Historický ústav SAV
 
PhDr. Stanislav Sikora, CSc. Slovenská verzia
PhDr. Stanislav Sikora, CSc. Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 23
E-mail: stanislav.sikora@savba.sk

WWW:

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

Contemporary history of Slovakia

Education:

VŠ : Univerzita J. A. Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, odbor história – archivistika, 1968-1973
CSc.- ÚML ÚV KSS v Bratislave, 1985
PhDr. Univerzita J. A. Komenského v Bratislave, 1976

ďalšie úväzky – v rokoch 1995-2008 externý profesor dejepisu na Strednej súkromnej škole veterinárnej, Bratislava, Bullová ul. č. 2

Acknowledgements:

V roku 2003 cena SAV za propagáciu historickej vedy. Účasť v kolektíve, ktorý pripravil prácu Alexander Dubček: od totality k demokracii. Prejavy, články a rozhovory, výber 1963-1992. (J. Žatkuliak a I. Laluha, eds.). Bratislava: Veda, 2002

V roku 2013 cena Slovenského literárneho fondu za účasť v kolektíve, ktorý napísal publikáciu Kľúčové problémy moderných slovenských dejín. (V. Bystrický, D. Kováč, J. Pešek, eds.), Bratislava: Veda 2012

V roku 2014 prémia Slovenského literárneho fondu za monografiu SIKORA, Stanislav. Po jari krutá zima. Politický vývoj na Slovensku v rokoch 1968-1971. Bratislava, Typoset Print s. r. o., 2013

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív [Key Questions of Modern Slovak History]. - 1. vyd. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 395 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD) pri Historickom ústave SAV. - ISBN 978-80-224-1223-0

AAB02 Po jari krutá zima : politický vývoj na Slovensku v rokoch 1968-1971 / Stanislav Sikora [After Spring Came the Harsh Winter : the Political Development in Slovakia from 1968 till 1971]. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset print s.r.o., 2013. - 283 s. - Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii. - ISBN 978-80-970302-9-2

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Dubček kontra Novotný (1963-1967) / Stanislav Sikora [Dubček versus Novotný (1936-1967)].
In Alexander Dubček : jeho doba a súčasnosť / Ivan Laluha...[et al]. - Bratislava : Veda, 2014. - ISBN 978-80-224-1414-2. - 24-51.

ABD02 Gustav Husák a režimy Československa / Stanislav Sikora [Gustáv Husák and the Czechoslovak Regimes]. - Vega 2/0103/13 Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989, Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii , riešené v HÚ SAV.
In Gustav Husák : moc politiky - politik moci / Slavomír Michálek, Miroslav Londák a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1312-1. - S. 40-66.

ABD03 Občania proti normalizácii. K protestom slovenských občanov proti normalizačným tendenciám v rokoch 1968-1969 / Stanislav Sikora [Citizens against normalisation: the protests of Slovak citizens against normalisation tendencies during the years 1968 – 1969].
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 476-496.

ABD04 Organizovaný hnev ľudu : reakcie obyvateľstva na proces so slovenskými katolíckymi biskupmi / Stanislav Sikora [Organized People’s Wrath : the Reactions of Population to the Lawsuits with Slovak Catholic Bishops]. - Vega 2/0103/13 Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989.
In Storočie procesov : súdy, politika a spoločnosť v moderných dejinách Slovenska / Valerián Bystrický, Jaroslava Roguľová a kol. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1258-2. - S. 197-209.

ABD05 Pokus o reformu socializmu v Československu v roku 1968 / Stanislav Sikora [The Attempt for the Reform of Socialism in Czechoslovakia in 1968].
In Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1223-0. - S. 304-333.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 The Development of the leadership of the Communist party of Slovakia from august 1968 to april 1969 / Stanislav Sikora.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Vol. 61, Supplement (2013), s.129-152.

ADDB02 Vývoj vo vedení komunistickej strany Slovenska od augusta 1968 do apríla 1969 / Stanislav Sikora [The Development of the Leadership of the Communist Party of Slovakia from August 1968 to April 1969].
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 2 (2012), s.235-256.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Predjarie 1963-1967 ako genéza reformného procesu v ČSSR / Stanislav Sikora [The "Early spring" 1963 - 1967 as the genesis of the reform process in Czechoslovakia].
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 47 (2013 ), s. 261-275.

ADFB02 "Zlaté šesťdesiate". Politický vývoj na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia / Stanislav Sikora [The "golden sixties". The political developments in Slovakia in the 60s of the 20th century]. - Vega 2/0103/13 Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989.
In Acta historica Neosoliensia [seriál] : odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - ISSN 1336-9148. - 17, vol. 1-2 (2014), s.138-181.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 KSS a čiastočná liberalizácia režimu na Slovensku počas predjaria (1963-1967) / Stanislav Sikora [The Communist Party of Slovakia and Partial Liberalization of the Regime in Slovakia during the Period Preceding the Prague Spring (1963 - 1967)]. - Vega 2/0103/10 Komunistická strana na Slovensku: cesta k moci,monopol moci.
In Český a slovenský komunismus (1921-2011) / Jan Kalous, Jiří Kocian (eds.). - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Ústav pro studium totalitních režimů, 2012. - ISBN 978-80-87211-70-0. - S. 132-144.

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
BBB01 Alexander Dubček: komunista so srdcom demokrata / Stanislav Sikora.
In 60 "zlaté šesťdesiate" v rozdelenom svete / Slavomír Michálek a kolektív ; recenzenti: Vlasta Jaksicsová, Zuzana Poláčková. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2015. - ISBN 978-807451-513-2. - s. 152-160.

BBB02 Slovensko: Prebudenie do rokov veľkých nádejí / Stanislav Sikora, Elena Londáková, Miroslav Londák.
In 60 "zlaté šesťdesiate" v rozdelenom svete / Slavomír Michálek a kolektív ; recenzenti: Vlasta Jaksicsová, Zuzana Poláčková. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2015. - ISBN 978-807451-513-2. - s. 10-59.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Dangl, Vojtech, Bystrický, Valerián et al. Chronológia dejín Slovenska a Slovákov. Od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch. Dátumy v dejinách (Chronology of the history of Slovakia and the Slovaks from earliest times to the present. History in dates. Dates in history). 2 volumes. Bratislava: VEDA, 2014. ISBN 9788022413701, 9788022413732.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 5 (2015), s. 939-941.
Recenzia na: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický. - Bratislava : VEDA, 2014. - ISBN 9788022413701

EDI02 Londák, Miroslav- Michálek, Slavomír et al. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja. ( Twenty Years of the independent Slovak republic. Singularity and discontinuity in historical development). Bratislava: Veda, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2013, 680 pages. ISBN 9788022413138.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, Supplement (2014), s. 155-160.
Recenzia na: 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky / Miroslav, Londák, Slavomír Michálek et al. - Bratislava : Veda, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2013

EDI03 Pešek Jan. Komunistická strana Slovenska. Dejiny politického subjektu I. Na ceste k moci (1945-1948), pri moci - od prevratu k pokusu o reformu (1948-1960). Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2012, 283 s. ISBN 9788022412568.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 1 (2014), s. 148-150.
Recenzia na: Komunistická strana Slovenska / Jan Pešek. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2012

EDI04 Pešek, Jan. Komunistická strana Slovenska. Dejiny politického subjektu I. Na ceste k moci (1945-1948). Pri moci - Od prevratu k pokusu o reformu (1948-1968). (The Communist party of Slovakia. History of a Political organization I. On the road to power (1945-1948). In power-from the coup to attempted reform (1948-1968). Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2012, 283 pages.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Vol. 61, Supplement (2013), s. 162-165.
Recenzia na: Komunistická strana Slovenska / Jan Pešek. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2012

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2330&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 4
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 15
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 35
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 60
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 0
Súčet   114

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 6
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 33
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 84
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 12
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 150
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 4
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 4
6 Recenzie v domácich publikáciách 0
Súčet   293

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2021 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia