčnej vedeckej literatúre / Adam Hudek [Dissolution of Czechoslovak federation in the English written scholarly literature]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
In 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja / Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Veda, 2013. - ISBN 978-80-224-1313-8. - S. 76-92.

ABD06 Slovenská akadémia vied v "obrodnom procese" 1968-1969. 6. kapitola / Adam Hudek [The Slovak Academy of Sciences during the "Resurgence Process" 1968-1969].
In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S. 145-166.

ABD07 Slovenská akadémia vied a umení. 2. kapitola / Adam Hudek [The Slovak Academy of Sciences and Arts].
In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S. 55-67.

ABD08 Slovenská akadémia vied a umení v rokoch 1945-1952. Prerod SAVU do Slovenskej akadémie vied. 3. kapitola / Adam Hudek [The Slovak Academy of Sciences and Arts in 1945-1952. The Transformation of the Slovak Academy of Sciences and Arts into the Slovak Academy of Sciences].
In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S. 69-86.

ABD09 Slovenská akadémia vied v zložitých podmienkach komunistickej totality a jej krízy (1953-1967). 5. kapitola / Adam Hudek, Jozef Klačka [The Slovak Academy of Sciences under Difficult Circumstances of the Communist Totalitarian Regime and its Crisis (1953-1967)].
In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S. 107-142.

ABD10 Slovenský štát ako predmet záujmu historiografie po roku 1945 / Adam Hudek, Miroslav Michela [Slovak State as a Theme of Interest of the Post-war Historiography].
In Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-89396-32-0. - S. 297-308.

ABD11 Twenty years wasted ? Constructing a narrative of 1989 in Slovakia / Adam Hudek.
In Overcoming the old Borders : beyond the Paradigm of Slovak National History / Adam Hudek et al. - Bratislava : Institute of History, Slovak Academy of Sciences in Prodama, 2013. - ISBN 978-80-89396-26-9. - S. 167-178.

ABD12 Význam evanjelictva v slovenských národných dejinách v diele Samuela Štefana Osuského / Adam Hudek [Evangelical Community and its Importance to the Slovak National History according to works by Samuel Štefan Osuský]. - Vega 2/0097/10 Spoločenské predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989.
In Sláva šľachetným II : evanjelická cirkev a.v. a politika v 20. storočí / Ján Juráš, Jaroslava Roguľová a kol. Preklad do angličtiny Matej Hanula. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2012. - ISBN 978-80-7140-393-7. - S. 112-123.

ABD13 Vznik Slovenskej akadémie vied. 4. kapitola / Adam Hudek, Jozef Klačka [The Emergence of the Slovak Academy of Sciences].
In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S. 89-105.

ABD14 Zásadné spoločenské zmeny a vývoj SAV po roku 1993. 9. kapitola / Adam Hudek [Significant Social Changes and the Development of SAS after 1993].
In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S. 217-241.

ABD15 Zlomy a kontinuity vo vývoji Slovenskej akadémie vied / Adam Hudek, Dušan Kováč [Breaking points and continuities in the development of the Slovak Academy of Sciences]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 564-585.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 The Slovak Academy of Sciences and Arts in the Years 1945-1952 / Adam Hudek.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Volume 60, Supplement (2012), pp. 67-96.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 Slovenská historiografia v procese konštruovania marxistickej verzie československých dejín v päťdesiatych rokoch 20. storočia / Adam Hudek [Slovak Historiography in the Process of Constructing the Marxist Version of Czechoslovak history in the 1950s]. - Vega 2/0097/10 Spoločenské predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989 riešený na Historickom ústave SAV.
In HOP Historie - Otázky - Problémy [seriál]. - ISSN 1804-1132. - Roč. 4, č. 1( 2012), s. 9-21.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Totalitno-historické rozprávanie ako dedičstvo normalizačnej historiografie [elektronický zdroj] / Adam Hudek [Narratives of Totalitarian Historiography as a Heritage of the Normalization Era]. - Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč. 7 , č. 1 (2013), s.1-14.

ADFB02 Viedenský študentský spolok "Tatran" ako miesto formovania slovenskej vedeckej a politickej elity / Adam Hudek [Vienna student society "Tatran" as a formation place for the Slovak science and political elite]. - APVV- 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč.47 (2013), s. 207-219.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Die Geschichtswissenschaft und das Jahr 1989. Die Rolle der Historiker bei der Formierung des historischen Bewusstseins in der Slowakei ( im Vergleich mit Tschechien und Deutschland) / Adam Hudek.
In Das Jahr 1989 im deutsch-tschechisch-slowakischen Kontext / Herausgegeben von Edita Ivaničková, Miloš Řezník und Volker Zimmermann. - Essen : Klartext Verlag, 2013. - ISBN 978-3-8375-1009-6. - S. 235-252.

AEC02 Dilemy komunistického prístupu k vedeckej politike na Slovensku v 50. rokoch 20. storočia / Adam Hudek [Dilemmas of the Communist Approach to the Scientific Policy in Slovakia in the 1950s].
In Český a slovenský komunismus (1921-2011) / Jan Kalous, Jiří Kocian (eds.). - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Ústav pro studium totalitních režimů, 2012. - ISBN 978-80-87211-70-0. - S. 250-260.

AEC03 Images of Edvard Beneš in Slovak Marxist and Nationalist (Ľudák) Narratives / Adam Hudek.
In Edvard Beneš: Vorbild und Feinbild : Politische, mediale und historiographische Deutungen / Herausgegeben von Ota Konrád und René Kupper. - München : Vandenhoeck & Ruprecht, 2013. - ISBN 978-3-525-37302-6. - S.247-260.

AEC04 Ľubomír Lipták ako komunistický intelektuál / Adam Hudek [Ľubomír Lipták as a Communist Intelectual].
In Komunističtí intelektuálové : a proměna jejich vztahu ke KSČ (1945-1989) / Editor Jaroslav Pažout. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Technická univerzita v Liberci, 2013. - ISBN 978-80-87211-93-9. - S. 174-191.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AECA01 Perception of Slovak Academy of Sciences as an Institution of National Science / Adam Hudek.
In Universities and Elite Formation in Central, Eastern and South Eastern Europe / Edited by Florian Bieber and Harald Heppner. - Wien : LIT Verlag, 2015. - ISBN 9783643906151. - S. 169-183.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Cyrilo-metodská tradícia na Slovensku v 20. storočí / Adam Hudek [Cyril-Methodius Tradition in Slovakia during the 20th Century]. - Centrum excelentnosti SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy: Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska (SDDE).
In Bratia, ktorí menili svet - Konštantín a Metod : príspevky z konferencie / zostavovatelia Branislav Panis, Matej Ruttkay, Vladimír Turčan. - Bratislava ; Nitra : Slovenské národné múzeum : Archeologický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-8060-304-5. - S. 229-244.

AED02 The Idea of "National Territory" in the Slovak and Hungarian Historiographies: Creation of Boudaries between "National Histories".
In Proceedings of the 26th SVU World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences / Editor in Chief: Zdeněk David. - [s.l.] : Faculty of Humanities University of Žilina, 2013. - ISBN 978-0-615-80114-8. - S. 94-106.

BDEB Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDEB01 Slovenská historiografia a (re)konštruovanie príbehu národných dejín po roku 1989 / Miroslav Michela, Adam Hudek.
In Babylon [seriál] : studentský list pro seniory. - Roč. 22, č. 4 (2013), s. VII. Literární a výtvarná příloha.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Ducháček, Milan. Václav Chaloupecký. Hledání československých dějin. Praha: Karolinum, 2014, 515 s. ISBN 9788024624822.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 4 (2015), s. 697-700.
Recenzia na: Václav Chaloupecký / Milan Ducháček. - Praha : Karolinum, 2014. - ISBN 9788024624822

EDI02 Fabricating Authenticity in Soviet Hungary. The Afterlife of the First Hungarian Soviet Republic in the Age of State Socialism. By Péter Apor. London- New York: Anthem Press, 2014. 228 pp.
In The Hungarian Historical Review [seriál]. - ISSN 2063-8647. - Vol. 4, nr. 1 (2015), s. 234-239.
Recenzia na: Fabricating Authenticity in Soviet Hungary / Péter Apor. - London ; New York : Anthem Press, 2015

EDI03 Mervart, Jan. Naděje a iluze: Čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let. Brno: Host, 2010, 376 s. ISBN 9788072944026.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 2 (2013), s. 404-407.
Recenzia na: Naděje a iluze / Jan Mervart. - Brno : Host, 2010. - ISBN 9788072944026

EDI04 Rozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluva. K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. [ The Disintegration of Historical Hungary and the Trianon Peace Treaty. Politics of Memory in Slovakia and Hungary.] Edited by Miroslav Michela and László Vörös. Bratislava: Historický ústav SAV, 2013, 336 pp.
In The Hungarian Historical Review [seriál]. - ISSN 2063-8647. - Vol. 3, nr. 2 (2014), s. 464-468.
Recenzia na: Rozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluva / Miroslav Michela a László Vörös. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2013

EDI05 Sommer, Vítězslav: Angažované dějepisectví. Stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (1950-1970) [(Engagierte Geschichtsschreibung. Parteigeschichte zwischen Stalinismus und Reformkommunismus (1950-1970)] Nakladatelství Lidové noviny/FFUK, Praha 2011, 510 s., ISBN 978-80-7422-134-7.
In Bohemia [seriál] : Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder : A Journal of History and Civilisation in East Central Europe. - ISSN 0523-8587. - Vol. 54, Nu. 1 (2014), S.237-241.
Recenzia na: Angažované dějepisectví / Vitězslav Sommer. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2011

EDI06 Teich, Mikuláš- Kováč, Dušan - Brown, Martin D. SLOVAKIA IN HISTORY. Cambridge: New York : Cambridge University Press, 2011, 424 s. ISBN 9780521802536.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 1 (2013), s. 167-170.
Recenzia na: Slovakia in History / Mikuláš Teich, Dušam Kováč, Martin D. Brow. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2011

EDI07 Teich, Miluláš- Kováč, Dušan - Brown, Martin D. Slovakia in history. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, 424 pages.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Volume 60, Supplement (2012), pp. 121-124.
Recenzia na: Slovakia in history / Mikuláš, Teich, Dušan Kováč, Martin D Brown. - Cambridge : Cambridge University Press, 2011

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Dokumenty č. 1-3, 7, 13-14, 17-19, 21, 23, 25-27, 30-31 / spracoval Adam Hudek [Documents No. 1-3, 7, 13-14, 17-19, 21, 23, 25-27, 30-31].
In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S. 383-390, 395-399, 411-415, 437-442, 458-467, 476, 478-479, 484-489,511-515.

GII02 Milan Ducháček. Václav Chloupecký. Hledání československých dějin. Praha: Karolinum, 2015 / Adam Hudek.
In Záhorie [seriál] : vlastivedný časopis venovaný dejinám, tradíciám, prírode a kultúre Záhoria. - Roč. 24 č. 6(2015), s. 21-23.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - http://www.portaro.eu/husav/authorities/83290

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 1
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 9
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 35
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 3
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 6
6 Recenzie v domácich publikáciách 2
Súčet   91

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 1
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 12
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 38
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 5
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 40
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 11
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 7
6 Recenzie v domácich publikáciách 2
Súčet   116

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2018 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia