Historický ústav SAV
 
PhDr. Eva Kowalská, DrSc. Slovenska verzia
PhDr. Eva Kowalská, DrSc. Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: eva.kowalska@savba.sk

WWW: https://sav-sk.academia.edu/evakowalska

Position:
leading senior researcher

Fields of scholarly interest:

History of Early Modern Age – ecclesiastical history (relations between confessions), school system and culture

Education:

VŠ: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, história + filozofia, 1979
CSc.: Univerzita Komenského, 1987
PhDr. 1985
DrSc. 2001

Scholarships and fellowships:

2005 Leipzig GWZO, 2 months
2003 Marburg Herder Institut, 2 months
2002 Mainz/Halle/Wolfebüttel, 1 month
1992 Göttingen, 2 months
Voltaire Foundation: 1 month
1989 Berlin/Wolfebüttel

Acknowledgements:

Členka Učenej spoločnosti SAV; 2 prémie Literárneho fondu; cena Ministra školstva SR (za kolektívnu monografiu My a tí druhí)

Member of editorial boards:

Historický časopis; CORNOVA; Historia ecclesiastica

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Predsedníčka Komisie pre obhajobu doktorských dizertácií (DrSc.) v historických vedách
Členka VR Univerzity Palackého v Olomouci (2014- )
Členka VR Prešovskej univerzity v Prešove (2011-2015)

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Na ďalekých cestách, v cudzích krajinách : Sociálny, kultúrny a politický rozmer konfesionálneho exilu z Uhorska v 17. storočí / Eva Kowalská [On the long ways, in the foreign countries. The social, cultural and political context of the confessional exile from Hungary in the 17the Century]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. - 253 s. - ISBN 978-80-224-1367-1

AAB02 Osvietenské školstvo (1771-1815) : Nástroj vzdelania a disciplinizácie / Eva Kowalská [The School System in the Age of Enlightenment (1771-1815): A Tool of Education and Discipline]. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print, 2014. - 195 s. - (Slovenská historiografia). - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-971540-3-5

AAB03 Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková [Society in Slovakia during the long 19th century]. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - 511 s. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-224-1478-4

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 Probleme mit der städtischen Welt: Zur Frage des slowakischen "Nation Building" / Eva Kowalská.
In Provinz als Denk-und Lebensform : Der Donau-Karpatenraum im langen 19. Jahrhundert / Harald Heppner, Mira Miladinović Zalaznik (Hrsg.). - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2015. - ISBN 978-3631-66569-5. - S. 127-140.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Audiatur et altera pars. Vzťahy a prepojenia rodín Zayovcov a Štúrovcov / Eva Kowalská [Audiatur et altera pars: Relations and ties between the Zay and Štúr families].
In Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť / Peter Macho, Daniela Kodajová a kolektív ; Recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1454-8. - S. 33-52.

ABD02 Kosta Kostić - posledný Štúrov žiak / Karol Kantek, Eva Kowalská [Kosta Kostić – the last student of Štúr].
In Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť / Peter Macho, Daniela Kodajová a kolektív ; recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1454-8. - S. 86-99.

ABD03 Problémy mestského sveta: Mestá a ich význam na prahu národného hnutia Slovákov / Eva Kowalská [Problems of urban world: Towns and their relevance on the threshold of the Slovaks national movement].
In Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-971540-1-1. - S. 30-40.

ABD04 Sociálna disciplinizácia a sociálny vzostup učiteľov: dva aspekty školských reforiem v Habsburskej monarchii 18. storočia / Eva Kowalská [Social Disciplination and social Advancement of Teachers : two Aspects of school Reforms in the Habsburg Empire in 18th Century].
In Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti : "...z prjsnostu a wssu ostrostu zakazzugeme" / Viliam Čičaj a kolektív. - Bratislava : Historický ústav SAV : Vydavateľ Igor Iliť-Rádio Print, 2013. - ISBN 978-80-970648-4-6. - S. 103-114.

ABD05 Školstvo ako politicum. Osvietenstvo, elementárne vzdelávanie a habsburský štát na prelome 18. a 19. storočia / Eva Kowalská [The educational system as politicum: Enlightenment, elementary education and the Habsburg State at the turn of the 18th and 19th centuries].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 420-435.

ABD06 Uhorský konfesionálny exil ako súčasť medzinárodnej politiky a kultúrneho transferu / Eva Kowalská [Hungarian Confessional Exile as a Part of International Relationships and Cultural Transfers].
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 404-418.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Títo malomešťania na niečo také ešte nedorástli ... Kasína v Modre - neznáma súčasť kasínového hnutia a procesu " národného prebúdzania" / Eva Kowalská [These small town people have still not matured to something like it. The casino in Modra - an unknown part of the casino movement and process of "national awaking"].
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 1 (2012), s.23-32.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 Daniel Hajnóczy und seine Bibliothek in Rust: Eine unbekannte Geschichte / Eva Kowalská.
In Burgenländische Heimat Blätter [seriál]. - ISSN 1018-6107. - Jahrgang 75, Heft 3 ( 2013), s.141-149.

ADEB02 Frühneuzeitliche Städte als Forschungsthema in der Slowakischen Historiographie der letzten zwei Jahrzehnte / Eva Kowalská.
In Documenta Pragensia [seriál] : Städte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit als Forschungsthema in den letzten zwanzig Jahren. - ISSN 0231-7443. - XXXII/1, (2013), s. 429-437.

ADEB03 Tradicija nacionaľnych svjatych Kirilla i Mefodija: vozniknoveňje i ispoľzovaňje v političeskoj propagande slovackogo nacionalizma / Eva Kowalská [The Tradition of National Saints Cyril and Methodius: its Emergence and Use in Political Propaganda of Slovak Nationalism].
In Slavjanovedeňje [seriál]. - ISSN 0132-1366. - Roč. 48, č. 2 (2013), s. 68-78.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Dôstojník v armáde a spoločnosti na prelome 18. a 19. storočia: Imrich II. Zay a jeho kariéra (1765-1831) / Eva Kowalská [Officer in the Army and Society at the Turn of the 18th and 19th Centuries: Imrich II. Zay and his Carreer (1765 - 1831)].
In Vojenská história [seriál] : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo. - ISSN 1335-3314. - Roč. 19, č. 2 (2015), 147-160.

ADFB02 Exil ako forma (a miesto) komunikácie ? / Eva Kowalská [Exile as a Form and (Place) of Communication]. - Vega 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 49 (2015), s. 79-88.

ADFB03 Konfesia ako motivácia migrácie: (vnútro)uhorská migrácia potestantov medzi prinútením a pozvaním / Eva Kowalská [Confession as a motivation of migration: (inside) Hungarian migration of Protestants between coercion and invitation].
In Acta historica Neosoliensia [seriál] : odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici(do roku 2014). vedecký časopis pre historické vedy (od r. 2015). - ISSN 1336-9148. - Roč.18 Vol.1-2 (2015), s. 64-82.

ADFB04 Obrazy dejín etník Uhorska v učebných textoch 18. storočia [elektronický zdroj] / Eva Kowalská [Images from the History of Ethnicities in the Kingdom of Hungary in Educational Texts of the 18th Century].
In Forum historiae [elektronický zdroj] : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy: etnické stereotypy v historickom výskume. - ISSN 1337-6861. - Roč. 6 , č. 2 (2012), s. 140-146.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Cirill és Metód mint nemzeti szentek a szlovák nacionalizmus politikai propagandájában / Eva Kowalská [Cyril and Methodius as National Saints in the Political Propaganda of Slovak Nationalism].
In A Közép-európaiság dicsérete és kritikája / Fedinec Csilla, Ilyés Zoltán, Simon Attila, Vizi Balázs. - Bratislava : Kalligram, 2013. - ISBN 978-80-8101-730-8. - S. 197-209.

AED02 Medzinárodno-politický rozmer kauzy uhorských exulantov / Eva Kowalská [International and Political Aspects of the Hungarian Exiles Affair]. - CE SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In Rekatolizácia, protireformácia a katolícka reštaurácia v Uhorsku / Editor: Peter Kónya. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013. - ISBN 978-80-555-1050-7. - S. 95-105.

AED03 Prvé meštianske kasíno - neznáma kapitola z novších dejín Modry a procesu "národného prebúdzania" / Eva Kowalská [The first burgher casino - an unknow chapter of recent history of Modra and the process of "national awakening"].
In Nové kontexty života a diela Ľudovíta Štúra : zborník z vedeckého seminára konaného v dňoch 28. a 29. októbra 2010 v Modre. - Modra : Modranská muzeálna spoločnosť, 2012. - ISBN 978-80-969920-2-7. - S. 154-165.

AED04 Školské reformy v Uhorsku a ich výsledky: Židovské školy pod kontrolou štátu / Eva Kowalská [The School Reforms in Hungary and their Results: the Jewish Schools under State Control].
In Judaica et Holocaustica. 3 zv. / Zostavil Vincent Múcska. - Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského Katedra všeobecných dejín, 2012. - ISBN 978-80-8127-050-5. - S. 128-138.

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
AGI01 Bratislava - miesto inovácií v oblasti školstva na prelome 18.-19. storočia / Eva Kowalská [Bratislava – the Place for Innovations in the School System at the turn of the 19th Century]. - Bratislava : Agentura Pacis Posonium, 2013. - s.1-9. - Spôsob prístupu: http://www.agenturapacisposonium.sk/documents/Kowalska%20SK.pdf

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Taliansky modran Peter Stalis / Eva Kowalská.
In Historika [seriál] : malokarpatský historický občasník. - ISSN 1338-998X. - Roč. 2, č. 1 (2013), s. 32-33.

BDFB02 Zamlčané súvisloti alebo kedy sa Modra stala slobodným kráľovským mestom ? / Karol Kantek, Eva Kowalská.
In Historika [seriál] : malokarpatský historický občasník. - ISSN 1338-998X. - Roč. 1, č. 1 (2012), s. 24-26.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Chvojka, Michal: Josef Graf Sedlnitzky als Präsident der Polizei - und Zensurhofstelle in Wien (1817-1848). Ein Beitrag zur Geschichte des Staatspolizei in der Habsburgermonarchie, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2010, 416 s.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 4 (2012), s. 730-731.
Recenzia na: Josef Graf Sedlnitzky als Präsident der Polizei-und Zensurhofstelle in Wien (1817-1848) / Michal Chvojka

EDI02 Kollárová, Ivona. Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ. Typografické médium v jozefínskej dobe. Budmerice: Vydavateľstvo Rak, 2013, 296 s. ISBN 9788085501571.
In Kultúrne dejiny [seriál]. - ISSN 1338-2009. - Roč. 5 č.2 (2014), s.270-272.
Recenzia na: Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ / Ivona Kollárová. - Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2013

EDI03 Ragač, Radoslav - Fialová, Ivana. Stopy hospodárskych aktivít Františka Štefana Lotrinského na cisárskom panstve Holíč. Skalica: Regionálna rozvojová agentúra 2011, 120 s.
In Slovenská archivistika. - ISSN 0231-6722. - Roč.47, č.2 (2012), s. 137-138.
Recenzia na: Stopy hospodárskych aktivít Františka Štefana Lotrinského na cisárskom panstve Holíč / Radoslav Ragač - Ivana Fialová. - Skalica : Regionálna rozvojová agentúra, 2011

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
EDJ01 Sociálne a kultúrne dejiny uhorského snemu v 18. storočí: čiastkové výsledky a zrejmé úlohy / István M. Szijártó, preložila Eva Kowalská.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 2 (2012), s. 257-269.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / editori: Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková [Society in Slovakia during the long 19th century]. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - 511 s. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-224-1478-4

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Bernát, Libor. Životopisný slovník pedagógov jezuitského gymnázia v Trenčíne v rokoch 1649-1773. Bratislava: Eko-konzult, 2013, 379 s. ISBN 9788080791865 / Eva Kowalská.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 2 (2014), s. 360.

GII02 Na úvod / Eva Kowalská.
In Nové kontexty života a diela Ľudovíta Štúra : zborník z vedeckého seminára konaného v dňoch 28. a 29. októbra 2010 v Modre. - Modra : Modranská muzeálna spoločnosť, 2012. - ISBN 978-80-969920-2-7. - S.7-8.

GII03 Petőczová, Janka. Hudba ako kultúrny fenomén v dejinách Spiša. Raný novovek. Bratislava: Ústav hudobnej vedy SAV: Prešovský hudobný spolok, 2014, 383 s. ISBN 9788089188406 / Eva Kowalská.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 2 (2015), s.369-370.

GII04 Szögi, László, Kónya, Peter. Sáros megyei diákok az Európai egyetemeken 1387-1918 (Šarišskí študenti na európskych univerzitách 1387-1918). Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 9. Budapest: Elte Könyvtára és Levéltara - centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu Prešovskej univerzity, 2012, 410 s. ISBN 9789632842974 / Eva Kowalská.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 711.

GII05 Úvod / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés [Preface].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 9-16.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2306&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 11
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 4
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 26
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 66
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 2
6 Recenzie v domácich publikáciách 0
Súčet   109

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 13
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 20
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 114
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 2
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 212
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 12
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 4
6 Recenzie v domácich publikáciách 2
Súčet   379

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2021 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia