Historický ústav SAV
 
Doc., Mgr. Ivona Kollárová, PhD. Slovenská verzia
Doc., Mgr. Ivona Kollárová, PhD. Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 224
E-mail: ivona.kollarova@savba.sk

WWW: https://independent.academia.edu/IvonaKoll%C3%A1rov%C3%A1

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

Cultural history of the 18th and 19th centuries, history of typographic culture, publishers, book trade and censorship.

Education:

VŠ - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1995
PhD. - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1998
doc. - Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2008

Other employees:

Ústredná knižnica SAV, od 1995
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, od 1999 - externý pedagóg, od 2008 - vedenie doktorandov

Scholarships and Fellowships:

Herzog August Bibliothek - Forschungsstätte für Mittelalter und Frühe Neuzeit, Inštitúcia, Wolfenbüttel, 3 months

Acknowledgements:

2007 - 2. miesto v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV (za monografiu Vydavatelia v 18. storočí)
2014 - Prémia literárneho fondu (za monografiu Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ)

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Sloboda tlače v uhorskom neskoroosvietenskom diskurze / Ivona Kollárová [Freedom of the press in Hungarian Late Enlightenment discourse].
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 3 (2015), s. 405-426.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Katechizmus Jána Čaploviča : čitateľské poznámky ako prameň poznania historických osobností? / Ivona Kollárová [Catechism of Ján Čaplovič: Readers notes as the source of knowledge of historical figures?].
In Studia bibliographica Posoniensia. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2014. - S. 99-116.

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS
ADNB01 The reading ideal and reading preferences in the age of Joseph II. / Ivona Kollárová.
In Human Affairs [serial] [elektronický zdroj] : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly. - ISSN 1337-401X. - Vol. 23 , no. 3 (2013), p. 344-358..

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Inštitucionalizácia a disciplinizácia čítajúcej verejnosti / Ivona Kollárová [Institutionalization and disciplination of the reading public].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 469-496.

AEDA02 Vydavateľské aktivity Friedricha von Trenck v podmienkach uhorskej cenzúry / Ivona Kollárová [Publishing activities of Friedrich von Trenck in conditions of Hungarian censorship].
In Studia Bibliographica Posoniensia. - ISSN 1337-0723. - (2015), s. 87-106.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD01 Jozef Ignác Bajza za hranicou jozefínskej slobody tlače / Ivona Kollárová [Jozef Ignác Bajza Over the Line of the Josephine Freedom of Press].
In Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Obec Dolné Dubové, 2013. - ISBN 978-80-894-8914-5. - S. 51-61.

AFD02 Jozefínske brožúry ako čitateľský fenomén / Ivona Kollárová [The Josephine Brochures as a Reader´s Phenomenon].
In Literárny život v minulosti a dnes : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Literárne akcenty II. - Nitra : Univerzita Konštatína filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2015. - S. 11-42.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Dangl, Vojtech, Bystrický, Valerián et al. Chronológia dejín Slovenska a Slovákov. Od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch. Dátumy v dejinách (Chronology of the history of Slovakia and the Slovaks from earliest times to the present. History in dates. Dates in history). 2 volumes. Bratislava: VEDA, 2014. ISBN 9788022413701, 9788022413732.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 5 (2015), s. 939-941.
Recenzia na: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický. - Bratislava : VEDA, 2014. - ISBN 9788022413701

EDI02 Janura, T. - Zvedelová, K. - Sobola, M. Vidiecke šľachtické sídla v Turčianskej stolici. Liptovský Mikuláš : Spoločnosť Kolomana Sokola, 2014. 118 s. / Ivona Kollárová.
In Historický časopis [seriál] : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63 č. 2 (2015), s. 374-375.
Recenzia na: Vidiecke šľachtické sídla v Turčianskej stolici / Janura, T. - Zvedelová, K. - Sobola, M. - Liptovský Mikuláš : Spoločnosť Kolomana Sokola, 2014

EDI03 Matej Bel : Trenčianska stolica. Zost. M. Turóci a I. Nagy. Čadca : Kysucké múzeum, 2013. 448 s. / Ivona Kollárová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 574-576.
Recenzia na: Matej Bel : Trenčianska stolica / zost. M. Turóci a I. Nagy. - Čadca : Kysucké múzeum, 2013

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Matej Bel: Trenčianska stolica. Zostavili Martin Turóci a Imrich Nagy: Kysucké múzeum, 2013. 448 s. ISBN 9788097078058 / Ivona Kollarová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 574-576.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - http://www.portaro.eu/husav/authorities/19922

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 1
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 0
Súčet   1

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 1
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 0
Súčet   1

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2019 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia