Historický ústav SAV
 
PhDr. Miriam Hlavačková, PhD. Slovenská verzia
PhDr. Miriam Hlavačková, PhD.

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19
E-mail: histmira@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/MiriamHlavackova

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

Ecclesiastical history during the High Middle Ages, history of medieval culture and scholarship.

Education:

FFUK (história – archívnictvo) 1992
PhD., CSc. - Historický ústav SAV 2007
PhDr. - 2015

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Rada pre dejiny pri Konferencii biskupov Slovenska

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Juraj zo Schönbergu : bratislavský prepošt v službách cisára a kráľa / Miriam Hlavačková ; recenzenti: Richard Marsina, Vladimír Rábik [The George from Schönberg : The Provost from Bratislava in the Services of Emperor and King]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 294 s. : il. - Centrum excelentnosti SAV Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. Vega 2/0109/14 Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku. - ISBN 978-80-224-1473-9

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Ryby a pôstna tradícia. 7.4. / Miriam Hlavačková ; recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Fish and the Fasting Traditions].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 447-460.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 K prosopografickému výskumu členov bratislavskej kapituly (1387-1490) / Miriam Hlavačková [Die prosopographische Erforschung der Mitglieder des Pressburgers Domkapitels (1387 - 1490)]. - Vega 2/7174/7 Archontológia slovenských/uhorských dejín.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 47 (2013 ), s. 29-35.

ADFB02 Mariánska úcta v spiritualite pavlínov / Miriam Hlavačková [Marian Devotion in the Spirituality of the Pauline Fathers].
In Duchovný pastier [seriál] : revue pre teológiu a duchovný život. - ISSN 0139-861X. - Roč.96, č. 8 (2015), s.343-347.

ADFB03 Ryby v stredovekej pôstnej praxi / Miriam Hlavačková [Fish in Middle Age Lent practice]. - Vega 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku. APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku, život, kultúra, spoločnosť.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 48 (2014), s. 61-69.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Lekár troch kráľov. Bratislavský a vyšehradský prepošt Siegfried Degenberg a jeho zdravotné rady / Miriam Hlavačková [Arzt der drei Könige. Pressburger und Wyschehrader Propst Siegfried Degenberg und seine gesundheitliche Ratschläge]. - APVV-0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť. Vega 2/0109/14 Komunikácia a spôsoby šíreniía informácií v stredoveku.
In Studia historica Tyrnaviensia. XVI, Litteris ac moribus imbutus / Editor: Vladimír Rábik. - Kraków ; Trnava : Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, 2014. - ISBN 978-83-7490-690-6. - S. 260-266.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD01 Dolnorakúski vzdelanci v Bratislave na sklonku stredoveku / Miriam Hlavačková [Niederösterreichische Gelehrten in Pressburg (Bratislava) am Ende des Mittelalters]. - Vega 2/0109/14 Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku.
In Na sútoku riek : život slovensko-rakúskom pohraničí : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, usporiadanej v rámci projektu CrArC Pamäť bez hraníc v dňoch 19. -20. marca 2013 v Bratislave / Zostavili Mária Munková, Lenka Pavlíková. - Bratislava : Štátny archív v Bratislave, 2014. - ISBN 978-80-224-1387-9. - S. 103-118.

BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách
BDA01 Vergessene Konzilsteilnehmer : Wer oder was noch hinter den Zahlen steckt / Petr Elbel, Přemysl Bar, Daniela Dvořáková, Miriam Hlavačková und Ansgar Frenken.
In Das Konstanzer Konzil : Katalog : 1414-1418 Weltereignis des Mittelalters. - Darmstadt : Herausgegeben vom Badischen Landesmuseum, 2014. - ISBN 978-3-8062-0001-1. - S.161-167.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Kapituly v stredovekom Uhorsku / Miriam Hlavačková.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 23, č. 9, (2012), s. 37-41.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)
BEE01 Andreas Baumkircher - Gespan und Kastellan zu Pressburg / Miriam Hlavačková.
In Andreas Baumkircher : Leben und Sterben im 15. Jahrhundert / Rudolf Kropf, Andreas Lehner (Hg.). - Eisenstadt, 2013. - ISBN 978-3-85405-194-7. - S. 65-66.

BEE02 Georg Peltel von Schönberg - Propst von Pressburg, Ein Zeitgenosse von Andreas Baumkircher / Miriam Hlavačková.
In Andreas Baumkircher : Leben und Sterben im 15. Jahrhundert / Rudolf Kropf, Andreas Lehner (Hg.). - Eisenstadt, 2013. - ISBN 978-3-85405-194-7. - S. 69.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Fedeles, Tamás - Koszta, László. Pécs (Fünfkirchen): Das Bistum und die Bischofsstadt im Mittelalter. Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien, Band II., Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung 2011, 278 s. ISBN 9789638844538.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 3 (2013), s. 569-572.
Recenzia na: Pécs (Fünfkirchen) / Tamás Fedeles, László Koszta. - Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung, 2011

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Stopy dávnej minulosti 7 / Register a zoznam použitej literatúry zostavila Miriam Hlavačková.
In Stopy dávnej minulosti : Slovensko na konci stredoveku / Pavel Dvořák. - Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2014. - ISBN 978-80-85501-61-2. - S. 242-247.

GII02 Všední a sváteční život na středověkých dvorech. Dvory a rezidence ve středověku III. Mediaevalia Historica Bohemica 12, Supplementum 3. Edd. Dana Dvořáčková - Malá, Jan Zelenka. Praha 2009, 552 s. / Miriam Hlavačková.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 1 (2012), s. 163-166.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4081&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 2
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 9
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 15
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 41
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 6
6 Recenzie v domácich publikáciách 5
Súčet   78

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 2
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 11
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 29
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 89
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 2
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 8
6 Recenzie v domácich publikáciách 6
Súčet   147

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2021 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia