Historický ústav SAV
 
PhDr. Katarína Mešková Hradská, PhD. Slovenská verzia
PhDr. Katarína Mešková Hradská, PhD.

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22
E-mail: katarina.hradska@savba.sk

WWW:

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

History of Slovak Jews from 1918 till 1945 with the accent on Final Solution to the Jewish Question

Education:

FF UK, Bratislava, 1979
PhD., CSc.  HÚ SAV, 1999
PhDr., 1981

Scholarships and Fellowships:

Centre March Bloch. Berlín 1999
Yad Vashem, Jeruzalem, Israel 2012

Acknowledgements:

Medzinárodná cena E. E. Kischa za významné dielo, 2006, 2012

Cena Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, 2010

Member of editorial boards:

Historický časopis
História
Vojnová kronika. Spoločnosť, politika, armáda.

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Úrad vlády SR – Komisia pre multikultúrne a interetnické aktivity

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok, Slovenská republika 1939-1945 / Vedúci autorského kolektívu Katarína Hradská, Ivan Kamenec ; Recenzenti: Milan Katuninec, Peter Švorc, Ľubica Kázmerová [Slovakia in the 20th Century. Volume 4. Slovak Republic 1939-1945]. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2015. - 480 s. - APVV 51-017105 Slovensko v 20. storočí, Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov. - ISBN 978-80-224-1351-0

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Ako sa Slovensko vyrovnáva s vlastnou minulosťou / Katarína Hradská [How is Slovakia Dealing with its Own Past].
In Európa na križovatke : (socio-ekonomické, politické a enviromentálne trendy v európskom priestore) / Jiří Blažek Joze Vlčej a kol. ; recenzenti: Kamil Fuchs, Vladimír Gecelovský, Jozef Minďáš. - Skalica : Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, 2015. - ISBN 978-8089391-36-3. - S. 40-59.

ABD02 Kauza nemeckého experta : Dieter Wisliceny pred súdnym tribunálom / Katarína Hradská [Affair of a German Expert : Dieter Wisliceny before Tribunal]. - Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov.
In Storočie procesov : súdy, politika a spoločnosť v moderných dejinách Slovenska / Valerián Bystrický, Jaroslava Roguľová a kol. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1258-2. - S. 158-171.

ABD03 Prvé správy o tragédii Židov v koncentračných táboroch. Snahy medzinárodných záchranných organizácií o pomoc deportovaným / Katarína Hradská [The First news of the tragedy of the Jews in concentration camps: attempts by international humanitarian organisations to help the deported]. - Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu holokaustu na Slovensku. Genéza metodologických a terminologických prístupov.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 299-309.

ABD04 Riešenie židovskej otázky na Slovensku / Katarína Hradská [Die Lösung der jüdischen Frage in der Slowakei]. - Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov.
In Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-89396-32-0. - S. 241-254.

ABD05 Slovenská spoločnosť v rokoch 1939-1945. 5. kapitola / Ivan Kamenec, Katarína Hradská [Slovak Society from 1939 till 1945].
In Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok, Slovenská republika 1939-1945 / Vedúci autorského kolektívu Katarína Hradská, Ivan Kamenec ; Recenzenti: Milan Katuninec, Peter Švorc, Ľubica Kázmerová. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1351-0. - S. 183-238.

ABD06 Židovská komunita na Slovensku v roku 1943. Medzi dvoma vlnami deportácií / Katarína Hradská [The Jewish Community in Slovakia in 1943. Between two Waves of Deportations]. - VEGA 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: otázka metodologických a terminologických prístupov.
In Slovensko v roku 1943 : politika - armáda - spoločnosť / Juraj Lepiš a kolektív ; recenzenti: Miroslav Kmeť, Karol Fremal. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2015. - ISBN 978-80-89514-33-5. - s. 2019-229.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Reakcie Ústredne Židov na deportácie židov zo Slovenska / Katarína Hradská [The Reactions of the Central Office for Jews to the Deportations of Jews from Slovakia].
In Židia pred a za Karpatmi v priebehu stáročí / Ed. Peter Kónya. - Prešov : Vydavateľstvo prešovskej univerzity, 2013. - S. 365-371.

AED02 Židovské školy v pracovných táboroch / Katarína Hradská [Jewish Schools in Labor Camps]. - Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku, genéza metodologických a terminologických prístupov.
In Riešenie židovskej otázky v spojeneckých krajinách nacistického Nemecka / Viera Kováčová a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. - ISBN 978-80-89514-12-0. - S.73-78.

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01 Gizi Fleischmannová. Návrat nežiaduci / Katarína Hradská. - Bratislava : Marenčin PT, spol. s.r.o., 2012. - 188 s. - Vega č. 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku:genéza metodologických a terminologických prístupov. Medzinárodný projekt SK-FR 002709. - ISBN 978-80-8114-116-4

BCB Učebnice pre základné a stredné školy (do roku 2014 aj vysokoškolné učebnice)
BCB01 Kapitoly z dejín Slovenskej republiky 1939-1945 / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - 99 s. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-89396-33-7

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Fleischmann Gizi tevékenysége a szlovákiai zsidók deportációja idején / Katarína Hradská.
In Fórum Társadalomtudományi Szemle [serial]. - ISSN 1335-4361. - Roč.15, č. 3 (2013), s. 69-77.

BDFB02 Konečné riešenie / Katarína Hradská.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), s. 64-71.

BDFB03 Židovská otázka : najtemnejšia stránka režimu / Katarína Hradská.
In Plus 7 dní [seriál] : špeciál, občasník. - ISSN 1210-2040. - Roč. 2, č. 3 (september 2013), s. 58-63.

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BED01 Trauma z holokaustu, trauma dvoch generácií [elektronický zdroj] / Katarína Hradská. - Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov.
In Psychiatria - psychoterapia - psychosomatika [seriál] : časopis psychiatrov, psychoterapeutov a psychosomaticky orientovaných odborníkov na Slovensku. - Roč. (2013), č.20, s. 51-52.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)
BEF01 Vzťah majority k židovskej menšine (nielen) v 19. storočí / Katarína Mešková Hradská.
In Katolícka cirkev a Židia na Slovensku v 19. storočí / Zostavila Mária Spišiaková ; lektoroval Ivan Šulík. - Trnava : Konferencia biskupov Slovenska : Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, 2015. - ISBN 978-80-8161-195-7. - S. 73-84.

BEF02 Žena - židovka - kolaborantka ? Gisela Fleischmannová:pokus o profil / Katarína Hradská.
In Výskum a vzdelávanie o holokauste v strednej Európe / Monika Vrzgulová, Ján Hlavinka, editori. - [Bratislava] : Dokumentačné stredisko holokaustu, 2012. - ISBN 978-80-969857-5-3. - S. 55-58.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Bauer Yehuda: Jüdische Reaktionen auf den Holocaust. Lit Verlag, Berlin, Münster 2012, 232 s., ISBN 978-3-643-10958-3.
In Bohemia [seriál] : Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder : A Journal of History and Civilisation in East Central Europe. - ISSN 0523-8587. - Vol. 54, Nu. 1 (2014), S.218-219.
Recenzia na: Jüdische Reaktionen auf den Holocaust / Yehuda Bauer. - Berlin : Lit verlag, 2012

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok, Slovenská republika 1939-1945 / editori: Katarína Hradská, Ivan Kamenec ; recenzenti: Milan Katuninec, Peter Švorc, Ľubica Kázmerová [Slovakia in the 20th Century. Volume 4. Slovak Republic 1939-1945]. - Bratislava : VEDA, 2015. - 480 s. - APVV 51-017-105 Slovensko v 20. storočí, VEGA 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov. - ISBN 978-80-224-1351-0

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Žila životy druhých / Katarína Hradská.
In Pravda [seriál]. - ISSN 1335-4051. - Víkend, príloha denníka Pravda (sobota 26. september 2015), s. 30-31.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2291&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 2
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 15
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 50
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 77
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 7
Súčet   151

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 3
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 33
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 123
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 20
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 239
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 12
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 2
6 Recenzie v domácich publikáciách 16
Súčet   448

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2021 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia