Historický ústav SAV
 
Diana Duchoňová, PhD. Slovenska verzia
Mgr. Diana Duchoňová, PhD.

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail: histdidi@savba.sk

WWW:

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interests:

Aristocratic courts during the Early Modern Period, history of noble families, aristocracy and everydayness, history of criminality

Education:

Filozofická fakulta UCM Trnava, odbor história (štúdium ukončené s vyznamenaním), 2005
PhD., Historický ústav SAV (Filozofická fakulta UK), odbor slovenské dejiny, 2010

Scholarships and fellowships:

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest (máj 2007, apríl 2008, júl 2009, september 2009, október 2010, jún 2011, jún 2012)

Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, Sopron (august 2009)

Esztergomi Prímási Levéltár és Főkáptalani Levéltár, Esztergom (október 2013)

Acknowledgements:

2015 - Cena SAV pre mladého vedeckého pracovníka

2015 - Cena primátora mesta Pezinok za rok 2014

2014 - 1. miesto v súťaži Mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov v roku 2014

2014 - Cena Slovenskej historickej spoločnosti v kategórii vedecká práca za rok 2013

2009 - 1. miesto v kategórii vedecko-popularizačná monografia obce v súťaži Kronika Slovenska 2009

2009 - 1. miesto v súťaži Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku v kategórii A/4 Kniha o obci za rok 2009

2005 - Cena dekana za vynikajúce výsledky v štúdiu

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Predseda Sekcie pre dejiny dvorskej kultúry Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV (od r. 2011)

Klub individualít pri Nadácii Intenda (funkcia: členka od r. 2009)

Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen výboru SHS, od r. 2008, hospodár SHS, od r. 2011)

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Palatín Mikuláš Esterházy a jeho dvor : spoločnosť, normy, rituály každodennosti / Diana Duchoňová [Der Palatin Nikolaus Esterházy und sein Hof-Gesellschaft, Normen und Rituale des Alltags]. - 1. vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2013. - 346 s. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE) riešený v HÚ SAV. Kapitola palatínsky dvor ako sociálny systém vznikla ako súčasť grantu Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku. Kapitola Homo novus na čele Uhorského kráľovstva je súčasťou grantu Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku. - ISBN 978-80-89396-25-2

AAB02 Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej / Diana Duchoňová, Vladimír Rábik a kol. ; recenzenti: Ján Lukačka, Ivan Mrva [Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : to the Jubilee of prof. Mária Kohútová]. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015. - 569 s. - Vega 2/0062/15 Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie, Vega 2/0074/15 Ars apodemica alebo umenie cestovať, Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku, riešené v Historickom ústave. - ISBN 978-80-8082-850-9

AAB03 Zločin v meste : kriminalita a každodennosť v ranonovovekom Pezinku / Diana Duchoňová, Michal Duchoň [Straftat in der Stadt. Kriminalität und Alltag im frühneuzeitlichen Bösing]. - Bratislava : Pro História, Historický ústav SAV, 2014. - 197 s. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. Kapitola Obraz mesta vznikla ako súčasť riešenia grantového projektu Vega 2/0062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku. Kapitola Rozum a zákon nám prikazuje alebo ako sa súdilo v meste vznikla ako súčasť riešenia grantového projektu Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku. - ISBN 978-80-971247-7-9

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 Die Esterházy in Wien und Rom - Ein Beitrag zur Erziehung der jungen ungarischen Aristokraten im 17. Jahrhundert / Diana Duchoňová. - Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku, Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE).
In Wiener Archivforschungen : Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien. X. = Bécsi levéltári kutatások / Herausgegeben von Zsuzsanna Cziráki, Anna Fundárková, Orsolya Manhercz, Zsuzsanna Peres und Márta Vajnági. - Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien : Balassi Institut - Collegium Hungaricum Wien : Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2014. - ISBN 978-615-5389-21-4. - ISSN 2073-3054. - S. 143-156.

ABC02 "Nur damit wir in unserem Ansehen und Werten nicht nachlassen ..." Die Hofordnung als Disziplienierungsmittel an den Höfen der ungarischen Aristokraten im 17. Jahrhundert / Diana Duchoňová. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CESDD), Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku.
In Die weltliche und kirchliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16-17. Jahrhundert = A Czeh királyság és a Magyar királyság világi és egyházi elitje a Bécsi udvarban a 16-17. században / Herausgegeben von Anna Fundárková, István Fazekas (et alii). - Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien : Balassi Institut - Collegium Hungaricum Wien : Ungarische Archivdelegation beim Haus -, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2013. - ISBN 978-615-5389-08-5. - S. 251-272.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Dvorské poriadky na thurzovskom a esterháziovskom dvore / Diana Duchoňová [The Court Orders at the Thurzo and Esterházy Courts].
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 145-156.

ABD02 Dvorský poriadok ako nástroj disciplinizácie na dvoroch uhorských aristokratov v prvej polovici 17. storočia / Diana Duchoňová [Court Rules as an Instrument of Disciplinisation on the Courts of Hungarian Aristocracy in the 1st Half of the 17th Century]. - Vega 2/0062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku.
In Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti : "...z prjsnostu a wssu ostrostu zakazzugeme" / Viliam Čičaj a kolektív. - Bratislava : Historický ústav SAV : Vydavateľ Igor Iliť-RádioPrint, 2013. - ISBN 978-80-970648-4-6. - S. 61-72.

ABD03 Obec v novoveku (1543-1848) / Diana Duchoňová, Michal Duchoň [The Municipality in a Modern Period (1543-1884)].
In Plavecký Štvrtok : dejiny obce / Juraj Turcsány, Mária Nováková ; recenzovali: Ján Lukačka, Viliam Čičaj. - Vydal FO ART pre obec Plavecký Štvrtok, 2015. - ISBN 978-80-89664-28-3. - S. 43-63.

ABD04 Uhorský aristokratický dvor v ranom novoveku / Diana Duchoňová [Der ungarische aristokratische Hof in der Frühen Neuzeit].
In Magnátske rody v našich dejinách 1526-1948 / Frederik Federmayer a kol. Preklad do nemčiny Anna Fundárková. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2012. - ISBN 978-80-970196-6-2. - S. 169-185.

ABD05 V zlatej kolíske - tehotenstvo, pôrod a krst v uhorskom aristokratickom prostredí v 17. storočí / Diana Duchoňová [In the golden cradle - pregnancy, birth and baptism in Hungary's aristocratic environment in the 17th century]. - CE Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov.
In Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej / Diana Duchoňová, Vladimír Rábik a kol. ; recenzenti: Ján Lukačka, Ivan Mrva. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015. - S. 225-243.

ABD06 Zdravotná starostlivosť na dvore palatína Mikuláša Esterháziho (1625-1645) / Diana Duchoňová [Health Care in the Court of the Palatine Nicolaus Eszterházy (1625-1645)]. - Vega 2/0133/10 Šľachtický dvor - mocensko-politická, správna a kultúrna entita v ranom novoveku.
In Politické a spoločenské pomery na Slovensku v 1. polovici 17. storočia / Mária Kohútová a kol. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-8082-546-1. - S. 165-188.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 " We are pleased to expect you on this joyfulday ..." Weddings as an important part of family festivities of the Esterházys in the first half of the 17th century / Diana Duchoňová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Volume 60, Supplement (2012), s.19-42.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 "O svoje zdravie maj usilovnú starosť" Prevencia a liečba chorôb na esterházyovskom dvore v 17. storočí / Diana Duchoňová ["Care Throughly about Your Health". Prevention and Treatment of Diseases on the Esterházy Court in the 17th Century]. - VEGA 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku. Centrum excelentnosti SAV (CE SDDE) Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In Theatrum historiae [seriál]. - ISSN 1802-2502. - Roč. č.11 (2012), s. 81-98.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Komunikácia uhorskej aristokracie v rodinnom a dvorskom prostredí v ranom novoveku : "považujem za dôležité informovať Vás ..." / Diana Duchoňová [Communication of the Hungarian aristocracy in family and courtly environment in the early modern period. "I am considering for important to inform you..."]. - Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku.
In Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského [seriál]. - Roč. 48 (2014), s. 23-37.

ADFB02 Špecifiká komunikácie na aristokratických dvoroch v ranom novoveku / Diana Duchoňová [The Particularities of Communication in Aristocratic Residencies in Early Modern Times]. - Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom syséme Uhorska v období novoveku.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 49 (2015), s. 19-37.

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
EDJ01 Variácie na zachovanie stavu o uhorských krajinských snemoch 19. storoči / János Poór, preložila Diana Duchoňová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 1 (2015), s. 27-46.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Prudentissimae dominae nobis honorandae... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej / editori: Diana Duchoňová, Vladimír Rábik ; recenzenti: Ján Lukačka, Ivan Mrva [Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : to the Jubilee of prof. Mária Kohútová]. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV, 2015. - 597 s. - VEGA 2/0062/15 Ponímanie a koncepcie v novovekej historiografie. VEGA 2/0074/15 Ars apodemica alebo umenie cestovať. VEGA 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku. - ISBN 978-80-8082-850-9

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Archetypy maskulinity v ranom novoveku / Diana Duchoňová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 589-590.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=6904&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 1
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 3
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 9
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 15
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 2
6 Recenzie v domácich publikáciách 0
Súčet   30

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 1
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 6
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 10
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 17
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 3
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 2
6 Recenzie v domácich publikáciách 2
Súčet   41

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2021 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia