Historický ústav SAV
 
Ján Steinhübel, CSc. Slovenská verzia
Mgr. Ján Steinhübel, CSc. Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19
E-mail: jan.steinhubel@savba.sk

WWW:

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

Early Middle Ages, Great Moravia and the beginnings of Hungarian kingdom

Education:

Filozofická fakulta UK v Bratislave, archívnictvo, 1981
CSc. - Historický ústav SAV, 1992

Other employees:
Archív hl. mesta SSR Bratislavy 1983 - 1988

Member of editorial boards:

Historický časopis, Acta historica Neosoliensia, Byzantinoslovaca

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA01 Kapitoly z najstarších českých dejín : 531-1004 / Ján Steinhübel [Chapters from the Oldest Czech History : 531-1004]. - 2. vydanie. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Slowaków v Polsce, 2012. - 204 s. - Publikácia vznikla v Historickom ústave SAV v rámci Centra excelentnosti: Staré Slovensko: dejiny Slovenska od praveku po vrcholný stredovek. - ISBN 978-83-7490-506-0

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Slovanské "Gentes" a ich vladykovia, kniežatá a kagani od sťahovania národov po Svätopluka. 2. / Ján Steinhübel [Slavic "Gentes" and their Princes, Dukes and Khagans from the Migration Period to Svatopluk]. - APVV-0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť. Vega 2/0079/14 Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku.
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; Recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 262-284.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Bol alebo nebol Svätopluk kráľom? / Ján Steinhübel [Was Svätopluk really a king?].
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 671-696.

ADDB02 Bratislavský komitát / Ján Steinhübel [The County of Bratislava]. - Vega 2/0064/11 Hospodárske privilégiá a obchodné aktivity vybraných slovenských miest v stredoveku.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 191-214.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 Kresťanstvo medzi Veľkou Moravou a Uhorskom. Otázka kontinuity a diskontinuity / Ján Steinhübel [The Christianity between Great Moravia and Hungarian Kingdom. To the Question of Continuity and Discontinuity].
In Historia Slavorum Occidentis [seriál] : czasopismo historyczne : časopis historický. - ISSN 2084-1213. - Roč. 6, nr. 1 (2014), s. 42-61.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Veľká Morava na polceste od kmeňa ku štátu [elektronický zdroj] / Ján Steinhübel [Great Moravia on a Half-Way from a Tribe to a State]. - APVV- 0051-12.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč. 8, č. 2 (2014), s. 71-97.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Bratislava ako centrum uhorského komitátu / Ján Steinhübel [Bratislava as a Centre of a Hungarian District].
In Dejiny Bratislavy 1 : od počiatkov do prelomu 12. a 13. storočia : Brezalauspurc na križovatke kultúr / Zostavili Juraj Šedivý a Tatiana Štefanovičová. - Bratislava : Slovart : Občianske združenie Historia Posoniensis : Bratislava, hlavné mesto SR, 2012. - ISBN 978-80-556-0330-8. - S. 370-374.

AED02 Kresťanstvo na Veľkej Morave pred príchodom Konštantína a Metoda / Ján Steinhübel [Christianity in Great Moravia before the Arrival of Constantine and Methodius].
In Vzdelávanie - súčasť misie svätých Cyrila a Metoda. zborník prípevkov z konferencie k 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moraqvu 3. a 4. júla 2013 Kaštieľ Mojmírovce / Zostavovatelia: Peter martínek, Mária Nogová, Marián Hubač. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014. - ISBN 978-80-852-610-8. - S. 6-17.

AED03 Moravania, Chorváti a Bulhari v plánoch pápežskej kúrie (860-880) / Ján Steinhübel [Moravians, Croats and Bulgarians in the Plans of the Roman Curia (860-880)].
In Bratia, ktorí menili svet - Konštantín a Metod : príspevky z konferencie / zostavovatelia Branislav Panis, Matej Ruttkay, Vladimír Turčan. - Bratislava ; Nitra : Slovenské národné múzeum : Archeologický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-8060-304-5. - S. 157-174.

AED04 Uhorský hrad Preslava/Prešporok a jeho podhradie : Bratislava a jej okolie od 10. do začiatku 13. storočia / Ján Steinhübel [Hungarian Castle Preslava/Prešporok and its Settlement : Bratislava and its Vicinity from the 10th to the Beginning of the 13th Century].
In Dejiny Bratislavy 1 : od počiatkov do prelomu 12. a 13. storočia : Brezalauspurc na križovatke kultúr / Zostavili Juraj Šedivý a Tatiana Štefanovičová. - Bratislava : Slovart : Občianske združenie Historia Posoniensis : Bratislava, hlavné mesto SR, 2012. - ISBN 978-80-556-0330-8. - S.361-369.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Slovanský "gens" a jeho stred. Kniežací hrad, pohanská svätyňa, snem a trh / Ján Steinhübel ; Recenzenti: Djura Hardi, Ján Lukačka, Peter Ivanič [The Slavic "Gens" and its Central Point. The Castle of Prince, Pagan Shrine, Diet and Market]. - Centrum excelentnosti. Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov.
In Byzantinoslovaca V : zborník k životnému jubileu Tatiany Štefanovičovej / Editori zborníka Byzantinoslovaca V: Martin Hurbanič, Vratislav Zervan, Zuzana Černáková, Adam Sitár ; Recenzenti: Djura Hardi, Ján Lukačka, Peter Ivanič. - Bratislava : Byzantologický seminár Alexandra Avenaria pri Katedre všeobecných dejín FiF UK v Bratislave, 2014. - ISBN 978-80-8127-122-9. - S. 142-159.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BDF01 Ruský kaganát : prerod kagana na knieža / Ján Steinhübel.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč. 14 č.3-4 (2015), s. 2-7.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Fedeles, Tamás - Koszta, László. Pécs (Fünfkirchen): Das Bistum und die Bischofsstadt im Mittelalter. Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien, Band II., Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung 2011, 278 s. ISBN 9789638844538.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 3 (2013), s. 569-572.
Recenzia na: Pécs (Fünfkirchen) / Tamás Fedeles, László Koszta. - Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung, 2011

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2331&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 9
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 21
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 21
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 54
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 2
6 Recenzie v domácich publikáciách 2
Súčet   109

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 12
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 44
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 81
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 4
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 251
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 3
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 2
6 Recenzie v domácich publikáciách 2
Súčet   399

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2021 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia