Historický ústav SAV
 
PhDr. Daniela Kodajová, PhD. Slovenská verzia
PhDr. Daniela Kodajová, PhD. Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 222
E-mail: daniela.kodajova@savba.sk

WWW:

Position:
junior researcher

Fields of scholarly interest:

History of the 19th century, nationalism, national festivities, women’s question

Education and educational activities:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1982
PhD.- Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2015
PhDr. – Filozofická fakulta UK v Bratislave, 1984
Katedra histórie, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (1998-2003)

Acknowledgements:

Cena SAV (2011) za spoluautorstvo v kolektívnej monografii: Na ceste k modernej žene...

Member of editorial boards:

Historické štúdie ( od r. 2012)

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Slovak-Russian commission of historians (since 2001)

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí / Mária Kohútová, Eva Frimmová a kol. [Ideological Elements of the National Narrative in the Long Nineteenth Century]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2014. - 299 s. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-89396-29-0

AAB02 Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť / Peter Macho, Daniela Kodajová a kolektív ; recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés [Ľudovít Štúr at the Border of Two Ages : Life, Work and Time Period versus Historical Memory]. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - 398 s. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí. APVV- 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-224-1454-8

AAB03 Mosty priateľstva - osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím / Blanka Snopková, Ľubica Kázmerová a kol. [Bridges to Friendship - Slovak personalities in the context of international relations]. - 1. vydanie. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica : Historický ústav SAV, 2013. - 347 s. - (Fenomén osobnosti ; zv. 6). - Vega 2/0122/13 Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. - ISBN 978-80-89388-52-3

AAB04 Revolúcia 1848/49 a historická pamäť / Peter Macho a kol. [The Revolution 1848/49 and the historical memory]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 306 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie , Vega 2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici "dlhého" 19. storočia, riešené na HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-19-1

AAB05 Sláva šľachetným III. : znalci vzdialeného Orientu a strážkyne národného ohniska. Slovenskí orientalisti a aktivity spolku Živena / Ján Juráš, Daniela Kodajová a kol. [Glory to the Big-hearted III. Experts in a Distant Orient and Guardians of National Focus]. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2014. - 206 s. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie manipulácie v 19. a 20. storočí, riešená v HÚ SAV. - ISBN 978-80-7140-460-6

AAB06 Slováci po rakúsko-uhorskom vyrovnaní : postupujúca modernizácia habsburskej monarchie. Budovanie centralizovaného Uhorska. Maďarizácia. Oslabovanie lojality Slovákov voči Uhorsku / Vedúci kolektívu Dušan Kováč, autorský kolektív Vojtech Dangl, Gabriela Dudeková, Tomáš Gábriš, Igor Harušťák, Roman Holec, Karol Hollý, Ľuboš Kačírek, Daniela Kodajová ; Vedecký redaktor zväzku XI a Dušan Kováč [Slovaks after the Austro-Hungarian Compromise : Proceeding Modernization of the Habsburg Monarchy. Magyarization. Weakening Loyalty of Slovaks towards Hungarian Kingdom]. - 1. vydanie. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2012. - 399 s. - (Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov ; XI a). - APVV 0119/11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-8119-061-2

AAB07 "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. [“And We will Come Out in the Night in the Torch Parade and Light Up the World” : Integrational and Mobilizing Point of Festivities in Social Life]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - 246 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém, ktoré sa riešia v HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-20-7

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Augustové slávnosti - programová demonštrácia slovenskosti, životaschopnosti národa a forma politického protestu / Daniela Kodajová [August Festivals – a Planned Demonstration of Slovakness, Viability of the Nation and the Form of a Political Protest].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S. 92-108.

ABD02 Cyrilo-Metodská a veľkomoravská tematika v tvorbe národovcov (30.-60. roky 19. storočia) / Daniela Kodajová [Cyrillo-Methodian and Great Moravian Themes in Patriots' Works (1830s - 1860s)].
In Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí / Mária Kohútová, Eva Frimmová a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2014. - ISBN 978-80-89396-29-0. - S. 79-89.

ABD03 Národné oslavy a slávnosti ako prezentácia nacionalizmu : úvod / Daniela Kodajová [National Celebrations and Festivals as a Presentation of Nationalism : Introduction].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S. 71-78.

ABD04 Orava v 19. storočí / Daniela Kodajová [Orava in the 19th Century]. - Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy.
In Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu / Michal Bada, Alena Bartlová a kol. ; recenzenti: Miloš Marek, Jozef Žatkuliak. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. - ISBN 9788022414500. - S. 59-74.

ABD05 Oslavy Ľudovíta Štúra ako médium formovania historickej pamäti Slovákov / Daniela Kodajová [Celebrations of Ľudovít Štúr as a medium of forming historical memory of Slovaks]. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť / Peter Macho, Daniela Kodajová a kolektív ; Recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1454-8. - S. 182-205.

ABD06 Pohreby a spomienkové slávnosti národovcov - emocionálna forma inscenovania národnej identity / Daniela Kodajová [Funerals and commemorative ceremonies of Slovak patriots – a form of emotional staging of national identity].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 263-279.

ABD07 Revolúcia 1848/49 v pamäti Slovákov do roku 1918 / Daniela Kodajová [Revolution 1948/49 in the Memory of Slovaks till 1918]. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie.
In Revolúcia 1848/49 a historická pamäť / Peter Macho a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S.143-164.

ABD08 Vladimír Krivoš - most medzi martinskými rusofilmi a slovanofilmi v Petrohrade / Daniela Kodajová [Vladimir Krivoš – the bridge between rusophiles in Martin and slavophiles in Petrohrad]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0180/13 Slováci a vzťahy medzi národmi v strednej a východnej Európe. Mýty, stereotypy, historická pamäť.
In Mosty priateľstva. Osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím / Blanka Snopková, Ľubica Kázmerová a kol. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-89388-52-3. - S. 61-77.

ABD09 Živena - spolok slovenských žien. Hranica medzi ikonickým ženským spolkom a službou národnému hnutiu. III.1. / Daniela Kodajová [Živena – the Association of Slovak Women. The Border between Iconic Women´s Association and the Service for National Movement]. - vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí , APVV -0628-11 Hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Sláva šľachetným III. : znalci vzdialeného Orientu a strážkyne národného ohniska. Slovenskí orientalisti a aktivity spolku Živena / Ján Juráš, Daniela Kodajová a kol. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2014. - S. 101-119.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 Az 1848-1849 es forradalom szlovák emlékezete 1918-ig / Daniela Kodajová [The Revolution of 1848-1849 and its Slovak Memory up to 1918]. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v obobí modernizácie.
In KOR/RIDOR [seriál] : szlovák-magyar történeti folyóirat : slovensko-maďarský historický časopis. - ISSN 2064-6410. - Roč. I., č. 1 (2014), s. 20-50.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Ján Francisci - druhý život. Život a dielo v pamäti / Daniela Kodajová [Ján Francisci - The Second Life. Life and Work in Memory]. - APVV 0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In Slovenská literatúra [seriál] : revue pre literárnu vedu : časopis Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. - ISSN 0037-6973. - Roč. 61, č. 1 (2014), s. 13-37.

ADFB02 Slovenské vrstvy pamäti na Veľkú vojnu. Vojna ako hranica medzi starými a novými časmi / Daniela Kodajová [Slovak Layers of the Memory on the Great War. War as a Border between Old and New Times]. - Vega 2/039/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí, APVV 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách Slovenska.
In Eruditio -Educatio. - ISSN 1336-8893. - Roč. 9, č. 2(2014), s. 21-36.

ADFB03 Úvahy slovenských národovcov o potrebe inštitucionalizovať zbieranie pamiatok minulosti / Daniela Kodajová [National revivalists on the need to create institutions dedicated to collecting of artifacts related to national memory]. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska- procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In Muzeológia a kultúrne dedičstvo [seriál] : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1339-2204. - č. 2 (2013), s. 7-17.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Differenzierte Repräsentation slowakischer Nation im urbanen Raum: Das nationale "Haus" in Martin und das Katholische Vereinshaus in Skalica / Elena Mannová, Daniela Kodajová. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Heimstätten der Nation : Ostmitteleuropäischen Vereins-und Gesellschaftshäuser im transnationalen Vergleich : Tagungen zur Ostmitteleuropaforschung 32 / Herausgegeben von Peter Haslinger, Heidi Hein-Kircher und Rudolf Jaworski. - Marburg : Verlag Herder Institut, 2013. - ISBN 978-3-87969-369-6. - s. 137-160.

AEC02 Michail Fedorovič Raevskij i jego dejateľnosť v pamjati Slovakov / Daniela Kodajová [M. F. Raevskii and His Activities in the Slovak Memory]. - Vega 2/0180/13 Slováci a vzťahy medzi národmi v strednej a východnej Európe (19.-20. stor.): mýty - stereotypy - historická pamäť.
In Mežkonfessionaľnije, kuľturnyje i obščestvennyje svjazi Rossii s zarubežnymi Slavjanami : K 200-letiju so dnja roždenija M.F. Raevskogo. - Moskva ; Sankt-Peterburg : Rossijskaja akademija nauk Institut slavjanovedenija, 2013. - ISBN 10 5-7576-0283-X. - s. 64-81.

AEC03 Rossija v Velikoj vojne v pamjati Slovakov: neprijateľ ili slavjanskaja strana? / Daniela Kodajová [Russia in WWI in the Slovak Memory: the Enemy of the Slavic Country?]. - Vega 2/0180/13 Slováci a vzťahy medzi národmi v strednej a východnej Európe (19-20. storočie): mýty-stereotypy-historická pamäť.
In Sociaľnyje posledstvija vojn i konfliktov XX veka: istoričeskaja pamjať / otv. red. E.P. Serapionova. - Sankt-Peterburg : Nestor-Istorija, 2014. - s. 57-74.

AEC04 Symbolická inštrumentalizácia obrazu Cyrila a Metoda v kontexte formovania národného príbehu Slovákov v 19. storočí / Daniela Kodajová [Symbolic instrumentalization of Cyrill and Methodius in the context of creating of Slovak national narrative during 19th century]. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storoči.
In Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení / Marek Junek (ed.). - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozifická fakulta, 2013. - S. 83-101.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Cyrilo-metodská tradícia - pilier slovenského národného príbehu / Daniela Kodajová [Tradition from the Times of St. Cyril and St. Methodius – Linchpin of the Slovak National Narrative]. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In Vzdelávanie - súčasť misie svätých Cyrila a Metoda = zborník príspevkov z konferencie k 1150. výročiu príchodu Cyrila a metoda na veľkú Moravu 3. a 4. júla 2013 Kaštieľ Mojmírovce / Zostavovatelia: Peter martínek, Mária Nogová, Marián Hubač. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014. - ISBN 978-80-852-610-8. - S. 102-105.

AED02 Matica slovenská v pamäti Slovákov / Daniela Kodajová [The Matica slovenská in the Memory of Slovaks]. - APVV 0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In Matica slovenská v národných dejinách : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Matica slovenská v národných dejinách 26.-27. 2. 2013 v Martine. - Martin : Matica slovenská, 2013. - ISBN 978-80-8128-086-3. - s. 69-80.

AED03 Oslavovanie Karola Kuzmányho a Štefana Moysesa. Modelovanie obrazu národného hrdinu prostredníctvom osláv / Daniela Kodajová [Celebrating Karol Kuzmány a Štefan Moyses Forming the Image of a National Hero by Celebrations]. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, na Historickom ústave SAV (2010-2012).
In Studia Academica Slovaca : prednášky XLVIII. letnej školy slovenského jazyka a literatúry. 41 / Editori:Jana Pekarovičová, Miloslav Vojtech. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - ISBN 978-80-223-3270-5. - S. 313-325.

AED04 Posmrtný život Ľudovíta Štúra. Štúrovské výročia v kontexte slovenských dejín / Daniela Kodajová [The Afterlife of Ľudovít Štúr].
In Nové kontexty života a diela Ľudovíta Štúra : zborník z vedeckého seminára konaného v dňoch 28. a 29. októbra 2010 v Modre. - Modra : Modranská muzeálna spoločnosť, 2012. - ISBN 978-80-969920-2-7. - S. 222-244.

AED05 Vnímanie ruskej politiky na Slovensku v období dualizmu / Daniela Kodajová [Perception of Russian politics in Slovakia during the Dual Monarchy]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných dejinách Slovenska. Vega 2/0180/13 Slováci a vzťahy medzi národmi v strednej a východnej Európe. Mýty - stereotypy - historická pamäť.
In Ruská politika na euroázijskom kontinente v moderných dejinách / Editori: Miroslav Daniš, Lukáš Rybár. - Bratislava : Filozofická fakulta UK, Katedra všeobecných dejín, 2014. - ISBN 978-80-8127-112-0. - S. 26-38.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Krajina a umelecké pamiatky Talianska očami slovenských pútnikov do Ríma / Daniela Kodajová [The Country and the Artistic Monuments of Italy through the Eyes of Slovak Pilgrims to Rome]. - APVV 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In "Bella Italia". Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí / Eds. Dana Bořutová, Katarína Beňová ; recenzovali: Barbara Balážová, Zuzana Bartošová, Katarína Chmelinová. - Bratislava : Stimul, 2015. - ISBN 978-80-8127-145-8. - s. 173-194.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD01 "Od Dunaja k Tatrám" - úvahy slovenských romantikov o hraniciach a krajine obývanej Slovákmi / Daniela Kodajová ["From Danube to Tatras" - reflections of Slovak romantics about the borders and country, where the Slovak lived]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Na sútoku riek : život slovensko-rakúskom pohraničí : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, usporiadanej v rámci projektu CrArC Pamäť bez hraníc v dňoch 19. -20. marca 2013 v Bratislave / Zostavili Mária Munková, Lenka Pavlíková. - Bratislava : Štátny archív v Bratislave, 2014. - ISBN 978-80-224-1387-9. - S. 178-195.

BCB Učebnice pre základné a stredné školy (do roku 2014 aj vysokoškolné učebnice)
BCB01 Dejepis : pre 2. ročnik gymnázií a stredných škôl / Anna Bocková, Ľuboš Kačírek, Daniela Kodajová, Mária Tonková. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2012. - 223 s. - ISBN 978-80-10-02207-6

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BDF01 "Na bránach európskych" : zrod moderných nacionalizmov a myšlienka slovanstva v 19. storočí / Daniela Kodajová.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč.26, č. 10 (2015 ), s. 35-39.

BDF02 "Prebúdzanie národa" Štúrovci v meste na Dunaji / Daniela Kodajová. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč.26 , č. 3 , (2015), s. 31-36.

BDF03 Život v Prešporku v prvej polovici 19. storočia / Daniela Kodajová. - APVV 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 26 , č. 3 , (2015), s.22-30.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Habsburská monarchia v dlhom 19. storočí / Daniela Kodajová.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 24 , č. 9 , (2013), s.12-19.

BDFB02 Romanovovci na ruskom tróne / Daniela Kodajová.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 24 , č. 2 , (2013 ), s. 32-35.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)
BEF01 Keby tá prekliata vojna nebola prišla - bolo by to so mnou všetko inak / Daniela Kodajová. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska: procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí, riešený v HÚ SAV.
In Timrava : tri vojnové novely Hrdinovia, V čas vojny, Záplava. - Spolok Martina Rázusa, 2015. - ISBN 9788097201616. - S. 135-162.

BEF02 Vzdelávanie žien a dievčat - základný cieľ - prepojenie s národným hnutím / Daniela Kodajová. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV - 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In I. programová konferencia Živeny, spolku slovenských žien : 20. marec 2015, Banská Bystrica. - Bratislava : Ústredie Živeny, spolok slovenských žien, 2015. - ISBN [sine]. - S. 23-32.

DAI Dizertačné a habilitačné práce
DAI01 Slávnosti ako mobilizačný prostriedok národnoidentifikačného procesu Slovákov v 19. storočí / Daniela Kodajová ; školiteľ: Elena Mannová. - Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofická fakulta : Historický ústav SAV, 2014. - 167 s.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov / editori: Peter Macho, Daniela Kodajová ; recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés [Ľudovít Štúr at the Border of Two Ages : Life, Work and Time Period versus Historical Memory]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 398 s. - VEGA 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV - 0119-11 Slovensko v 19. storočí. APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-224-1454-8

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Stal sa prirodzenou autoritou : rozhovor Daniela Kodajová / Vypracovala Soňa Gyarfášová.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 26 , č. 10 (2015), s.40-41.

GII02 Úvod / Peter Macho, Daniela Dvořáková [Introduction].
In Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť / Peter Macho, Daniela Kodajová a kolektív ; Recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1454-8. - S. 9-13.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - http://www.portaro.eu/husav/authorities/1780

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 12
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 10
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 18
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 52
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 11
6 Recenzie v domácich publikáciách 9
Súčet   112

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 12
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 13
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 34
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 3
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 82
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 8
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 12
6 Recenzie v domácich publikáciách 9
Súčet   173

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Slovenská akadémia vied


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2018 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia