Historický ústav SAV
 
PhDr. Miriam Hlavačková, PhD. Slovenská verzia
PhDr. Miriam Hlavačková, PhD.

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19
E-mail: histmira@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/MiriamHlavackova

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

- cirkevné dejiny v neskorom stredoveku
- dejiny stredovekej kultúry a vzdelanosti
- dejiny každodennosti

Education:

- 1992 FFUK Bratislava, história – archívnictvo
- 1992 Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti v Bratislave, odborná pracovníčka
- 1996 Historický ústav SAV
- 2007 PhD. Historický ústav SAV
- 2015 PhDr. Historický ústav SAV

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Rada pre dejiny pri Konferencii biskupov Slovenska

Scholarships and fellowships:

Rím, Viedeň, Budapešť

Acknowledgements:

Cena Slovenskej akadémie vied v kategórii vedecká práca (2018)
Cena Slovenskej historickej spoločnosti v kategórii vedecká práca (2016)
Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2010 (pre kolektív autorov za dielo Lexikón stredovekých miest na Slovensku)

Educational activities:

Od 2020 Univerzita tretieho veku FFUK Bratislava (Dejiny a pamiatky Bratislavy I.)

Publishing activity

Years 2016 - 2021

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Ryby v pôstnej tradícií stredovekého Uhorska [Fish in the fasting tradition in medieval Kingdom of Hungary]. In Zwierzeta : w historii, literaturze i sztuce Europy. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana ochanowskiego, 2017, s. 123-136. ISBN 978-83-7133-695-9. Štúdia vychádza z kapitoly M. Hlavačková: Ryby a pôstna tradícia. In Človek a svet zvierat v stredoveku, red. D. Dvoŕáková, Bratislava 2015, s. 447-460. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku) Typ: ABC

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Contraria contrariis curantur. Lekár a pacient v stredoveku [Contraria contrariis curantur. Physician and patient in the Middle Ages]. In Od symbolu k slovu. Podoby stredovekej komunikácie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2016, s. 123-141. ISBN 978-80-224-1537-8. (APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť. Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku. Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku. Vega 2/0079/14 : Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku) Typ: ABD

K zbožnosti na stredovekých hradoch [Devotion in Medieval Castles]. In Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2017, s. 115-125. ISBN 978-80-224-1608-5. Typ: ABD

Biskup a udeľovanie svätení v stredovekom Uhorsku [The Bishop and the Ordinations in the Medieval Kingdom of Hungary]. In Arcibiskupi a biskupi Uhorska : moc prelátov a jej prejavy v stredoveku. - Bratislava : Vydavateľstvo Post Scriptum, 2020, s. 223-232. ISBN 978-80-8218-016-2. Hlavačková, Miriam. Biskup a udeľovanie svätení v stredovekom Uhorsku. In Studia Historica Nitriensia, 2020, vol. 24, č. 2, s. 308-321 (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku) Typ: ABD

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

Vale, pater optime, et veni. The Cult of St. John of Capistrano in the Territory of present-day Slovakia in the Middle Ages. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 5, s. 815-837. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.5.2 (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku) Typ: ADDB

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

Solus cum Deo solo. Rehoľa pavlínov v stredovekom Uhorsku [Solus cum Deo solo. Pauline Fathers in Medieval Hungary]. In Historia Slavorum Occidentis : czasopismo historyczne, 2017, vol. 15, no. 4, p. 36-55. ISSN 2084-1213. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť) Typ: ADEB

Zwischen königlichem Hof und päpstlicher Kurie. Der apostolische Protonotar und Pressburger Propst Georg von Schönberg (1486). In Slovak Studies : Rivista dell´Istituto storico Slovacco di Roma, 2017, no. 1-2, p. 33-59. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť) Typ: ADEB

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

Slovensko okolo roku 1500 - duchovné a kultúrne pomery [Slovakia around the Year 1500 - Spiritual and Cultural Aspects]. In Majster Pavol z Levoče. Ruky a zlato v službe ducha : katalóg výstavy 5/12/2017 - 18/3/2018 Bratislavský hrad. - Bratislava : SNM - Historické múzeum, 2017, s. 27-37. ISBN 978-80-8060-425-8. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. APVV 0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť) Typ: AEDA

K hrobom apoštolov. Rituály uhorských pútnikov do Ríma [To the threshold of the Apostles. Rituals of Hungarian pilgrims to Rome]. In Gestá, symboly, ceremónie a rituály v stredoveku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 11-22. ISBN 978-80-224-1787-7. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku) Typ: AEDA

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru

Od symbolu k slovu. Podoby stredovekej komunikácie [From Symbol to Word. Forms of medieval Communication]. Miriam Hlavačková (ed.) ; recenzenti: Pavol Maliniak, Ján Steinhübel. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2016. 456 s. ISBN 978-80-224-1537-8 (Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku. Vega 2/0079/14 : Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku) Typ: FAI

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, recenzovaných a nerecenzovaných)

Ad limina apostolorum. Rom-Pilger aus Ungarn im Spätmittelalter. In Auswanderung. Einwanderung. Binnenwanderung : Migration und regionale Mobilität im Pannonischen Raum. Teil 1. - Eisenstadt : Landesmuseum Burgenland, 2020, s. 23-31. ISBN 978-3-85405-239-5. (VEGA 2/0089/20 : Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén. APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku) Typ: BEE

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných)

"Daj, Bože, požehnania tým, ktorí pijú do svitania..." : životospráva v stredoveku. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 281-288. ISBN 978-80-8159-680-3. Typ: BEF

„Nepovyšuj sa, nenafukuj sa a nebuď pyšný.“ : výchova na kráľovskom dvore. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 111-118. ISBN 978-80-8159-892-0. Typ: BEF

HLAVAČKOVÁ, Miriam. „Naklep rybu sekerou a namoč na noc do vody.“ : ryby v stredovekej kuchyni. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 66-74. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

Pavlíni na Slovensku. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2018, roč. 6, č. 14, s. 14-15. ISSN 1339-3634. Typ: BDF

Bieli mnísi. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2018, roč. 6, č. 14, s. 10-13. ISSN 1339-3634. Typ: BDF

Medicína v stredoveku. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2018, roč. 6, č. 11-12, s. 26-29. ISSN 1339-3634. Typ: BDF

Vtedy v stredoveku. In Quark : magazín pre vedu a techniku, 2018, roč. 24, č. 9, s. 7-11. ISSN 1335-4000. Typ: BDF

"... z jeho milosti sa stalo, že si sa narodil kráľom" : zbožnosť na stredovekých hradoch ["...by the grace of God thou born to be a king". Piety in medieval castles]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 4, s. 12-21. ISSN 1335-8316. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/história.2018.17.4.2 (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku) Typ: BDF

Poklady stredoveku : spoločensko-kultúrny život na územmí stredovekého Slovenska formovali aj knižnice. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2019, roč. 7, č. 4, s. 20-21. ISSN 1339-3634. Typ: BDF

Z Uhorského kráľovstva do Ríma : púť v stredoveku [From the Kingdom of Hungary to Rome. Pilgrimage in the Middle Ages]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18, č. 3, s. 11-18. ISSN 1335-8316. Typ: BDF

Kráľov kaplán. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2019, roč. 7, č. 7, s. 28-30. ISSN 1339-3634. Typ: BDF

Symbol na zjedenie : rozhovor. In Quark : magazín pre vedu a techniku, 2019, roč. 25, č.12, s. 17-19. ISSN 1335-4000. Typ: BDF

"...sieť, ktorú hodíš do tejto rieky, nikdy nevytiahneš prázdnu" : ryby v stredovekej životospráve ["... if you throw a net into this river, it will never come out empty". Fish in medieval way of life]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 6, s. 17-24. ISSN 1335-8316. (Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku) Typ: BDF

K hrobom apoštolov. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2020, roč. 8, č. 6, s. 12-15. ISSN 1339-3634. Dostupné na internete: http://prikryl.sk/data/documents/VOX-06-2020.pdf Typ: BDF

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

LUZ, Rastislav (ed.). Účtovné registre Bratislavskej kapituly 1417-1529 (Documenta Posoniensia I.). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, s. 288 s. ISBN 978-80-223-4636-8. In Slovenská archivistika, 2020, roč. L, č. 1, s. 160-161. ISSN 0231-6722. Recenzia na: Účtovné registre Bratislavskej kapituly 1417-1529 / Rastislav Luz (ed.). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - ISBN 978-802-223-4636-8. Typ: EDI

GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup

Pandemické poradenstvo alebo Čo prezrádza stredoveký zachovaný morový traktát. In Veda na dosah. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://vedanadosah.cvtisr.sk/pandemicke-poradenstvo-alebo-co-prezradza-stredoveky-zachovany-morovy-traktat Typ: GHG

Sedem vianočných zvykov. In Aktuality.sk, 2021, 19. 12., nestr. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://www.aktuality.sk/clanok/hbs5tq5/sedem-vianocnych-zvykov/ Typ: GHG

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Úvod. In Od symbolu k slovu. Podoby stredovekej komunikácie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2016, s. 11-14. ISBN 978-80-224-1537-8. (Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku. Vega 2/0079/14 : Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku) Typ: GII

Historička: v stredoveku patrila v škole k výchovným postriedkom metla. In Plus Sme. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://plus.sme.sk/c/20674774/historicka-v-stredoveku-patrila-v-skole-k-vychovnym-prostriedkom-metla.html Typ: GII

Pôst a ryby. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2017, roč. 5, č. 4, s.4-6. ISSN 1339-3634. Typ: GII

Universitas Istropolitana : pred 550-timi rokmi sa začalo vyučovať na najstaršej univerzite založenej na území Slovenska. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2017, roč. 5, č. 13-14, s. 32-34. ISSN 1339-3634. Typ: GII

Kapitula alebo vita communis. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2017, roč. 5, č. 2, s. 12-13. ISSN 1339-3634. Typ: GII

Stredovek - základ vzdelanosti : rozhovor. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2017, roč. 5, č. 9, s. 26-28. ISSN 1339-3634. Typ: GII

Hradné kaplnky. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2018, roč. 6, č. 1, s. 14-16. ISSN 1339-3634. Dostupné na internete: http://prikryl.sk/data/documents/VOX-01-2018.pdf Typ: GII

Hradná zbožnosť. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2018, roč. 6, č. 3, s. 6-7. ISSN 1339-3634. Typ: GII

Stredovek v laviciach : keď výchovným prostriedkom bola najmä trstenica alebo metla. Rozhovor. In Téma : spravodajsko-spoločenský a ekonomický týždenník, 2019, č. 40, s. 54-60. ISSN 2585-7843. Typ: GII

"Ľudia v stredoveku boli na smrť pripravení lepšie ako my". In jádu : česko-německý online magazín Goethe-Institut. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: http://wwwgoethe.de/ins/cz/prj/jug/the/cor/cs16768985.htm Typ: GII

Za PhDr. Júliusom Sopkom, CSc., zakladateľom slovenskej kodikológie. In Slovenská archivistika, 2020, roč. 50, č. 2, s. 287-289. ISSN 0231-6722. Typ: GII

Years 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01 Juraj zo Schönbergu : bratislavský prepošt v službách cisára a kráľa / Miriam Hlavačková ; recenzenti: Richard Marsina, Vladimír Rábik [The George from Schönberg : The Provost from Bratislava in the Services of Emperor and King]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 294 s. : il. - Centrum excelentnosti SAV Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. Vega 2/0109/14 Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku. - ISBN 978-80-224-1473-9

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ABD01 Ryby a pôstna tradícia. 7.4. / Miriam Hlavačková ; recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [Fish and the Fasting Traditions].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 447-460.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

ADFB01 K prosopografickému výskumu členov bratislavskej kapituly (1387-1490) / Miriam Hlavačková [Die prosopographische Erforschung der Mitglieder des Pressburgers Domkapitels (1387 - 1490)]. - Vega 2/7174/7 Archontológia slovenských/uhorských dejín.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 47 (2013 ), s. 29-35.

ADFB02 Mariánska úcta v spiritualite pavlínov / Miriam Hlavačková [Marian Devotion in the Spirituality of the Pauline Fathers].
In Duchovný pastier [seriál] : revue pre teológiu a duchovný život. - ISSN 0139-861X. - Roč.96, č. 8 (2015), s.343-347.

ADFB03 Ryby v stredovekej pôstnej praxi / Miriam Hlavačková [Fish in Middle Age Lent practice]. - Vega 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku. APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku, život, kultúra, spoločnosť.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 48 (2014), s. 61-69.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách

AEC01 Lekár troch kráľov. Bratislavský a vyšehradský prepošt Siegfried Degenberg a jeho zdravotné rady / Miriam Hlavačková [Arzt der drei Könige. Pressburger und Wyschehrader Propst Siegfried Degenberg und seine gesundheitliche Ratschläge]. - APVV-0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť. Vega 2/0109/14 Komunikácia a spôsoby šíreniía informácií v stredoveku.
In Studia historica Tyrnaviensia. XVI, Litteris ac moribus imbutus / Editor: Vladimír Rábik. - Kraków ; Trnava : Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, 2014. - ISBN 978-83-7490-690-6. - S. 260-266.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01 Dolnorakúski vzdelanci v Bratislave na sklonku stredoveku / Miriam Hlavačková [Niederösterreichische Gelehrten in Pressburg (Bratislava) am Ende des Mittelalters]. - Vega 2/0109/14 Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku.
In Na sútoku riek : život slovensko-rakúskom pohraničí : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, usporiadanej v rámci projektu CrArC Pamäť bez hraníc v dňoch 19. -20. marca 2013 v Bratislave / Zostavili Mária Munková, Lenka Pavlíková. - Bratislava : Štátny archív v Bratislave, 2014. - ISBN 978-80-224-1387-9. - S. 103-118.

BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách

BDA01 Vergessene Konzilsteilnehmer : Wer oder was noch hinter den Zahlen steckt / Petr Elbel, Přemysl Bar, Daniela Dvořáková, Miriam Hlavačková und Ansgar Frenken.
In Das Konstanzer Konzil : Katalog : 1414-1418 Weltereignis des Mittelalters. - Darmstadt : Herausgegeben vom Badischen Landesmuseum, 2014. - ISBN 978-3-8062-0001-1. - S.161-167.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných

BDFB01 Kapituly v stredovekom Uhorsku / Miriam Hlavačková.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 23, č. 9, (2012), s. 37-41.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

BEE01 Andreas Baumkircher - Gespan und Kastellan zu Pressburg / Miriam Hlavačková.
In Andreas Baumkircher : Leben und Sterben im 15. Jahrhundert / Rudolf Kropf, Andreas Lehner (Hg.). - Eisenstadt, 2013. - ISBN 978-3-85405-194-7. - S. 65-66.

BEE02 Georg Peltel von Schönberg - Propst von Pressburg, Ein Zeitgenosse von Andreas Baumkircher / Miriam Hlavačková.
In Andreas Baumkircher : Leben und Sterben im 15. Jahrhundert / Rudolf Kropf, Andreas Lehner (Hg.). - Eisenstadt, 2013. - ISBN 978-3-85405-194-7. - S. 69.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDI01 Fedeles, Tamás - Koszta, László. Pécs (Fünfkirchen): Das Bistum und die Bischofsstadt im Mittelalter. Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien, Band II., Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung 2011, 278 s. ISBN 9789638844538.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 3 (2013), s. 569-572.
Recenzia na: Pécs (Fünfkirchen) / Tamás Fedeles, László Koszta. - Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung, 2011

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01 Stopy dávnej minulosti 7 / Register a zoznam použitej literatúry zostavila Miriam Hlavačková.
In Stopy dávnej minulosti : Slovensko na konci stredoveku / Pavel Dvořák. - Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2014. - ISBN 978-80-85501-61-2. - S. 242-247.

GII02 Všední a sváteční život na středověkých dvorech. Dvory a rezidence ve středověku III. Mediaevalia Historica Bohemica 12, Supplementum 3. Edd. Dana Dvořáčková - Malá, Jan Zelenka. Praha 2009, 552 s. / Miriam Hlavačková.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 1 (2012), s. 163-166.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=4081&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia