Historický ústav SAV
 
PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. Slovenská verzia
PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail: tunde.lengyelova@savba.sk

WWW:

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

Early Modern Age, social history, gender history, history of everydayness.

Education:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor archívnictvo
CSc. – Historický ústav SAV 1997
PhDr. - 1989

Scholarships and fellowships:

Andrew Mellon fellowship – 1.4. - 30.6.2004 Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel

Acknowledgements:

- prémia Slovenského literárneho fondu v kategórii slovníková literatúra za publikáciu Historický kalendár – Slovensko (s I. Mrvom)
- členka Vedecko-technického tímu roka 2009 : Centrum excelentnosti Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy SAV (Ústav etnológie SAV – Historický ústav SAV), oceneného ministrom školstva

Member of editorial boards:

Historický časopis Bratislava
Ročenka URBS – Budapešť
The Hungarian Historical Review Budapešť
Kor/ridor Bratislava - Budapešť

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Od 2002 - členka Vedeckej rady HÚ SAV
Predsedníčka Slovensko - maďarskej komisie historikov
Predsedníčka Sekcie pre rodové štúdie Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. [Die Thurzo und ihre historische Bedeutung]. - 1. vyd. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - 260 s. - Vega 2/0133/10 Šľachtický dvor - mocensko-politická, správna a kultúrna entita v ranom novoveku riešený v HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-19-1

AAB02 Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód : chronológia, etnografické aspekty, pramene / Anna Falisová, Peter Takáč, Tünde Lengyelová [Research and development of new bio therapeutic methods: chronology, ethnographic aspects source]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2013. - 130 s. - Publikácia k projektu OPVV 26240220030 Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód a ich využitie pri liečbe niektorých závažných ochorení. - ISBN 978-80-971483-2-4

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Hospodárske pomery na thurzovských panstvách na prelome 16. a 17. storočia / Tünde Lengyelová [Economic Conditions at the Thurzo Estates at the Turn of the 17th Century].
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 119-134.

ABD02 Orava a Oravský hrad v 17. a v prvej polovici 18. storočia / Tünde Lengyelová [Orava and Orava Castle in the 17th and the First Half of the 18th Century]. - Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy.
In Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu / Michal Bada, Alena Bartlová a kol. ; recenzenti Miloš Marek, Jozef Žatkuliak. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. - ISBN 9788022414500. - S. 29-44.

ABD03 Stanislav Thurzo, palatín Uhorského kráľovstva (1622-1625) / Tünde Lengyelová [Stanislaus Thurzo, Palatin des Ungarischen Königreichs (1622-1625)].
In Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej / Diana Duchoňová, Vladimír Rábik a kol. ; recenzenti: Ján Lukačka, Ivan Mrva. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015. - S. 191-204.

ABD04 Vzdelanie ako nástroj disciplinizácie: Výchova dievčat v ranonovovekom Uhorsku / Tünde Lengyelová [Education as a disciplination Tool : Girl´s Education in early modern Hungary].
In Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti : "...z prjsnostu a wssu ostrostu zakazzugeme" / Viliam Čičaj a kolektív. - Bratislava : Historický ústav SAV : Vydavateľ Igor Iliť-Rádio Print, 2013. - ISBN 978-80-970648-4-6. - S. 135-148.

ABD05 "...úlohou žien je sedieť doma, rozprávať sa s Bohom a priasť" / Tünde Lengyelová ["Die Weiber sollen zu Hause sitzen, mit Gott reden und das Spinnrad drehen." Das Alltagsleben der Frauen in der Frühen Neuzeit].
In Magnátske rody v našich dejinách 1526-1948 / Frederik Federmayer a kol. Preklad do nemčiny Anna Fundárková. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2012. - ISBN 978-80-970196-6-2. - S.159-168.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Ideál uherského muže v době osmanské nadvlády / Tünde Lengyelová [To the Ideal of a Hungarian Man during the Period of the Osman Supremacy].
In Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perpektivy / Radmila Švaříčková Slabáková, Jitka Kohoutová, Radmila Pavlíčková, Jiří Hutečka a kol. - Praha : Nakladatelství Lidové Noviny, 2012. - ISBN 978-80-7422-218-4. - S. 61-73, 421-424.

AEC02 Keresd a nőt ! A nők mint bűnbakok a középkorban és a kora újkorban / Lengyel Tünde [Look for the Woman! The Women as Scapegoats during the Medieval and Early Modern Times].
In Bűnbak minden időben : bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben / Szerkesztette: Gyarmati György - Lengvári István - Pók Attila - Vonyó József. - Pécs ; Budapest : Magyar Történelmi Társulat : Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 2013. - ISBN 978-6155-339455. - S. 135-148.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AECA01 Thurzó Szaniszló, a Magyar Királyság nádora (1622-1625) = Szaniszló Thurzó, Palatin des Königreichs Ungarn (1622-1625) [Thurzó Szaniszló, the Palatine of the Hungarian Kingdom (1622-1625)].
In Egy új együttműködés kezdete. - Sopron ; Budapest : MNL Győr-Sopron Megye Soproni Levéltára, 2014. - ISBN 978-963-8327-38-3. - S. 79-93.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Eszménykép, elvárás és gyakorlat. A kora újkori főúri asszonyok mindennapi élete / Tünde Lengyelová [The Ideal, Expectations and the Practice. Everyday Life of Aristocratic Women in the Early Modern Period]. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Nőképek kisebbségben : Tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről. - Bratislava : Szlovákiai Magyarok Kerekasztala : Genderkutató Kozpont, UK Bratislava : Phoenix Polgári Társulás, 2014. - ISBN 978-802-971527-1-0. - S. 75-82.

AED02 Mikuláš Kubínyi, autor životopisu Imricha Thurzu / Tünde Lengyelová [Mikuláš Kubínyi – the Author of Imrich Thurzo Biography]. - Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku.
In Imrich Thurzo / Mikuláš Kubínyi. Preklad, dodatok k prekladu Tünde Lengyelová. - Lietava : Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2013. - ISBN 978-80-971564-9-7. - S. 147-165.

AED03 Niekoľko poznámok k postaveniu Židov v stredovekom Uhorsku / Tünde Lengyelová [Several Remarks on the Status of Jews in Medieval Hungary].
In Judaica et Holocaustica. 3 zv. / Zostavil Vincent Múcska. - Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského Katedra všeobecných dejín, 2012. - ISBN 978-80-8127-050-5. - S. 44-53.

AED04 Premeny právneho postavenia žien v období stredoveku a ranného novoveku / Tünde Lengyelová [The Changes into the Legal Status of Women during the Middle Ages and the Early Modern Times].
In Muž a žena - vzťahové súvislosti v kontexte múzejných zbierok : zborník príspevkov z odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou / Katarína Nádaská (ed.). - Bratislava : Zväz múzeí na Slovensku : Múzeum mesta Bratislavy, 2013. - ISBN 978-80-971506-7-9. - S. 20-29.

AED05 Zemepanské mestá Thurzovcov v 16. a 17. storočí / Tünde Lengyelová [Towns Owned by the Thurzo Family in the 16th and 17th Century].
In Zemepanské mestá a mestečká v Uhorsku v ranom novoveku = Mezovárosok a koraújkori Magyarországon / Zostavil Peter Kónya. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013. - ISBN 978-80-555-0987-7. - S. 43-65.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC01 Grausamer Mörder oder lieber Schwager ? : Das Bild der Osmanen in der ungarischen Literatur und Korrespondez im 16. und 17. Jahrhundert / Tünde Lengyelová. - Vega 2/0133/10 Šľachtický dvor - mocensko-politická, správna a kultúrna entita v ranom novoveku.
In Geschichtspolitik und "Turkenbelagerung" : Kritische Studien zur "Turkenbelagerung". Band 1 / Herausgegeben von Johannes Feitinger und Johann Heiss. - Wien, 2013. - ISBN 978-3-85476-613-1. - S. 300-317.

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
BAA01 Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2014. - 415 s.

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01 Bosorky strigy čarodejnice / Tünde Lengyelová. - Bratislava : TRIO Publishing, 2013. - 159 s. - ISBN 978-80-89552-93-1

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Bosoráctvo je ženské remeslo / Tünde Lengyelová.
In Grand Magazine [seriál] : dvojmesačník o luxusnom životnom štýle. - ISSN 1337-0758. - Roč.12 , (november 2015), s. 82-85.

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BED01 "V tento deň som videl v Benátkach predávať slnko za peniaze". Obchodné a kultúrne kontakty stredovekého a ranonovovekého Uhorska s Itáliou / Tünde Lengyelová.
In Talianska maľba / Kurátorka výstavy a koncepcia katalógu Zuzana Ludíková. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2013. - ISBN 978-80-8059-174-8. - s.10-17.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)
BEE01 Die Frau mit dem schlechtesten Ruf in der ungarischen Geschichte : Das Leben und die Legende von Elisabeth Báthory / Tünde Lengyelová. - Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu.
In Die Familie Nádasdy : vom 16. bis ins 20. Jahrhundert : Tagungsband der 29. und 30. Schlaininger Gespräche / Rudolf Kropf (Hg.). - Eisenstadt : Landesmuseum Burgenland, 2015. - ISBN 9783854052081. - S. 159-173.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)
BEF01 Dejiny Oravského Podzámku do roku 1918 / Tünde Lengyelová. - Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy.
In Oravský Podzámok : obec a jej obyvatelia / Zostavil Michal Čajka. - Oravský Podzámok : Vydal Obecný úrad v Oravskom Podzámku, 2015. - ISBN 9788097177355. - S. 133-2016.

BEF02 Vranovské veselie : svadba Alžbety Bátoriovej a Františka Nádašdyho vo Vranove roku 1575 / Tünde Lengyelová.
In Historické príbehy od schengenskej hranice II : príbehy zo Zemplína / Zostavovateľ Martin Molnár. - Eva Bučková, 2012. - S. 37-44.

EAJ Odborné preklady publikácií
EAJ01 Imrich Thurzo / Mikuláš Kubínyi. Preklad, dodatok k prekladu Tünde Lengyelová. - Lietava : Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2013. - 166 s. : il. - ISBN 978-80-971564-9-7

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Tóth Gergely (ed.) Bel, Matthias: Notitia Hungariae novae historico geographica, Budapest, 2011, 2012.
In KOR/RIDOR [seriál] : slovensko-maďarský historický časopis. - ISSN 2064-6410. - Roč. I., č. 2 (2014), s. 53-56.
Recenzia na: Notitia Hungariae novae historico geographica / Matthias Bel. - Budapest, 2011,2012

EDI02 Tóth Gergely (ed.): Bel, Matthias: Notitia Hungariae novae historico geographica, Budapest 2011, 2012.
In KOR/RIDOR [seriál] : szlovák-magyar történeti folyóirat : slovensko-maďarský historický časopis. - ISSN 2064-6410. - Roč. I., č.1 (2014), s. 61-65.
Recenzia na: Bel Matthias / Gergely Tóth (ed.). - Budapest, 2011, 2012

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
EDJ01 Jedálny lístok Stanislava Thurzu z roku 1603 / Borbála Benda.
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 157-162.

EDJ02 Kontakty palatína Juraja Thurzu so stolicami Šopron a Vaš / Péter Dominkovits, preklad: Tünde Lengyelová.
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 135-143.

EDJ03 Levočská základina Thurzovcov / Tünde Katona, preklad: Tünde Lengyelová.
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 109-115.

EDJ04 O výsadnej listine Stoličného Belehradu z Arpádovského obdobia / Attila Zsoldos, z maďarského originálu preložilaTünde Lengyelová.
In Slovenská archivistika. - ISSN 0231-6722. - Roč.47 , č.2 (2012), s.116-126.

EDJ05 Rod Thurzovcov a jeho miesto v aristokracii Uhorského kráľovstva / Géza Pálffy, preklad: Tünde Lengyelová.
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 9-25.

EDJ06 Rodinné pomery v Uhorsku na konci stredoveku [elektronický zdroj] / Enikő Csukovits, preklad z maďarčiny Tünde Lengyelová.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy: premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska. - ISSN 1337-6861. - Roč. 6 , č. 1 (2012), s. 21-34.

EDJ07 "Som len človek, kráľ môj, nie kameň" : Alexej Thurzo v službách Habsburgovcov / Gabriella Erdélyi, preklad: Tünde Lengyelová.
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 39-54.

EDJ08 Systém príbuzenských vzťahov latinských kupcov Ostrihome a Stoličnom Belehrade 13. - 14. storočí [elektronický zdroj] / Atilla Zsoldos, preklad z maďarčiny Tünde Lengyelová.
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy: premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska. - ISSN 1337-6861. - Roč.6, č. 1 (2012), s. 14-20.

EDJ09 Tajomný Thurzo : František Thurzo, predseda Uhorskej a Dvorskej komory (1549-1563) / Lajos Gecsényi, preklad: Zuzana Ludiková, Tünde Lengyelová.
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 55-73.

EDJ10 Theatrum Nobilitatis Hungaricae Genealogické výskumy Mateja Bela, so zvláštnym zreteľom / Gergely Tóth, preklad: Tünde Lengyelová.
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 203-215.

EDJ11 Thurzovci a počiatky reformácie / Zoltán Csepregi, preklad: Tünde Lengyelová.
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 77-90.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Na úvod / Tünde Lengyelová, Géza Pálffy.
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S.5-6.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2313&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 4
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 14
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 36
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 52
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 10
6 Recenzie v domácich publikáciách 10
Súčet   126

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 4
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 34
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 79
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 6
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 133
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 2
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 13
6 Recenzie v domácich publikáciách 14
Súčet   285

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2021 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia