Historický ústav SAV
 
PhDr. Michal Schvarc, PhD. Slovenská verzia

PhDr. Michal Schvarc, PhD.

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 22
E-mail: michal.schvarc@savba.sk

WWW:

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

- German minority in Slovakia 1918 – 1945
- Slovak-German relations 1938 – 1945
- Nazi »Volkstumspolitik« in Central and South-eastern Europe

Education:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 1998
PhD. - UMB, Fakulta humanitných vied, 2008
PhDr. - 2004

Scholarships and fellowships:

Haus der Geschichte der Bundesrepublik, KZ-Gedenkstätte Dachau, október 2005
Arbeitsgemeinschaft der Donauländer, Universität Wien, Institut für osteurpäische Geschichte, 2006 - 2007

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Slovensko-nemecká komisia historikov (funkcia: člen)
Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa (funkcia: člen)

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Kauza Karvaš : štúdie a dokumenty k zatknutiu, zavlečeniu a internácii guvernéra Slovenskej národnej banky na území Nemeckej ríše 1944/1945 / Michal Schvarc, Ľudovít Hallon [Karvaš’s Case : Studies and Documents leading to Arrest, Introduction and Internment of the Governor of National Bank of Slovakia in the Territory of German Reich 1944/1945]. - 1. vyd. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - 222 s. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941, Vega 2/0101/13 "Akcia erweiterte Kinderlandverschickung". Tábory nemeckých detí na Slovensku v rokoch 1941-1944. - ISBN 978-80-89396-30-6

AAB02 Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív [Key Questions of Modern Slovak History]. - 1. vyd. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 395 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD) pri Historickom ústave SAV. - ISBN 978-80-224-1223-0

AAB03 Podoby nemecko-slovenského "ochranného priateľstva" : dokumenty k náboru a nasedeniu slovenských pracovných síl do Nemeckej ríše v rokoch 1939-1945 / Michal Schvarc, Ľudovít Hallon, Peter Mičko [Forms of German-Slovak “Protective Friendship” : Documents to Recruitment and Deployment of Slovak Workfolks in German Reich from 1939 till 1945]. - Bratislava : Historický ústav SAV : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012. - 406 s. - Vega 2/0090/10 Hospodárska migrácia na Slovensku v rokoch 1939-1945 riešený v Historickom ústave SAV, Vega 2/0097/10 Spoločenské predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989 riešený v Historickom ústave SAV, Centrum excelentnosti Historického ústavu SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), APVV -0352-07 Slovensko-nemecké vzťahy v rokoch 1938-1945 v dokumentoch. - ISBN 978-80-970302-6-1

AAB04 Pracovali v tretej ríši : štúdie a dokumenty k náboru a nasadeniu pracovných síl zo Slovenska v nacistickom Nemecku v rokoch 1938-1945 / Michal Schvarc, Ľudovít Hallon, Peter Mičko ; Recenzenti: Eduard Nižňanský, Martin Pekár, Igor Baka [They Worked in the Third Reich : Studies and Documents to Labour Recruitment and Deployment from Slovakia in Nazi Germany 1938 - 1945]. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - 463 s. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941. - ISBN 978-80-224-1451-7

AAB05 Slováci a druhá svetová vojna. XIII a / Vedúca autorského kolektívu: Jaroslava Roguľová. Autorský kolektív: Martina Fiamová, Ľudovít Hallon, Róbert Letz, Michal Schvarc, Marek Syrný ; Vedecká redaktorka zväzku XIII a: Jaroslava Roguľová. Recenzenti: Valerián Bystrický, Igor Baka. Editor: Pavel Dvořák [Slovaks and the Second World War]. - 1. vyd. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2015. - 399 s. - (Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov ; XIII a). - Vega 2/0071/15 Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. - ISBN 978-80-811-9093-3

AAB06 Slovenský štát 1939-1945: predstavy a realita / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. [Slovak State 1939-1945 : Conceptions and Reality]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - 336 s. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. - ISBN 978-80-89396-32-0

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 "Fahndung nach deutschem Blut " ? K otázke budúceho usporiadania slovenského priestoru v kontexte "Volkstumspolitik" SS / Michal Schvarc ["Fahndung nach deutschem Blut"? To the question of future arrangement of Slovak area in context of "Volkstumspolitik" of the SS].
In V perimetri zameriavača : kapitoly z dejín Slovenska v druhej svetovej vojne, venované k 70. narodeninám PaedDr. Jána Stanislava, Csc. / Stanislav Mičev a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. - ISBN 978-80-89514-06-9. - S.176-197.

ABD02 Finis Pressburg, Germans in Bratislava 1918-1948 / Michal Schvarc.
In Overcoming the old Borders : beyond the Paradigm of Slovak National History / Adam Hudek et al. - Bratislava : Institute of History, Slovak Academy of Sciences in Prodama, 2013. - ISBN 978-80-89396-26-9. - S. 111-123.

ABD03 Nábor slovenských Nemcov do Waffen-SS na prelome rokov 1942/1943 : (súvislosti, predpoklady, priebeh a dôsledky) / Michal Schvarc [The Recruitment of Slovak Germans into Waffen-SS at the turn of 1943 : (Context, Preconditions, Development and Consequences)]. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Slovensko v roku 1942 : politika - armáda - spoločnosť / Marian Uhrin a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2013. - ISBN 978-80-89514-24-3. - S. 133-150.

ABD04 Nacionálno-socialistická "nová Európa" a Slovensko / Michal Schvarc [Das nationalsozialistische "Neue Europa" und die Slowakei]. - Centrum excelntnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov.
In Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-89396-32-0. - S. 69-80.

ABD05 "Sicherheitsdienst " a politický pád Ferdinanda Ďurčanského / Michal Schvarc ["Sicherheitsdienst" and the Political Downfall of Ferdinand Ďurčanský]. - Centrum excelentnosti SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska.
In Odvaľujem balvan : pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického / Norbert Kmeť, Marek Syrný a kolektív. - Bratislava ; Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2013. - ISBN 978-80-89514-21-2. - S. 94-116.

ABD06 Slovensko v plánoch expanzie nemeckého kapitálu do ropného priemyslu juhovýchodnej Európy po roku 1938 / Ľudovít Hallon, Michal Schvarc [Slovakia in the Plans of Nazi Capital Expansion to the Oil Industry in the Southeastern Europe after 1938]. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), riešený v HÚ SAV. Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho vývoja Slovenska 1939-1941.
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; Recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 155-195.

ABD07 Štátna suverenita len ako fasáda ? Zásahy Nemecka do slovenského zákonodarstva v rokoch 1939-1940 / Michal Schvarc [Is state sovereignty only a facade? German interferences in Slovak legislation during the years 1939 – 1940]. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 641-657.

ABD08 Tretia fáza náboru slovenských Nemcov do Waffen-SS - medzištátna dohoda medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou zo 7. júna 1944 / Michal Schvarc [The third phase of conscription of Slovak Germans into the Waffen-SS - The interstate treaty between the Slovak republic and German Reich from the 7th June 1944]. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí na základe zmluvy č. 19/2013, výstup vedecko-výskuámnej úlohy SNM-MKKN Nemecká menšina v 20. storočí.
In Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944 / Marek Syrný a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2014. - ISBN 978-80-89514-30-4. - S. 272-282.

ABD09 Vznik Slovenskej národnej banky a Nemecko. (K niektorým otázkam nemeckého zasahovania do procesu konštituovania slovenského ceduľového ústavu v roku 1939) / Michal Schvarc [The establishment of the Slovak National Bank and the involvement of Germany (On the issue of German interference in the process of creating the Slovak Bank of issue in 1939)]. - Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941.
In Centrálne bankovníctvo : v stredoeurópskom priestore = Central Banking in Central Europe / František Chudjak, Ľudovít Hallon, Andrea Leková a kol. - Bratislava : Národná banka Slovenska : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-8043-202-7. - S. 130-137.

ABD10 Zahraničná politika Slovenskej republiky 1939-1945 a jej postavenie v rámci nemeckej sféry vplyvu / Michal Schvarc [The Foreign Policy of the Slovak Republic 1939-1945 and its Position in the German Sphere of Influence].
In Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1223-0. - S. 231-252.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Ideas, Reality and the International Context of the Social State in the Slovak Republic of 1939-1945 / Ľudovít Hallon, Michal Schvarc. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. VEGA 1/0546/13 Lesk a tiene v ekonomickom vývoji Slovenska 1939-1941.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 5 (2015), s. 901-937.

ADDB02 Predstavy, realita a medzinárodný kontext sociálneho štátu v Slovenskej republike 1939-1945 / Ľudovít Hallon - Michal Schvarc [Ideas, Reality and the International Context of the Social State in the Slovak Republic of 1939-1945]. - Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941. APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 4 (2014), s. 645-678.

ADDB03 "Vec: Československo". Neznáma správa Wernera Göttscha o okolnostiach vzniku Slovenského štátu / David Schriffl, Michal Schavarc [“Subject: Czechoslovakia”. An unknown report by Werner Göttsch on the circumstances of the origin of the Slovak state].
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 1 (2012), s.115-139.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Atentát na Reinharda Heydricha / Michal Schvarc, Marek Syrný [The Assassination of Reinhard Heydrich].
In Vojnová kronika [seriál] : spoločnosť, politika, armáda, kultúra. - ISSN 1338-6379. - Roč. I., č. 1 (2012), s.39-55.

ADFB02 "Kulturraub" alebo záchrana kultúrneho dedičstva ? Evakuácia archívov a kultúrnych pamiatok nemeckými orgánmi zo Slovenska koncom 2. svetovej vojny / Michal Schvarc ["Kulturraub" or Rescue? The Evacuation of Archives and other Cultural Heritage by Third Reich Authorities from Slovakia at the end of World War II]. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Muzeológia a kultúrne dedičstvo [seriál] : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1339-2204. - č. 1 (2013), s. 75-82.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Durchdringung der Erdölindustrie Südosteuropas durch deutsches Kapital nach 1938 / Ľudovít Hallon, Michal Schvarc. - Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941, APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Bergbau und Krieg : 12. Internationaler Montanhistorischer Kongress Sterzing Hall in Tirol - Schwaz 2013 Tagungsband / Wolfgang Ingenhaeff, Johann Bair (Herausgeber). - Berenkamp Buch - und Kunstverlag, 2014. - ISBN 978-3-85093-331-5. - S. 67-94.

AEC02 "München" und die Entstehung des Slowakischen Staates / Valerián Bystrický, Michal Schvarc.
In Das Münchener Abkommen von 1938 in europäischer Perspektive / Herausgegeben von Jürgen Zarusky und Martin Zückert. - München : Oldenbourg Verlag München, 2013. - ISBN 978-3-486-70417-4. - S. 383-409.

AEC03 Zwischen Haken - und Doppelkreutz : Die "Deutsche Partei" im autonomen Landesteil Slowakei (Oktober 1938-März 1939) / Michal Schvarc.
In Politischen Strategien nationaler Minderheiten in der Zwischenkriegszeit / herausgegeben von Mathias Beer, Stefan Dyroff. - Munchen : Oldenbourg Verlag, 2013. - ISBN 978-3-11-035148-4. - S. 269-295.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AECA01 Zwischen Renationalisierung und staatlicher Integration. Zur Kirchenorganization der evangelischen Deutschen in der Zips nach dem Ersten Weltkrieg / Michal Schvarc. - CE Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In Kirche und Gruppenbildungsprozesse deutscher Minderheiten in Ostmittel-und Südosteuropa 1918-1933 / Rainer Bendel, Robert Pech, Norbert Spannenberger (Hg.). - Berlin : LIT Verlag Dr. W. Hopf, 2015. - ISBN 9783643118066. - S. 137-146.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Szlovákia keleti határának kérdése 1938-1939 fordulóján a kárpátaljai autonómia és Cseh-Szlovákia felbomlásának kontextusában / Michal Schvarc, Martin Pekár [The Question of the Eastern Border of Slovakia in 1938 in the Context of the Dissolution of Czecho-Slovakia and Sub-Carpathian Autonomy]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Kárpáti Ukrajna: Vereckétől Husztig : egy Konfliktustörténet nemzeti olvasatai / Szerkesztette: Fedinec Csilla. - Pozsony : Kalligram Kiadó, 2014. - ISBN 978-80-8101-848-0. - S. 155-172.

AED02 "Tiso, Tuka, kde je múka ?" : (kríza v zásobovaní chlebovými obilninami v lete 1941 z pohľadu nemeckého vyslanectva).... / Michal Schvarc, Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol ["Tiso, Tuka, where is the Flour ?" : (Crisis in Bread Grains Supply in the Summer of 1941 from the View of German Legation)...]. - Vega 2/0090/10 Hospodárska migrácia na Slovensku v rokoch 1939-1945.
In Slovensko v roku 1941 : politika, armáda, spoločnosť / Marek Syrný a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. - ISBN 978-80-89514-07-6. - S. 165-181.

AED03 Výlučne vnútorná záležitosť ? Národnostná politika vlády autonómnej Slovenskej krajiny s dôrazom na postavenie nemeckej menšiny / Michal Schvarc [An Exclusively Internal Affair? Ethnical Policy of the Autonomous Slovak Land with the Accent on the Status of the German Minority]. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vedecko-výskumná úloha SNM-MKKN Nemecká menšina v 20. storočí.
In V turbulentnom tridsaťročí : kapitoly z dejín Slovenska v rokoch 1918-1948 : venované 70. narodeninám prof. PhDr. Karola Fremala, Csc. / Zostavovatelia: Peter Mičko, Michal Šmigeľ, Marek Syrný. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. - S. 69-86.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Evakuácia nemeckého obyvateľstva zo Slovenska (1944-1945) v kontexte migračných pohybov etnických Nemcov v juhovýchodnej Európe koncom II. svetovej vojny / Michal Schvarc, Matej Hanula [Evacuation of German Population from Slovakia (1944-1945) in the Context of the Movement of Ethnic Germans from Southeastern Europe at the End of World War II].
In Migračné procesy Slovenska (1918-1948) / Michal Šmígeľ, Pavol Tišliar a kol. ; recenzenti Karol Janas, Marek Syrný. - Banská Bystrica : Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0804-1. - S. 368-408.

BCB Učebnice pre základné a stredné školy (do roku 2014 aj vysokoškolné učebnice)
BCB01 Kapitoly z dejín Slovenskej republiky 1939-1945 / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - 99 s. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-89396-33-7

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
EDJ01 Odesa: Rumunská okupácia a "riešenie" židovskej otázky (október 1941-marec 1942) / Ottmar Trasca. Z nemeckého jazyka preložil Michal Schvarc, Historický ústav SAV.
In Židia pred a za Karpatmi v priebehu stáročí / Ed. Peter Kónya. - Prešov : Vydavateľstvo prešovskej univerzity, 2013. - S. 397-406.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Úvod / Michal Schvarc.
In Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-89396-32-0. - S. 9-11.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=6911&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 1
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 8
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 41
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 85
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 3
6 Recenzie v domácich publikáciách 5
Súčet   143

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 4
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 23
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 53
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 3
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 144
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 13
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 4
6 Recenzie v domácich publikáciách 9
Súčet   253

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2021 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia