Historický ústav SAV
 
PhDr. Miroslav Londák, DrSc. Slovenská verzia

PhDr. Miroslav Londák, DrSc.

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 25
E-mail: miroslav.londak@savba.sk

WWW:

Position:
leading senior researcher

Fields of scholarly interest:

Economic and political development in Slovakia and Czechoslovakia after World War II.

Education:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 1984
CSc. 1995 - Slovenská akadémia vied
PhDr. 1985 - Univerzita Komenského
DrSc. 2011 - Vedecká rada Slovenskej akadémie vied

Acknowledgements:

Mezinárodní cena Egona Ervína Kische – Slavomíru Michálkovi, Miroslavu Londákovi za knihu Gustáv Husák – moc politiky, politik moci (Veda, Bratislava, 2013).

Cena SAV udelená PhDr. Miroslavovi Londákovi, DrSc. A PhDr. Slavomírovi Michálkovi z Historického ústavu SAV za kolektívnu monografiu Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kol. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja.

Cena Literárneho fondu – Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy – Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013 v kategórii spoločenské vedy – PhDr. Miroslavovi Londákovi, DrSc., PhDr. Slavomírovi Michálkovi, DrSc., a kol. za dielo Gustív Husák : moc politiky – politik moci.

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Ekonomické reformy v Československu v 50. a 60. rokoch 20. storočia a slovenská ekonomika / Miroslav Londák [Economic Reforms in Czechoslovakia in 1950s and 1960s and Slovak Economics]. - 2. doplnené vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset, spol. s.r.o., 2012. - 288 s. - Vega 2/0100/10 Slovensko v období komunistického režimu v Československu a v počiatkoch budovania demokratickej spoločnosti (1968-1989-1992), Vega 2/0103/10 Komunistická strana na Slovensku : cesta k moci, monopol moci (1945-1968), APVV- 0628/11, Centrum excelentnosti SAV:CE SDDE. - ISBN 978-80-89396-22-1

AAB02 Gustáv Husák : moc politiky - politik moci / Slavomír Michálek, Miroslav Londák a kolektív [Gustáv Husák The power of Politics - the Politician of Power]. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - 1067 s. - Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy (CESDDE), výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska. - ISBN 978-80-224-1312-1

AAB03 Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív [Key Questions of Modern Slovak History]. - 1. vyd. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 395 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD) pri Historickom ústave SAV. - ISBN 978-80-224-1223-0

AAB04 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja / Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kol. [Twenty years of independent Slovak Republic. Uniqueness and disconituity of historical development]. - Bratislava : Veda, 2013. - 679 s. - Centrum excelentnosti CESDDE Slovenské dejiny v dejinách Európy, Vega 2/0104/13 Slovensko po r. 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii. - ISBN 978-80-224-1313-8

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Ekonomika na Slovensku po štyridsiatich rokoch komunizmu / Miroslav Londák [Slovak economy after forty years of communism]. - Vega 2/0104/13 Slovensko po r. 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
In 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja / Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Veda, 2013. - ISBN 978-80-224-1313-8. - S. 196-212.

ABD02 Hlavné tendencie ekonomického vývoja na Slovensku po roku 1945 / Miroslav Londák [Prevailing trends of economic developments in Slovakia after 1945]. - Vega 2/0104/13 Slovensko po r. 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
In Centrálne bankovníctvo : v stredoeurópskom priestore = Central Banking in Central Europe / František Chudjak, Ľudovít Hallon, Andrea Leková a kol. - Bratislava : Národná banka Slovenska : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-8043-202-7. - S. 161-174.

ABD03 Husákov tieň nad slovenskými ekonómami 50. rokov / Miroslav Londák [Husák’s Shadow over the Slovak Economists in 50s]. - Vega 2/0103/13 Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989.
In Gustav Husák : moc politiky - politik moci / Slavomír Michálek, Miroslav Londák a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1312-1. - S. 370-383.

ABD04 K modernizácii slovenskej ekonomiky v 50. a 60. rokoch 20. storočia / Miroslav Londák [To the Modernization of the Slovak Economy in 1950s and 1960s].
In Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1223-0. - S.283-303.

ABD05 Rok 1968 a Slovensko / Miroslav Londák [1968 and Slovakia]. - Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii.
In Alexander Dubček : jeho doba a súčasnosť / Ivan Laluha...[et al]. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1414-2. - S. 73-93.

ABD06 Svetové hospodárske krízy a Slovensko v 20. storočí / Ľudovít Hallon, Miroslav Londák [The Worldwide economic crises and Slovakia during 20th century]. - Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii, Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny, Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 540-563.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 1968 és Szlovákia / Miroslav Londak [The 1968 and Slovakia]. - Vega 2/0100/10 Slovensko v období komunistického režimu v Československu a v počiatkoch budovania demokratickej spoločnosti (1968-1989-1992).
In Politikatörténeti Folyóirat múltunk [seriál] : A Politikatörténeti Intézet folyóirata. - ISSN 0864-960X. - Év. 58, 3. sz. (2013), s. 104-125.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Príčiny peňažnej (menovej) reformy z jari 1953 v Československu so zreteľom na vojenské súvislosti / Miroslav Londák [Causes of the 1953 Spring Monetary (Currency) Reform in Czechoslovakia with regard to the military context]. - Vega 2/0103/13 Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989.
In Vojenská história [seriál] : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo. - ISSN 1335-3314. - Roč. 19, č. 2 (2015), s. 73-82.

ADFB02 Rok 1968 Snaha o ekonomickú reformu a Slovensko / Miroslav Londák [The Year 1968. The efforts for economic reform and Slovakia].
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč.47 (2013 ), s. 229-244.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Ku vzťahu KSČ a KSS na príklade ekonomických reforiem v 50. a 60. rokoch 20. storočia / Miroslav Londák [On the Relation between the Czechoslovak Communist Party and the Communist Party of Slovakia, using the Economic Reforms of the 1950s and 1960s as an Example]. - Vega 2/0103/10 Komunistická strana na Slovensku: cesta k moci, monopol moci (1945-1968).
In Český a slovenský komunismus (1921-2011) / Jan Kalous, Jiří Kocian (eds.). - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Ústav pro studium totalitních režimů, 2012. - ISBN 978-80-87211-70-0. - S.145-155.

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
BBB01 Slovensko: Prebudenie do rokov veľkých nádejí / Stanislav Sikora, Elena Londáková, Miroslav Londák.
In 60 "zlaté šesťdesiate" v rozdelenom svete / Slavomír Michálek a kolektív ; recenzenti: Vlasta Jaksicsová, Zuzana Poláčková. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2015. - ISBN 978-807451-513-2. - s. 10-59.

BDEB Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDEB01 Na konci našeho úsilí je člověk [elektronický zdroj] / Miroslav Londák.
In Pravý prostor [elektronický zdroj] : politika, zábava, komentáře. - Publikováno v 31 (Květen 2013).

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Gustáv Husák : moc politiky - politik moci / Editori Slavomír Michálek, Miroslav Londák [Gustáv Husák The power of Politics - the Politician of Power]. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2013. - 1067 s. - Centrum excelentnosti SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy (CESDDE), výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska. - ISBN 978-80-224-1312-1

FAI02 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja / Editori Miroslav Londák, Slavomír Michálek [Twenty years of independent Slovak Republic. Uniqueness and disconituity of historical development]. - Bratislava : VEDA, 2013. - 679 s. - Centrum excelentnosti SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE). VEGA 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii. - ISBN 978-80-224-1313-8

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2314&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 4
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 25
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 34
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 62
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 2
Súčet   127

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 5
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 40
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 98
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 13
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 129
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 4
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 3
6 Recenzie v domácich publikáciách 4
Súčet   296

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2021 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia