Historický ústav SAV
 
Žofia Lysá, PhD. Slovenská verzia
Mgr. Žofia Lysá, PhD.

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19
E-mail: zofia.lysa@savba.sk

WWW: http://independent.academia.edu/ŽofiaLysá

Position:
junior researcher

Fields of scholarly interest:

Urban history of 13th and 4th century, social structure of medieval Bratislava, urban law.

Education:

2004 Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava
2010 PhD. Historický ústav SAV

Scholarships and fellowships:

Europa-Institut Budapest, 2006
2012 – držiteľka štipendia Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV

Acknowledgements:

2004 Cena Akadémie vzdelávania za vynikajúcu popularizačnú prácu v oblasti histórie (pre časopis História revue o dejinách spoločnosti)
2010 prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 1010 (pre kolektív autorov za dielo Lexikón stredovekých miest na Slovensku)

Member of editorial boards:

2000 redaktorka časopisu MEDEA (Studia mediaevalia et antiqua)
2001 – 2007 redaktorka časopisu História revue o dejinách spoločnosti

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Bratislava na ceste k privilégiu 1291 : štúdie k dejinám Bratislavy v 13. storočí / Žofia Lysá [Bratislava auf dem Weg zum Stadtprivileg 1291]. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014. - 211 s. - Centrum excelentnosti SAV Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. Vega 2/0079/14 Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku. - ISBN 978-80-89396-31-3

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 O umení lovu s dravými vtákmi. 7.3. / Žofia Lysá ; recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak [About the Art of Hunting with Birds of Prey].
In Človek a svet zvierat v stredoveku / Daniela Dvořáková a kol. ; Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1423-4. - S. 432-446.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Bratislavskí hostia v 13. storočí. Zvyky, právo a správa / Žofia Lysá [Bratislava Guests in the 13th Century. Customs, Law and Administration]. - APVV- 0166-07 Lexikon stredovekých miest na Slovensku, APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť,Vega 2/0064/11 Hospodárske privilégiá a obchodné aktivity vybraných miest v stredoveku.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 603-625.

ADDB02 Urbanistický a demografický vývoj podhradia/mesta Bratislavy od privilégia 1291 do konca 14. storočia / Žofia Lysá [The urban and demographic development of the settlement below the castle and the town of Bratislava from the charter of 1291 to the end of the 14th century]. - APVV 0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť. Vega 2/0079/14 Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 3 (2015), s. 517-532.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 K významu termínu civitas do konca 13. storočia [elektronický zdroj] / Žofia Lysá [To the Meaning of the Term Civitas till the End of 13th Century]. - APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť.
In Historia et theoria iuris [elektronický zdroj] : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 1338-0753. - Roč. 6 č. 2 ( 2014), s. 38-46.

ADFB02 Sokoliarstvo v stredovekom Uhorsku : úvod do problematiky / Žofia Lysá [Falconry in medieval Hungary]. - Vega 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku. APVV -0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku, život, kultúra, spoločnosť.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 48 (2014), s. 113-124.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Odkedy je Bratislava (výsadným) mestom ? / Žofia Lysá [When Did Bratislava Become a Privileged Town?]. - APVV 0166-07 Lexikón stredovekých miest na Slovensku, Vega 2/0064/11 Hospodárske privilégiá a obchodné aktivity vybraných miest v stredoveku.
In Príspevky k starším dejinám slovenských miest a mestečiek / Miloslava Bodnárová (ed.). - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2013. - ISBN 978-80-555-0888-7. - S. 153-179.

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BED01 Mesto na okraji, ale v centre diania = Une Ville a la Périphérie, mais au Centre des Événements / Žofia Lysá.
In BratislavaMetropolis / Dominique Perrault. - Bratislava : Spolok architektov Slovenska, 2013. - ISBN 978-802-88757-77-1. - S. 83-99.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Zvyky, práva a správa v minulosti našich miest a mestečiek / Žofia Lysá.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 4 (2012), s. 758-760.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - http://www.portaro.eu/husav/authorities/61284

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 9
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 6
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 17
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 4
6 Recenzie v domácich publikáciách 4
Súčet   40

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 10
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 6
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 1
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 19
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 1
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 5
6 Recenzie v domácich publikáciách 4
Súčet   46

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2021 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia