Historický ústav SAV
 
PhDr. Ivan Kamenec, CSc. Slovenská verzia
PhDr. Ivan Kamenec, CSc. Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22
E-mail: ivan.kamenec@savba.sk

WWW:

Position:
leading senior researcher

Fields of scholarly interest:

Political and cultural history of Slovakia in the 20th century, Slovak Republic (1939 – 1945)

Education:

FF UK Bratislava, 1961
PhD., CSc. - Historický ústav SAV, 1971
PhDr. - 1981

Acknowledgements:

Zlatá a strieborná medaila SAV, Cena E. E. Kischa, Cena SAV za popularizáciu

Member of editorial boards:

Historický časopis, Dějiny a současnost, Zborník Slovenského národného múzea - história

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Česko-slovenská komisia historikov

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív [Key Questions of Modern Slovak History]. - 1. vyd. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 395 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD) pri Historickom ústave SAV. - ISBN 978-80-224-1223-0

AAB02 Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok, Slovenská republika 1939-1945 / Vedúci autorského kolektívu Katarína Hradská, Ivan Kamenec ; Recenzenti: Milan Katuninec, Peter Švorc, Ľubica Kázmerová [Slovakia in the 20th Century. Volume 4. Slovak Republic 1939-1945]. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2015. - 480 s. - APVV 51-017105 Slovensko v 20. storočí, Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov. - ISBN 978-80-224-1351-0

AAB03 The Burden of the Past : Catholic Bishop Ján Vojtaššák and the Regime in Slovakia (1938-1945) / Ján Hlavinka, Ivan Kamenec. - First updated, English edition published. - Bratislava : Dokumentačné stredisko holokaustu, 2014. - 123 s. - Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém, Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov. - ISBN 978-80-96857-7-7

AAB04 Tragédia politika, kňaza a človeka : (Dr. Jozef Tiso 1887-1947) / Ivan Kamenec [The Tragedy of a Politician, Priest and a Man : (Dr. Jozef Tiso 1887-1947)]. - Druhé, doplnené vydanie (prvé vydanie: Kamenec, Ivan: Tragédia politika, kňaza a človeka. Dr. Jozef Tiso 1887-1947), Bratislava, Archa vydavateľstvo, 1998, 148 s.). - Bratislava : Vydala Premedia Group s.r.o., 2013. - 196 s. - ISBN 978-80-89594-61-0

AAB05 "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. [“And We will Come Out in the Night in the Torch Parade and Light Up the World” : Integrational and Mobilizing Point of Festivities in Social Life]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - 246 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém, ktoré sa riešia v HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-20-7

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Fenomén korupcie v procese tzv. riešenia "židovskej otázky" na Slovensku v rokoch 1938-1945 / Ivan Kamenec [The Phenomenon of Corruption in the Process of the So-Called Solution of the "Jewish Question" in Slovakia during 1938 – 1945].
In Korupcia / Peter Šoltés, László Vörös a kol. ; recenzenti: Slavomír Michálek,, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z angličtiny Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1447-0. - S. 342-373.

ABD02 Jozef Tiso - kľúčová postava štátu a jeho režimu / Ivan Kamenec [Jozef Tiso – Schlüsselfigur des Staates und seines Regimes].
In Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-89396-32-0. - S. 153-163.

ABD03 Novohlasistická skupina a Robotnícka akadémia na Slovensku v rokoch 1933-1937 / Ivan Kamenec [The "Novohlasizmus" Movement and the Labour College in Slovakia during the years]. - Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 211-222.

ABD04 Obyvateľstvo, štát a režim na Slovensku v čase druhej svetovej vojny 1939-1945 / Ivan Kamenec [Population, State and the Regime in Slovakia in the Times of World War II 1939-1945].
In Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1223-0. - S.209-230.

ABD05 Oslavy vzniku samostatnej Slovenskej republiky v rokoch 1940-1945 / Ivan Kamenec [Celebrations of the Formation of the Slovak Republic from 1940 till 1945].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S. 208-223.

ABD06 Proces, ktorý sa vlastne dodnes neskončil... : Jozef Tiso pred Národným súdom / Ivan Kamenec [A Trial that Has Virtually Never Ended].
In Storočie procesov : súdy, politika a spoločnosť v moderných dejinách Slovenska / Valerián Bystrický, Jaroslava Roguľová a kol. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1258-2. - S. 130-144.

ABD07 Slovenská spoločnosť v rokoch 1939-1945. 5. kapitola / Ivan Kamenec, Katarína Hradská [Slovak Society from 1939 till 1945].
In Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok, Slovenská republika 1939-1945 / Vedúci autorského kolektívu Katarína Hradská, Ivan Kamenec ; Recenzenti: Milan Katuninec, Peter Švorc, Ľubica Kázmerová. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1351-0. - S. 183-238.

ABD08 Vnútropolitický vývoj Slovenskej republiky v rokoch 1939-1945. 4. kapitola / Ivan Kamenec [Domestic Political Affairs in the Slovak Republic from 1939 till 1945].
In Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok, Slovenská republika 1939-1945 / Vedúci autorského kolektívu Katarína Hradská, Ivan Kamenec ; Recenzenti: Milan Katuninec, Peter Švorc, Ľubica Kázmerová. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1351-0. - S. 153-182.

ABD09 Výskum protifašistickej rezistencie na Slovensku po roku 1989 a jeho spoločenská reflexia / Ivan Kamenec [The research of anti-fascist resistance in Slovakia after 1989 and the view of the society].
In Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944 / Marek Syrný a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2014. - ISBN 978-80-89514-30-4. - S. 671-678.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Niektoré problémy interpretácie dejín vojnového slovenského štátu po roku 1989 / Ivan Kamenec [Some problems with the interpretation of the history of the wartime Slovak State after 1989].
In Česko-slovenská historická ročenka [seriál]. - ISSN 1214-8334. - (2012), s. 155-162.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Niekoľko poznámok ku kresťansko-židovským vzťahom v období holokaustu na Slovensku / Ivan Kamenec [Several Remarks to Relations between Christians and Jews in the Times of Holocaust in Slovakia].
In V službe demokracie : pamätnica k sedemdesiatke Martina Bútoru / Zostavil László Szigeti. - Bratislava : Kalligram, 2014. - ISBN 978-80-8101-844-2. - S. 153-165.

AED02 Niekoľko poznámok k reflexii slovenských dejín z rokov 1938-1945 v historiografii a v spoločnosti / Ivan Kamenec [Several notes to the reflection of Slovak history from the years 1938 - 1945 in historiography and society].
In V perimetri zameriavača : kapitoly z dejín Slovenska v druhej svetovej vojne, venované k 70. narodeninám PaedDr. Jána Stanislav a, Csc. / Stanislav Mičev a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. - ISBN 978-80-89514-06-9. - S. 19-33.

AED03 V siločiarach trojuholníka dejiny - historiografia - umelecká literatúra (s historickou tematikou) / Ivan Kamenec [In the Magnetic Field of the Triangle between History, Historiography and Fiction Writing (with Historical Topics)].
In Slovenská literatúra - jej špecifiká a kontexty : vedecký zborník / Editorky Mária Bátorová, Eva Faithová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - ISBN 978-80-223-3359-7. - S. 34-42.

AED04 Vnútropolitický vývoj a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939-1945 / Ivan Kamenec [Domestic Development and the Regime of the Slovak Republic from 1939 till 1945].
In Riešenie židovskej otázky v spojeneckých krajinách nacistického Nemecka / Viera Kováčová a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. - ISBN 978-80-89514-12-0. - S. 9-16.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Prínosy a problémy česko-slovenského kultúrneho kontextu v období 1. ČSR / Ivan Kamenec [Assets and Problems of the Czecho-Slovak Cultural Context during the Period of the 1st Czechoslovak Republic].
In Ivan Dérer: K diskusii o čechoslovakizme / Zostavili Roman Jančiga, Tomáš Jahelka ; Recenzenti: Peter Zajac, Marcel Martinkovič. - Bratislava : Vydavateľstvo FABER, 2015. - ISBN 978-80-89019-27-4. - S. 121-127.

BCB Učebnice pre základné a stredné školy (do roku 2014 aj vysokoškolné učebnice)
BCB01 Dejepis 9 : pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Pátrame po minulosti / Dušan Kováč, Viliam Kratochvíl, Ivan Kamenec, Herta Tkadlečková. - Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2012. - 127 s. - ISBN 978-80-8120-189-9

BCB02 Kapitoly z dejín Slovenskej republiky 1939-1945 / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - 99 s. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-89396-33-7

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BDF01 Pod dohľadom nemeckej orlice. Bratislava vo funkcii hlavného mesta vojnovej Slovenskej republiky (1939-1945) / Ivan Kamenec.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 26 , č. 3 , (2015), s. 54-60.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Autoritatívny štát / Ivan Kamenec.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), s. 22-27.

BDFB02 Boj o moc / Ivan Kamenec.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), s. 46-51.

BDFB03 Hektické mesiace slovenských dejín / Ivan Kamenec.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-6550. - Roč. 23, č. 3 (2012), s. 6-13.

BDFB04 Koniec štátu / Ivan Kamenec.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), s. 88-92.

BDFB05 Krátky život inštitúcie : Vznik a pôsobenie Kultúrnej rady / Ivan Kamenec.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč.13 č.1-2 (2013), s. 38-44.

BDFB06 Lomnický manifest z augusta 1940 / Ivan Kamenec.
In Romboid [seriál] : literatúra / umelecká komunikácia. - ISSN 0231-6714. - Roč. 47, č. 2 (2012), s.32-37.

BDFB07 Múzy odolávali : ako vyzeral počas slovenského štátu každodenný život / Ivan Kamenec.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), s.52-57.

BDFB08 Vojna za záujmy Hitlera / Ivan Kamenec.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), s.44-45.

BDFB09 Vojnový rozkvet ? / Ivan Kamenec.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013).

BDFB10 Vzorný satelit / Ivan Kamenec.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), s. 40-41.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)
BEF01 A commentary on the controversial debate regarding János Esterházy (J.E.) / Editor Monika Vrzgulová.
In János Esterházy : 1938-1945 / Editor Monika Vrzgulová. - Bratislava : Holocaust Documentation Center, 2012. - S. 5-7.

BEF02 Holokaust a jeho poznávanie / Ivan Kamenec.
In Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe / Monika Vrzgulová, Ján Hlavinka, editori. - [Bratislava] : Dokumentačné stredisko holokaustu, 2012. - ISBN 978-80-969857-5-3. - S. 11-17.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Dudeková, Gabriela et al. Na ceste k modernej žene. kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku (On the road to the modern woman. Chapters from the History of Gender Relations in Slovakia). Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2011, 773 p.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Vol. 60, Supplement (2012), pp. 124-127.

EDI02 Dudeková, Gabriela a kol. NA CESTE K MODERNEJ ŽENE. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2011, 773 s. ISBN 9788022411899.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č.1 (2013), s.170-173.
Recenzia na: Na ceste k modernej žene / Gabriela Dudeková a kol. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2011

EDI03 Ferenčuhová, Bohumila - Zemko, Milan a kol. V medzivojnovom Československu 1918-1939. Bratislava: Veda, 2012, 543 s. ISBN 9788022411998.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 1 (2014), s. 142-144.
Recenzia na: V medzivojnovom Československu 1918-1939. - Bratislava : Veda, 2012

EDI04 Michálek, Slavomír - Londák, Miroslav et al. Gustáv Husák. Moc politiky. Politik moci (Gustáv Husák. The power of politics. A politician of power). Bratislava: vydavateľstvo Veda, 2013, 1067 pages. ISBN 9788022413121.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, Supplement (2014), s. 152-155.
Recenzia na: Gustáv Husák / Slavomír M ichálek, Miroslav Londák et al. - Bratislava : Vydavateľstvo Veda, 2013

EDI05 Michálek, Slavomír- Londák, Miroslav a kol. Gustav Husák. Moc politiky. Politik moci. Bratislava: Vydavateľstvo Veda, 2013, s. 1067. ISBN 9788022413121.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 564-567.
Recenzia na: Gustáv Husák. Moc politiky. Politik moci / Slavomír Michálek, Miroslav Londák a kol. - Bratislava : Vydavateľstvo veda, 2013

EDI06 Schvarc, Michal - Hallon, Ľudovít. Kauza Karvaš. Štúdie a dokumenty k zatknutiu, zavlečeniu a internácii guvernéra Slovenskej národnej banky na území Nemeckej ríše. Bratislava: Historický ústav SAV, 2014, 222 s. ISBN 9788089396306.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 3 (2015), s. 543-544.
Recenzia na: Kauza Karvaš / Michal Schvarc, Ľudovít Hallon. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014

EDI07 Vlasta Jaksicsová: Kultúra v dejinách. Dejiny v kultúre. Moderna a slovenský intelektuál v spoločnosti prvej polovice 20. storočia. Bratislava: Vydavateľstvo Veda, 2012, 360 s. ISBN 978-80-224-1238-4.
In Česko-slovenská historická ročenka [seriál]. - ISSN 1214-8334. - (2013), s. 303-305.
Recenzia na: Kultúra v dejinách / Vlasta Jaksicsová. - Skalica ; Bratislava : Veda, 2014

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Ľubomír Lipták: Medzi Berlínom a Bagdadom : (vybrané štúdie z hospodárskych dejín) / Editori: Elena Mannová, Roman Holec, Ivan Kamenec. Zostavil, úvod a redakčnú poznámku napísal Roman Holec. - Bratislava : Kalligram, 2012. - 347 s. - ISBN 978-80-8101-674-5

FAI02 Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok, Slovenská republika 1939-1945 / editori: Katarína Hradská, Ivan Kamenec ; recenzenti: Milan Katuninec, Peter Švorc, Ľubica Kázmerová [Slovakia in the 20th Century. Volume 4. Slovak Republic 1939-1945]. - Bratislava : VEDA, 2015. - 480 s. - APVV 51-017-105 Slovensko v 20. storočí, VEGA 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov. - ISBN 978-80-224-1351-0

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Anton Vašek (1905-1946) / Ivan Kamenec.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č.3 (september 2013), s.71.

GII02 Augustín Morávek (1901 - ?) / Ivan Kamenec.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), s. 71.

GII03 Hacker, Paul. Slovensko 1990-1993. Spomienky amerického diplomata. Bratislava: Artfórum, 2014, 292 s. ISBN 9788081500428 / Ivan Kamenec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 4 (2014), s. 731-732.

GII04 Hruboň, Anton. "Blaho vlasti - zákon najvyšší!". Národná obec fašistická a Slovensko (1926-1938). Ružomberok: Historia nostra, 2015. 205 s. ISBN 9788097008062 / Ivan Kamenec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 4 (2015), s. 706-708.

GII05 Kováč, Michal. Pamäti. Môj príbeh občana a prezidenta. Bratislava: Milanium, 2010, 415 s. / I.K.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60 č. 1 (2012), s. 171-172.

GII06 Malý, Karel - Soukup, Ladislav (eds.) Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a jejich místo ve střední Evropě. Svazek 1 a 2. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2010, 1173 s. / Ivan Kamenec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 354-355.

GII07 Mladoľudáci / Ivan Kamenec.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), 92.

GII08 Odišiel Milan Zemko (1944-2013) / Ivan Kamenec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č.4 (2013), s. 727-728.

GII09 Príhovor k slovenskému vydaniu / Ivan Kamenec.
In Nemôžem odpustiť : utiekol som z Osvienčimu / Rudolf Vrba, Alan Bestic. - Citadella, 2015. - ISBN 978-80-89628-83-4. - S. 25-28.

GII10 Předmluva / Ivan Kamenec.
In Nepokradeš / Hana Kubátová. - Praha, 2013. - ISBN 978-80-200-2230-1. - S. 7-8.

GII11 Syrný, Marek. Slovenskí komunisti v rokoch 1939-1944. Náčrt dejín Komunistickej strany Slovenska v odboji a povstaní. Múzeum SNP, Belianum, 2013. 335 s. ISBN 9788055706733 / Ivan Kamenec.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 1 (2015), s.178-179.

GII12 Úvod / Ivan Kamenec.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-6550. - Roč. 23, č. 3, (2012), s. 3.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2298&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 34
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 36
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 116
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 201
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 3
Súčet   390

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 45
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 92
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 396
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 130
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 859
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 29
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 5
6 Recenzie v domácich publikáciách 8
Súčet   1564

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2021 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia