Historický ústav SAV
 
PhDr. Elena Mannová, CSc. Slovenska verzia
PhDr. Elena Mannová, CSc. Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: elena.mannova@savba.sk

WWW:

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

social and cultural history of the 19th and 20th centuries, voluntary associations, historical memory

Education:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor archívnictvo, 1974
PhDr. – FiFUK Bratislava, 1978
CSc. – SAV – Vedecké kolégium pre historické vedy, 1997

Scholarships and fellowships:

Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut Wien, 3 mesiace 1994;
Štipendium DAAD, univerzita Bielefeld, Collegium Carolinum München, 2 mesiace 2003;
Imre Kertész Kolleg, Univerzita Friedricha Schillera Jena, 2 mesiace 2011

Acknowledgements:

1991 Cena E. E. Kischa v oblasti literatúry faktu (Taká bola Bratislava, spoluautorka)
1992 Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti (Taká bola Bratislava, spoluautorka)
2004 Cena SAV za vedeckovýskumnú prácu Krátke dejiny Slovenska (zostavovateľka, spoluautorka)
2009 Prémia Literárneho fondu za trojročný vedecký ohlas (II. miesto v kategórii spoločenské
vedy)
2010 Cena SAV za vedeckovýskumnú prácu Slovensko v 20. storočí, 2. zväzok: Prvá svetová vojna 1914 – 1918 (spoluautorka)
2012 Cena SAV za spoluautorstvo knihy Gabriela Dudeková a kol.: Na ceste k modernej žene

Member of editorial boards:

Acta Politologica (www.acpo.cz, vyd. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Praha)
Bohemia (vyd. Collegium Carolinum, München)
Bratislava – Zborník Múzea mesta Bratislavy
Codrul Cosminului (Univerzita Suceava, Rumunsko)
Forum historiae
Marginalia historica (Pedagogická fakulta UK Praha)
Moderne – Kulturwissenschaftliches Jahrbuch (Innsbruck)
Urbánní studia (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy Praha)

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Fórum britských, českých a slovenských historikov
Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa
International Advisory Board des Instituts für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
Wissenschaftlicher Beirat des Collegium Carolinum, München

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. [Between the Province and the Capitol City: An Image of Bratislava in the 19th and 20th Centuries]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 264 s. - Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy ( CE SDDE) a Vega 2/0085/10 Od provincie k metropole. Bratislava v 19. a 20. storočí - obraz mesta v sociálnom a politickom kontexte. - ISBN 978-80-89396-21-4

AAB02 Revolúcia 1848/49 a historická pamäť / Peter Macho a kol. [The Revolution 1848/49 and the historical memory]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 306 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie , Vega 2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici "dlhého" 19. storočia, riešené na HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-19-1

AAB03 "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. [“And We will Come Out in the Night in the Torch Parade and Light Up the World” : Integrational and Mobilizing Point of Festivities in Social Life]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - 246 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém, ktoré sa riešia v HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-20-7

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Hornouhorské spolky v rokoch 1848-1867. Ambivalentný vzťah štátu a občana / Elena Mannová [Societies of the upper regions of the Kingdom of Hungary during 1848 – 1867: The ambivalent relationship between the state and the citizen].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 436-468.

ABD02 "Meruôsmy" v médiách spomínania a zabúdania / Elena Mannová [“Springtime of the Peoples” in the Reflecting and Forgetting Media]. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie.
In Revolúcia 1848/49 a historická pamäť / Peter Macho a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 11-34.

ABD03 Namiesto úvodu : slávenie transcedentna alebo oslavovanie moci ? Sviatkovanie, slávnosti a oslavy očami historikov / Elena Mannová [Instead of Introduction : Celebrating Transcendental or Celebrating Power? Holidays, Festivals and Celebrations through the Eyes of Historians].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S.9-17.

ABD04 Úvod. Komu patrí Bratislava ? : multietnické mesto ako miesto lokálnej, národnej a nadnárodnej reprezentácie / Elena Mannová, Gabriela Dudeková [Introduction. Whom does Bratislava belong to? A multiethnical city as a site of local, national and transnational representation].
In Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí / Gabriela Dudeková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-21-4. - S. 9-22.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Pomníková kultúra v Bratislave. Spomínanie - vizualizácia moci - reprezentácia / Elena Mannová [Culture of Monuments in Bratislava Remembering – Visualisation of Power – Representation].
In Acta historica Neosoliensia [seriál] : odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici(do roku 2014). vedecký časopis pre historické vedy (od r. 2015). - ISSN 1336-9148. - Roč. 18 Vol.1-2 (2015), s. 236-257.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Differenzierte Repräsentation slowakischer Nation im urbanen Raum: Das nationale "Haus" in Martin und das Katholische Vereinshaus in Skalica / Elena Mannová, Daniela Kodajová. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Heimstätten der Nation : Ostmitteleuropäischen Vereins-und Gesellschaftshäuser im transnationalen Vergleich : Tagungen zur Ostmitteleuropaforschung 32 / Herausgegeben von Peter Haslinger, Heidi Hein-Kircher und Rudolf Jaworski. - Marburg : Verlag Herder Institut, 2013. - ISBN 978-3-87969-369-6. - s. 137-160.

AEC02 Vereine als Medien des Kulturtransfers in Zentraleuropa. Das Beispiel der Slowakei / Elena Mannová. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie.
In Vereinskultur und Zivilgesellschaft in Nordeuropa : Regionale Spezifik und europäische Zusammenhänge / Jörg Hackmann (Hg.). - Wien, Köln, Weimar : Böhlau Verlag, 2012. - ISBN 978-3-412-20136-4. - S. 677-690.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Ako sa spomínalo na najstaršie dejiny Bratislavy / Elena Mannová [How the Remembering on the Oldest History of Bratislava Used to Be Like].
In Dejiny Bratislavy 1 : od počiatkov do prelomu 12. a 13. storočia : Brezalauspurc na križovatke kultúr / Zostavili Juraj Šedivý a Tatiana Štefanovičová. - Bratislava : Slovart : Občianske združenie Historia Posoniensis : Bratislava, hlavné mesto SR, 2012. - ISBN 978-80-556-0330-8. - S. 509-519.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Csáky, Moritz. Das Gedächtnis der Städte. kulturelle Verflechtungen - Wien und die urbanen Milieus in Zentraleuropa. Wien: Köln, Weimar: Böhlau Verlag, 2010, 417 s. ISBN 9783205785439.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 700-703.
Recenzia na: Das Gedächtnis der Städte / Moritz Csáky. - Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau Verlag, 2010. - ISBN 9783205785439

EDI02 Kováč, Dušan a kol. Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí. Bratislava: Historický ústav SAV, 2013, 341 s. ISBN 9788097154011.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 555-559.
Recenzia na: Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2013

EDI03 Kováč, Dušan et al. Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí. (Soudings into Slovak history in the long 19th century). Bratislava: Historický ústav SAV, 2013, 341 pages. ISBN 9788097154011.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, Supplement (2014), s. 147-151.
Recenzia na: Sondy do slovenských dejín v slohom 19. storočí / Dušan Kováč et al. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2013

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Ľubomír Lipták: Medzi Berlínom a Bagdadom : (vybrané štúdie z hospodárskych dejín) / Editori: Elena Mannová, Roman Holec, Ivan Kamenec. Zostavil, úvod a redakčnú poznámku napísal Roman Holec. - Bratislava : Kalligram, 2012. - 347 s. - ISBN 978-80-8101-674-5

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 medzinárodná doktoranská konferencia o historických zlomoch / Elena Mannová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 2 (2014), s. 371-372.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2318&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 37
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 24
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 77
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 111
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 9
6 Recenzie v domácich publikáciách 9
Súčet   267

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 47
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 68
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 298
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 11
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 337
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 21
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 26
6 Recenzie v domácich publikáciách 12
Súčet   820

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2021 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia