Historický ústav SAV
 
PhDr. Viliam Čičaj, CSc. Slovenská verzia
PhDr. Viliam Čičaj, CSc. Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail: viliam.cicaj@savba.sk

WWW:

Position:
leading senior researcher

Fields of scholarly interest:

History of Slovakia during the Early Modern Period, cultural history

Education:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1972
PhD., CSc. - Historický ústav SAV 1980
PhDr. 1975

Scholarships and fellowships:

Herzog Augustbibliothek Wolfenbüttel, Nemecko, 3 mesiace
Deutsche Akademische Austauschdienst, Mníchov, Nemecko, mesiac
Medziakademická výmena Budapešť, mesiac
Medziakademická výmena Berlín, Drážďany, Lipsko, mesiac

Member of editorial boards:

Magyar Könyvszemle - člen medzinárodnej redakčnej rady
Historický časopis - člen redakčnej rady
Vojenská história - člen redakčnej rady
Revue História - člen redakčnej rady
Historické štúdie - člen redakčnej rady
Edícia Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov - člen vedeckej rady

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Vedecká rada Historického ústavu SAV - člen
Archívna vedecká rada Ministerstva vnútra SR - člen
Vedecká rada Vojenského historického ústavu Ministerstva obrany SR - člen
Vedecká rada Slovenskej národnej knižnice - člen
Komisia VEGA MŠ a SAV pre vedy historické - člen a podpredseda v rokoch 2001-2005
Komisia VEGA MŠ a SAV č. 10 pre historické vedy a vedy o spoločnosti (filozofia, sociológia, politológia, teológia) - podpredseda a predseda od 2008
Spoločná oborová komisia pre slovenské dejiny - člen
Komisie pre doktorandské štúdium Filozofická fakulta UKF Nitra - člen
Slovenská historická spoločnosť pri SAV - predseda 1997-2011
Snem vedcov SAV - člen v rokoch 2001-2005
Vedecké kolégium SAV - člen 1998-2002
Rada vedeckých spoločností pri SAV - člen revíznej komisie
Člen výboru Rady vedeckých spoločností SAV
Člen komisie SAV pre spoluprácu s vedeckými spoločnosťami
Predseda a podpredseda slovenskej komisie CIHEC (Commission Intenationale d´Histoire Ecclésiastique Compareé)
Česko-slovenská komisia historikov - člen
Komisia Národnej banky pre návrhy pamätných mincí - odborný poradca

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách. I. / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kolektív [Present Times. History in Dates, Dates in History]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. - 547 s. - (Svet vedy ; Zv. 33). - ISBN 978-80-224-1370-1

AAB02 Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti : "...z prjsnostu a wssu ostrostu zakazzugeme" / Vedúci autorského kolektívu Viliam Čičaj. Členovia autorského kolektívu : Michal Bada,Kamila Bubelová, Diana Duchoňová, Eva Frimmová, Tomáš Janura, Miroslav Kamenický, Mária Kohútová, Eva Kowalská, Ingrid Kušniráková, Tünde Lengyelová [Social Disciplination and the Birth of Modern Society : "…with all Severity and Strictness we Forbid"]. - Bratislava : Historický ústav SAV : Vydavateľ Igor Iliť-Rádio Print, 2013. - 166 s. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-970648-4-6

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Čitateľské zázemie ženského časopisu v Uhorsku koncom 18. storočia / Viliam Čičaj [The readers' background of women's journal in Hungary in the late 18th century]. - APVV- 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej / Diana Duchoňová, Vladimír Rábik a kol. ; recenzenti: Ján Lukačka, Ivan Mrva. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015. - S. 340-351.

ABD02 Disciplinizácia ako historický fenomén / Viliam Čičaj [Disciplination as a historical Phenomenon].
In Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti : "...z prjsnostu a wssu ostrostu zakazzugeme" / Viliam Čičaj a kolektív. - Bratislava : Historický ústav SAV : Vydavateľ Igor Iliť-RádioPrint, 2013. - ISBN 978-80-970648-4-6. - S. 9-24.

ABD03 Hieronymus Hegiserus a jeho kronika. Príspevok k cyrilo-metodskej tradícií v 16. a v prvej polovici 17. storočia / Viliam Čičaj [Hieronymus Megiser and his Chronicle Contribution to the Cyrillo-Methodian Tradition in the Sixteenth and the First Half of the Seventeenth Century].
In Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí / Mária Kohútová, Eva Frimmová a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2014. - ISBN 978-80-89396-29-0. - S. 43-49.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 Aspekte der Buchdistribution im königlichen Ungarn im 17. und am Beginn des 18. Jahrhunderts / Viliam Čičaj.
In Kultur und Literatur der Frühen Neuzeit im Donau-Karpatenraum : Transregionale Bedeutung und eigene Identität / Herausgegeben von Tünde Katona und Detlef Haberland. - Szeged : Grimm Verlag, 2014. - ISBN 97896339954816. - S. 331-343.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Časové dimenzie knižného transferu v novoveku / Viliam Čičaj [Die Zeitdimensionen des Buchtransfers in der Neuzeit]. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Opera Romanica 13 : európske cesty románskych kníh v 16. -18. storočí / Editorka Klára Komorová. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2012. - ISBN 978-80-81490-01-9. - S. 9-16.

ADFB02 Formálna a obsahová premena komunikačnej praxe v novoveku : (úvod) / Viliam Čičaj [The Formal and Contextual Changes of Communication Practice in the Modern Ages]. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 49 (2015 ), s. 9-18.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AECA01 Kniha v premenách novovekej komunikácie / Viliam Čičaj [Book in the Changing Patterns of the Modern Age Communication]. - Vega 2/099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Knihy v proměnách času : k výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven / Editorka: Jitka Radimská ; recenzentky: Marta Vaculínová, Lenka Veselá. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Ústav romanistiky, 2015. - ISBN 9788073945428. - S. 116-127.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Kowalská, Eva. Na ďalekých cestách, v cudzích krajinách. Sociálny, kultúrny a politický rozmer konfesionálneho exilu v Uhorsku v 17. storočí (On Distant Roads, in Foreign Lands. The Social, Cultural and Political Dimensions of Confesional Exile from Hungary in the 17th Century). Bratislava, VEDA, publisher of Slovak Academy of Sciences, 2014, 253 pages. ISBN 9788022413671.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 5 (2015), s. 942-943.
Recenzia na: Na ďalekých cestách, v cudzích krajinách / Eva Kowalská. - Bratislava : VEDA, 2014. - ISBN 9788022413671

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Dějiny Olomouce 1-2. Statutární město Olomouc. Universita Palackého v Olomouci. Hlavní redaktor: J. Schulz. Odborní redaktori: J. Burešová a J. Šmeral. Olomouc 2009 / Viliam Čičaj.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 349.

GII02 Studia bibliographica Posoniensia 2011. Zost. M. Poriezová. Univerzitná knižnica v Bratislave 2011, 160 s. / Viliam Čičaj.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 358.

GII03 Úvod / Viliam Čičaj [Introduction].
In Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti : "... z prjsnostu a wssu ostrostu zakazzugeme" / Viliam Čičaj a kolektív. - Bratislava : Historický ústav SAV : Vydavateľ Igor Iliť-RádioPrint, 2013. - ISBN 978-80-970648-4-6. - S. 7-8.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - http://www.portaro.eu/husav/authorities/36670

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 2
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 8
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 27
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 57
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 3
6 Recenzie v domácich publikáciách 6
Súčet   103

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 2
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 18
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 123
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 217
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 5
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 6
6 Recenzie v domácich publikáciách 7
Súčet   378

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2021 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia