Historický ústav SAV
 
PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc. Slovenská verzia
PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc.

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22
E-mail: lubica.kazmerova@savba.sk

WWW:

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

Political system of interwar Czechoslovakia and Slovak Republic (1939 – 1945) in connection with their cultural policies, institutionalization of culture and education, school system, enlightenment and educational strategies of both states in Central European context.

Education:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, 1979
PhD., CSc. Historický ústav SAV, 1989
PhDr. - 1983

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Slovensko-poľská komisia historikov (funkcia: členka)

Slovenská komisia dejepisnej olympiády pri Ministerstve školstva SR (funkcia: predsedníčka)

Komisia Národnej banky Slovenska na výber námetov pamätných mincí a zberateľských mincí členka (funkcia: členka)

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách. I. / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kolektív [Present Times. History in Dates, Dates in History]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. - 547 s. - (Svet vedy ; Zv. 33). - ISBN 978-80-224-1370-1

AAB02 Mosty priateľstva - osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím / Blanka Snopková, Ľubica Kázmerová a kol. [Bridges to Friendship - Slovak personalities in the context of international relations]. - 1. vydanie. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica : Historický ústav SAV, 2013. - 347 s. - (Fenomén osobnosti ; zv. 6). - Vega 2/0122/13 Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. - ISBN 978-80-89388-52-3

AAB03 Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945) / Ľubica Kázmerová a kol. Autori: Anna Falisová, Matej Hanula, Vlasta Jaksicsová, Ľubica Kázmerová, Martina Orosová, Linda Osyková, Milan Zemko. Preklad do anglického jazyka Matej Hanula [Transformation of Education and School System in Slovakia during 1918 - 1945]. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama spo.s.r.o., 2012. - 142 s. - Vega 2/0054/10 Inštitucionalizácia vzdelávacieho systému na Slovensku v rokoch 1918-1945 (Štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy), Vega 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia, Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), riešené na HÚ SAV. - ISBN 978-80-970302-5-4

AAB04 Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová [Slovakia in the 20th Century. Volume 3. In the Inter-war Czechoslovakia 1918-1939]. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 544 s. : il. - APVV 51-017105 Slovensko v 20. storočí, Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín, Vega 26205/6, 2/0122/9, 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia. - ISBN 978-80-224-1199-8

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Hranice a štátnosť : presadzovanie ideí slovenskej štátnosti ľudovou stranou vo vyučovacom procese v rokoch 1938-1945 / Ľubica Kázmerová [Borders and Statehood. Promotion of the Slovak Statehood Ideas 157 in Education by the People’s Party in the Years 1938 – 1945]. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. VEGA 2/0122/13 Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania a národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939 (Aktivity centrálnych ministerstiev v kultúrnej a školskej politike čs. štátu a kompetencie referátu MŠaNO v Bratislave a osobnosti).
In Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Linda Osyková, matej Hanula a kol. ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414616. - S. 157-170.

ABD02 Margita Czóbelová - portrét osobnosti v kontexte doby / Ľubica Kázmerová [Margita Czóbelová – Portrait of Individuality in the Context of an Era]. - Vega 2/0122/13 Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939.
In Mosty priateľstva. Osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím / Blanka Snopková, Ľubica Kázmerová a kol. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-89388-52-3. - S. 187-197.

ABD03 Medzivojnové premeny školstva a kultúry. 4. kapitola / Ľubica Kázmerová, Milan Zemko [Changes in Education and Culture during the Inter-war Period].
In Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1199-8.

ABD04 Prof. Michal Ursíny a úsilie o vysokoškolské technické vzdelávania na Slovensku v 20. rokoch 20. storočia / Ľubica Kázmerová [Prof. Michal Ursíny and the ambition of Technical University education in Slovakia during the 1920s]. - Vega 2/0122/13 Stratégie a priority čs. štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939 (Aktivity centrálnych ministerstiev v kultúrnej a školskej politike čs. štátu a kompetencie referátu MŠa NO v Bratislave, osobnosti).
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 132-141.

ABD05 Riadiace orgány školstva na Slovensku a vzdelávací systém v rokoch 1918-1945 / Ľubica Kázmerová [Governing School Authorities in Slovakia and the Educational System during 1918-1945].
In Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945) / Ľubica Kázmerová a kol., preklad do anglického jazyka Matej Hanula. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama spo.s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-970302-5-4. - S. 11-33.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Anton Štefánek- nedocenená osobnosť našej histórie. Náčrt profilu osobnosti / Ľubica Kázmerová [Anton Štefánek – Unacknowledged Personality of Our History. An Outline of a Personality Profile].
In Studia Politica Slovaca [serial] : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy. - ISSN 1337-8163. - Roč. 6, č. 2 (2013), s. 81-89.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Zmeny štruktúry školského systému na Slovensku v rokoch 1938-1941 / Ľubica Kázmerová [Changes in the Structure of the School System in Slovakia from 1938 till 1941]. - Vega 2/0054/10 Inštitucionalizácia vzdelanosti a vzdelávania na Slovensku v rokoch 1918-1945 (štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy).
In Riešenie židovskej otázky v spojeneckých krajinách nacistického Nemecka / Viera Kováčová a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. - ISBN 978-80-89514-12-0. - S. 63-72.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Siedmy ročník Dejepisnej olympiády / Ľubica Kázmerová.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč. 14 č. 1-2 (2015 ), s. 75.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2301&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 4
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 7
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 20
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 61
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 2
Súčet   94

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 6
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 18
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 69
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 4
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 137
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 4
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 2
6 Recenzie v domácich publikáciách 5
Súčet   245

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2021 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia