Historický ústav SAV
 
Karol Hollý, PhD. Slovenská verzia
Mgr. Karol Hollý, PhD.

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 24
E-mail: karol.holly@savba.sk

WWW:

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

Discourse of the Slovak national movement during the late 19th and early 20th century (historical and political thinking, attempts for scientific activities, women’s emancipation), history of science and its institutionalization in (Upper) Hungary and Slovakia before 1939

Education:

- Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: história a filozofia (rok ukončenia: 2004)
- Fakulta orientalistiky Varšavskej univerzity - Inštitút východoeurópskych štúdií (Studium Europy Wschodniej UW); špecializácia: stredná Európa a Balkán (rok ukončenia: 2007)
- PhD. - Historický ústav SAV (rok ukončenia: 2008)

Scholarships and Fellowships:

Inštitút histórie Jagelonskej univerzity v Krakove (2002-2003)

Member of editorial boards:

Forum Historiae (www.forumhistoriae.sk) - člen redakcie

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Komisia historikov Slovenska a Rumunska

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Sláva šľachetným III. : znalci vzdialeného Orientu a strážkyne národného ohniska. Slovenskí orientalisti a aktivity spolku Živena / Ján Juráš, Daniela Kodajová a kol. [Glory to the Big-hearted III. Experts in a Distant Orient and Guardians of National Focus]. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2014. - 206 s. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie manipulácie v 19. a 20. storočí, riešená v HÚ SAV. - ISBN 978-80-7140-460-6

AAB02 Slováci po rakúsko-uhorskom vyrovnaní : postupujúca modernizácia habsburskej monarchie. Budovanie centralizovaného Uhorska. Maďarizácia. Oslabovanie lojality Slovákov voči Uhorsku / Vedúci kolektívu Dušan Kováč, autorský kolektív Vojtech Dangl, Gabriela Dudeková, Tomáš Gábriš, Igor Harušťák, Roman Holec, Karol Hollý, Ľuboš Kačírek, Daniela Kodajová ; Vedecký redaktor zväzku XI a Dušan Kováč [Slovaks after the Austro-Hungarian Compromise : Proceeding Modernization of the Habsburg Monarchy. Magyarization. Weakening Loyalty of Slovaks towards Hungarian Kingdom]. - 1. vydanie. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2012. - 399 s. - (Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov ; XI a). - APVV 0119/11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-8119-061-2

AAB03 Veda a slovenské národné hnutie : snahy o organizovanie a inštitucionalizovanie vedy v slovenskom národnom hnutí v dokumentoch 1863-1898 / Karol Hollý [Science and the Slovak National Movement. Efforts to Organize and Institutionalize the Scientific Research in Slovak National Movement in Documents 1863 – 1898]. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. - 130 s. - APVV- 0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-971540-2-8

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 Formovanie národnej ideológie českých slovakofilov (1880-1881) a jej hodnostenie v rámci slovenskej národoveckej society / Karol Hollý [Formation of the National Ideology of the Czech Slovakophiles (1880-1881) and its Evaluation by the Members of the Slovak National Movement]. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), Vega 2/0044/11 Slovensko v druhej polovici 19. storočia, riešené v HÚ SAV.
In České, slovenské a československé dějiny 20. století. VII. / Tomáš Hradecký, Pavel Horák a kol. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta, 2012. - ISBN 978-80-7405-185-2. - S.11-22.

ABC02 Východiská slovakofilskej ideológie K. Kálala na prelome 19. a 20. storočia / Karol Hollý [Starting points of the ideology of Slovakism of K. Kálal at the turn of the 19th and 20th Century]. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE) riešeného v HÚ SAV. APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In České, slovenské a československé dějiny 20. století VIII. / Pavel Horák, Tomáš Hradecký a kol. ; recenzenti: Martin Pekár, Jakub Rákosník, Miroslav Čaplovič, Richard Pavlovič, Jaroslav Pažout, Milan Ducháček, Miroslav Michela, Adam Hudek, Jan Vajskebr, Ondřej Vojtěchovský, Jan Mervart. - OFTIS vydavatelství pro Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2013. - ISBN 978-80-7405-324-5. - S. 285-296.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Elena Maróthy Šoltésová a spolok Živena pred prvou svetovou vojnou s dôrazom na vydavateľskú úlohu Živeny. III.4. / Karol Hollý [Elena Maróthy Šoltésová and the Association Živena in the Period Preceding the World War I with an emphasis placed on the Publishing Function of Živena]. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Sláva šľachetným III. : znalci vzdialeného Orientu a strážkyne národného ohniska. Slovenskí orientalisti a aktivity spolku Živena / Ján Juráš, Daniela Kodajová a kol. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2014. - S. 150-167.

ABD02 K historickej ideológii Antona Štefánka pred prvou svetovou vojnou / Karol Hollý [The historical ideology of Anton Štefánek before World War I]. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy, APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 36-48.

ABD03 Snahy o inštitucionalizáciu slovenskej vedy pred rokom 1939. 1. kapitola / Karol Hollý [Struggles for Institutional Bases of Slovak Science before 1939]. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Dejiny Slovenskej akadémie vied / vedecký redaktor a editor Dušan Kováč. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1316-9. - S. 21-52.

ABD04 The Historical Narration as a Political Programme. Analysis of Images of the Past in the Texts of the Slovak National Movement´s Programmes from 1848 and 1861 / Karol Hollý. - Vega 2/0044/11 Slovakia in the second half of the 19th century.
In Overcoming the old Borders : beyond the Paradigm of Slovak National History / Adam Hudek et al. - Bratislava : Institute of History, Slovak Academy of Sciences in Prodama, 2013. - ISBN 978-80-89396-26-9. - S. 45-58.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Návrh federalizácie habsburskej monarchie v diele Spojené štáty Veľkého Rakúska od Aurela Popoviciho / Karol Hollý [The proposed federalization of the Habsburg monarchy in the work: the united states of greater Austria by Aurel C. Popovici]. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí a Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE) riešených na HÚ SAV.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 3 (2012), s. 501-520.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Hydrobiologická stanica Učené společnosti Šafaříkovej v Šamoríne [elektronický zdroj] / Karol Hollý [Hydrobiological station of Šafařík’s learned society in Šamorín]. - APVV -14-0644 Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. VEGA 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Quaestiones rerum naturalium [elektronický zdroj] : recenzované vedecké periodikum s interdisciplinárnym zameraním. Krajina a životné prostredie Slovenska od začiatku intenzívneho využívania človekom. - ISSN 1339-7907. - Volume 2. Supplement (2015), s. 260-282.

ADFB02 K aktivitám a postojom mladého Andreja Kmeťa (Ostrihom a Senohrad) / Karol Hollý [Activities and attitudes of young Andrej Kmeť (in Esztergom and Senohrad)].
In Acta historica Neosoliensia [seriál] : odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici(do roku 2014). vedecký časopis pre historické vedy (od r. 2015). - ISSN 1336-9148. - Roč.18 Vol. 1-2 (2015), s. 124-160.

ADFB03 K problematike čítania pre ženy z pohľadu slovenského ženského hnutia od poslednej tretiny 19. po začiatok 20. storočia / Karol Hollý [To the issue of reading for women from the perspective of Slovak women's movement from the last third of the 19th to the beginning of the 20th century]. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), Vega 2/0044/11 Slovensko v druhej polovici 19. storočia.
In Studia Bibliographica Posoniensia. - ISSN 1337-0723. - (2013), s. 76-92.

ADFB04 Podmienky na ženskú vzdelanosť v dualistickom Uhorsku a diskurz slovenskej národoveckej society na prelome 19. a 20. storočia / Karol Hollý [Education conditions of women in dualistic Hungary and the Slovak national movement discourse at the end of the 19th and beginning of the 20th century]. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 47 (2013 ), s. 187-205.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Limity spolupráce medzi slovenským a českým ženským hnutím na prelome 19. a 20. storočia / Karol Hollý [Limits of cooperation between the Slovak and the Czech women's movement at the turn of the 19th and the 20th century]. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDE) riešený v Historickom ústave SAV a APVV - 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Ženy a politika : (1890-1938) / Marie Bahenská, Jana Malínská (edd.). - Praha : Masarykův ústav : Archiv AV ČR, v.v.i., 2014. - ISBN 978-80-87782-24-8. - S. 63-82.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AECA01 Z listov Jozefa Gregora Tajovského z obdobia jeho pôsobenia v Nadlaku / Karol Hollý [From the Letters by Jozef Gregor Tajovský from his Times in Nadlak]. - APVV 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Historické aspekty života dolnozemských Slovákov : zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Nadlaku 21. -22. marca 2014 / Editori: Ivan Miroslav Ambruš, Pavel Hlásnik, Bianca Unc. - Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2014. - ISBN 978-973-107-096-4. - S.69-81.

AECA02 Z listov Ľudmiloy Markovičovej, rod. Boorovej z obdobia jej pôsobenia v Nadlaku / Karol Hollý. - APVV 14 0644 Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí.
In V tvorivej symbióze medzi Dolnou zemou a Slovenskom / Editori Ivan Miroslav Ambruš, Pavel Hlásnik Bianca Unc ; Recenzenti Pavel Husárik, Ladislav Lenovský, Boris Michalík. - Nadlac : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2015. - ISBN 978-973-107-105-3. - s. 151-171.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Krajina odkiaľ Murgaš odišiel - (Horné) Uhorsko na konci 19. storočia / Karol Hollý [Country from which Murgas immigrated - (Upper) Hungary at the end of the 19th centrury]. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Jozef Murgaš : reflexie života a diela v medzinárodnom kontexte / editor Soňa Šváčová. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2014. - ISBN 978-80-89388-57-8. - s. 17-33.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Vzťahy Československa a Poľska pri ochrane prírody v medzivojnovom období: k projektu pohraničných národných parkov s dôrazom na Vysoké Tatry / Karol Hollý [Relations of Czechoslovakia and Poland with regards to nature protection during the inter-war period: border-line national parks project with a focus on the High Tatras]. - Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného postredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Zborník Kysuckého múzea v Čadci. 16 / Editor: Miloš Jesenský ; recenzenti: Pavol Rybár, Peter Mičko, Richard R. Senček. - Kysucké múzeum v Čadci, 2014. - ISBN 978-80-89751-04-4. - s. 279-310.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Slovenské politické myslenie 1848-1914 [elektronický zdroj] : (úvodné slovo) / Karol Hollý, Marcel Martinkovič.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. - ISSN 1337-6861. - Roč. 7, č. 2(2013), s. 1-4.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Správa z 10. zasadnutia komisie historikov Slovenska a Rumunska / Karol Hollý.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 47 (2013), s. 317-318.

GII02 Vedecké sympózium Rok 1989. Pád komunistických režimov v Rumunsku a na Slovensku. 25. výročie od udalostí a 11. zasadnutie komisie historikov Rumunska a Slovenska / Korol Hollý.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 3 (2015), s. 563-564.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4817&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 9
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 7
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 30
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 49
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 11
6 Recenzie v domácich publikáciách 5
Súčet   111

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 9
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 9
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 41
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 3
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 60
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 1
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 11
6 Recenzie v domácich publikáciách 5
Súčet   139

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2021 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia