Historický ústav SAV
 
Dušan Segeš, M. A., PhD. Slovenska verzia
Mgr. Dušan Segeš, PhD. Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23
E-mail: dusan.seges@savba.sk

WWW: https://independent.academia.edu/Du%C5%A1anSege%C5%A1

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

History of the 20th century – history of nations and states of East Central Europe, history of diplomacy, Polish-Czechoslovak political and social relationships, history of the Slovak-Polish borderland (Orava and Spiš regions), political exile and emigration since World War II, propaganda and radio broadcasting during the Cold War

Education:

1995 - 2001 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor história - germanistika (Mgr. 2001)
2002 - 2004 Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, študijý odbor Rusko - stredná Ázia - Kaukaz (M. A. 2006)
2001 - 2006 interné doktorandské štúdium v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied (PhD. 2006)
Odborný asistent na Katedre dejín Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave (2013 - 2014)

Scholarships and fellowships:

- Imre Kertész Kolleg Jena, Nemecko, január - august 2013
- Visegrad Scholarship at the Open Society Archives, Budapešť, apríl - máj 2011
- Muzeum Historii Polski, Varšava, apríl - máj 2009
- Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Varšava, Visegrad Post-Graduate Scholarship, október 2007 - júl 2008
- Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Magyar Tudományos Akadémia, Budapešť, Visegrad Scholarship, október 2005 - júl 2006
- Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Varšava, Visegrad Scholarship, október 2004 - júl 2005
- štúdium na Varšavskej univerzite, Studium Europy Wschodniej, 2002 - 2004
- Universität Bremen, letný semester 2000

Acknowledgements:

- cena Slovenskej historickej spoločnosti za odbornú literatúru za rok 2009 za monografiu Dvojkríž v siločiarach Bieleho orla. Slovenská otázka v politike poľskej exilovej vlády za 2. svetovej vojny. Bratislava 2009
- prémia Literárneho fondu Slovenskej republiky za odbornú a vedeckú literatúru za rok 2009
- cena prezidenta Slovenskej republiky pre mladých vedeckých pracovníkov (2010)
- prvé miesto v súťaži Slovenskej akadémie vied pre mladých vedeckých pracovníkov v kategórii spoločenské vedy (2010)

Member of editorial boards:

Dzieje Najnowsze, Warsaw
Czech Journal of Contemporary History, Prague
Polska 1944/45 – 1989, Warsaw

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

- člen Slovenského národného komitétu historikov (od 2011)
- člen (od 2008) a predseda (od 2010) Slovenskej sekcie Slovensko-poľskej komisie historikov
- tajomník Slovenskej sekcie Nemecko-česko-slovenskej komisie historikov (2008 - 2013)
- člen Fóra britských, českých a slovenských historikov (od 2015)

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA01 Partnerzy czy petenci ? : Słowacy i Słowacja w polityce rządu RP na obczyźnie podczas II wojny światowej / Dušan Segeš [Partners or Suppliants? Slovaks and Slovakia in the Policy of the Polish Government in Exile during the Second World War]. - Gdansk : Wydawnictwo Oskar, 2012. - 568 s. - Slovenský originál publikácie vyšiel pod názvom : Dvojkríž v siločiarach bieleho orla. Slovenská otázka v politike poľskej exilovej vlády za 2. svetovej vojny, Bratislava 2009. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 2/0024/09 Slovensko a slovenská otázka v období 1938-1939 v poľských a maďarských diplomatických dokumentoch, Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy. - ISBN 978-83-63709-11-2

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Slovenská republika 1939-1945 v medzinárodných súvislostiach / Edita Ivaničková a kol. [Slovak Republic 1939-1945 in the international context]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset print, spol. s.r.o., 2012. - 218 s. - APVV -0628-11, Vega 2/7179/27 Medzinárodné súvislosti vývoja Slovenskej republiky 1939-1945, Vega 2/0181/10 Slovensko v Európe, Európa na Slovensku: vybrané témy z dejín 20. storočia. - ISBN 978-80-970302-7-8

AAB02 Slovensko a slovenská otázka v poľských a maďarských diplomatických dokumentoch v rokoch 1938-1939 / Editori: Dušan Segeš (ved. kolektívu), Maroš Hertel, Valerián Bystrický [Slovakia and the Slovak Question in Polish and Hungarian Diplomatic Documents from 1938 and 1939]. - Bratislava : Spoločnosť pro Historia, 2012. - 576 s. - Centrum excelentnosti SAV (CE SDDE), Vega 2/0024/09 Slovensko a slovenská otázka v období 1938-1939 v poľských a maďarských diplomatických dokumentoch pri HÚ SAV, APVV- 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoerópskom kontexte. - ISBN 978-80-971247-1-7

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Ján Klinovský a jeho podpora poľskému odbojovému hnutiu za 2. svetovej vojny / Mateusz Gniazdowski, Dušan Segeš [Ján Klinovský and his Support for the Resistance Movement in Poland during the World War II].
In Odvaľujem balvan : pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického / Norbert Kmeť, Marek Syrný a kolektív. - Bratislava ; Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2013. - ISBN 978-80-89514-21-2. - S. 183-196.

ABD02 Orava: úvahy politických elít verzus realita sporného regiónu v rokoch 1918-1947 / Dušan Segeš [Orava : Considerations of the Political Elites Versus the Reality of the Disputed Region in the Years 1918 - 1947]. - Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy.
In Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu / Michal Bada, Alena Bartlová a kol. ; recenzenti: Miloš Marek, Jozef Žatkuliak. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. - ISBN 9788022414500. - S. 108-138.

ABD03 Otázka Slovenska v kontexte poľských federačných plánov v exile za druhej svetovej vojny vo svetle memoránd a diplomatických rozhovorov / Dušan Segeš [Slovak question in context of Polish federation planes in exile during WWII from the ppoint of view of memoranda and diplomatic discussions]. - Vega 2/7179/27 Medzinárodné súvislosti vývoja Slovenskej republiky 1939-1945, Vega 2/0181/10 Slovensko v Európe, Európa na Slovensku.
In Slovenská republika 1939-1945 v medzinárodných súvislostiach / Edita Ivaničková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset print, spol. s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-970302-7-8. - S. 189-207.

ABD04 Poliaci na Slovensku pred vypuknutím Povstania: problematika odbojových kontaktov, kuriérskych ciest a utečencov / Mateusz Gniazdowski, Dušan Segeš [Poles in Slovakia before the Uprising: the problem of resistance contacts, couriers and escapees].
In Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944 / Marek Syrný a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2014. - ISBN 978-80-89514-30-4. - S. 173-180.

ABD05 Slovakia as the subject of political contacts between Poland and Hungary in the neutral European states during world war II / Dušan Segeš.
In Overcoming the old Borders : beyond the Paradigm of Slovak National History / Adam Hudek et al. - Bratislava : Institute of History, Slovak Academy of Sciences in Prodama, 2013. - ISBN 978-80-89396-26-9. - S. 137-153.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AECA01 West is West and Centre is East. Cold War Broadcasting to East-Central Europe: Radio Free Europe and the B.B.C. in the 1950s and 1960s. / Dušan Segeš.
In Historisation of Central Europe / Ed. Karla Vymětalová, Zdeněk Jirásek. - Opava : Slezská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-7510-098-6. - S. 195-213.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 The Slovak Question and its International Context in the Late 1930s and during the Second World War / Dušan Segeš.
In Proceedings of the 26th SVU World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences / Editor in Chief: Zdeněk David. - [s.l.] : Faculty of Humanities University of Žilina, 2013. - ISBN 978-0-615-80114-8. - S.236-251.

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
BBB01 Konrad Adenauer: "Starý od Rýna" / Dušan Segeš.
In 60 "zlaté šesťdesiate" v rozdelenom svete / Slavomír Michálek a kolektív ; recenzenti: Vlasta Jaksicsová, Zuzana Poláčková. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2015. - ISBN 978-807451-513-2. - s. 189-195.

BBB02 Nemecko: V prvej línii studenej vojny / Dušan Segeš.
In 60 "zlaté šesťdesiate" v rozdelenom svete / Slavomír Michálek a kolektív ; recenzenti: Vlasta Jaksicsová, Zuzana Poláčková. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2015. - ISBN 978-807451-513-2. - s. 80-103.

BBB03 Veľká Británia: Upadajúca mocnosť v horúčke beatlemánie / Dušan Segeš.
In 60 "zlaté šesťdesiate" v rozdelenom svete / Slavomír Michálek a kolektív ; recenzenti: Vlasta Jaksicsová, Zuzana Poláčková. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2015. - ISBN 978-807451-513-2. - s. 114-129.

BBB04 Walter Ulbricht: Veľký politik alebo sivá piskľavá myš ? / Dušan Segeš.
In 60 "zlaté šesťdesiate" v rozdelenom svete / Slavomír Michálek a kolektív ; recenzenti: Vlasta Jaksicsová, Zuzana Poláčková. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2015. - ISBN 978-807451-513-2. - s. 196-203.

BDEA Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch impaktovaných
BDEA01 Trzeci agresor / Dušan Segeš.
In Tygodnik Powszechny [seriál]. - ISSN 0041-4808. - 21, nr. 38 (2014), s. 68-69.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Medzi mlynskými kameňmi : poľská zahraničná politika v medzivojnovom období / Dušan Segeš.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 25, č.9, (2014 ), s. 52-57.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4824&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 5
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 6
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 7
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 21
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 1
6 Recenzie v domácich publikáciách 4
Súčet   44

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 7
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 10
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 23
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 4
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 35
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 3
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 2
6 Recenzie v domácich publikáciách 7
Súčet   91

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2021 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia