Historický ústav SAV
 
PhDr. Anna Falisová, CSc. Slovenská verzia

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 24
E-mail: Anna.Falisová@savba.sk

WWW:

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

History of medicine and health service in Slovakia during the 1st half of the 20th century with the accent on public healthcare, social problems related to healthcare, health conditions of population and the reforms of health service

Education and professional career:

Filozofická fakulta UK Bratislava 1986
PhDr. Filozofická fakulta UK Bratislava 1986
CSc. Historický ústav SAV 1994
Vedecký pracovník 1995
Samostatný vedecký pracovník 2000

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. [Between the Province and the Capitol City: An Image of Bratislava in the 19th and 20th Centuries]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 264 s. - Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy ( CE SDDE) a Vega 2/0085/10 Od provincie k metropole. Bratislava v 19. a 20. storočí - obraz mesta v sociálnom a politickom kontexte. - ISBN 978-80-89396-21-4

AAB02 Mosty priateľstva - osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím / Blanka Snopková, Ľubica Kázmerová a kol. [Bridges to Friendship - Slovak personalities in the context of international relations]. - 1. vydanie. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica : Historický ústav SAV, 2013. - 347 s. - (Fenomén osobnosti ; zv. 6). - Vega 2/0122/13 Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. - ISBN 978-80-89388-52-3

AAB03 Pôrodné asistentky a ošetrovateľky na Slovensku v rokoch 1918-1938 : (sondy do problematiky) / Anna Falisová, Eva Morovicsová ; recenzenti: Jana Otrubová, Ľubica Kázmerová [Midwives and Nurses in Slovakia between 1918 and 1938 (Probes into Issue)]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 159 s. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia. Vega 2/0071/15 Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny. - ISBN 978-80-224-1468-5

AAB04 Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945) / Ľubica Kázmerová a kol. Autori: Anna Falisová, Matej Hanula, Vlasta Jaksicsová, Ľubica Kázmerová, Martina Orosová, Linda Osyková, Milan Zemko. Preklad do anglického jazyka Matej Hanula [Transformation of Education and School System in Slovakia during 1918 - 1945]. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama spo.s.r.o., 2012. - 142 s. - Vega 2/0054/10 Inštitucionalizácia vzdelávacieho systému na Slovensku v rokoch 1918-1945 (Štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy), Vega 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia, Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), riešené na HÚ SAV. - ISBN 978-80-970302-5-4

AAB05 Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová [Slovakia in the 20th Century. Volume 3. In the Inter-war Czechoslovakia 1918-1939]. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 544 s. : il. - APVV 51-017105 Slovensko v 20. storočí, Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín, Vega 26205/6, 2/0122/9, 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia. - ISBN 978-80-224-1199-8

AAB06 Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód : chronológia, etnografické aspekty, pramene / Anna Falisová, Peter Takáč, Tünde Lengyelová [Research and development of new bio therapeutic methods: chronology, ethnographic aspects source]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2013. - 130 s. - Publikácia k projektu OPVV 26240220030 Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód a ich využitie pri liečbe niektorých závažných ochorení. - ISBN 978-80-971483-2-4

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 Vznik Lekárskej fakulty na Trnavskej univerzite a jej prínos pre zdravotníctvo na Slovensku / Anna Falisová, Erika Brtáňová [Entstehung der Medizinischen Fakultät an der Tyrnauer Universität und ihr Beitrag zum Gesundheitswesen in der Slowakei]. - Vega 2/0097/10 Spoločenské predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989.
In Trnavská univerzita vo svetle dejín / Alžbeta Hološová a kolektív. - Krakow ; Trnava : Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave : Towarzystvo Slowakow w Polsce, 2012. - ISBN 978-83-7490-480-3. - S.106-126.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Kristán Paecken - organizátor zdravotníctva v Rusku / Anna Falisová, Eva Morovicsová [Kristián Paecken – originator of health care in Russia]. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Mosty priateľstva. Osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím / Blanka Snopková, Ľubica Kázmerová a kol. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-89388-52-3. - S. 239-248.

ABD02 Mária Dziaková-Böhmová. Životné osudy slovenskej lekárky / Eva Morovicsová, Anna Falisová [Mária Dziaková-Böhmová. Life of a Slovak female doctor]. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Mosty priateľstva. Osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím / Blanka Snopková, Ľubica Kázmerová a kol. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-89388-52-3. - S. 249-263.

ABD03 Otázka vzdelanosti a vzdelávania v oblasti zdravotníckych služieb obyvateľstvu (1918-1938) / Anna Falisová [Problems Related to Education in Healthcare Services for Population (1918-1938)].
In Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945) / Ľubica Kázmerová a kol., preklad do anglického jazyka Matej Hanula. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama spo.s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-970302-5-4. - S.101-114.

ABD04 Projekt výstavby bratislavského tunela z roku 1943 ako súčasť civilnej protileteckej ochrany (CPO) / Anna Falisová, Miroslav Sabol [The Bratislava Tunnel Construction Project from 1943 as an Integral Part of the Civil Counter-Air Defence]. - VEGA 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Slovensko v roku 1943 : politika - armáda - spoločnosť / Juraj Lepiš a kolektív ; recenzenti: Miroslav Kmeť, Karol Fremal. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2015. - ISBN 978-80-89514-33-5. - S. 194-204.

ABD05 Remeslo či milosrdenstvo? : kriminálne potraty v medzivojnovom období / Anna Falisová [A Craft or a Compassion]. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Storočie procesov : súdy, politika a spoločnosť v moderných dejinách Slovenska / Valerián Bystrický, Jaroslava Roguľová a kol. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1258-2. - S. 51-65.

ABD06 Spoločnosť a jej premeny v medzivojnovom období. 3. kapitola / Jaroslava Roguľová, Anna Falisová, Katarína Popelková [Society and its Metamorphoses during the Inter-war Period].
In Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1199-8.

ABD07 Úroveň zdravotníctva ako znak veľkomesta : plusy a mínusy zdravotníckej starostlivosti v Prešporku/ Bratislave / Anna Falisová, Gabriela Dudeková [Quality of healthcare as an attribute of a metropolis. Pros and cons of healthcare in Pressburg/Bratislava].
In Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-21-4. - S. 143-160.

ABD08 Vývoj starostlivosti o hendikepované osoby na Slovensku v medzivojnovom období / Anna Falisová [The Development of care for the handicapped in Slovakia during the interwar period]. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 247-258.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Bilancia škôd po druhej svetovej vojne na Slovensku / Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol [The Balance Sheet for Damages after the World War II in Slovakia]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Vojnová kronika [seriál] : spoločnosť, politika, armáda, kultúra : odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania. - ISSN 1338-6379. - Roč. II., č. 1 (2013), s. 3-17.

ADFB02 Právne normy a činnosť Československého abstinentného zväzu v boji proti alkoholizmu v prvej Československej republike / Eva Morovicsová, Anna Falisová [Legislative Measures and the Activities of the Czechoslovak Abstinent Union in the Struggle against Alcoholism in the 1st Czechoslovak Republic].
In Alkoholizmus a drogové závislosti [seriál]. - Roč. 49, č. 2 (2014), s. 65-80.

ADFB03 Realita v oblasti zdravotnej starostlivosti o deti na Slovensku v medzivojnovom období / Anna Falisová, Eva Morovicsová [The reality of healthcare provision for children in interwar Slovakia].
In Studia Historica Nitriensia [seriál]. - ISSN 1338-7219. - roč. 19, č. 2 (2015), s.253-273.

ADFB04 Zdravotnícka problematika v časopise Obzor v rokoch 1895-1905 / Anna Falisová [The question of healthcare in the journal "Obzor", 1895 - 1904]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 47 (2013 ), s. 167-185.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Konsolidácia zdravotných pomerov na Slovensku po II. svetovej vojne / Anna Falisová [Consolidation of Health Conditions in Slovakia after World War II]. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Po stopách zdraví a nemocí člověka a zvířat II : k historii a současností medicíny, farmacie a veterinárního lékařství / Radek Slabotínský, Pavla Stöhrová (eds.). - Brno : Technické muzeum v Brně, 2013. - ISBN 978-80-86413-99-0. - S. 73-78.

AEC02 Realizácia zdravotno-sociálnych aktivít / Anna Falisová, Eva Morovicsová [Implementation of Health-social Activities]. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho peronálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Po stopách zdraví a nemocí člověka a zvířat II : k historii a současností medicíny, farmacie a veterinárního lékařství / Radek Slabotínský, Pavla Stöhrová (eds.). - Brno : Technické muzeum v Brně, 2013. - ISBN 978-80-86413-99-0. - S. 82-85.

AEC03 Spolok "Záchrana" a jeho podiel na likvidácii venerických ochorení / Anna Falisová, Eva Morovicsová [The "Záchrana" Association and its Part in the Liquidation of Venereal Diseases].
In Zdraví a nemoc v dějinách člověka a zvířat / Radek Slabotinský, Pavla Stöhrová (eds.). - Brno : Vydalo Technické muzeum v Brně, 2014. - ISBN 978-80-87896-09-9. - S. 152-157.

AEC04 Začiatky odbornej zdravotnej starostlivosti o najmladšiu generáciu / Anna Falisová [Beginnings of a Professional Health Service for the Youngest Generation]. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho peronálu vo vývoji starostlivosti.
In Zdraví a nemoc v dějinách člověka a zvířat / Radek Slabotinský, Pavla Stöhrová (eds.). - Brno : Vydalo Technické muzeum v Brně, 2014. - ISBN 978-80-87896-09-9. - S. 145-151.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AECA01 Zubní technici a starostlivosť o chrup / Anna Falisová, Vojtech Ozorovský [Dental Technicians and Denture Care]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0071/15 Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre.
In Kapitoly z dějin medicíny, farmacie a veterinárního lékařství / Radek Slabotínsky, Pavla Stöhrová (eds.) ; recenzovali: Petr Svobodný, Vladimír Pažout. - Brno : Technické muzeum, 2015. - ISBN 9788087896174. - S. 58-65.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Alkoholizmus v časopisoch Obzor a Prúdy (koncom 19. a začiatkom 20. storočia) / Anna Falisová, Eva Morovicsová [Alcoholism on the Pages of Obzor and Prúdy Magazines (the End of the 19th Century and the Beginning of the 20th Century)].
In Fragmenty z dejín medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny : zborník vedeckých prác / Zostavovatelia: Ivana Vojteková, Vojtech Ozorovský, Eva Dobiášová, Renáta Knezović. - Bratislava : Kancelária WHO na Slovensku, 2012. - ISBN 978-80-970574-1-1. - S. 83-88.

AED02 Community Child Care in the first Czechoslovak Republic [elektronický zdroj] / Eva Morovicsová, Anna Falisová. - Popis urobený dňa 24. 10. 2013. - Názov z pretlače na CD, z obalu.
In Nursing of the 21 st Century in the Process of Changes : sympozium Proceedings 12-13 September 2013 / Editors:Miroslava Líšková, Mária Semanišinová, Dana Zrubcová. - Nitra : Constantine the Philosopher University in Nitra Faculty of Social Sciences and Health Care Department of Nursing, 2013. - S. 233-239.

AED03 Činnosť Spolku diplomovaných sestier v prvej Československej republike / Eva Morovicsová, Anna Falisová [Tätigkeit des Vereins der Diplomkrankenschwestern in der Ersten Tschechoslowakischen Republik]. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Od špitála k nemocnici : zdravotníctvo, sociálna starostlivosť a osveta v dejinách Slovenska / Ivana Fialová, Daniela Tvrdoňová (editorky). - Bratislava : Slovenský národný archív, 2013. - ISBN 978-80-970666-6-6. - S. 336-347.

AED04 Úradní lekári na Slovensku (v 20. rokoch minulého storočia) / Anna Falisová [Amtsärzte in der Slowakei (in 20. Jahren des letzten Jahrhunderts)].
In Od špitála k nemocnici : zdravotníctvo, sociálna starostlivosť a osveta v dejinách Slovenska / Ivana Fialová, Daniela Tvrdoňová (editorky). - Bratislava : Slovenský národný archív, 2013. - ISBN 978-80-970666-6-6. - S. 269-278.

AED05 Vavro Šrobár - lekár a prvý minister zdravotníctva ČSR / Anna Falisová [Vavro Šrobár – Physician and the 1st Minister of Health of Czechoslovakia].
In Dr. Vavro Šrobár politik, publicista a národnoosvetový pracovník / Pekník Miroslav a kolektív. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Veda, 2012. - ISBN 978-80-224-1210-0. - s. 375-383.

AED06 Z histórie medzinárodnej spolupráce v oblasti boja proti prenosným chorobám / Silvia Capíková, Anna Falisová, Darina Heřmanová, Eva Chandogová, Andrea Čerňanová, Michaela Kostičová [From the History of International Cooperation in the Fight against Transmitted Diseases].
In Fragmenty z dejín medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny : zborník vedeckých prác / Zostavovatelia: Ivana Vojteková, Vojtech Ozorovský, Eva Dobiášová, Renáta Knezović. - Bratislava : Kancelária WHO na Slovensku, 2012. - ISBN 978-80-970574-1-1. - S. 45-51.

AED07 Začiatky penicilínovej liečby na Slovensku a pomoc UNRRA / Anna Falisová [The Beginnings of the Penicillin Treatment in Slovakia and the Help by UNRRA]. - Vega 2/0097/10 Spoločenské predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989, riešená v HÚ SAV.
In Fragmenty z dejín medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny : zborník vedeckých prác / Zostavovatelia: Ivana Vojteková, Vojtech Ozorovský, Eva Dobiášová, Renáta Knezović. - Bratislava : Kancelária WHO na Slovensku, 2012. - ISBN 978-80-970574-1-1. - S. 79-82.

AED08 Zdravotná starostlivosť o študentov v Bratislave v rokoch 1919-1938 / Anna Falisová, Eva Morovicsová [Healthcare for Students in Bratislava from 1919 till 1938]. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Dimenzie jazykového vzdelávania v nefilologických odboroch : (tradícia a súčasnosť) : publikácia vydaná k 60. výročiu začiatku výučby cudzích jazykov v nefilologických odboroch UK v Bratislave / Editorka: Anna Rollerová. - Bratislava : Ústav cudzích jazykov LF UK v Bratislave, 2013. - ISBN 978-80-223-3506-5. - S. 123-132.

AED09 Zdravotníctvo a sociálne služby / Anna Falisová [Healthcare and Social Services].
In Zvolen : 1243-2013. Publikácia bola vydaná pri príležitosti 770. výročia obnovenia mestských výsad mestu Zvolen. - Zvolen : Mesto, 2013. - ISBN 978-80-971236-7-3. - S. 404-411, 439-440.

AED10 Zdravotno-sociálna starostlivosť vo Zvolene (1919-1989) / Anna Falisová [The Healthcare and the Social Care in Zvolen (1919-1989)].
In Zvolen : 1243-2013. Publikácia bola vydaná pri príležitosti 770. výročia obnovenia mestských výsad mestu Zvolen. - Zvolen : Mesto, 2013. - ISBN 978-80-971236-7-3. - S. 248-252, 434-435.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Ránhojičstvo - štítivé remeslo ? / Eva Morovicsová, Anna Falisová [Barber Surgery – a Squeamish Craft?].
In Remeslo má zlaté dno... : cechy, živnosti, manufaktúry a továrne v dejinách Slovenska / Editorky: Ivana Fialová, Daniela Tvrdoňová ; Recenzenti: Vladimír Rábik, Róbert Letz, Martin Garek. - Bratislava : Vydal Slovenský národný archív, 2014. - ISBN 9788097176716. - S. 141-155.

AEDA02 Zdravotné pomery a životné prostredie na Kysuciach v minulosti / Anna Falisová, Silvia Capíková [Hygiene and environment in the Kysuce region in the past]. - Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Zborník Kysuckého múzea v Čadci. 16 / Editor: Miloš Jesenský ; recenzenti: Pavol Rybár, Peter Mičko, Richard R. Senček. - Kysucké múzeum v Čadci, 2014. - ISBN 978-80-89751-04-4. - s. 315-327.

AEDA03 Životný štýl, sociálna determinácia zdravia a životné prostredie v historickej perspektíve / Silvia Capíková, Anna Falisová [Life Style, Social Determination of Health and the Environment from the Historical Perspective]. - VEGA 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny, APVV 14-0644 Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí.
In Životný štýl a zdravie : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 5. decembra 2014 v Bratislave / editori: Jozef Matulník, Silvia Capíková ; recenzenti: Rastislav Bednárik, Vojtech Ozorovský. - Bratislava : Sekcia sociológie zdravotníctva Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV : Katedra sociológie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2015. - ISBN 978-80-85447-25-5. - S. 134-154.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC01 Organizácia protituberkulózneho boja na Slovensku v medzivojnovom období / Darina Heřmannová, Anna Falisová [The Management of the Fight against Tuberculosis in Slovakia in the Inter-war Period].
In Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat I : sborník z mezinárodního odborného semináře konaného 21. -22. června 2011 v Technickem muzeu v Brně. - Brno : Technické muzeum, 2012. - ISBN 978-80-86413-90-7. - S. 56-59.

AFC02 Profesor Mudr. Karel Koch : a jeho miesto v dejinách zdravotníctva na Slovensku / Anna Falisová [Prof. Dr. Karel Koch and his Role in the History of Health Service in Slovakia]. - Vega 2/0097/10 Spoločenské predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989, riešená v HÚ SAV.
In Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat I : sborník z mezinárodního odborného semináře konaného 21. -22. června 2011 v Technickem muzeu v Brně. - Brno : Technické muzeum, 2012. - ISBN 978-80-86413-90-7. - S.84-86.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BDF01 Služba chorým : začiatky profesionalizácie ošetrovateliek / Anna Falisová.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč. 14 č. 3-4 (2015), s.44-49.

BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BEC01 Antirabická liečba optikou histórie / Darina Heřmanová, Anna Falisová, Vojtech Ozorovský. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Po stopách zdraví a nemocí člověka a zvířat II : k historii a současností medicíny, farmacie a veterinárního lékařství / Radek Slabotínský, Pavla Stöhrová (eds.). - Brno : Technické muzeum v Brně, 2013. - ISBN 978-80-86413-99-0. - S. 79-81.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)
BEE01 MUDr. Ivan Stodola a realizácia opatrení v oblasti prevencie a liečby tuberkulózy / Anna Falisová, Eva Morovicová. - Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starotlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia.
In Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami / Jana Kleinová (ed.) ; recenzoval Jiří Pernes. - Praha : Národní technické múzeum, 2014. - ISBN 9788070372456. - S. 133-146.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Spolupráca s Historickým ústavom SAV / Anna Falisová, Miroslav T. Morovics.
In Prof. Mudr. Ladislav Badalík, DrSc. : zakladateľ, budovateľ, dlhoročný riaditeľ Školy verejného zdravotníctva na Slovensku a zakladateľ Slovenskej spoločnosti pre vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve / Vojtech Ozorovský,Ivan Solovič. - [Bratislava] : Vydal Ivan Solovič, 2012. - ISBN 978-80-971026-9-2. - 44-45.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=1508&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 3
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 9
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 20
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 50
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 8
6 Recenzie v domácich publikáciách 8
Súčet   98

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 3
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 13
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 27
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 5
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 87
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 4
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 8
6 Recenzie v domácich publikáciách 10
Súčet   157

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2020 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia